2461-IBPB-1-1.4510.365.2016.1.MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie niepowstania przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen w zwi1zku z reprezentacj1 spó3ek przez cz3onków zarz1du bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ni?szym ni? rynkowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 listopada 2016 r. (data wp3ywu do tut. Biura 21 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie niepowstania przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen w zwi1zku z reprezentacj1 spó3ek przez cz3onków zarz1du bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ni?szym ni? rynkowe – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. wp3yn13 do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie niepowstania przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen w zwi1zku z reprezentacj1 spó3ek przez cz3onków zarz1du bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ni?szym ni? rynkowe.

We wniosku zosta3y przedstawione nastepuj1cy stan faktyczny oraz zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca, spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 (dalej: „Wnioskodawca”), jest spó3k1 prawa handlowego posiadaj1c1 osobowooa prawn1 i podlegaj1c1 w Polsce nieograniczonemu obowi1zkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spó3ek komandytowych, w których posiada status komplementariusza (dalej: „Spó3ki Komandytowe”). W myol art. 117 ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r. Kodeks spó3ek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: „KSH”), rol1 Wnioskodawcy jako komplementariusza jest reprezentacja Spó3ek Komandytowych (o ile z mocy umów Spó3ek Komandytowych albo prawomocnego orzeczenia s1du nie pozbawiono go prawa ich reprezentowania).

Jednoczeonie, zgodnie z przepisami KSH oraz umowami Spó3ek Komandytowych, Wnioskodawcy przys3uguje prawo do udzia3u w zysku Spó3ek Komandytowych. Jako podatnik CIT, Wnioskodawca 31czy przychody z udzia3u w ka?dej z tych spó3ek i zwi1zane z nimi koszty z w3asnymi przychodami i kosztami podatkowymi (proporcjonalnie do posiadanego prawa do udzia3u w zysku danej Spó3ki Komandytowej).

Wnioskodawca oraz Spó3ki Komandytowe nale?1 do Grupy (dalej: „Grupa”), w której role podmiotu holdingowego pe3ni Spó3ka Akcyjna (dalej: „Spó3ka Holdingowa”), bed1ca jednoczeonie udzia3owcem (ang. ultimate holder) pozosta3ych spó3ek nale?1cych do Grupy.

Zgodnie z przyjetymi w Grupie wewnetrznymi regulacjami, za zarz1dzanie podmiotami nale?1cymi do Grupy (w tym Wnioskodawc1 oraz Spó3kami Komandytowymi) co do zasady odpowiedzialni s1 Cz3onkowie Zarz1du Spó3ki Holdingowej.

W konsekwencji, w przypadku Wnioskodawcy, na moment sporz1dzania niniejszego wniosku funkcje reprezentacyjne pe3ni1:

  • Prezes Zarz1du Spó3ki Holdingowej oraz
  • Cz3onek Zarz1du Spó3ki Holdingowej.

Jednoczeonie, z uwagi na konstrukcje prawno-organizacyjn1 Grupy i charakter prawny Spó3ek Komandytowych, funkcje reprezentacyjne w tych spó3kach pe3ni Wnioskodawca – fakt ten powoduje, i? reprezentacja Spó3ek Komandytowych jest to?sama z reprezentacj1 Wnioskodawcy.

Reprezentacja Wnioskodawcy (a co za tym idzie – tak?e reprezentacja Spó3ek Komandytowych) przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej wynika g3ównie z zapewnienia 31cznej reprezentacji wymaganej 3adem korporacyjnym oraz umo?liwia formalny nadzór nad realizacj1 strategii Grupy.

Grupa planuje utrzymaa taki model zarz1dzania tak?e w przysz3ooci.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy oraz Spó3ek Komandytowych (poprzez Wnioskodawce jako komplementariusza) przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ni?szym ni? rynkowe, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód z tytu3u uzyskania nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen, podlegaj1cy opodatkowaniu CIT?

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy oraz Spó3ek Komandytowych (poprzez Wnioskodawce jako komplementariusza) przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy nie powstaje przychód z tytu3u uzyskania nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen. Wynika to z faktu, ?e Spó3ka Holdingowa uzyskuje od Wnioskodawcy oraz Spó3ek Komandytowych ekwiwalentn1 korzyoa maj1tkow1 w postaci prawa do udzia3u w ich zyskach. Ponadto, w przysz3ooci Spó3ka Holdingowa mo?e uzyskaa tak?e korzyoa maj1tkow1 z tytu3u zbycia lub umorzenia udzia3ów Wnioskodawcy, zbycia udzia3u w zyskach Spó3ek Komandytowych, czy te? otrzymania okreolonych sk3adników maj1tku w przypadku likwidacji tych podmiotów.

Konstrukcja legalna spó3ki komandytowej powoduje, i? jeden wspólnik – komplementariusz – odpowiada za jej zobowi1zania bez ograniczenia (zgodnie z art. 102 KSH), niemniej ?aden przepis KSH nie wskazuje, i? funkcja komplementariusza powinna odbywaa sie odp3atnie. Spó3kom komandytowym przys3uguje we wskazanym zakresie pe3na dowolnooa. W zwi1zku z powy?szym przyj1a nale?y, i? przepisy prawa dopuszczaj1 mo?liwooa pe3nienia funkcji komplementariusza bez prawa do wynagrodzenia. W konsekwencji, wykonywanie czynnooci zwi1zanych z reprezentacj1 cz3onka zarz1du spó3ki prawa handlowego mo?e bya nieodp3atne.

W przypadku natomiast, gdy komplementariuszem spó3ki komandytowej jest spó3ka z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, wówczas reprezentacja spó3ki komandytowej jest identyczna z reprezentacj1 jej komplementariusza (wskazana sytuacja ma miejsce w przypadku Wnioskodawcy i Spó3ek Komandytowych).

Ponadto, zgodnie z art. 201 § 1 KSH, odnosz1cym sie do spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, zarz1d prowadzi sprawy spó3ki i reprezentuje spó3ke. Jednoczeonie, stosownie do art. 201 § 3 i 4 KSH, do zarz1du mog1 bya powo3ane osoby spooród wspólników lub spoza ich grona, przy czym cz3onek zarz1du jest powo3ywany i odwo3ywany uchwa31 wspólników, chyba ?e umowa spó3ki stanowi inaczej. Nale?y podkreolia, i? cz3onek zarz1du pe3ni swoj1 funkcje na podstawie powo3ania i zasadniczo nie musi zawi1zywaa innych umów ze spó3k1. Pe3nienie tej funkcji odbywa sie z regu3y za wynagrodzeniem, aczkolwiek wspólnicy mog1 zdecydowaa, ?e mo?e miea miejsce wykonywanie obowi1zków cz3onka zarz1du nieodp3atnie. (J. Strzepka (red.), Kodeks spó3ek handlowych. Komentarz. Wyd. 7, Warszawa 2015). Oznacza to, i? ustawodawca pozostawia spó3ce decyzyjnooa w zakresie wykonywania funkcji cz3onka zarz1du za wynagrodzeniem. Zatem nale?y przyj1a, i? mo?liwa jest i przez prawo dopuszczalna sytuacja pe3nienia funkcji cz3onka zarz1du bez wynagrodzenia. Z powy?szego wynika, i? wykonywanie czynnooci wynikaj1cych z prawa handlowego, a w3aociwych dla wype3nienia obowi1zków zarz1du spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, mo?e bya nieodp3atne, b1dY czeociowo odp3atne.

Ponadto, ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa CIT”) nie zawiera definicji legalnej pojecia przychodu podatkowego. W art. 12 ust. 1 ustawy CIT ujeto jedynie otwarty katalog przysporzen, których charakter decyduje o uznaniu ich za przychód podlegaj1cy opodatkowaniu w rozumieniu ustawy CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, przychodami, z zastrze?eniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartooa otrzymanych rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i praw otrzymanych nieodp3atnie lub czeociowo odp3atnie, a tak?e wartooa innych nieodp3atnych lub czeociowo odp3atnych owiadczen.

Maj1c powy?sze na uwadze, Yród3o przychodu w rozumieniu ustawy CIT stanowi1 wszelkie zdarzenia prawne i faktyczne skutkuj1ce uzyskaniem przychodu. ?ród3o przychodów mo?na okreolia szeroko, w sposób ogólny (np. rodzaj dzia3alnooci prowadzonej przez podatnika), jak i w1sko (np. stosunek prawny, którego stron1 jest podatnik; sk3adnik maj1tku podatnika). W szczególnooci, Yród3ami przychodów s1 zdarzenia skutkuj1ce uzyskaniem przez podatnika przysporzenia i wartooci wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy CIT.

Przepisy podatkowe, w tym równie? przepisy ustawy CIT, nie okreolaj1, co nale?a3oby rozumiea pod pojeciem nieodp3atnego owiadczenia. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe i s1dy administracyjne, wskazuj1ce sposób rozumienia przepisów prawa podatkowego, za nieodp3atne owiadczenie uznaje sie wszelkie zdarzenia prawne i gospodarcze, w konsekwencji których powstaje nieodp3atne, niezwi1zane z poniesieniem wydatku lub inn1 form1 ekwiwalentu, przysporzenie maj1tkowe o konkretnym wymiarze finansowym.

I tak na przyk3ad Naczelny S1d Administracyjny w Uchwale Sk3adu Siedmiu Sedziów z 18 listopada 2002 r., sygn. akt FPS 9/02 wskaza3, i? pojecie nieodp3atnego owiadczenia, u?yte w art. 12 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, ma szerszy zakres ni? w prawie cywilnym. Obejmuje ono nie tylko owiadczenie w cywilistycznym znaczeniu (dzia3anie lub zaniechanie na rzecz innej strony — art. 353 KC), ale w jego zakres wchodz1 tak?e wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których nastepstwem jest uzyskanie korzyoci kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w dzia3alnooci osób prawnych, których skutkiem jest nieodp3atne, to jest niezwi1zane z kosztami lub inn1 form1 ekwiwalentu, przysporzenie maj1tku tej osobie, maj1ce konkretny wymiar finansowy.

Powy?sze stanowisko podtrzymane zosta3o w Uchwale Sk3adu Siedmiu Sedziów Naczelnego S1du Administracyjnego z 16 paYdziernika 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, w której potwierdzono, ?e o ile w prawie cywilnym nie ma owiadczenia bez owiadcz1cego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne, kto owiadczy3 ani czy w ogóle dzia3anie innego podmiotu by3o Yród3em przysporzenia maj1tkowego. (...) Gdyby przyj1a cywilistyczne pojecie owiadczenia, okreolone dochody spó3ki znalaz3yby sie poza opodatkowaniem jedynie z tej przyczyny, ?e do ich powstania nie przyczyni3a sie inna osoba, a w szczególnooci — ?e brak by3o osoby owiadcz1cego. Taka wyk3adnia pozostawa3aby w sprzecznooci nie tylko z zasad1 wymienion1 w art. 7 ust. 1 pdp, ale tak?e z wol1 ustawodawcy, wyra?on1 w art. 12 ust. 4 tej ustawy, enumeratywnie wyliczaj1cym przychody, których wyst1pienie nie prowadzi do powstania obowi1zku podatkowego. Nie ma woród nich przychodów zwi1zanych z bezp3atnym korzystaniem z cudzych praw ani z odroczeniem ich dochodzenia przez wierzyciela. Skoro wiec ka?dy przychód, poza wymienionymi w art. 12 ust. 4 ustawy, stanowi — po odliczeniu kosztów jego uzyskania - przedmiot opodatkowania, a wyliczenie przychodów w art. 12 ust. 1-3 ma jedynie charakter przyk3adowy, to pojecie nieodp3atnego owiadczenia, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 pdp, nie mo?e bya zawe?one do jego cywilistycznego znaczenia.

W literaturze spotkaa mo?na sie równie? ze stanowiskiem, i? nieodp3atnym owiadczeniem jest ka?de zdarzenie, w nastepstwie którego uzyskana zostanie korzyoa kosztem innego podmiotu (K. Gil, A. Obonska, A. Wac3awczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2016).

Odnosz1c powy?sze rozumienie pojecia nieodp3atnego owiadczenia na gruncie ustawy CIT do stosunków 31cz1cych Wnioskodawce i Spó3ke Holdingow1, na szczególn1 uwage zas3uguj1 owiadczenia wynikaj1ce z umowy spó3ki Wnioskodawcy, w tym jej reprezentowanie. W ocenie Wnioskodawcy, pe3nienia przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej funkcji zarz1du i reprezentacji na rzecz Wnioskodawcy nie mo?na uznaa za nieodp3atne owiadczenie równie? wówczas, gdy nie zosta3o okreolone z tego tytu3u dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Spó3ki Holdingowej. Analogicznie nale?a3oby postrzegaa funkcje reprezentacyjne pe3nione na rzecz Spó3ek Komandytowych, niejako przez Wnioskodawce, jako ich komplementariusza, natomiast poorednio przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej.

Nale?y zatem przyj1a, i? w przedstawionym stanie faktycznym, zarówno w przypadku pe3nienia bez wynagrodzenia funkcji zarz1du spó3ki Wnioskodawcy przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej oraz komplementariusza Spó3ek Komandytowych - przez Wnioskodawce, a wiec tym samym przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej, nie mamy do czynienia z dzia3aniem nieekwiwalentnym. W przypadku bowiem, gdy podmiot realizuj1cy wskazane owiadczenie mo?e uzyskaa w przysz3ooci wzajemn1 korzyoa maj1tkow1 (w szczególnooci prawo do udzia3u w zysku), takie owiadczenie nie jest nieodp3atnym owiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

Analogicznie przedstawia sie sytuacja, gdy Cz3onkowie Zarz1du Spó3ki Holdingowej z tytu3u pe3nienia funkcji reprezentacyjnych na rzecz podmiotów z Grupy uzyskuj1 wynagrodzenie na poziomie ni?szym ni? rynkowe. Wówczas bowiem wzajemna korzyoa finansowa Spó3ki Holdingowej w postaci udzia3u w zyskach Wnioskodawcy oraz Spó3ek Komandytowych spowoduje, i? owiadczenia wykonywane nawet za odp3atnooci1 nie odzwierciedlaj1c1 warunków rynkowych, nie bedzie skutkowaa powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z tytu3u funkcji pe3nionych czeociowo odp3atnie na jej rzecz oraz odpowiednio na rzecz Spó3ek Komandytowych (a tym samym dla Wnioskodawcy, jako ich wspólnika) w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

Pogl1d ten wyrazi3 równie? Wojewódzki S1d Administracyjny w Gdansku w wyroku z 18 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 949/09. Stwierdzi3 on, ?e (...) wykonywanie przez wspólnika pracy czy us3ug w postaci pe3nienia funkcji cz3onka lub prezesa zarz1du, nie mo?na zak3adaa, ?e spó3ka uzyska3a nieodp3atne owiadczenie wg art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p., nawet je?eli nie zosta3o okreolone z tego tytu3u dodatkowe wynagrodzenie wspólników (np. w umowie o prace, umowie zlecenia lub umowie o dzie3o). W takim bowiem wypadku wynagrodzeniem wspólnika jest prawo do udzia3u w zysku tej osoby prawnej, co w przypadku spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 wynika wprost z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeonia 2000 r. - Kodeks spó3ek handlowych.

Powy?sze stanowisko znalaz3o potwierdzenie w wyroku Naczelnego S1du Administracyjnego z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1094/12. Zgodnie z przywo3anym wyrokiem (...) w przypadku pe3nienia funkcji cz3onka zarz1du przez akcjonariusza - wspólnika, nie mamy do czynienia z nieodp3atnymi owiadczeniami, poniewa? wspólnik/akcjonariusz mo?e uzyskaa w przysz3ooci okreolone owiadczenia ze spó3ki, stanowi1ce dla niego w rzeczywistooci tak?e ekwiwalent podejmowanych przez niego czynnooci zarz1dczych. Mo?e to bya np. prawo do udzia3u w zysku wynikaj1cym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podzia3u uchwa31 zgromadzenia wspólników/ akcjonariuszy, prawo do zbycia udzia3ów/akcji, prawo do ich umorzenia, czy uzyskania okreolonej, kwoty z tytu3u likwidacji podmiotu. W takiej sytuacji, gdy cz3onek zarz1du bed1cy akcjonariuszem/wspólnikiem pe3ni swoje funkcje bez wynagrodzenia, jest on jednak zainteresowany osi1ganiem zysku przez spó3ke i zwiekszaniem wartooci jej maj1tku, a te mog1 mu przynieoa obecnie i w przysz3ooci okreolone korzyoci maj1tkowe. Przyjmuje sie wobec tego, ?e taka sytuacja nie powoduje powstania po stronie spó3ki kapita3owej przychodu do opodatkowania.

Maj1c powy?sze na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, pe3nienie funkcji reprezentacyjnych w spó3ce Wnioskodawcy i Spó3kach Komandytowych odpowiednio bezpoorednio oraz poorednio przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej nie rodzi po stronie Wnioskodawcy jako podatnika CIT oraz wspólnika Spó3ek Komandytowych, przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu z tytu3u nieodp3atnego lub czeociowo odp3atnego owiadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT i tym samym nie podlega opodatkowaniu CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, uznaa nale?y, ?e powy?sza funkcja reprezentacyjna, nawet jeoli nastepuje bez wynagrodzenia, mo?e przynieoa Spó3ce Holdingowej wymierne korzyoci ekonomiczne, wynikaj1ce z faktu posiadania ca3oociowego bezpooredniego udzia3u w kapitale zak3adowym Wnioskodawcy i, tym samym, udzia3u w jej zysku (wyp3acanego w formie dywidendy), jak równie? - w zwi1zku z faktem, i? Wnioskodawca jest wspólnikiem Spó3ek Komandytowych - poorednio w Spó3kach Komandytowych.

Spó3ka Holdingowa jest bowiem z za3o?enia - przez pryzmat Grupy - zainteresowana osi1gnieciem zysku i zwiekszeniem wartooci jej maj1tku z uwagi na przys3uguj1ce prawo do udzia3u w zyskach.

Podsumowuj1c, Spó3ka Holdingowa w zwi1zku z pe3nieniem funkcji zarz1dczych w spó3ce Wnioskodawcy oraz w Spó3kach Komandytowych uzyskuje ekwiwalentn1 korzyoa maj1tkow1 - udzia3 w zysku Wnioskodawcy oraz - poorednio - Spó3ek Komandytowych. Ponadto, w przysz3ooci Spó3ka Holdingowa mo?e uzyskaa tak?e korzyoa maj1tkow1 z tytu3u zbycia lub umorzenia udzia3ów Wnioskodawcy, zbycia udzia3u w zyskach Spó3ek Komandytowych, czy te? otrzymania okreolonych sk3adników maj1tku w przypadku likwidacji tych podmiotów. W konsekwencji, pe3nienie funkcji reprezentacyjnych w spó3ce Wnioskodawcy oraz w Spó3kach Komandytowych przez Cz3onków Zarz1du Spó3ki Holdingowej bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ustalonym na poziomie ni?szym ni? rynkowy, nie mo?e zostaa uznane za nieodp3atne lub czeociowo odp3atne owiadczenie w rozumieniu ustawy CIT i nie rodzi po stronie Spó3ki, tj. wspólnika Spó3ek Komandytowych, przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu CIT.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz w zakresie zdarzenia przysz3ego stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego we Wroc3awiu, ul. Ow. Miko3aja 78-79, 50-126 Wroc3aw, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.