Świadczenie nienależne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie nienależne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Odliczenie od dochodu kwoty zwróconej zaliczki jako nienależnie pobranego świadczenia.

Fragment:

(...) zadano następujące pytanie. W jaki sposób należy odliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 380 zł przekazanej przez wydawnictwo na konto urzędu skarbowego z tytułu zawartej umowy wydawniczej, w sytuacji gdy ostatecznie umowa nie doszła do skutku, a zwrotu zaliczki na rzecz wydawnictwa dokonała Pani w kwocie brutto 4.000 zł, podczas gdy otrzymała zaliczkę w kwocie netto 3.620 zł... Zdaniem Wnioskodawczyni, w ww. sytuacji kwotę 380 zł jako świadczenie nienależne powinna odliczyć od podatku za rok 2008 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnikom, którzy dokonali zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, przysługuje prawo do (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość umorzonej należności z tytułu świadczeń rodzinnych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w związku z ich umorzeniem – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość odstąpionej od żądania zwrotu należności z tytułu świadczeń z pomocy społecznej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności z tytułu świadczeń socjalnych, co do której odstąpiono od żądania zwrotu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku .... z dnia 26 lipca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Z pisma płatnika z 26 lipca 2005 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego - 2 sierpnia 2005 roku), uzupełnionego pismem z 8 sierpnia 2005 roku, wynika, iż strażak zatrudniony w okresie od 1 lipca 2004 roku do 31 marca 2005 roku pobrał, w związku z zakwalifikowaniem do nieprawidłowej grupy uposażenia, nieprzysługujące mu wynagrodzenie w wysokości 614,40 zł brutto, na które składały się: zaliczki na podatek dochodowy w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogą być w deklaracji PIT-11 wykazywane w kwotach ujemnych?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w liście płac za styczeń 2004r. rozliczyła dla jednej z pracownic zwolnienie lekarskie za okres 22.12.2003r.-31.12.2003r. Zwolnienie to zostało dostarczone Spółce po sporządzeniu ostatniej listy płac za grudzień 2003r. W związku z tym 10 dni zwolnienia lekarskiego zostało rozliczone w styczniu 2004r. Na styczniowej liście płac została potrącona kwota wynagrodzenia wypłaconego pracownicy nienależnie za okres 22.12.2003r.-31.12.2003r. W 2004r. zwrócono pracownicy nadpłacone w 2003r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Od 09.01.2004r. do 31.12.2004r. pracownica przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W związku z tym na styczniowej liście płac powstała ujemna podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku tej pracownicy styczniowa lista płac była jedyną sporządzoną w 2004r. Zdaniem Spółki kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu całą kwotę nienależnie pobranego, a następnie zwróconego świadczenia - zasiłku dla bezrobotnych?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Podatniczka ubiegała się w 2003 roku o przyznanie prawa do renty. Nie została ona jednak przyznana. Podatniczka zaczęła pobierać zasiłek dla bezrobotnych.W wyniku odwołania się od decyzji organu rentowego sąd przyznał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy za okres od 10.06.2002 roku do 30.06.2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrącił z przysługującej należności kwotę 3269,39 zł, z tytułu pobranych zasiłków dla bezrobotnych w okresie od 31.07.2002 r. do 26.01.2003 r. Podatniczka na poczet pobranego zasiłku dla bezrobotnych dokonała wpłaty w wysokości 231,61 zł, do Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Z informacji uzyskanej z Inspektoratu w Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L wynika, iż w PIT-40A za 2004 rok wykazane są przychody w kwocie brutto, tj. przed dokonanymi potrąceniami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Stanowisko pytającego: Podatniczka stoi na stanowisku, iż całą (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2003 należy wykazać dochód w kwocie wynikającej z informacji PIT-11A wydanej przez ZUS, w której uwzględniono kwotę zwróconego świadczenia z tytułu wypłaconego nienależnie w roku 2002 zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli kwota ta została pierwotnie wykazana i opodatkowana w zeznaniu za rok 2002?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 27.02.2004 r., uzupełniony o własne stanowisko pismem z dnia 02.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Przedmiotowy wniosek dotyczył wskazania prawidłowego sposobu dokonania rozliczenia podatkowego za rok 2003. We wniosku zwrócono się z zapytaniem, czy w zeznaniu podatkowym za rok 2003 należy opodatkować dochód w kwocie wynikającej z wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji PIT-11A, w sytuacji kiedy w informacji tej jako składnik dochodu, oprócz faktycznie wypłaconego w roku 2003 zaległego świadczenia rentowego, uwzględniona została także kwota zwróconego na konto Powiatowego Urzędu Pracy świadczenia z tytułu wypłaconego nienależnie w roku 2002 zasiłku dla bezrobotnych, która to kwota została (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy mogę w zeznaniu podatkowym za 2003 r. odliczyć zwrot nienależnie pobranej emerytury (w 2003 r.), która będzie zwracana w 2004 r. ?

Fragment:

(...) W związku ze złożonym w dniu 25.03.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., odliczeniu od podstawy opodatkowani podlegały m.in. dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez organ rentowy. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12.XI.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) spowodowały, że art. 26 ust. 1 nie zawiera już m.in. przepisu dot. odliczenia od dochodu zwrotów (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można pomniejszyć przychód 2003r. o otrzymaną kwotę, zwróconą następnie w 2004r., bowiem kwota ta stanowiła nadpłacone honorarium?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 §1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia. Przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14 poz. 176 ze zm.). W konsekwencji takiej kwalifikacji na sądach, dokonujących wypłaty z wyżej wymienionych tytułów, spoczywa obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy. W myśl tej regulacji płatnicy są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 20 % należności, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu określ. w art. 22 ust.1 i w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po wpłacie, kwotę pobranej zaliczki przekazać na konto urzędu skarbowego, zgodnie z art. 42 ust. 1 tejże ustawy. Ponadto (...)

2011
1
sty

Istota:

Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranego świadczenia dokonanego na przełomie dwóch lat podatkowych?

Fragment:

(...) W okresie od stycznia do maja 2003 r. podatnikowi były wypłacane świadczenia rehabilitacyjne. Na skutek wniesionego odwołania sąd przyznał podatnikowi za okres od stycznia do maja w miejsce wypłacanych świadczeń rehabilitacyjnych świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na skutek wydanego przez sąd wyroku podatnik był zobowiązany zwrócić całość pobranego wcześniej świadczenia rehabilitacyjnego w kwocie brutto. Podatnik część nienależnie pobranego świadczenia zwrócił w 2003 r., a część w 2004 r. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czyli miedzy innymi świadczenia rehabilitacyjne wypłacane przez organ rentowy, należą do przychodów z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w sumie ze wszystkimi źródłami przychodów według skali podatkowej – art. 9 ust.1, art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). W związku z tym (...)