ITPB2/4511-762/15/MU | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii.
ITPB2/4511-762/15/MUinterpretacja indywidualna
 1. Wielka Brytania
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. zasiłki
 5. zwolnienie
 6. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 11 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego otrzymywanego z Wielkiej Brytanii. Wniosek został uzupełniony w dniu 11 września 2015 r.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest matką 11 letniej córki. Mąż Wnioskodawczyni, obywatel Wielkiej Brytanii zmarł. Wnioskodawczyni mieszka z córką w Polsce i w 2015 r. Jej miejscem zamieszkania dla celów podatkowych jest Polska, gdzie jest zameldowana na stałe i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Centrum życiowe Wnioskodawczyni i Jej córki jest w Polsce, gdzie przebywają na stałe. Z Wielkiej Brytanii zostało Wnioskodawczyni przyznane świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego Widowed Parents Allowance, czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, decyzją The Pension Service z dnia 12 maja 2015 r. Świadczenie to nie jest emeryturą, rentą ani dodatkiem pielęgnacyjnym. Świadczenie to wpłynęło na konto w polskim banku i automatycznie została od niego pobrana przez bank zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedmiotowe świadczenie – zasiłek rodzinny, określany mianem Widowed Parents Allowance, czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica jest zwolniony od płacenia podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić od ww. świadczenia podatek w Polsce zwracając uwagę na Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych...
 3. Czy bank powinien zwrócić Wnioskodawczyni pobraną zaliczkę od przedmiotowego świadczenia (Widowed Parents Allowance)...

Wnioskodawczyni jest obywatelką państwa polskiego, które przynależy do struktur Unii Europejskiej. Otrzymane świadczenie mimo, że płynie z innego państwa europejskiego ma podobny status jak świadczenia polskie, zatem powinno być traktowane na równi ze świadczeniami wypłacanymi w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zasiłek rodzinny, który otrzymuje z Wielkiej Brytanii należy traktować jako „inne dochody”, o których mowa w art. 21 Konwencji.

W ocenie Wnioskodawczyni zasiłek rodzinny nie jest emeryturą ani rentą, zatem nie mieści się w kategorii dochodów z art. 17 Konwencji i nie powinna od niego płacić podatku w Polsce.

Przedmiotowy zasiłek nie jest też związany z pracą wykonywaną w Polsce lub Wielkiej Brytanii, tym samym nie jest identyfikowany z dochodami z pracy najemnej wymienionymi w art. 14 Konwencji.

Świadczenia zagraniczne powinny korzystać z tych samych zwolnień podatkowych, co świadczenia polskie. Właściwa kwalifikacja zasiłku rodzinnego w świetle Konwencji ma istotne znaczenie, ponieważ ma wpływ na sposób jego opodatkowania.

Zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji świadczenie z Wielkiej Brytanii, wypłacone Wnioskodawczyni, jako osobie zamieszkującej w Polsce, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednak na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione z opodatkowania są „świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych”. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zdaniem Wnioskodawczyni przychód ten jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powinna od tych dochodów płacić podatku w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni jest matką 11 letniej córki. Mąż Wnioskodawczyni zmarł, był obywatel Wielkiej Brytanii. W 2015 r. miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni dla celów podatkowych jest Polska, gdzie jest zameldowana na stałe i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Centrum życiowe Wnioskodawczyni i Jej córki jest w Polsce, gdzie przebywają na stałe. Z Wielkiej Brytanii zostało Wnioskodawczyni przyznane świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego Widowed Parents Allowance, czyli zasiłek dla owdowiałego rodzica. Zasiłek ten został przyznany Wnioskodawczyni na podstawie angielskich przepisów o świadczeniach rodzinnych, decyzją The Pension Service z dnia 12 maja 2015 r. Świadczenie to nie jest emeryturą, rentą ani dodatkiem pielęgnacyjnym. Świadczenie to wpłynęło na konto w polskim banku i automatycznie została od niego pobrana przez bank zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W myśl art. 17 ust. 1 konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (art. 21 ust. 1 ww. konwencji).

Zgodnie natomiast do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, świadczenie w postaci zasiłku rodzinnego z Wielkiej Brytanii wypłacane Wnioskodawczyni mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Jednocześnie jednak, jako świadczenie otrzymywane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Polsce nie występuje zatem obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od ww. świadczenia.

Końcowo należy zaznaczyć, iż w celu uzyskania zwrotu nienależnie uiszczonego podatku dochodowego Wnioskodawczyni winna zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Zgodnie bowiem z art. 75 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.