Świadczenie nienależne | Interpretacje podatkowe

Świadczenie nienależne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie nienależne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odliczenie od dochodu kwoty zwróconej zaliczki jako nienależnie pobranego świadczenia.
Fragment:
(...) zadano następujące pytanie. W jaki sposób należy odliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 380 zł przekazanej przez wydawnictwo na konto urzędu skarbowego z tytułu zawartej umowy wydawniczej, w sytuacji gdy ostatecznie umowa nie doszła do skutku, a zwrotu zaliczki na rzecz wydawnictwa dokonała Pani w kwocie brutto 4.000 zł, podczas gdy otrzymała zaliczkę w kwocie netto 3.620 zł... Zdaniem Wnioskodawczyni, w ww. sytuacji kwotę 380 zł jako świadczenie nienależne powinna odliczyć od podatku za rok 2008 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnikom, którzy dokonali zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, przysługuje prawo do (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość umorzonej należności z tytułu świadczeń rodzinnych?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w związku z ich umorzeniem – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość odstąpionej od żądania zwrotu należności z tytułu świadczeń z pomocy społecznej?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania należności z tytułu świadczeń socjalnych, co do której odstąpiono od żądania zwrotu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy pracownik powinien rozliczyć się ze zwrotu wynagrodzenia nienależnie pobranego w latach 2004-2005 w zeznaniu podatkowym za 2005r., w którym zwrot nienależnie pobranego świadczenia wykaże jako odliczenie?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku .... z dnia 26 lipca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Z pisma płatnika z 26 lipca 2005 roku (data wpływu do tutejszego organu podatkowego - 2 sierpnia 2005 roku), uzupełnionego pismem z 8 sierpnia 2005 roku, wynika, iż strażak zatrudniony w okresie od 1 lipca 2004 roku do 31 marca 2005 roku pobrał, w związku z zakwalifikowaniem do nieprawidłowej grupy uposażenia, nieprzysługujące mu wynagrodzenie w wysokości 614,40 zł brutto, na które składały się: zaliczki na podatek dochodowy w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne mogą być w deklaracji PIT-11 wykazywane w kwotach ujemnych?
Fragment:
(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w liście płac za styczeń 2004r. rozliczyła dla jednej z pracownic zwolnienie lekarskie za okres 22.12.2003r.-31.12.2003r. Zwolnienie to zostało dostarczone Spółce po sporządzeniu ostatniej listy płac za grudzień 2003r. W związku z tym 10 dni zwolnienia lekarskiego zostało rozliczone w styczniu 2004r. Na styczniowej liście płac została potrącona kwota wynagrodzenia wypłaconego pracownicy nienależnie za okres 22.12.2003r.-31.12.2003r. W 2004r. zwrócono pracownicy nadpłacone w 2003r. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Od 09.01.2004r. do 31.12.2004r. pracownica przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym. W związku z tym na styczniowej liście płac powstała ujemna podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku tej pracownicy styczniowa lista płac była jedyną sporządzoną w 2004r. Zdaniem Spółki kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy można odliczyć od dochodu całą kwotę nienależnie pobranego, a następnie zwróconego świadczenia - zasiłku dla bezrobotnych?
Fragment:
(...) Stan faktyczny: Podatniczka ubiegała się w 2003 roku o przyznanie prawa do renty. Nie została ona jednak przyznana. Podatniczka zaczęła pobierać zasiłek dla bezrobotnych.W wyniku odwołania się od decyzji organu rentowego sąd przyznał rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy za okres od 10.06.2002 roku do 30.06.2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrącił z przysługującej należności kwotę 3269,39 zł, z tytułu pobranych zasiłków dla bezrobotnych w okresie od 31.07.2002 r. do 26.01.2003 r. Podatniczka na poczet pobranego zasiłku dla bezrobotnych dokonała wpłaty w wysokości 231,61 zł, do Powiatowego Urzędu Pracy w Z. Z informacji uzyskanej z Inspektoratu w Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L wynika, iż w PIT-40A za 2004 rok wykazane są przychody w kwocie brutto, tj. przed dokonanymi potrąceniami z tytułu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. Stanowisko pytającego: Podatniczka stoi na stanowisku, iż całą (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w zeznaniu podatkowym za rok 2003 należy wykazać dochód w kwocie wynikającej z informacji PIT-11A wydanej przez ZUS, w której uwzględniono kwotę zwróconego świadczenia z tytułu wypłaconego nienależnie w roku 2002 zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli kwota ta została pierwotnie wykazana i opodatkowana w zeznaniu za rok 2002?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w dniu 27.02.2004 r., uzupełniony o własne stanowisko pismem z dnia 02.04.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Przedmiotowy wniosek dotyczył wskazania prawidłowego sposobu dokonania rozliczenia podatkowego za rok 2003. We wniosku zwrócono się z zapytaniem, czy w zeznaniu podatkowym za rok 2003 należy opodatkować dochód w kwocie wynikającej z wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji PIT-11A, w sytuacji kiedy w informacji tej jako składnik dochodu, oprócz faktycznie wypłaconego w roku 2003 zaległego świadczenia rentowego, uwzględniona została także kwota zwróconego na konto Powiatowego Urzędu Pracy świadczenia z tytułu wypłaconego nienależnie w roku 2002 zasiłku dla bezrobotnych, która to kwota została (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy mogę w zeznaniu podatkowym za 2003 r. odliczyć zwrot nienależnie pobranej emerytury (w 2003 r.), która będzie zwracana w 2004 r. ?
Fragment:
(...) W związku ze złożonym w dniu 25.03.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., odliczeniu od podstawy opodatkowani podlegały m.in. dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez organ rentowy. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12.XI.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) spowodowały, że art. 26 ust. 1 nie zawiera już m.in. przepisu dot. odliczenia od dochodu zwrotów (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy można pomniejszyć przychód 2003r. o otrzymaną kwotę, zwróconą następnie w 2004r., bowiem kwota ta stanowiła nadpłacone honorarium?
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 §1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wyjaśnia. Przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, nr 14 poz. 176 ze zm.). W konsekwencji takiej kwalifikacji na sądach, dokonujących wypłaty z wyżej wymienionych tytułów, spoczywa obowiązek płatnika określony w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy. W myśl tej regulacji płatnicy są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 20 % należności, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu określ. w art. 22 ust.1 i w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po wpłacie, kwotę pobranej zaliczki przekazać na konto urzędu skarbowego, zgodnie z art. 42 ust. 1 tejże ustawy. Ponadto (...)
2011
1
sty

Istota:
Jak rozliczyć zwrot nienależnie pobranego świadczenia dokonanego na przełomie dwóch lat podatkowych?
Fragment:
(...) W okresie od stycznia do maja 2003 r. podatnikowi były wypłacane świadczenia rehabilitacyjne. Na skutek wniesionego odwołania sąd przyznał podatnikowi za okres od stycznia do maja w miejsce wypłacanych świadczeń rehabilitacyjnych świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na skutek wydanego przez sąd wyroku podatnik był zobowiązany zwrócić całość pobranego wcześniej świadczenia rehabilitacyjnego w kwocie brutto. Podatnik część nienależnie pobranego świadczenia zwrócił w 2003 r., a część w 2004 r. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czyli miedzy innymi świadczenia rehabilitacyjne wypłacane przez organ rentowy, należą do przychodów z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w sumie ze wszystkimi źródłami przychodów według skali podatkowej – art. 9 ust.1, art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). W związku z tym (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.