Świadczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
kwi

Istota:

W zakresie uznania usług świadczonych zarówno dla uczniów jak i kadry nauczycielskiej za kompleksową usługę organizacji i przeprowadzenia praktyk zawodowych oraz zwolnienia od podatku VAT, miejsca świadczenia usług w zakresie zajęć socjo-kulturowych, momentu powstania obowiązku podatkowego, zastosowania prawidłowego kursu do przeliczenia waluty obcej na walutę polską.

Fragment:

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi złożonej. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), całe świadczenie złożone podlega takim regulacjom opodatkowania VAT, w tym w zakresie stosowania właściwej stawki VAT, jakie dotyczą świadczenia głównego. Oznacza to, że opodatkowanie świadczeń pomocniczych, składających się na świadczenie złożone, podlega takim samym zasadom opodatkowania, jakim podlega świadczenie główne.

2018
23
lut

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia usługi terminalowej oraz sposobu jej dokumentowania

Fragment:

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection Plan Ltd) TSUE, odnosząc się do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał, że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie zaś, że świadczenie składające się z jednolitej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że: „ świadczenie jednolitej usługi ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie (usługę) główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia (usługi) dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia (usługi) głównego. Usługa musi być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek do lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej ”. Jednym z istotniejszych orzeczeń przytaczanych przez szereg komentatorów, jak i sam TSUE w późniejszych orzeczeniach, jest sprawa z 27 października 2005 r. C-41/04 (Levob Verzekeringen). W wyroku tym TSUE zawarł kilka cennych uwag pozwalających na zidentyfikowanie usług złożonych.

2018
15
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usług.

Fragment:

W orzeczeniach C-349/96 oraz C-242/08 TSUE wskazał, że dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, czy też z zespołem odrębnych świadczeń, istotne jest dokonanie analizy danej transakcji z punktu widzenia jej sensu ekonomicznego. Innymi słowy, zdaniem TSUE, podmiot dokonujący świadczenia powinien zweryfikować, czy dane świadczenie miałoby ekonomiczne uzasadnienie, gdyby zostało podzielone na poszczególne czynności, czy też właśnie z ekonomicznego punktu widzenia świadczenie stanowi jedną, kompleksową całość, a jego podział na poszczególne czynności miałby charakter sztuczny. Innym często spotykanym w orzeczeniach TSUE kryterium oceny przy identyfikacji charakteru świadczenia jest dokonanie weryfikacji z punktu widzenia odbiorcy świadczenia rozumianego jako przeciętny konsument. Zdaniem TSUE, jeżeli z takiej perspektywy nabywca jest zainteresowany nabyciem jednego (złożonego) świadczenia, a nie zespołu poszczególnych odrębnych czynności, wówczas dla celów VAT należy przyjąć, że dane świadczenie ma charakter złożony. Wskazane kryterium identyfikacji jest zatem zasadniczo zbliżone do opisanego powyżej kryterium charakteru ekonomicznego. Podsumowując, w przypadku usług o charakterze złożonym, o miejscu opodatkowania decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą złożoną, czy też z szeregiem jednostkowych usług.

2018
13
sty

Istota:

Uznanie za jedno świadczenie czynszu najmu wraz z dodatkowymi opłatami, który zobowiązany jest uiszczać podnajemca lokalu socjalnego na podstawie umowy zawartej z Miastem oraz czy świadczenie to powinno korzystać ze zwolnienia od podatku na podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

Fragment:

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, iż czynsz najmu wraz z dodatkowymi opłatami, który zobowiązany jest uiszczać podnajemca lokalu socjalnego na podstawie umowy zawartej z Miastem stanowią jedno świadczenie i w związku z tym świadczenie to korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo uznaje się, iż czynsz najmu wraz z dodatkowymi opłatami, które na podstawie umowy zawartej z Miastem zobowiązany jest uiszczać podnajemca lokalu socjalnego, stanowią jedno świadczenie i w związku z tym świadczenie to korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

2018
9
sty

Istota:

Czy w świetle Ustawy VAT sposób rozliczenia pomiędzy Spółką i Agencją wydatków z tytułu zakupu przez Agencję Zdrapek jako zwrot kosztów udokumentowany np. notą obciążeniową jest prawidłowy?

Fragment:

W końcu – jak wskazał Trybunał – świadczenie wzajemne musi stanowić pewną wartość subiektywną, gdyż podstawą opodatkowania jest świadczenie wzajemne rzeczywiście otrzymane, nie zaś wartość otrzymana według kryteriów obiektywnych. Na uwagę zasługuje także orzeczenie w sprawie C-16/93 pomiędzy R. J. Tolsma a Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden (Holandia), w którym Trybunał zauważył, iż czynność „ podlega opodatkowaniu wyłącznie wtedy, gdy istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy ”. W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
4
sty

Istota:

VAT - w zakresie ustalania miejsca opodatkowania usług księgowych na rzecz podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy.

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem ich świadczenia (określanym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które - w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy - rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby (...)

2017
22
gru

Istota:

Miejsce świadczenia usług konserwacji systemu kamer na rzecz Zamawiającego.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) ‒ zwanej dalej ustawą ‒ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). W przypadku świadczenia usług, istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia (opodatkowania) danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy ‒ na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału: ilekroć (...)

2017
6
gru

Istota:

W przedmiotowej sprawie w odniesieniu do usługi świadczonej przez Pool Leadera (Wnioskodawcę) na rzecz Uczestników Systemu (polskich spółek) wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania, zatem miejsce świadczenia usług nabywanych przez polskie spółki od Wnioskodawcy, ustalane jest na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie. Zatem miejscem świadczenia, a tym samym miejscem opodatkowania usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz Uczestników Systemu (polskich spółek) – stosownie do treści art. 28b ust. 1 ustawy – jest miejsce, w którym ich usługobiorca posiada siedzibę, a zatem Polska. Uczestnicy Systemu (polskie spółki) którzy nabywają od zagranicznego kontrahenta usługi będące przedmiotem wniosku powinny rozpoznać po swojej stronie import usług, który będzie opodatkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.

Fragment:

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2017
21
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych z USA.

Fragment:

(...) świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z analizy uzupełnienia opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe świadczenie jest świadczeniem rodzinnym otrzymywanym na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami polsko-amerykańskiej umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...) Polska ma prawo opodatkować świadczenie małżeńskie otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jednocześnie jednak, przyznane na podstawie regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki świadczenie, które stanowi odpowiednik świadczenia rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2017
19
wrz

Istota:

Opodatkowanie świadczenia małżeńskiego otrzymywanego z USA

Fragment:

Z racji trwania małżeństwa mąż uwzględniał Wnioskodawczynię we wspólnym rozliczeniu podatkowym w USA, w związku z tym otrzymuje Ona świadczenie małżeńskie z Social Security Administration w USA, które jest świadczeniem rodzinnym i nie podlega opodatkowaniu w USA. Pomimo przedłożenia przez Wnioskodawczynię zaświadczenia z ambasady USA o pobieraniu świadczenia małżeńskiego i obywatelstwa amerykańskiego, bank w Polsce potrąca Jej od tego świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy. Świadczenie to nie jest ani emeryturą, ani rentą. Wnioskodawczyni uważa, że bank robi to niesłusznie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie małżeńskie otrzymywane przez Wnioskodawczynię z USA powinno być obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, świadczenie małżeńskie powinno być traktowane jako świadczenie rodzinne, które na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie jest to emerytura ani renta z zagranicy, ponieważ Wnioskodawczyni nie wypracowała w USA takich świadczeń. Zdaniem Wnioskodawczyni, interpretacja indywidualna Nr IPPB4/415-339/13-6/JK oraz interpretacja indywidualna Nr IPPB4/4511-639/16-2/MS1 sugerują Jej, że zaliczka na podatek dochodowy od świadczenia małżeńskiego jest potrącana niesłusznie, ale władze banku ...