ITPB4/4511-561/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy zwrot uprzednio pobranego podatku - świadczenie na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-561/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. zwrot
 2. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia pieniężnego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w wyniku podziału małżeńskiej wspólności majątkowej otrzymał środki pieniężne zgromadzone w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Środki te zostały przelane na jego rachunek bankowy w 2009 roku. Przy czym od wypłaconej kwoty został pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% kwoty wypłaty.

W 2014 roku Otwarty Fundusz Emerytalny zwrócił pobraną kwotę podatku tytułem „świadczenie na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”. Wnioskodawcy został również przesłany PIT8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowy zwrot uprzednio pobranego podatku - świadczenie na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wypłacona kwota jako świadczenie na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono źródła przychodów wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W związku z art. 126 i art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tj. w sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub unieważnienie, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Osoby, którym na podstawie wskazanego powyżej przepisu otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek oraz przelał środki zgromadzone przez byłego współmałżonka, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 129a ww. ustawy.

Na podstawie art. 129a ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, osoby, którym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, w razie:

 • złożenia wniosku wraz z decyzją przyznającą emeryturę, zaopatrzenie emerytalne, emeryturę dla rolników lub uposażenie w stanie spoczynku;
 • nienabycia prawa do emerytury, o ile ukończyły 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
 • złożenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli zgromadzone na ich rachunku środki w kwocie ustalonej w dniu złożenia wniosku nie są wyższe od kwoty stanowiącej: 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2002 r., 150% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po dniu 1 stycznia 2002 r.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunku podatnika w OFE, na podstawie art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie stanowi przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej, ani przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków, a zatem przychód w postaci wypłaty na podstawie art. 129a cytowanej ustawy nie jest wyłączony z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie wypłaty transferowej, o której mowa w art. 126 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym.

Potwierdzić zatem należy słuszność stanowiska Wnioskodawcy, że kwoty wypłacane na podstawie art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy podatkowej, ponieważ przepis ten reguluje wypłatę środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu przekazaną na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym, nie dotyczy natomiast jednorazowej wypłaty dokonywanej na rzecz członka funduszu w oparciu o art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Uzyskany przez członka funduszu przychód, w oparciu o przepis art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, z uwagi na to, że dokonywane wypłaty na podstawie art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie mieszczą się w kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nieuprawnione jest opodatkowywanie przedmiotowych przychodów o oparciu o przepis art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi zobowiązanie podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określono źródła przychodów wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W związku z art. 126 i art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.), w sytuacji rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub jego unieważnienia, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, przekazywane są w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Na mocy art. 129 tej ustawy przepisy art. 126-128 stosuje się odpowiednio w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka otwartego funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego małżonkiem.

Osoby, którym na podstawie wskazanego powyżej przepisu otwarty fundusz emerytalny otworzył rachunek oraz przelał środki zgromadzone przez byłego współmałżonka, mają prawo do jednorazowej wypłaty wszystkich środków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 129a ww. ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Podkreślić należy, że wypłata środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, na podstawie art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie stanowi przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej, ani przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków, a zatem przychód w postaci wypłaty na podstawie art. 129a cytowanej ustawy nie jest wyłączony z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie wypłaty transferowej, o której mowa w art. 126 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu, przekazane na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym. Kwoty wypłacane na podstawie art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 59 ustawy podatkowej, ponieważ przepis ten reguluje wypłatę środków z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz byłego współmałżonka członka tego funduszu przekazaną na rachunek tego współmałżonka w otwartym funduszu emerytalnym, nie dotyczy natomiast jednorazowej wypłaty dokonywanej na rzecz członka funduszu, w oparciu o art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Uzyskany przychód, w oparciu o przepis art. 129a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

W terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (art. 45 ust. 4 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy).

Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym (art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W konsekwencji otrzymanie przez Wnioskodawcę świadczenia na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o którym mowa w przywołanym powyżej art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zastrzeżenia wymaga fakt, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku przez Wnioskodawcę w kontekście zadanego pytania.

Zakres żądania wyznacza bowiem w szczególności:

 1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepis prawa) wskazany przez wnioskodawcę,
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy, w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Ze względu zatem na zakres żądania Wnioskodawcy – zakreślony pytaniem – ocenie interpretacyjnej organu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały poddane wyłącznie skutki podatkowe w związku z otrzymaniem świadczenia na podstawie art. 129a w zw. z art. 128 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.