Świadczenie nieodpłatne | Interpretacje podatkowe

Świadczenie nieodpłatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie nieodpłatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z bezpłatnym dowozem pracowników do zakładu pracy.
Fragment:
Na podstawie ust. 2a tego artykułu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy). W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2015
11
gru

Istota:
W sytuacji bezpłatnego użyczenia byłemu pracownikowi do celów prywatnych samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie art. 11 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy, co oznacza, że w celu ustalenia wartości świadczenia, Wnioskodawca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów powinien uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Natomiast w przypadku ustalenia wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów ubezpieczenia i napraw serwisowych użyczonego samochodu należy dokonać w oparciu art. 11 ust. 2a pkt 2 cytowanej ustawy, bowiem przedmiotem świadczenia na rzecz byłego pracownika będzie usługa zakupiona u innego podmiotu.
Fragment:
Jako świadczenie nieodpłatne uważane jest więc takie, które beneficjent otrzymuje całkowicie pod tytułem darmym, co oznacza, że w zamian za to świadczenie nic nie świadczy ani też nie zobowiązuje się do przyszłych świadczeń. Działanie świadczeniodawcy wiązać się musi z jego pozytywną wolą, to znaczy, że chce on przekazać świadczenie nieodpłatnie. Przedmiotem nieodpłatnych świadczeń może zaś być świadczenie usług lub udostępnienie rzeczy lub praw, których wartość ustała się na podstawie art. 11 updof. Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że przekazanie przez niego beneficjentowi samochodu w nieodpłatne używanie, zapłacone przez Wnioskodawcę ubezpieczenia OC i AC oraz ewentualne naprawy serwisowe spełniają wszelkie przesłanki do uznania ich za nieodpłatne świadczenie Wnioskodawcy na rzecz beneficjenta (byłego pracownika). Ponieważ zaś stosunkiem prawnym łączącym Wnioskodawcę z beneficjentem nieodpłatnych świadczeń jest umowa użyczenia, która nie została wskazana wprost w katalogu źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 updof, przychody pochodzące od Wnioskodawcy w postaci nieodpłatnego świadczenia uzyskanego na podstawie umowy użyczenia, w jego przekonaniu, należy zakwalifikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, tj. przychody z innych źródeł.
2015
8
lip

Istota:
Czy w związku z częściowym dofinansowaniem udziału w konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Wnioskodawcę dla diagnostów laboratoryjnych w ramach realizacji ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wnioskodawca powinien sporządzać dla każdego uczestnika konferencji informację PIT-8C?
Fragment:
Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „ nieodpłatnego świadczenia ”. Zatem przy zastosowaniu wykładni gramatycznej, za „ nieodpłatne świadczenie ” uznać należy świadczenie „ nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Tym samym należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie (mające konkretny wymiar finansowy), kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Stosownie do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać (...)
2015
17
mar

Istota:
Czy Zachęty dla studentów zaliczających semestr akademicki bez jakichkolwiek terminów dodatkowych (poprawkowych), należy uznać za świadczenie nieodpłatne ze strony Uczelni na rzecz studenta?
Fragment:
W cywilistycznym ujęciu świadczenie nieodpłatne cechuje niewątpliwie brak po stronie świadczącego jakiejkolwiek korzyści majątkowej (zarówno in valuta, jak i in natura) w zamian za dokonane przez niego przysporzenie innej osobie. Odmiennie rzecz się przedstawia przy świadczeniu odpłatnym, gdyż w takim wypadku dokonujący przysporzenia otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową stanowiącą odpowiednik jego świadczenia. Zatem, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe. Dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika. Aby mówić o otrzymaniu świadczenia przez świadczeniobiorcę, świadczeniodawca musi wyrazić pozytywną wolę tego świadczenia poprzez zobowiązanie się do jego spełnienia.
2014
24
gru

Istota:
W zakresie uznania nieodpłatnie świadczonych usług polegających na doświadczalnym wytworzeniu energii elektrycznej dla Zakładu Chemicznego z powierzonych surowców za czynności niepodlegające opodatkowaniu
Fragment:
Z całą pewnością, można bowiem uznać, że działania podejmowane przez Spółkę w celu realizacji projektu badawczego, ukierunkowanego na pozyskanie wiedzy, doświadczenia i praw własności intelektualnej do innowacyjnej technologii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z gazów wodorowych oraz innych gazów stanowiących odpad produkcyjny, współfinansowanego ze środków uzyskanych przez Spółkę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpisuje się w cele prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności rozwijanie innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów. Nawiązanie współpracy z Zakładem Chemicznym stwarza dla Wnioskodawcy perspektywy osiągnięcia dodatkowych przychodów związanych z ewentualnym przeniesieniem lub umożliwieniem korzystania z praw własności intelektualnej do nowej technologii, które zostaną uzyskane w trakcie realizacji projektu badawczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
8
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania regałów, których pozostaje właścicielem, jeżeli Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie regałów i z tego prawa korzysta?
Fragment:
Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, przy czym, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się także świadczenie nieodpłatne, jeżeli nie jest ono związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
2014
11
kwi

Istota:
Opodatkowanie otrzymanych środków pieniężnych ze zbiórki publicznej na rzecz WOŚP.
Fragment:
Związek między świadczonymi usługami a prowadzonym przedsiębiorstwem polega na tym, że świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz klientów w ramach umowy z Fundacją wzmacnia wizerunek Spółki, który jest kluczowym elementem strategii jej rozwoju. Powyższe uwagi mają wpływ na stanowisko Spółki, iż znajdujące się w skarbonce pieniądze nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który zobowiązuje do zwiększenia obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. Ustawa nie określa w sposób precyzyjny, jakiego rodzaju koszty mogą zostać uznane za poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem nieodpłatnych usług. Nie ulega jednak wątpliwości, iż chodzi tu o koszty rzeczywiście poniesione w związku ze świadczoną usługą tzn. takiego rodzaju koszty, bez poniesienia których wykonanie usługi byłoby niemożliwe.
2013
22
paź

Istota:
Wartość nieodpłatnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę w związku z udziałem pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów zatrudnienia w szkoleniach, korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szkoleń przyznanych członkom rad zatrudnienia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wojewódzkie rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka województwa w sprawach polityki rynku pracy (art. 22 ust. 2 w/w ustawy), natomiast powiatowe rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy (art. 22 ust. 3 w/w ustawy). Ponadto w art. 23 w ust. 7 tej ustawy, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego. Z kolei z postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - stanowiącego realizację powołanego powyżej upoważnienia ustawowego - wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorganizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony temat, związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 ww. rozporządzenia).
2013
24
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca udzielając w przyszłości poręczeń innym powiązanym podmiotom krajowym i zagranicznym, jest narażony na szacowanie po jego stronie dochodu i podatku należnego, na podstawie art. 11 ust 1 w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Tym samym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że udzielając w przyszłości poręczeń innym powiązanym podmiotom krajowym i zagranicznym, nie jest on narażony na szacowanie po jego stronie dochodu i podatku należnego, zgodnie z art. 11 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analogiczne stanowiska potwierdzające brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz brak zastosowania art. 11 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów udzielających nieodpłatnych poręczeń podmiotom powiązanym prezentują również organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych, m.in.: ILPB3/423-449/11-2/JG , z dnia 20 grudnia 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, IPTPB3/423-217/11-2/IR , z dnia 29 listopada 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. ILPB3/423-278/10-3/MC , z dnia 22 czerwca 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ITPB3/423-34-10/IK, z dnia 23 kwietnia 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ILPB4/423-32/10-4/MC , z dnia 14 września 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, ITPB3/423-33/09/PS , z dnia 25 marca 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, IPPB5/423-515/09-4/PJ , z dnia 2 listopada 2009 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
2013
6
mar

Istota:
Czy nieodpłatne udostępnianie hali sportowo-rehabilitacyjnej podlega opodatkowaniu VAT?
Fragment:
Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie sportu i rekreacji oraz edukacji (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 cyt. ustawy). Powołane wcześniej przepisy wskazują zatem, iż w zakresie wykonywania zadań własnych, w szczególności z zakresu sportu i rekreacji oraz edukacji, Gmina działa jako organ jednostki samorządowej, zatem nie jest w tym zakresie uznana jako podatnik podatku VAT. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy i ww. świadczenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2013
26
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.