Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sie

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymywanego z USA świadczenia małżeńskiego

Fragment:

(...) świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie rodzinne dla byłej żony otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, przyjmując za Wnioskodawczynią, że ww. świadczenie jest świadczeniem rodzinnym, przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz uwzględnienia go w zeznaniu podatkowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni uznane zostało za prawidłowe. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
25
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego z USA.

Fragment:

USA miesięcznie świadczenie małżeńskie. Na oficjalnej stronie ambasady świadczenie małżeńskie znajduje się w zakładce „ świadczenia rodzinne ”. Centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawczyni jest Polska. Tu rozlicza podatki. W USA nie posiada żadnego majątku. Jedyne świadczenie z USA to jest świadczenie małżeńskie. Świadczenie, które Wnioskodawczyni otrzymuje z S. USA stanowi świadczenie rodzinne otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy świadczenie małżeńskie z USA, które Wnioskodawczyni otrzymuje powinno być obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy powinno być wykazywane w rozliczeniu rocznym? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie małżeńskie, które otrzymuje powinno być traktowane jako świadczenie rodzinne (nie będące ani rentą ani emeryturą) a więc wolne od podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2018
14
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że świadczenie małżeńskie zostało Jej przyznane przez Administrację Ubezpieczeń Społecznych w USA od stycznia 2016 r. i jest wypłacane comiesięcznie. Od świadczenia pobierany jest 30% podatek federalny USA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczenie małżeńskie z USA jest wolne od podatku dochodowego w Polsce? Czy świadczenie małżeńskie należy uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie małżeńskie z USA powinno być traktowane jako świadczenie rodzinne, które jest zwolnione według polskich przepisów od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W sytuacji, gdy świadczenie małżeńskie z USA stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego, według polskich przepisów, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, świadczenie to jest zwolnione z podatku. Były mąż nabył prawo do emerytury w USA i z tego tytułu SSA przyznało Wnioskodawczyni świadczenie małżeńskie. Od świadczenia tego SSA potrąca podatek federalny w wysokości 30% całkowitej kwoty świadczenia, a resztę należnej kwoty wpłaca na konto bankowe Wnioskodawczyni w Polsce.

2018
6
lip

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego ze Stanów Zjednoczonych.

Fragment:

Natomiast Wnioskodawczyni otrzymuje świadczenie rodzinne z uwagi na trwanie w związku małżeńskim ponad 10 lat, pozostawanie w stanie wolnym oraz spełnienie warunku wiekowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie dla byłego współmałżonka wypłacane przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych USA, będące odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych jest zwolnione z opodatkowania i nie trzeba wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie dla byłych współmałżonków winno być traktowane jako świadczenie rodzinne, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest wolne od podatku dochodowego. Również na oficjalnej stronie A. w Polsce, świadczenie dla byłych współmałżonków znajduje się w zakładce „ świadczenia rodzinne ”. Świadczenie to nie może być traktowane jako emerytura ani renta z USA, ponieważ Wnioskodawczyni nigdy tam nie była a więc niemożliwe jest aby wypracowała sobie takie świadczenie. Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że wyżej wymienione świadczenie jest świadczeniem korzystającym ze zwolnienia z podatku dochodowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
23
cze

Istota:

Zastosowanie dla wykonywanych przez Wnioskodawcę usług przy linii montażu silników samochodowych art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
15
cze

Istota:

Obowiązek odprowadzenia podatku należnego z tytułu importu usług konserwacyjno-serwisowych.

Fragment:

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca ogłosił przetarg na świadczenie usług konserwacyjno-serwisowych przepompowni ścieków, który wygrała firma (Zleceniobiorca) zarejestrowana w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z prowadzonym w Polsce Krajowym Rejestrem Sądowym firma ta ma zarejestrowany w Polsce Oddział. Wnioskodawca zawarł z podmiotem zagranicznym (a nie jego Oddziałem w Polsce) umowę na świadczenie usług. Zleceniobiorca oświadczył, że: nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, siedziba działalności gospodarczej firmy oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Wielkiej Brytanii, usługi nie będzie świadczył zarejestrowany w Polsce jego Oddział.

2018
9
cze

Istota:

W zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży kompleksowego wykonania systemu telewizji przemysłowej

Fragment:

Transakcje tego rodzaju nie dają się jednoznacznie zakwalifikować jako dostawa towarów lub świadczenie usług. Określenie ich skutków wymaga wcześniejszego ustalenia, czy stanowią one świadczenie kompleksowe, na które składa się świadczenie główne oraz świadczenia pomocnicze, konieczne dla prawidłowego wykonania lub skorzystania ze świadczenia głównego, czy też stanowią zbiór samodzielnych czynności, które mogą być odrębnie realizowane i tym samym opodatkowane. Podstawowym kryterium dla oceny, czy świadczenie ma charakter kompleksowy jest ustalenie, czy składające się na nie czynności są ze sobą ściśle powiązane w taki sposób, że tworzą jednolitą całość w sensie gospodarczym. Świadczeniem kompleksowym nie będzie bowiem takie, którego rozdzielenie nie zmienia znaczenia i wartości poszczególnych świadczeń z punktu widzenia nabywcy. Stwierdzenie, że świadczenie ma charakter kompleksowy oznacza, iż należy opodatkować je jako całość, wg zasad właściwych dla świadczenia głównego. W okolicznościach stanu faktycznego Spółka realizuje transakcje, których przedmiotem jest wykonanie systemu telewizji przemysłowej, na którą składa się w szczególności skompletowanie niezbędnych urządzeń i materiałów, wykonanie prac związanych z budową i przygotowaniem miejsca montażu, montażem systemu i jego uruchomieniem, przeszkolenie użytkownika, wydanie dokumentacji powykonawczej.

2018
25
maj

Istota:

Miejsca opodatkowania świadczonych usług montażu komór klimatycznych

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą ” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosowanie do treści art. 2 pkt 1 ustawy przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Natomiast na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie uznania usług świadczonych zarówno dla uczniów jak i kadry nauczycielskiej za kompleksową usługę organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych oraz zwolnienia od podatku VAT, miejsca świadczenia usług w zakresie zajęć socjo-kulturowych, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.

Fragment:

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi złożonej. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), całe świadczenie złożone podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, w tym w zakresie stosowania właściwej stawki VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Oznacza to, że opodatkowanie świadczeń pomocniczych, składających się na świadczenie złożone, podlega takim samym zasadom opodatkowania, jakim podlega świadczenie główne.

2018
23
lut

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usługi terminalowej oraz sposobu jej dokumentowania

Fragment:

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection Plan Ltd) TSUE, odnosząc się do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał, że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie zaś, że świadczenie składające się z jednolitej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że: „ świadczenie jednolitej usługi ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie (usługę) główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia (usługi) dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia (usługi) głównego. Usługa musi być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek do lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej ”. Jednym z istotniejszych orzeczeń przytaczanych przez szereg komentatorów, jak i sam TSUE w późniejszych orzeczeniach, jest sprawa z 27 października 2005 r. C-41/04 (Levob Verzekeringen). W wyroku tym TSUE zawarł kilka cennych uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych.