Świadczenie częściowo odpłatne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie częściowo odpłatne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
23
cze

Istota:

Czy wzajemna pomoc w ramach „banku czasu” jest źródłem powstania obowiązku podatkowego?

Fragment:

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Z powołanych przepisów należy wnosić, iż zarówno uczestniczące osoby fizyczne, jak i same banki czasu nie są przedsiębiorcami (art. 2 i 4 ww. ustawy). Tak więc usług świadczonych przez banki czasu, powstałe i funkcjonujące jako organizacje społeczności lokalnej, na zasadzie bezpłatnej, wzajemnej pomocy ich członków nie można zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawową zasadą podatku dochodowego jest zasada powszechności opodatkowania. Jest ona wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przepis ten stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2012
7
gru

Istota:

Czy wartość świadczenia związanego z możliwością korzystania przez zleceniobiorcę z samochodu do którego prawa posiada Wnioskodawca będzie przychodem zleceniobiorcy, który Zainteresowany zobowiązany jest doliczyć do przychodu zleceniobiorcy uzyskiwanego ze stosunku zlecenia i odprowadzić od niego zaliczki na podatek dochodowy?

Fragment:

Zadaniem Wnioskodawcy wartość świadczenia związanego z możliwością korzystania przez zleceniobiorcę z samochodu do którego prawa posiada Spółka, a z którego ma prawo korzystać dla celów prywatnych stanowić będzie przychód, o którym mowa w powołanym powyżej art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle bowiem art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z powyższym należy przyjąć, iż pieniądze i wartość świadczeń otrzymanych przez zleceniobiorców stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z działalności wykonywanej osobiście. Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, iż na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i jej jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Czy zwolnienie pracowników częściowo z odpłatności za wczasy, w stanowiącym własność Wnioskodawcy ośrodku, może korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT, w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiot tych usług mieści się w działalności?

Fragment:

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Z powyższego zapisu wynika, że nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów uznaje się za odpłatne świadczenie usług, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. Podstawowe czynności, które podlegają opodatkowaniu, tj. dostawa towarów oraz świadczenie usług, muszą mieć charakter odpłatny.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczeń socjalnych oferowanych pracownikom w ramach administrowania ZFŚS.

Fragment:

Tym samym właściwym jest twierdzenie, iż oferowanie pracownikom świadczeń socjalnych należnych im z ZFŚS nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że czynności te nie stanowią działalności gospodarczej, a co za tym idzie Spółka wykonując je nie występuje w charakterze podatnika VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przez dostawę towarów rozumie się również - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy - przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy zwolnienie pracowników częściowo z odpłatności za wczasy, w stanowiącym własność Wnioskodawcy ośrodku, może korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT, w oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przedmiot tych usług mieści się w działalności?

Fragment:

Nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej dalej ustawą o ZFŚS, ustawa określa zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem”, i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Jak stanowi pkt 5 powołanego przepisu, osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca posiada ośrodek wczasowy służący działalności socjalnej. Pracownicy korzystający z tego ośrodka ponoszą częściową odpłatność za wczasy, a pozostała kwota finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości pomniejszenia wartości nieodpłatnego świadczenia o koszt wysłania SMS

Fragment:

W myśl art. 11 ust. 2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku. Natomiast wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z art. 11 ust. 2a tej ustawy ustala się: - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia, - według cen zakupu, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione, - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lokalu lub budynku, jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku, - a w pozostałych wypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnieniu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne przychodem podatnika, zgodnie z treścią ust. 2b cyt. artykułu 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Pojęcie „nieodpłatnego świadczenia”, użyte w art. 14 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pomoc de minimis polegająca na uczestnictwie w częściowo odpłatnym szkoleniu ?

Fragment:

W świetle powyższego należy przyjąć, iż dla wnioskującej Spółki uzyskana korzyść polegała na otrzymaniu częściowo nieodpłatnego świadczenia. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Zatem uzyskana przez Spółkę pomoc polegająca na częściowym dofinansowaniu szkolenia nie stanowi dla Spółki przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż ww. odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla podatnika.

2011
1
kwi

Istota:

Jaki podatek dochodowy należy zapłacić w przypadku uzyskania: 1) przychodu (z tzw. Świadczeń otrzymanych w naturze) uzyskanego przez emerytowanego oficera Wojska Polskiego w związku z nabyciem od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na zasadach preferencyjnych (za 5% wartości) mieszkania zakładowego, którego jest dotychczasowym najemcą,2) przychodu ze sprzedaży mieszkania - przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie - przeznaczonego na zakup drugiego mieszkania oraz na jego remont, 3) dopłaty z tytułu zamiany mieszkania na mniejsze - przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie,jeżeli podatnik: 1) nie sprzeda w/w mieszkania i będzie mieszkał tam nadal, 2) sprzeda przedmiotowe mieszkanie przed upływem 5 lat od daty nabycia, kupi mniejsze i pozostanie jeszcze część pieniędzy,3) zamieni to mieszkanie na mniejsze przed upływem 5 lat od daty nabycia i uzyska dopłatę?

Fragment:

Jak wynika z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (...) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Na podstawie ust. 2 powołanego artykułu podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. (...). W myśl jednak art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a przedmiotowej ustawy wolne od podatku są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m.in.: - na nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, - na nabycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, - na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.