Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania nabywanych usług oraz opodatkowania usług świadczonych na rzecz pracowników
Fragment:
Aby dana czynność mogła zostać zaklasyfikowana jako usługa, łącznie spełnione zostać muszą następujące warunki: obowiązek określonego świadczenia musi wynikać ze stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, musi istnieć konkretny podmiot, nabywający świadczenie, świadczeniu usługodawcy musi odpowiadać świadczenie wzajemne (odpłatność) ze strony usługobiorcy tj. nabywcy świadczenia. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów powoduje, iż danej czynności nie można zaklasyfikować jako usługi opodatkowanej VAT (z pewnymi wyjątkami nie mającymi zastosowania w sprawie). W analizowanej sprawie spełnione są wszystkie elementy charakteryzujące świadczenie usług - czynności dokonywane przez Irlandzką spółkę na rzecz Spółki, stanowią w istocie usługi organizacji i zarządzania Planem, w którym mogą uczestniczyć pracownicy Spółki. W zamian za świadczenie tych usług, Spółka wypłaca na rzecz Irlandzkiej spółki wynagrodzenie obejmujące m.in. koszty przyznania akcji pracownikowi po cenie niższej niż rynkowa, jak również związane z obsługą Planu. W konsekwencji, należy uznać, że Spółka nabywa od Irlandzkiej spółki odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 jest prawidłowe. Ad. 2 Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że usługi organizacji i zarządzania Planem świadczone są dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2017
26
cze

Istota:
Czy świadczenie z USA, które otrzymuje Wnioskodawczyni na córkę podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Otrzymuje świadczenie małżeńskie, wypłacane od 2016 r. przez Social Security Administration (Zarząd Ubezpieczeń Społecznych) USA, które zostało Jej przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, obowiązujących w USA, zgodnie z pismem Generalnego Konsulatu Amerykańskiego Biura Świadczeń Federalnych w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 r. i nie podlega opodatkowaniu amerykańskim federalnym podatkiem dochodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dodatek rodzinny (świadczenie małżeńskie) wypłacane z USA podlega opodatkowaniu w Polsce i należy je rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym jako dochód do opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia rodzinne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych są wolne od podatku dochodowego. Świadczenie małżeńskie, które Wnioskodawczyni otrzymuje jest zatem – w Jej ocenie – świadczeniem korzystającym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
27
maj

Istota:
Czy świadczenie z USA, które otrzymuje Wnioskodawczyni na córkę podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Świadczenie to odpowiada zatem zasiłkowi rodzinnemu, który ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Córka Wnioskodawczyni posiada podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Zarówno Wnioskodawczyni, jak i Jej córka mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. W związku z przyznanym świadczeniem w listopadzie 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała wyrównanie należne od listopada 2015 r. w wysokości 11.930 $ i zgodnie z decyzją z grudnia 2016 r. co miesiąc otrzymuje kwotę 1.058 $. Świadczenie to Wnioskodawczyni otrzymuje na indywidualne konto w banku, który pobiera zaliczki na podatek dochodowy od tego świadczenia w wysokości około 19-20%. Córka Wnioskodawczyni urodziła się 2 września 2007 r., jest nieletnia, natomiast świadczenie, o którym mowa, stanowi świadczenie rodzinne na podstawie przepisów obowiązujących w USA. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie z USA, które otrzymuje Wnioskodawczyni na córkę podlega opodatkowaniu w Polsce? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie „ childs benefits ” jest świadczeniem rodzinnym. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolnione od podatku, zaliczki na podatek od tego świadczenia nie powinny być pobierane.
2017
20
maj

Istota:
Miejsce świadczenia oraz dokumentowania usług polegających na obróbce powierzonego materiału wykonywanych na rzecz podmiotu z siedzibą w Szwecji.
Fragment:
Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Stosownie do dyspozycji ust. 2 powołanego artykułu, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
2017
14
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczonych usług oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu świadczonych usług.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Jak stanowi art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Na mocy art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
11
maj

Istota:
Miejsce świadczenia i wyłączenie z opodatkowania usługi na rzecz usługobiorców z USA
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary – zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W powyższym przepisie przyjęto generalną zasadę, zgodnie z którą usługami są wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów. Stąd też stwierdzić należy, że definicja „ świadczenia usług ” ma charakter dopełniający definicję „ dostawy towarów ” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2017
11
maj

Istota:
Określenie miejsca świadczenia usługi Business Lounge
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez terytorium kraju – stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy – rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym ... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada siedzibę działalności gospodarczej, a także stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia, czy wykonywane przez Wnioskodawcę czynności stanowią kompleksową usługę oraz miejsca jej opodatkowania.
Fragment:
Dla przykładu, w wyroku w sprawie C-392/11 Field Fisherhouse TSUE wskazał iż: W tym zakresie Trybunał orzekł, że jedno świadczenie występuje w przypadku, gdy co najmniej dwa elementy albo co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (zob. podobnie wyrok z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb.Orz. s. 1-9433, pkt 22; ww. wyrok w sprawie Everything Everywhere, pkt 24 i 25). Ponadto jest tak również, jeżeli jedno lub kilka świadczeń należy uznać za świadczenie główne, natomiast pozostałe świadczenie lub świadczenia stanowią świadczenie lub świadczenia dodatkowe, traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne. W szczególności świadczenie należy uznać za dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi ono dla klienta celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego (zob. podobnie wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C‑349/96 CPP, Rec. s. 1-973, pkt 30; ww. wyrok w sprawie Part Sen/ice, pkt 52, a także wyrok z dnia 10 marca 2011 r. w sprawach połączonych, C-497/09, C-499/09, C-501/09 i C-502/09 Bog i in., dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 54). Uwzględniając dwie okoliczności, po pierwsze, że każde świadczenie powinno być zwykle uznawane za odrębne i niezależne (...)
2017
28
sty

Istota:
W zakresie ustalenia czy udzielanie wzajemnych poręczeń zobowiązań kredytowych w ramach prowadzonej polityki poręczeń pomiędzy spółkami Grupy kreuje u Spółki wartość nieodpłatnego świadczenia podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Przy czym należy tutaj wyraźnie podkreślić, że o świadczeniu wzajemnym możemy mówić wówczas, gdy podmiot uzyskujący świadczenie wykonuje analogiczne świadczenie na rzecz podmiotu, od którego to świadczenie uzyskuje. Z przedstawionego opisu sprawy wynika natomiast, że każdy z podmiotów, w tym Spółka, występuje zarówno w charakterze udzielającego poręczenia (gwarancji), jak również w charakterze otrzymującego poręczenie, tj. kredytobiorcy, uzyskującego środki finansowe od kredytodawcy innego niż Spółki z Grupy i potrzebującego poręczenia na zabezpieczenie tych zobowiązań kredytowych. Zgodnie z obowiązującą polityką poręczeń w Grupie, do której przystąpiła Spółka, każdy z uczestników może żądać od spółek z Grupy poręczenia, a jednocześnie jest zobowiązany do udzielenia takiego poręczenia na żądanie innej spółki z Grupy. Jednocześnie występowanie poszczególnych spółek w Grupie w charakterze poręczyciela i/bądź poręczającego uzależnione jest od ich indywidualnych potrzeb. Tym samym nie można stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie będzie zachodzić świadczenie wzajemne na rzecz drugiego podmiotu, od którego Spółka uzyska poręczenie. Spółka będzie bowiem udzielać poręczenia na rzecz danego uczestnika Polityki zabezpieczeń, który akurat takiego poręczenia zażąda.
2016
15
gru

Istota:
Ustalenie czy nieopłatne użyczenie opisane we wniosku będzie stanowiło czynność opodatkowaną podatkiem VAT tj. nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania podatku należnego VAT na takich transakcjach.
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. W art. 8 ust. 2 ustawy VAT ustawodawca wprowadza wyjątki od zasady, że jedynie odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT. W przepisie tym zrównuje się z odpłatnym świadczeniem usług nieodpłatne świadczenie usług, w sytuacji gdy dochodzi do: użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarczą podatnika, (...) jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, nieodpłatnego świadczenia usług na cele osobiste podatnika (...) oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Opodatkowaniu VAT podlega zatem użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
2016
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Świadczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.