Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przedmiotowej sprawie w odniesieniu do usługi świadczonej przez Pool Leadera (Wnioskodawcę) na rzecz Uczestników Systemu (polskich spółek) wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania, zatem miejsce świadczenia usług nabywanych przez polskie spółki od Wnioskodawcy, ustalane jest na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie. Zatem miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników Systemu (polskich spółek) – stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy – jest miejsce, w którym ich usługobiorca posiada siedzibę, a zatem Polska. Uczestnicy Systemu (polskie spółki) którzy nabywają od zagranicznego kontrahenta usługi będące przedmiotem wniosku powinny rozpoznać po swojej stronie import usług, który będzie opodatkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych z USA.
Fragment:
(...) świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z analizy uzupełnienia opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe świadczenie jest świadczeniem rodzinnym otrzymywanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...) Polska ma prawo opodatkować świadczenie małżeńskie otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie jednak, przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie, które stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
21
paź

Istota:
Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA
Fragment:
Z racji trwania małżeństwa mąż uwzględniał Wnioskodawczynię we wspólnym rozliczeniu podatkowym w USA, w związku z tym otrzymuje Ona świadczenie małżeńskie z Social Security Administration w USA, które jest świadczeniem rodzinnym i nie podlega opodatkowaniu w USA. Pomimo przedłożenia przez Wnioskodawczynię zaświadczenia z ambasady USA o pobieraniu świadczenia małżeńskiego i obywatelstwa amerykańskiego, bank w Polsce potrąca Jej od tego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie to nie jest ani emeryturą, ani rentą. Wnioskodawczyni uważa, że bank robi to niesłusznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA powinno być obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie małżeńskie powinno być traktowane jako świadczenie rodzinne, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest to emerytura ani renta z zagranicy, ponieważ Wnioskodawczyni nie wypracowała w USA takich świadczeń. Zdaniem Wnioskodawczyni, interpretacja indywidualna Nr IPPB4/415-339/13-6/JK oraz interpretacja indywidualna Nr IPPB4/4511-639/16-2/MS1 sugerują Jej, że zaliczka na podatek dochodowy od świadczenia małżeńskiego jest potrącana niesłusznie, ale władze banku ...
2017
19
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę wydatków na zapewnienie pracownikom w siedzibie Spółki posiłków w formie gotowych śniadań i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Ad. 2) W dalszej kolejności należy stwierdzić, że świadczenie to jest spełnianie zarówno w interesie samych pracowników, jak również i pracodawcy. Zasadniczymi celami wprowadzenia tego rodzaju świadczenia, z perspektywy kadry zarządzającej Spółki oraz Wnioskodawcy, były: zapewnienie pracownikom zdrowych posiłków w postaci śniadań piątkowych, które sporządzane są wyłączenie ze świeżych składników przez sprawdzonego Wykonawcę (umowa zobowiązuje go w § 5 do sporządzania posiłków najwyższej jakości); zintegrowanie między sobą pracowników poszczególnych działów (śniadania mają formę bufetu, tj. stołu szwedzkiego, stanowią okazję do spotkania przed pracą); zbudowanie dobrej atmosfery w pracy, zwłaszcza pod koniec tygodnia roboczego, kiedy znaczna część pracowników może odczuwać zmęczenie swoimi obowiązkami; wzmocnienie więzów lojalności wobec pracodawcy (Spółki). Reasumując, pierwsza z dwóch przesłanek wskazanych w pkt 2 uzasadnienia cyt. wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie jest spełniona, ponieważ świadczenie w postaci śniadań piątkowych służy nie tylko pracownikom, lecz również i celom postawionym przez pracodawcę. Nie można przy tym zapominać, iż w branży informatycznej czynnik ludzki - stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego pracowników, ich motywacja, współpraca, a także więzy lojalności wobec pracodawcy - ma zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w mocno konkurencyjnym otoczeniu.
2017
24
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do usługi montażu stoiska targowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W myśl art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Przy identyfikacji usług należy mieć na uwadze, że dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz wytyczne metodologiczne do tej klasyfikacji.
2017
12
sie

Istota:
Miejsce świadczenia i opodatkowanie usług polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie budowy parków wiatrowych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 710, z póżn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Jak stanowi art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n. Z kolei z treści art. 28b ust. 3 ustawy wynika, że w przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Dla celów określenia miejsca świadczenia usług, ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcie podatnika. Z art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług (...)
2017
29
lip

Istota:
Czy świadczenie z USA, które otrzymuje Wnioskodawczyni na córkę podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Świadczenie małżeńskie otrzymuje z Social Security Administration z USA i jest to świadczenie rodzinne dla członków rodziny osoby ubezpieczonej. Nie jest to emerytura ani renta, lecz zasiłek wypłacany przez Zarząd Ubezpieczeń Społecznych USA (Social Security Administration). Dodatek rodzinny został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA. Dochód ten jest rodzajem świadczenia małżeńskiego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie otrzymane ze Stanów Zjednoczonych podlega podatkowi dochodowemu w Polsce i czy trzeba je uwzględnić w rozliczeniu rocznym? Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłacony zasiłek rodzinny (świadczenie małżeńskie) został przyznany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Na oficjalnej stronie Ambasady USA w Polsce świadczenie małżeńskie znajduje się w zakładce „ świadczenia rodzinne ”. Wobec powyższego, Wnioskodawczyni uważa, że jest zwolnione z podatku dochodowego. W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajduje umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana w Waszyngtonie 8 października 1974 r. (Dz.
2017
30
cze

Istota:
Czy Spółka prawidłowo zamierza odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 r. od środków otrzymanych w marcu z NFZ zgodnie z zawartą ugodą za nadwykonania świadczeń zdrowotnych z tyt. przyjęć nagłych i przyjęć planowych?
Czy powinna rozliczyć kwotę wynikającą z ugody w 2016 r.?
Fragment:
Świadczenie takie nie może przysporzyć Spółce realnej korzyści majątkowej w tym momencie (wykonania), gdyż nie jest ono objęte żadną gwarancją uzyskania za nie zapłaty, tj. świadczenia tego nie obejmuje umowa zawarta z NFZ ani nie jest to świadczenie wynikające z obowiązku ustawowego. Skoro zatem w sytuacji wskazanej w stanie faktycznym nie można zastosować regulacji dotyczących powstania przychodów w dacie wykonania usługi, to przychód może powstać wyłącznie w dacie otrzymania zapłaty a zatem na mocy art. 12 ust. 3e updop. Brak jest podstaw dla uznania, że wykonywanie ponadlimitowych usług opieki zdrowotnej, do świadczenia których Spółka nie jest zobowiązana (świadczenia te nie dotyczyły sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia), wiąże się z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz Spółki, skutkującym konsekwencją wykazania przychodu należnego. Przepisy podatkowe nie przewidują ustalania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług po stronie podmiotu świadczącego te usługi. Nie ma zatem podstaw do uznania, że wykonanie ponadlimitowych usług opieki zdrowotnej („ nadwykonań ”), to jest takich, które nie dotyczą sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wiąże się z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz Spółki.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania nabywanych usług oraz opodatkowania usług świadczonych na rzecz pracowników
Fragment:
Aby dana czynność mogła zostać zaklasyfikowana jako usługa, łącznie spełnione zostać muszą następujące warunki: obowiązek określonego świadczenia musi wynikać ze stosunku prawnego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, musi istnieć konkretny podmiot, nabywający świadczenie, świadczeniu usługodawcy musi odpowiadać świadczenie wzajemne (odpłatność) ze strony usługobiorcy tj. nabywcy świadczenia. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów powoduje, iż danej czynności nie można zaklasyfikować jako usługi opodatkowanej VAT (z pewnymi wyjątkami nie mającymi zastosowania w sprawie). W analizowanej sprawie spełnione są wszystkie elementy charakteryzujące świadczenie usług - czynności dokonywane przez Irlandzką spółkę na rzecz Spółki, stanowią w istocie usługi organizacji i zarządzania Planem, w którym mogą uczestniczyć pracownicy Spółki. W zamian za świadczenie tych usług, Spółka wypłaca na rzecz Irlandzkiej spółki wynagrodzenie obejmujące m.in. koszty przyznania akcji pracownikowi po cenie niższej niż rynkowa, jak również związane z obsługą Planu. W konsekwencji, należy uznać, że Spółka nabywa od Irlandzkiej spółki odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniem nr 1 jest prawidłowe. Ad. 2 Dokonując analizy przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że usługi organizacji i zarządzania Planem świadczone są dla celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy.
2017
26
cze

Istota:
Czy świadczenie z USA, które otrzymuje Wnioskodawczyni na córkę podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Otrzymuje świadczenie małżeńskie, wypłacane od 2016 r. przez Social Security Administration (Zarząd Ubezpieczeń Społecznych) USA, które zostało Jej przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, obowiązujących w USA, zgodnie z pismem Generalnego Konsulatu Amerykańskiego Biura Świadczeń Federalnych w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 r. i nie podlega opodatkowaniu amerykańskim federalnym podatkiem dochodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dodatek rodzinny (świadczenie małżeńskie) wypłacane z USA podlega opodatkowaniu w Polsce i należy je rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym jako dochód do opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia rodzinne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych są wolne od podatku dochodowego. Świadczenie małżeńskie, które Wnioskodawczyni otrzymuje jest zatem – w Jej ocenie – świadczeniem korzystającym ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych również w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2017
27
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Świadczenie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.