Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

Fragment:

(...) świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z powyższych zapisów wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki: w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia – w całości lub w części – podatku naliczonego przy nabyciu, importu lub wytworzenia tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie), w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Zatem dla ustalenia, czy konkretna, nieodpłatna czynność podlega opodatkowaniu w związku z uznaniem jej za odpłatne świadczenie usług, istotny jest cel jej świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

2018
13
gru

Istota:

Skutki podatkowe otrzymywania świadczenia wdowiego z USA.

Fragment:

Miałaby wówczas tylko jedno zamieszkanie - w Polsce, rodzina przebywa w Polsce, miejsce położenia źródeł dochodów: emerytura wypłacana w Polsce oraz świadczenie wdowie - wypłacane z USA, do którego uprawnienia Wnioskodawczyni nabyła podczas pobytu w Ameryce. Posiadane inwestycje: brak, konta bankowe, majątek nieruchomy: mieszkanie 57m 2 , ruchomości: wyposażenie mieszkania w Polsce, polisy ubezpieczeniowe: brak. Świadczenie wdowie jest wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA. Wnioskodawczyni posiada zaświadczenia od Social Security Administration, dokumentujące wypłatę świadczenia wdowiego. Wnioskodawczyni wskazuje, że jej pytanie nie dotyczy kwestii czy świadczenie wdowie wypłacane przez amerykański Zarząd Ubezpieczeń Społecznych może być uznane za świadczenie rodzinne na podstawie przepisach o świadczeniach rodzinnych. Celem złożenia wniosku o interpretację jest uzyskanie jedynie rozstrzygnięcia czy świadczenie wdowie wypłacane jej z USA, ze względu na swój socjalny charakter, niezwiązany i nieuzależniony od nabycia przed daną osobę uprawnień emerytalno-rentowych podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na terenie Polski. Administracja skarbowa od dłuższego czasu uznaje że skoro otrzymywane z USA świadczenia stanowią odpowiedniki należności przyznawanych na bazie polskich przepisów o świadczeniach rodzinnych – to nie podlegają opodatkowaniu (por. nr 0114-KDIP3-3.4011.578.2017.2.JK2 z 20 lutego 2018 r., nr IBPBII/4511-219/15/BJ z 10 czerwca 2015 r., nr IBPB-2-1/4511 -282/16/HK z 21 lipca 2016 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.92.2017.2.AG z 23 czerwca 2017 r).

2018
6
gru

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług koordynowania sprawności przebiegu prac montażowych.

Fragment:

Uzasadnienie stanowiska: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 uVAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 uVAT - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 7 ust. 1 uVAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 uVAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W przypadku świadczenia usług miejsce świadczenia decyduje czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Zgodnie z art. 28a uVAT, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług: ilekroć (...)

2018
24
lis

Istota:

Miejsce opodatkowania usług typu fulfilment oraz usług logistycznych

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału, w zakresie określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług: ilekroć jest mowa o podatniku (...)

2018
19
paź

Istota:

Dochód z tytułu niezrealizowanego świadczenia emerytalnego, wypłaconego z ZUS, otrzymanego z Polski przez Wnioskodawczynię mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, podlega opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii.

Fragment:

Jak wskazano we wniosku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił Wnioskodawczyni świadczenie emerytalne po zmarłej mamie, które miało charakter jednorazowej wypłaty środków, były to pieniądze należne mamie z tytułu pierwszego, niezrealizowanego świadczenia emerytalnego naliczone od dnia przyznania świadczenia do dnia śmierci. Zatem Wnioskodawczyni otrzymała świadczenia po zmarłym świadczeniobiorcy (emerycie, renciście) mającego wcześniej swe źródło w łączącym świadczeniobiorcę (emeryta, rencistę) stosunku prawnym, w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z powyższego wynika, że niezrealizowane świadczenie emerytalne po śmierci mamy, przyznane Wnioskodawczyni z ZUS jest świadczeniem rodzinnym wypłaconym na podstawie systemu emerytalnego obowiązującego w Polsce, a więc można je zakwalifikować jako „ inne podobne wynagrodzenie ”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konwencji polsko-brytyjskiej. Na podstawie przywołanych przepisów prawa, świadczenia z Polski otrzymane przez osobę mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii, określone w art. 17 ust. 1 ww. Konwencji jako „ inne podobne wynagrodzenia ”, podlegają opodatkowaniu tylko w Wielkiej Brytanii.

2018
23
wrz

Istota:

 • miejsca opodatkowania usług montażowych polegających na montażu linii produkcyjnej,
 • niezastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia
 • Fragment:

  Jeżeli nieruchomość jest jedynie środkiem służącym do wykonania świadczenia, to nie sposób twierdzić, że świadczenie to ma bezpośredni związek z nieruchomością (wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 31 stycznia 2013 r., C-155/12). Stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę zostało również zaaprobowane w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2017 r. (0112-KDIL1-3.4012.247.2017.1.KB), gdzie wskazano, że usługi montażowe nie mają wystarczająco bezpośredniego związku z nieruchomością, jeżeli urządzenia mogą zostać zdemontowane bez zniszczenia budynku, w którym zostały zamontowane i bez zniszczenia samych urządzeń. Jako niemające znaczenia dla kwalifikacji usługi jako związanej z nieruchomością wskazano przy tym następujące okoliczności: cel powstania nieruchomości; przystosowanie nieruchomości do instalacji konkretnych urządzeń; skomplikowany charakter montażu i demontażu urządzeń oraz duży koszt związany z demontażem. Mając na uwadze wszystkie wyżej zakreślone okoliczności, skonstatować należy, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa, polegająca na montażu linii produkcyjnej w nieruchomości nie może być traktowana jako usługa związana z nieruchomością w rozumieniu art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  Uznania świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usług przetwarzania i magazynowania za usługę kompleksową oraz miejsca opodatkowania świadczonych usług.

  Fragment:

  Jest tak na przykład w sytuacji, gdy można stwierdzić, że jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne świadczenie lub świadczenia stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności dane świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy ” oraz „ (...) jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny ”. Świadczenie o charakterze złożonym podlega opodatkowaniu według jednolitych zasad właściwych dla świadczenia głównego. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z jednym świadczeniem złożonym (kompleksowym). Dla uznania, że dana usługa jest usługą złożoną, winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze.

  2018
  12
  wrz

  Istota:

  Czy otrzymane świadczenie wyrównawcze podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też jest zwolnione z tego podatku?

  Fragment:

  Ponadto, uzyskane przez Wnioskodawcę ww. świadczenie na mocy przedsądowej ugody również nie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przedstawionym stanie faktycznym nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania ww. zwolnienia. W związku z tym, ww. świadczenie wyrównawcze niepodlegające zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi przychód, który należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł. Zatem, uzyskany z powyższego tytułu przychód (19 654,54 zł) Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu rocznym za 2017 r., tj. w roku, w którym otrzymał ww. świadczenie wyrównawcze i opodatkować, zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, tj. według skali podatkowej, łącznie z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

  2018
  5
  wrz

  Istota:

  Opodatkowanie i dokumentowanie świadczeń gwarancyjnych otrzymanych od Gwarantów.

  Fragment:

  Ad. 3 Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (...). Art. 2 pkt 22 ustawy wskazuje, że przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Podkreślić należy, że – jak wyżej wskazano – otrzymana przez Wnioskodawcę (beneficjenta) kwota Świadczeń Gwarancyjnych nie będzie stanowiła wynagrodzenia ani za dostawę towarów, ani za świadczenie usług na rzecz Gwaranta. Oznacza to, że w zamian za otrzymane świadczenie nie dojdzie do sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy. Wobec tego w związku z otrzymanym świadczeniem Beneficjent nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT. Z kolei na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT brak jest przeciwwskazań do wystawienia przez Beneficjenta noty księgowej. Należy jednak zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

  2018
  3
  sie

  Istota:

  Możliwości zwolnienia z opodatkowania otrzymywanego z USA świadczenia małżeńskiego

  Fragment:

  (...) świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenie rodzinne dla byłej żony otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie jednak, przyjmując za Wnioskodawczynią, że ww. świadczenie jest świadczeniem rodzinnym, przyznawanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA, to jest ono zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od ww. świadczenia oraz uwzględnienia go w zeznaniu podatkowym. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni uznane zostało za prawidłowe. Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.