Świadczenie nieodpłatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie nieodpłatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie niepowstania przychodu z tytu3u nieodp3atnych owiadczen w zwi1zku z reprezentacj1 spó3ek przez cz3onków zarz1du bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem ni?szym ni? rynkowe

Fragment:

Powy?sze stanowisko podtrzymane zosta3o w Uchwale Sk3adu Siedmiu Sedziów Naczelnego S1du Administracyjnego z 16 paYdziernika 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06, w której potwierdzono, ?e o ile w prawie cywilnym nie ma owiadczenia bez owiadcz1cego, o tyle w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne, kto owiadczy3 ani czy w ogóle dzia3anie innego podmiotu by3o Yród3em przysporzenia maj1tkowego. (...) Gdyby przyj1a cywilistyczne pojecie owiadczenia, okreolone dochody spó3ki znalaz3yby sie poza opodatkowaniem jedynie z tej przyczyny, ?e do ich powstania nie przyczyni3a sie inna osoba, a w szczególnooci — ?e brak by3o osoby owiadcz1cego. Taka wyk3adnia pozostawa3aby w sprzecznooci nie tylko z zasad1 wymienion1 w art. 7 ust. 1 pdp, ale tak?e z wol1 ustawodawcy, wyra?on1 w art. 12 ust. 4 tej ustawy, enumeratywnie wyliczaj1cym przychody, których wyst1pienie nie prowadzi do powstania obowi1zku podatkowego. Nie ma woród nich przychodów zwi1zanych z bezp3atnym korzystaniem z cudzych praw ani z odroczeniem ich dochodzenia przez wierzyciela. Skoro wiec ka?dy przychód, poza wymienionymi w art. 12 ust. 4 ustawy, stanowi — po odliczeniu kosztów jego uzyskania - przedmiot opodatkowania, a wyliczenie przychodów w art. 12 ust. 1-3 ma jedynie charakter przyk3adowy, to pojecie nieodp3atnego owiadczenia, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 pdp, nie mo?e bya zawe?one do jego cywilistycznego znaczenia.

2016
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych w ramach prowadzonej polityki poręczeń pomiędzy spółkami Grupy kreuje u Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, nieodpłatne świadczenie występuje w sytuacji, gdy jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, natomiast drugi podmiot otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie. W przedstawionym stanie faktycznym nie dochodzi jednak do nieodpłatnego świadczenia. W ramach polityki poręczeń dochodzi bowiem do wzajemnych poręczeń między spółkami należącymi do tej samej Grupy. Każda ze spółek biorąca udział w polityce poręczeń uzyskuje poręczenie i jednocześnie zobowiązuje się do poręczenia spłaty zadłużenia pozostałych spółek z Grupy, co więcej, poszczególni uczestnicy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia, bowiem nie mają takiego celu, lecz w zamian uzyskują takie same zabezpieczenie od pozostałych uczestników przystępujących do wewnątrzgrupowej polityki poręczeń. Z tego względu nie dochodzi między spółkami z Grupy do nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, ani nawet odpłatnych świadczeń podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. A tym samym Spółka nie rozpozna u siebie, ani przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ani kosztów uzyskania przychodu. Takie rozumienie przepisów w przypadku wzajemnych poręczeń zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 października 2013 r. Znak: ILPB3/423-319/13-4/KS .

2016
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych w ramach prowadzonej polityki poręczeń pomiędzy spółkami Grupy kreuje u Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, nieodpłatne świadczenie występuje w sytuacji, gdy jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, natomiast drugi podmiot otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie. W przedstawionym stanie faktycznym nie dochodzi jednak do nieodpłatnego świadczenia. W ramach polityki poręczeń dochodzi bowiem do wzajemnych poręczeń między spółkami należącymi do tej samej Grupy. Każda ze spółek biorąca udział w polityce poręczeń uzyskuje poręczenie i jednocześnie zobowiązuje się do poręczenia spłaty zadłużenia pozostałych spółek z Grupy, co więcej, poszczególni uczestnicy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia, bowiem nie mają takiego celu, lecz w zamian uzyskują takie same zabezpieczenie od pozostałych uczestników przystępujących do wewnątrzgrupowej polityki poręczeń. Z tego względu nie dochodzi między spółkami z Grupy do nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, ani nawet odpłatnych świadczeń podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. A tym samym Spółka nie rozpozna u siebie, ani przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ani kosztów uzyskania przychodu. Takie rozumienie przepisów w przypadku wzajemnych poręczeń zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 października 2013 r. Znak: ILPB3/423-319/13-4/KS .

2016
15
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych w ramach prowadzonej polityki poręczeń pomiędzy spółkami Grupy kreuje u Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT, nieodpłatne świadczenie występuje w sytuacji, gdy jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, natomiast drugi podmiot otrzymuje to świadczenie nieodpłatnie. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie dochodzi jednak do nieodpłatnego świadczenia. W ramach polityki poręczeń dochodzi bowiem do wzajemnych poręczeń między spółkami należącymi do tej samej Grupy. Każda ze spółek biorąca udział w polityce poręczeń uzyskuje poręczenie i jednocześnie zobowiązuje się do poręczenia spłaty zadłużenia pozostałych spółek z Grupy, co więcej, poszczególni uczestnicy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udzielonego poręczenia, bowiem nie mają takiego celu, lecz w zamian uzyskują takie same zabezpieczenie od pozostałych uczestników przystępujących do wewnątrzgrupowej polityki poręczeń. Z tego względu nie dochodzi między spółkami z Grupy do nieodpłatnych, częściowo odpłatnych, ani nawet odpłatnych świadczeń podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. A tym samym Spółka nie rozpozna u siebie, ani przychodu z nieodpłatnych świadczeń, ani kosztów uzyskania przychodu. Takie rozumienie przepisów w przypadku wzajemnych poręczeń zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 października 2013 r. Znak: ILPB3/423-319/13-4/KS .

2016
10
gru

Istota:

Czy w związku z otrzymywanymi gratisami, Spółka ma obowiązek rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o CIT”)?

Fragment:

Przekazanie przez Dostawcę gratisów jest bowiem bezpośrednio związane z zakupem towarów, w związku z czym winno być traktowane jako świadczenie odpłatne. Nabycie przez Spółkę towarów w formie rabatu towarowego wiąże się zatem z świadczeniem ekwiwalentnym, Spółka płacąc uzgodnioną cenę za towary płaci zarówno za towary, jak i za dołączone Gratisy. Zdaniem Spółki, również fakt przekazywania Gratisów w terminie późniejszym niż dostawa zamówionych towarów nie wpływa na kwalifikację otrzymywanego świadczenia jako przychodu. Rabat towarowy może bowiem dotyczyć nie tylko konkretnej, jednorazowej dostawy, ale też pewnej grupy dostaw, czy też przekroczenia pewnego progu zakupów, który może dokonać się po upływie określonego czasu. W związku z powyższym Spółka stwierdza, że nabycie przez nią Gratisów nie prowadzi do obowiązku wykazywania przez Spółkę przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”), nie zawiera definicji przychodu, a jedynie precyzuje – poprzez przykładowe wyliczenie – rodzaje przychodów.

2016
6
gru

Istota:

W zakresie sfinansowania przez Wnioskodawcę części kosztów wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Fragment:

W związku z powyższym sfinansowanie w całości lub części przez dysponenta lokalu kosztów utrzymania lokalu stanowi świadczenie nieodpłatne podlegające opodatkowaniu, do którego może mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione zostaną warunki, o których mowa w tym przepisie. Ww. art. 21 ust. 1 pkt 19 stanowi, że wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym z uwagi na brak definicji miejsca zamieszkania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pojęcie to należy rozumieć zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), co oznacza, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zwi1zanych z nieodp3atnym owiadczeniem przez syna czynnooci polegaj1cych na zawieraniu polis ubezpieczeniowych.

Fragment:

Art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy przewiduje zwolnienie z opodatkowania dla wartooci owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrze?eniem ust. 20. Jedoczeonie ustawodawca poprzez odes3anie do ust. 20 art. 21 ustawy zawar3 zastrze?enie polegaj1ce na tym, i? zwolnienie powy?sze nie ma zastosowania do owiadczen otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nak3adczej lub na podstawie umów bed1cych podstaw1 uzyskiwania przychodów zaliczonych do Yród3a, jakim jest dzia3alnooa wykonywana osobiocie. Powy?sze oznacza, ?e wyj1tek od zwolnienia ma zastosowanie wy31cznie do owiadczen otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nak3adczej lub umów bed1cych podstaw1 uzyskiwania przez owiadczeniobiorce przychodów zaliczonych do Yród3a jakim jest dzia3alnooa wykonywana osobiocie. Nie dotyczy on przychodów uzyskiwanych przez owiadczeniobiorce z tytu3u nieodp3atnych owiadczen zaliczanych do przychodów z dzia3alnooci gospodarczej. Podkreolenia wymaga, ?e osobami zaliczonymi do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn podatku od spadków i darowizn (Dz.

2015
11
gru

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z bezpłatnym dowozem pracowników do zakładu pracy.

Fragment:

Na podstawie ust. 2a tego artykułu wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ww. ustawy). W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2015
8
lip

Istota:

W sytuacji bezpłatnego użyczenia byłemu pracownikowi do celów prywatnych samochodu osobowego stanowiącego własność Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie art. 11 ust. 2a pkt 4 ww. ustawy, co oznacza, że w celu ustalenia wartości świadczenia, Wnioskodawca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usług najmu samochodów powinien uwzględnić ceny rynkowe stosowane przez firmy zajmujące się wynajmem samochodów. Natomiast w przypadku ustalenia wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia w postaci pokrycia kosztów ubezpieczenia i napraw serwisowych użyczonego samochodu należy dokonać w oparciu art. 11 ust. 2a pkt 2 cytowanej ustawy, bowiem przedmiotem świadczenia na rzecz byłego pracownika będzie usługa zakupiona u innego podmiotu.

Fragment:

Jako świadczenie nieodpłatne uważane jest więc takie, które beneficjent otrzymuje całkowicie pod tytułem darmym, co oznacza, że w zamian za to świadczenie nic nie świadczy ani też nie zobowiązuje się do przyszłych świadczeń. Działanie świadczeniodawcy wiązać się musi z jego pozytywną wolą, to znaczy, że chce on przekazać świadczenie nieodpłatnie. Przedmiotem nieodpłatnych świadczeń może zaś być świadczenie usług lub udostępnienie rzeczy lub praw, których wartość ustała się na podstawie art. 11 updof. Zdaniem Wnioskodawcy przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że przekazanie przez niego beneficjentowi samochodu w nieodpłatne używanie, zapłacone przez Wnioskodawcę ubezpieczenia OC i AC oraz ewentualne naprawy serwisowe spełniają wszelkie przesłanki do uznania ich za nieodpłatne świadczenie Wnioskodawcy na rzecz beneficjenta (byłego pracownika). Ponieważ zaś stosunkiem prawnym łączącym Wnioskodawcę z beneficjentem nieodpłatnych świadczeń jest umowa użyczenia, która nie została wskazana wprost w katalogu źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 updof, przychody pochodzące od Wnioskodawcy w postaci nieodpłatnego świadczenia uzyskanego na podstawie umowy użyczenia, w jego przekonaniu, należy zakwalifikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 updof, tj. przychody z innych źródeł.

2015
17
mar

Istota:

Czy w związku z częściowym dofinansowaniem udziału w konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Wnioskodawcę dla diagnostów laboratoryjnych w ramach realizacji ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych Wnioskodawca powinien sporządzać dla każdego uczestnika konferencji informację PIT-8C?

Fragment:

Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „ nieodpłatnego świadczenia ”. Zatem przy zastosowaniu wykładni gramatycznej, za „ nieodpłatne świadczenie ” uznać należy świadczenie „ nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne ” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Tym samym należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie (mające konkretny wymiar finansowy), kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Stosownie do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać (...)