IPTPB1/4511-558/15-4/AG | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonane w ramach umowy o świadczenie usług oraz za udostępnienia Spółce informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy.
IPTPB1/4511-558/15-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. należność
 3. nierezydent
 4. obowiązek płatnika
 5. ograniczony obowiązek podatkowy
 6. prawa autorskie
 7. płatnik
 8. umowa międzynarodowa
 9. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 10. wynagrodzenia
 11. znak towarowy
 12. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonane w ramach umowy o świadczenie usług oraz za udostępnienia Spółce informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 listopada 2015 r., Nr ......., na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 listopada 2015 r. (data doręczenia 26 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 4 grudnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 3 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne oraz zdarzenia przyszłe:

Stany faktyczne odnoszące się do pytania Nr 1:

Spółka, uchwałą Rady Nadzorczej, powołała na Członka Zarządu osobę fizyczną - rezydenta RFN, która nie posiada na terytorium RP „miejsca zamieszkania” w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), a ponadto nie przebywa na terytorium RP przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni, podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym.

Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej Członka Zarządu na terytorium RFN.

Oprócz źródła obowiązków Członka Zarządu, jakim jest stosunek powołania, uchwałą Rady Nadzorczej obowiązki te zostały unormowane również umową o świadczenie usług, zawartą pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Ta umowa o świadczenie usług jest umową nieuregulowaną odrębnymi przepisami Kodeksu cywilnego (dalej KC). Do umowy tej na podstawie art. 750 KC stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa ta nie kreuje stosunku pracy pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką. Nie jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani kontrakt menedżerski ani umowa o podobnym charakterze. W ramach tej umowy Członek Zarządu świadczy na rzecz Spółki usługi zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usługi zarządzania Działem Zagranicznych Wdrożeń ..... Spółki (dalej jako: „Dział”) oraz usługi realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu.

Dział stanowi jednostkę organizacyjną Spółki położoną na terytorium RP w miejscowości siedziby Spółki.

Zakres usług, świadczonych przez Członka Zarządu na rzecz Spółki w ramach tej umowy, obejmuje w szczególności poniższe czynności, spośród których Członek Zarządu wykonuje następujące czynności:

 1. poza granicami RP:
  • nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami Spółki, rozwój i utrzymywanie relacji z obecnymi kontrahentami Spółki - w tym działania handlowe, itp.,
  • sprzedaż produktów i usług Spółki kontrahentom i potencjalnym kontrahentom Spółki, w tym udział i nadzór nad działaniami handlowymi realizowanymi przez Dział (m.in. poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych, prezentowanie produktów i usług, sporządzanie ofert, informacji i innych dokumentów związanych z produktami i usługami Spółki, prowadzenie uzgodnień związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Spółkę na rzecz kontrahentów, negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami oraz warunków sprzedaży produktów i usług, itp.),
  • planowanie i organizacja pracy Działu, w tym koordynacja zadań realizowanych przez pracowników Działu,
  • kontrola kosztów oraz przychodów w projektach przypisanych do realizacji Działu,
  • realizacja bieżącego raportowania dotyczącego pracy Działu (w szczególności raporty aktywności handlowej i marży),
  • zakładanie w systemie ERP Spółki projektów przypisanych do realizacji Działu,
  • kontrola prawidłowości wystawionych bieżących i przyszłych zleceń dotyczących realizowanych projektów i fakturowania, weryfikacja i aktualizacja zestawienia przychodów (w tym prognozowanych) w zakresie projektów przypisanych do realizacji Działu - w systemie ERP Spółki (w zakładce „Analiza możliwości realizacji budżetu”, tzw. „pipe”),
  • koordynacja prac produkcyjnych, wdrożeniowych i serwisowych w projektach przypisanych do realizacji przez Dział,
  • monitorowanie terminowości spływu należności w projektach przypisanych do realizacji Działu - miesięczna weryfikacja stanu spływu należności,
  • nadzór nad procesem realizacji wdrożenia, pozyskanie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego i referencji kontrahenta,
  • kontrola i koordynacja zmian w postanowieniach umów dotyczących współpracy z kontrahentami w ramach projektów przypisanych do realizacji Działu,
  • nadzór i kontrola jakości obsługi kontrahentów (w tym pod kątem wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych z kontrahentami),
  • koordynacja opracowywania analiz potrzeb oraz harmonogramów wdrożeń, wycen oraz harmonogramów płatności dla projektów prowadzonych w ramach Działu.
  1. na terytorium RP:
   • nadzór i kontrola realizacji założonych celów Działu,
   • nadzór i udział w działaniach prowadzonych przez pracowników i współpracowników Działu,
   • wnioskowanie o premie dla pracowników i współpracowników Działu,
   • planowanie urlopów w Dziale oraz kontrola stanu ich wykorzystania i raportowanie do Zarządu w tym zakresie.

   Świadczenie usług obejmuje w szczególności wszelkie inne czynności związane z przedmiotem usług oraz ich zakresem (określonymi powyżej), których wykonanie będzie zasadne. W razie wątpliwości co do zasadności wykonania określonej czynności decyzje podejmuje Zarząd Spółki.

   Czynności wykonywane przez Członka Zarządu na podstawie tej umowy dotyczą usług świadczonych przez Spółkę na rzecz kontrahentów, mających siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Europy, Członek Zarządu nie uczestniczy w świadczeniu przez Spółkę usług na rzecz kontrahentów, mających siedzibę na terytorium RP.

   Miejsce i czas wykonywania usług Członek Zarządu określa samodzielnie. Członek Zarządu świadczy usługi będące przedmiotem tej umowy zależnie od potrzeby, według własnego uznania i zasad należytej staranności, w szczególności w biurach Spółki, lokalach zagranicznych kontrahentów Spółki (na terytorium innych państw europejskich), bądź w innych miejscach wybranych przez Zleceniobiorcę zarówno poza terytorium RP (np. w miejscu swojej rezydencji podatkowej), jak i na terytorium RP (np. w siedzibie Spółki). Członek Zarządu nie prowadzi jednak biura na terytorium RFN, ani też Spółka nie zapewni mu biura na terytorium RFN.

   Spółka nie posiada żadnej stałej placówki na terytorium któregokolwiek państwa europejskiego, w którym Członek Zarządu świadczy usługi na podstawie umowy.

   Członek Zarządu nie jest uprawniony do wykonywania pełnomocnictwa do samodzielnego zawierania umów w imieniu Spółki.

   Członek Zarządu zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w czasie, jaki jest potrzebny do ich wykonania, przy czym nie jest związany wytycznymi Spółki w tym zakresie. Członek Zarządu decyduje samodzielnie o sposobie realizacji usług będących przedmiotem umowy. Ponadto, w celu należytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Członek Zarządu winien jest współpracować ze Spółką, jej pracownikami lub wskazanymi przez Spółkę osobami trzecimi - jednakże nie jest związany ich wytycznymi co do sposobu wykonania usług.

   Członek Zarządu świadczy usługi będące przedmiotem umowy osobiście, a ponadto może powierzać wykonanie poszczególnych czynności pracownikom lub współpracownikom Działu Spółki lub też innym pracownikom Spółki, po uzgodnieniu z ich przełożonymi. Ponadto Członek Zarządu może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z umowy osobie trzeciej. W takim przypadku Członek Zarządu odpowiada za działania i zaniechania osoby trzeciej, której powierzył wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jak za własne zachowanie się.

   Członek Zarządu jest zobowiązany do wykorzystywania na rzecz Spółki, w okresie obowiązywania umowy, całej swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności zawodowych.

   Niezależnie od wykonywania przedmiotu umowy, tj. świadczenia na rzecz Spółki wszelkich usług w zakresie opisanym powyżej, dodatkowo na podstawie tej umowy:

   1. Członek Zarządu zobowiązany jest do udostępniania Spółce (w tym wyznaczonym przez Zarząd osobom spośród personelu Spółki) wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia (know-how), w zakresie związanym z realizacją umowy.
   2. Członek Zarządu przenosi na Spółkę autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów będących przedmiotem ochrony przewidzianej w prawie autorskim, a także autorskie prawa majątkowe do elementów stanowiących samodzielne części innych utworów, stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy; przeniesienie nastąpi z chwilą ustalenia utworu, chociażby miał postać nieukończoną. Przeniesienie na Spółkę tychże praw będzie następować na wszystkich polach eksploatacji utworu, w tym nieznanych w chwili zawarcia umowy, o ile stały się one znane w czasie trwania umowy. W szczególności, Spółce będzie przysługiwać:
    • prawo do dokonywania modyfikacji i przeróbek (opracowań) utworów,
    • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu i jego opracowań - prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworu i opracowań, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, zwielokrotniania metodą cyfrową i elektroniczną, na ekranie komputera, w sieci, na nośnikach elektronicznych, zwielokrotniania metodą wydruków,
    • w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono - prawo do wprowadzania do obrotu, użyczania oraz najmu oryginału albo egzemplarzy,
    • w zakresie rozpowszechniania utworu lub jego opracowań w sposób inny niż wyżej - prawo do wyświetlania, odtwarzania, a także wprowadzania do pamięci komputera i przetwarzania w pamięci komputera, wprowadzania do sieci komputerowych, w tym do Internetu oraz publicznego udostępniania utworu lub opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadania utworu lub opracowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, w tym przez stację naziemną lub nadania za pośrednictwem satelity.
    1. Członek Zarządu przenosi na Spółkę również wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów opisanych wyżej oraz własność nośników, na których utwór został utrwalony,
    2. Prawa do patentu na wynalazek dokonany przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przysługują Spółce. Dotyczy to także prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz wzór zdobniczy.
    3. Członek Zarządu zobowiązany jest do powstrzymania się od wykonywania praw osobistych do utworów, o których mowa wyżej.

    Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, tj. świadczenia na rzecz Spółki wszelkich usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usług zarządzania Działem oraz usług realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu w zakresie opisanym powyżej, Członkowi Zarządu przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne.

    Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za:

    1. udostępnienie Spółce przez okres miesiąca, za który należne jest ryczałtowe wynagrodzenie, wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia (know-how) - w zakresie związanym z realizacją umowy,
    2. przeniesione na Spółkę w miesiącu, za który należne jest ryczałtowe wynagrodzenie, majątkowego prawa autorskiego do utworów, prawa do patentów na wynalazki, prawa ochronnego na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze, które zostały stworzone przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

    Spółka dodała, że nie została określona wysokość ani sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułów, o których mowa pod lit. a) i b) powyżej. Spółka wraz z Członkiem Zarządu uzgodnili jedynie to, że ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne pokrywa te wynagrodzenia.

    Zdarzenia przyszłe objęte pytaniem Nr 2.

    W okolicznościach stanu faktycznego opisanego powyżej członek zarządu osiągnie w przyszłości przychody z następujących tytułów.

    Zostanie określona wysokość i sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułów, o których mowa pod lit. a) i b) stanu faktycznego, tj. w zamian za:

    1. udostępnienie Spółce przez okres miesiąca, za który należne jest ryczałtowe wynagrodzenie, wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia (know-how) - w zakresie związanym z realizacją umowy,
    2. przeniesione na Spółkę w miesiącu, za który należne jest ryczałtowe wynagrodzenie, majątkowego prawa autorskiego do utworów, prawa do patentów na wynalazki, prawa ochronnego na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze, które zostały stworzone przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

    Wynagrodzenie to w dalszym ciągu będzie pokrywane przez ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, z tym że będzie ono wynosić 60% kwoty ryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego.

    Pozostałe 40% kwoty ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego stanowić będzie wynagrodzenie w zamian za wykonywanie przedmiotu umowy, tj. świadczenie na rzecz Spółki wszelkich usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usług zarządzania Działem oraz usług realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu w zakresie opisanym w stanie faktycznym.

    Ponadto Członkowi Zarządu będzie przysługiwał bonus roczny od wyniku finansowego Działu, osiągniętego przez ten Dział w roku obrotowym, za który bonus jest należny. Wynik finansowy Działu stanowi różnica pomiędzy przychodami zrealizowanymi przez ten Dział w danym roku obrotowym, a poniesionymi kosztami funkcjonowania tego Działu w tym samym okresie. Bonus roczny od wyniku Działu będzie przysługiwał Członkowi Zarządu pod warunkiem wypracowania przez ten Dział wyniku finansowego na danym poziomie prognozowanego wyniku Działu, określonego w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki na rok obrotowy, za który należny jest ten bonus. Tytułem, na podstawie którego Członkowi Zarządu należny będzie bonus roczny, będzie osiągniecie przez Dział wyniku finansowego na wskazanym powyżej poziomie. Wypłata bonusu od wyniku finansowego Działu nastąpi na mocy uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przekazania Spółce przez biegłego rewidenta opinii z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego ten bonus dotyczy oraz po przyjęciu przez Radę Nadzorczą prezentacji dotyczącej realizacji budżetu Spółki na dany rok obrotowy. Wypłata nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty podjęcia ww. uchwały przez Radę Nadzorczą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu.

    Członkowi Zarządu będzie ponadto przysługiwało ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne za okresy niewykonywania przedmiotu umowy, tj. gdy Członek Zarządu nie będzie świadczył na rzecz Spółki żadnych usług w zakresie opisanym powyżej - z powodu płatnej przerwy w świadczeniu tych usług albo niezdolności do świadczenia tych usług wskutek choroby. Wymiar okresu płatnej przerwy wynosi 33 dni robocze rocznie, zaś wymiar okresu płatnej niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby wynosi łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W tych przypadkach tytułem, na podstawie którego Członkowi Zarządu należne będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, nie jest fakt wykonywania przedmiotu umowy (tj. świadczenie usług w zakresie opisanym powyżej), lecz tym tytułem jest umowne uprawnienie Członka Zarządu do skorzystania z płatnej przerwy albo zaistnienie gwarantowanej przez Spółkę płatnej niezdolności do świadczenia tych usług wskutek choroby Członka Zarządu.

    W piśmie z dnia 3 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Spółka wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

    • przeważająca działalność: PKD 62.01.Z. - działalność związana z oprogramowaniem,
    • pozostała działalność: PKD 62.02.Z. - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.03.Z. - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.09.Z. - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 63.11.Z. - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.12.Z. - działalność portali internetowych, PKD 72.19.Z. - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 77.33.Z. - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 46.51.Z. - sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 47.41.Z. - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

    Spółka dostarcza rozwiązania wspomagające zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Działalność polega na produkcji i sprzedaży systemów ERP, aplikacji HRM ułatwiających pracę w obszarze kadr i płac, oprogramowania typu SFA/FFA wspomagającego działanie terenowych sił sprzedaży, oprogramowania dla MSP, systemów dla faktoringu i platformy wymiany danych handlowych. Sprzedaż wytworzonego oprogramowania odbywa się najczęściej wraz z usługą implementacji rozwiązania oraz wsparciem systemu po sprzedaży. Zakres terytorialny działalności Spółki obejmuje przedsiębiorstwa krajowe, jak również duże korporacje położone na terenie kilkunastu krajów Europy oraz kilku krajów poza Europą.

    Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 16 grudnia 2014 r. powołała na Członka Zarządu od dnia 1 stycznia 2015 r. rezydenta Niemiec. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług z rezydentem Niemiec w dniu 16 grudnia 2014 r. W ramach zawartej umowy Członek Zarządu świadczy na rzecz Spółki usługi zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usługi zarządzania Działem Zagranicznych Wdrożeń ..... Spółki oraz usługi realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu. Członek Zarządu w ramach umowy zawartej ze Spółką nie kieruje Działem, a usługi zarządzania polegają na planowaniu i koordynacji zadań realizowanych przez Dział w oparciu o działania handlowe z potencjalnymi i obecnymi kontrahentami Spółki. Dział stanowi jednostkę organizacyjną Spółki, położoną na terytorium RP w miejscowości siedziby Spółki. Usługi zarządzania Członek Zarządu wykonuje za pośrednictwem dostępnych technologii teleinformatycznych, min. telekonferencji.

    W ramach usług zarządzania świadczonych na podstawie tej umowy, Członek Zarządu wykonuje czynności poza terytorium RP, zdalnie, za pośrednictwem dostępnych technologii teleinformatycznych oraz w siedzibie Spółki podczas comiesięcznych wizyt na posiedzeniach Zarządu Spółki.

    Członek Zarządu wejdzie w posiadanie znajdujących się w siedzibie Spółki materiałów niezbędnych do wykonywania usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług poprzez otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Fizyczne przekazanie urządzeń niezbędnych do realizacji usług odbyło się po podpisaniu umowy o świadczenie usług.

    Członek Zarządu nie wykonuje żadnych czynności prawnych na rzecz kontrahentów Spółki w oparciu o umowę o świadczenie usług.

    Usługi, wskazane we wniosku jako wykonywane poza granicami Polski, Członek Zarządu świadczy/będzie świadczył tylko i wyłącznie w lokalach zagranicznych kontrahentów Spółki bądź w miejscach wyznaczonych przez Zleceniobiorców, położonych w innych krajach.

    Wysokość wynagrodzenia dla Członka Zarządu ustalana jest/będzie ustalona niezależnie od terytorium świadczenia usług.

    Wysokość wynagrodzenia przysługującego Członkowi Zarządu z tytułu przeniesienia na Spółkę praw autorskich do utworów, praw do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze, a także z tytułu udostępnienia Spółce wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia zostanie wyodrębniona kwotowo z ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego jako wartość 60% kwoty tegoż wynagrodzenia miesięcznego ustalonego w umowie. Pozostałe 40% ustalonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego będzie wynagrodzeniem w zamian za wykonanie przedmiotu umowy w części następującej: świadczenie na rzecz Spółki wszelkich usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usług zarządzania Działem oraz usług realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu w zakresie opisanym w stanie faktycznym.

    Wynagrodzenie wyżej opisane, stanowiące 100% wynagrodzenia ryczałtowego, będzie wypłacane Członkowi Zarządu co miesiąc.

    Informacje i dane związane ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności konieczne do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia, do udostępnienia których zobowiązuje Członka Zarządu umowa o świadczenie usług, nie stanowią/nie będą stanowić przedmiotu prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), natomiast te informacje, dane i umiejętności mogą zostać wykorzystane do stworzenia utworu, który stanowić będzie przedmiot prawa autorskiego.

    W odpowiedzi na pytanie Organu, „ Czy dochody z tytułu umowy o świadczenie usług rezydent niemiecki osiąga/osiągał będzie na terytorium Polski...” Spółka podniosła, że nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie, aby okoliczności stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku z dnia 7 września 2015 r. były zgodne z rzeczywistością.

    Odpowiedź na to pytanie nie jest okolicznością, faktyczną, lecz zagadnieniem prawnym związanym z interpretacją przepisów prawa podatkowego, tj. art. 3 ust. 2a oraz art. 3 ust. 2b updof, a zwłaszcza występującego w tych przepisach sformułowania: „dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    W orzecznictwie sądów administracyjnych utrzymuje się utrwalona linia, zgodnie z którą miejscem, w którym „dochód jest osiągany”, zgodnie z art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b updof, jest „miejsce, gdzie dokonują się czynności (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą” (por. wyroki II FSK 2144/08, II FSK 2194/08, III SA/Wa 586/08, I SA/Wr 337/08, I SA/Kr 607/11). W przypadku źródła przychodu w postaci działalności wykonywanej osobiście z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia, miejscem, w którym „dochód jest osiągany” jest miejsce wykonywania usług przez podatnika updof, co wynika jednoznacznie z art. 3 ust. 2b pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof i w zw. z art. 13 pkt 8 lit. a) updof.

    W okolicznościach stanu faktycznego Członek Zarządu, przy określonym w umowie o świadczenie usług zakresie obowiązków, osiąga dochody w miejscu, gdzie dokonują się te czynności, czyli zarówno poza, jak i na terytorium RP. Jednak usługi, stanowiące istotę przedmiotu umowy, są wykonywane przez Członka Zarządu poza terytorium RP. Ponadto wszystkie pozostałe tytuły - na podstawie których w okolicznościach stanu faktycznego Członek Zarządu osiąga dochody - są związane i zależne od świadczenia przez Członka Zarządu dla Spółki przedmiotu umowy. Dotyczy to również usług, stanowiących przedmiot umowy, w zakresie wykonywanym na terytorium RP (mają one jednak typowo uboczny, techniczny charakter podług istoty przedmiotu umowy).

    Dodatkowo centrum interesów życiowych Członka Zarządu znajduje się na terytorium RPN, a pobyt na czas posiedzeń Zarządu Spółki na terytorium RP nie przekracza/nie przekroczy 183 dni w ciągu roku podatkowego.

    Dlatego też, w ocenie Spółki, „przyczyna sprawcza, generująca dochody” po stronie Członka Zarządu nie znajduje się na terytorium RP.

    Wynagrodzenie z tytułu płatnej przerwy w świadczeniu usług oraz za czas niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby przysługuje/będzie przysługiwać na podstawie zawartej z Członkiem Zarządu umowy o świadczenie usług. Bonus roczny przysługuje Członkowi Zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług, po spełnieniu określonych w umowie warunków na mocy uchwały Rady Nadzorczej potwierdzającej ich spełnienie.

    Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu rezydent niemiecki nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia w żadnej postaci.

    W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
    1. Czy w okolicznościach stanu faktycznego Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana do obliczenia, poboru oraz zapłaty zryczałtowanego podatku PIT od dochodu Członka Zarządu, osiągniętego z tytułu ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego...
    2. Czy w okolicznościach zdarzenia przyszłego, Spółka, jako płatnik, zobowiązana będzie do obliczenia, poboru oraz zapłaty zryczałtowanego podatku PIT od dochodów Członka Zarządu, jakie osiągnie z tytułu:
     1. tej części ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, jaka będzie należna Członkowi Zarządu w zamian wykonywanie przedmiotu umowy, tj. świadczenia na rzecz Spółki wszelkich usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usług zarządzania Działem oraz usług realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu w zakresie opisanym w stanie faktycznym,
     2. tej części ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, jaka będzie należna Członkowi Zarządu w zamian za udostępnienie Spółce know-how oraz przeniesienie na Spółkę majątkowych praw autorskich do utworów, praw do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze, które zostały stworzone przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy,
     3. tej części ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, jaka będzie należna Członkowi Zarządu z tytułu płatnej przerwy oraz za czas niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby,
     4. bonusu rocznego od wyniku finansowego Działu...

    Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1 w części odnoszącej się do obowiązków płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonane w ramach umowy o świadczenie usług oraz za udostępnienia Spółce informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy. W zakresie pozostałej części pytania Nr 1 oraz pytania Nr 2 wydane zostaną odrębne interpretacje.

    Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2a updof, „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

    Zgodnie z art. 3 ust. 2b tej ustawy, „za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

    1. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia”.

    Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2, 7, 9 ww. ustawy, „źródłami przychodów są:

    1. działalność wykonywana osobiście
    1. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c),
    1. inne źródła”.

    Zgodnie z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 updof., „za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

    1. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
    1. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
     1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

    - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9,

    1. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7”.

    Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 updof, „podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu”.

    Zgodnie z art. 29 ust. 2 ww. ustawy, „przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji”.

    Zgodnie z art. 41 ust. 1 powyższej ustawy, „osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1”.

    Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof, „płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10”.

    Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, „płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych”.

    Zgodnie z art. 12 ust. 1-5 umowy podpisanej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, dalej jako UPO RP-RFN, „(1) Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

    (2) Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

    (3) Określenie „należności licencyjne” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do wszelkiego rodzaju wypłat za użytkowanie lub prawo do użytkowania nazwy, zdjęcia lub innych podobnych praw osobistych oraz do wypłat otrzymywanych jako wynagrodzenie za nagranie przez radio lub telewizję występów sportowców lub artystów.

    (4) Postanowienia ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, działalność gospodarczą poprzez zakład w nim położony, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę tam położoną, a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

    (5) Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli ich płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jednakże, jeżeli osoba płacąca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością których powstał obowiązek zapłaty należności licencyjnych, a należności te są pokrywane przez ten zakład lub stałą placówkę, wówczas uważa się, iż należności licencyjne powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka”.

    Zgodnie z art. 16 UPO RP-RFN:

    „(1) Wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

    (2) Uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu pełnienia obowiązków pełnomocnika spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

    Zgodnie z art. 22 ust. 1 UPO RP-RFN, „(1) Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie”.

    W ocenie Spółki, dochód Członka Zarządu z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego osiągany jest ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 updof, tj. z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu zarządów osób prawnych oraz w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 updof, tj. odpłatnego zbycia praw majątkowych. Ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego nie dotyczy ani przepis art. 10 ust 1 pkt 9 updof, ani przepisy art. 13 pkt 8 lit. a) oraz art. 13 pkt 9 updof.

    Ponieważ przychód z tytułu ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego ma swoje źródło w czynnościach Członka Zarządu wykonywanych poza terytorium RP, dlatego też, w ocenie Spółki, dochód osiągany z tego tytułu nie podlega na terytorium RP ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w rozumieniu art. 3 ust. 2a w zw. z art. 3 ust. 2b pkt 2 updof. W takiej sytuacji bowiem „miejsce, gdzie dokonują się czynności (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą” jest położone poza terytorium RP (por. wyroki II FSK 2144/08, II FSK 2194/08, III SA/Wa 586/08, I SA/Wr 337/08, I SA/Kr 607/11). Dotyczy to również tej części ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, jaka jest należna Członkowi Zarządu w zamian za udostępnienie Spółce know-how oraz przeniesienie na Spółkę majątkowych praw autorskich do utworów, praw do patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz wzory zdobnicze, które zostały stworzone przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

    W konsekwencji do całości przychodu Członka Zarządu z tytułu ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego nie znajduje zastosowania art. 29 ust. 1 pkt 1 updof., a w konsekwencji nie powstają po stronie Spółki obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1, art. 41 ust. 4 updof oraz w art. 42 ust. 1 updof. A ponadto, z uwagi na brak kolizji obowiązków podatkowych na terytorium RP oraz RFN nie znajdują również zastosowania żadne przepisy UPO RP-RFN.

    W związku z powyższym, w okolicznościach stanu faktycznego Spółka nie jest zobowiązana, jako płatnik, do obliczenia, poboru oraz zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu członka zarządu, osiągniętego z tytułu ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego.

    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w przypadku wypłaty Członkowi Zarządu, będącemu rezydentem Niemiec, należności za czynności wykonane w ramach umowy o świadczenie usług oraz za udostępnienia Spółce informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedz, jest nieprawidłowe.

    Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

    Według art. 3 ust. 2b powyższej ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

    1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
    2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
    3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
    4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

    W świetle ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie są w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą.

    Przepis art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Jest to tzw. zasada ograniczonego obowiązku podatkowego. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

    Zauważyć należy, że użytego w ww. przepisach pojęcia „dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” nie należy utożsamiać z pojęciem "dochody wypłacane, pochodzące, otrzymywane z terytorium Polski". Pod pojęciem „terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów” należy rozumieć miejsce, gdzie dokonuje się czynności lub położone są nieruchomości (źródło), które generują dochód i są jego przyczyną sprawczą. Czynnością taką nie jest wypłata pieniędzy, wypłata jest elementem finalnym całego procesu osiągania dochodu.

    Przepis art. 3 ust. 2b ustawy wymienia przykładowe rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, w tym przychody z pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście. Użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” wskazuje, że ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski.

    Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

    Należy w tym przypadku mieć na uwadze, że zgodnie z art. 22 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1501, z późn. zm.), przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

    W myśl art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

    1. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
    2. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
     1. osoby fizyczne prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
     2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

    - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

    Zauważyć należy, że przychód osób należących do składu zarządów, niezależnie od sposobu ich powołania, wymieniony w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi tylko i wyłączenie wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem tej funkcji na podstawie tylko samego aktu ustanowienia. Powyższe ma miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy członka zarządu ze spółką kapitałową nie łączy żaden inny stosunek prawny, np. umowa o pracę lub umowa o świadczenie usług. Gdy poza powołaniem na członka zarządu nawiązywany jest również inny stosunek prawny, przychody członków zarządu – w zależności od źródła – mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, bądź np. jako wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

    Umowy zlecenia i umów o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, uregulowanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). Według art. 734 § 1 ww. ustawy, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Stosownie zaś do art. 734 § 2 tej ustawy, w braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

    Stosownie zaś do art. 627 powyższej ustawy, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

    Przepis art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

    Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 29 ust. 1 tej ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów:

    1. z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
    2. z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
    3. z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
    4. uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
    5. z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

    Stosownie do art. 29 ust. 2 tej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

    Przepis art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

    W sytuacji, gdy dochody osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu w Polsce na podmiotach, które dokonują świadczeń na ich rzecz ciążą obowiązki płatnika.

    Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust 1.

    Stosownie zaś do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

    Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że zakres terytorialny działalności Spółki obejmuje przedsiębiorstwa krajowe, jak również duże korporacje położone na terenie kilkunastu krajów Europy oraz kilku krajów poza Europą.

    Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 16 grudnia 2014 r. powołała z dniem 1 stycznia 2015 r. na Członka Zarządu rezydenta Niemiec. Członek Zarządu przedłożył Spółce certyfikat rezydencji poświadczający, że jest rezydentem RFN. Pobyt Członka Zarządu związany z posiedzeniami Zarządu Spółki na terytorium RP nie przekracza 183 dni w ciągu roku podatkowego. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu rezydent niemiecki nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia w żadnej postaci. W dniu 16 grudnia 2014 r. z ww. Członkiem Zarządu Spółka zawarła umowę o świadczenie usług. Umowa ta jest umową nieuregulowaną odrębnymi przepisami Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 750 ww. Kodeksu stosuje się do niej odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa ta nie kreuje stosunku pracy pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką. Nie jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, ani kontrakt menedżerski ani umowa o podobnym charakterze. W ramach zawartej umowy Członek Zarządu świadczy na rzecz Spółki usługi zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, usługi zarządzania Działem Zagranicznych Wdrożeń ..... Spółki oraz usługi realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu (jednostki organizacyjną Spółki, położonej na terytorium RP w miejscowości siedziby Spółki). Zakres usług świadczonych przez Członka Zarządu poza granicami Polski obejmuje takie czynności jak: nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami Spółki, rozwój i utrzymywanie relacji z obecnymi kontrahentami Spółki - w tym działania handlowe, itp., sprzedaż produktów i usług Spółki kontrahentom i potencjalnym kontrahentom Spółki, w tym udział i nadzór nad działaniami handlowymi realizowanymi przez Dział, planowanie i organizacja pracy Działu, kontrola kosztów oraz przychodów w projektach przypisanych do realizacji Działu, realizacja bieżącego raportowania dotyczącego pracy Działu zakładanie w systemie ERP Spółki projektów przypisanych do realizacji Działu, kontrola prawidłowości wystawionych bieżących i przyszłych zleceń dotyczących realizowanych projektów i fakturowania, weryfikacja i aktualizacja zestawienia przychodów (w tym prognozowanych) w zakresie projektów przypisanych do realizacji Działu koordynacja prac produkcyjnych, wdrożeniowych i serwisowych w projektach przypisanych do realizacji przez Dział, monitorowanie terminowości spływu należności w projektach przypisanych do realizacji Działu, nadzór nad procesem realizacji wdrożenia, pozyskanie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego i referencji kontrahenta, kontrola i koordynacja zmian w postanowieniach umów dotyczących współpracy z kontrahentami w ramach projektów przypisanych do realizacji Działu, nadzór i kontrola jakości obsługi kontrahentów, koordynacja opracowywania analiz potrzeb oraz harmonogramów wdrożeń, wycen oraz harmonogramów płatności dla projektów prowadzonych w ramach Działu. Natomiast na terytorium Polski Członek Zarządu świadczy usługi takie jak: nadzór i kontrola realizacji założonych celów Działu, nadzór i udział w działaniach prowadzonych przez pracowników i współpracowników Działu, wnioskowanie o premie dla pracowników i współpracowników Działu, planowanie urlopów w Dziale oraz kontrola stanu ich wykorzystania i raportowanie do Zarządu w tym zakresie. Przy czym Członek Zarządu w nie kieruje Działem. Usługi zarządzania Działem polegają na planowaniu i koordynacji zadań realizowanych przez Dział w oparciu o działania handlowe z potencjalnymi i obecnymi kontrahentami Spółki. Usługi zarządzania wskazane wyżej Członek Zarządu wykonuje za pośrednictwem dostępnych technologii teleinformatycznych, m.in. telekonferencji. Urządzenia niezbędne do realizacji usług Członek Zarządu otrzymał po podpisaniu umowy o świadczenie usług. Znajdujące się w siedzibie Spółki materiały niezbędne do wykonywania usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług otrzyma drogą elektroniczną. Przy czym usługi, wskazane wyżej jako wykonywane poza granicami Polski, Członek Zarządu świadczy wyłącznie w lokalach zagranicznych kontrahentów Spółki bądź w miejscach wyznaczonych przez Zleceniobiorców, położonych w innych krajach. Członek Zarządu nie uczestniczy w świadczeniu przez Spółkę usług na rzecz kontrahentów, mających siedzibę na terytorium RP. Usługi stanowiące istotę przedmiotu umowy są zatem wykonywane przez Członka Zarządu poza terytorium RP. Usługi w zakresie wykonywanym na terytorium Polski mają typowo uboczny, techniczny charakter. Generalnie „przyczyna generująca przychody” po stronie Członka Zarządu nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Ponadto na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2014 r. Członek Zarządu, dodatkowo zobowiązany jest m.in. do udostępniania Spółce (w tym wyznaczonym przez Zarząd osobom spośród personelu Spółki) wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytymi przez Członka Zarządu wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej oraz umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia (know-how), w zakresie związanym z realizacją umowy. Informacje te i dane nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednakże te informacje, dane i umiejętności mogą zostać wykorzystane do stworzenia utworu, który stanowić będzie przedmiot prawa autorskiego.

    Członek Zarządu nie prowadzi biura na terytorium RFN, ani też Spółka nie zapewni mu biura na terytorium RFN. Spółka nie posiada żadnej stałej placówki na terytorium któregokolwiek państwa europejskiego, w którym Członek Zarządu świadczy usługi na podstawie umowy.

    Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy, tj. świadczenia na rzecz Spółki wszelkich usług zarządzania obszarem sprzedaży i wdrożeń produktów i usług Spółki na rynkach zagranicznych, w tym usług zarządzania Działem oraz usług realizacji celów wyznaczonych przez Spółkę dla Działu w zakresie opisanym powyżej oraz udostępnienia Spółce informacji i danych wskazanych wyżej, Członkowi Zarządu przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne.

    Uwzględniając powyższe okoliczności stwierdzić należy, że dochody uzyskane przez rezydenta Niemiec na podstawie umowy o świadczenie usług podlegać będą opodatkowaniu, z uwzględnieniem postanowień Umowy podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).

    Zauważyć należy, że zawarta z rezydentem Niemiec, Członkiem Zarządu Spółki, umowa o świadczenie usług, jest umową nieuregulowaną odrębnymi przepisami, czyli umową wskazaną w art. 750 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 750 ustawy Kodeks cywilny, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zakresem art. 750 ustawy Kodeks cywilny objęte zostały wyłącznie umowy o świadczenie usług polegających na dokonywaniu czynności faktycznych, które nie są uregulowane innymi przepisami.

    Członek Zarządu nie wykonuje żadnych czynności prawnych na rzecz kontrahentów Spółki. Wykonując czynności określone umową odpowiada za właściwe wykonanie umowy na zasadzie starannego działania, bez względu na ich rezultat, czynności wynikające z umowy w zasadzie powinien wykonać osobiście. Umowa dopuszcza możliwość wykonania czynności przez osobę trzecią, ale za jej niewłaściwe działanie odpowiada Członek Zarządu na zasadzie winy w wyborze. Ponadto wykonując czynności sam decyduje o miejscu, czasie i sposobie ich wykonania nie jest w tym zakresie związany wymaganiami Spółki, na rzecz której świadczy usługi. Spółce Członek Zarządu udostępnia tylko informacje i dane związanych ze zdobytą wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej, które nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego. Powyższe pozwala zakwalifikować świadczone przez Członka Zarządu ww. zakresie usługi do działalności o samodzielnym charakterze, w rozumieniu art. 14 pkt 1 polsko - niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do działalności wykonywanej osobiście. Cechy tej umowy czynią ją bowiem podobną do umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasadą, z logicznego punktu widzenia, jest by dochody z umów podobnych traktować jednakowo.

    Zgodnie z art. 14 ust. 1 polsko - niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie, w celu wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, wówczas dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce.

    Stosownie do art. 14 ust. 2 ww. Umowy, określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub edukacyjną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, adwokatów i radców prawnych, inżynierów, architektów, dentystów, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

    Powyższa Umowa nie definiuje natomiast, co należy rozumieć pod terminem „innej działalności o samodzielnym charakterze”. Sformułowanie to uprawnia do przyjęcia, że za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane (nazwane). Zatem, inna działalność o samodzielnym charakterze musi posiadać cechu podobne jak charakteryzujące wolny zawód, tj. musi być wykonywana samodzielnie.

    Zauważyć należy, dokonując kwalifikacji dochodu Członka Zarządu za czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług, za udostępnienie informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy oraz z tytułu bonusu i płatnej przerwy w świadczeniu usług oraz niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby, że nie będzie miał zastosowania w sprawie przepis art. 16 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

    Stosownie do art. 16 ust. 1 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, wynagrodzenie członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

    W myśl art. 16 ust. 2 ww. Umowy, uposażenia, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu pełnienia obowiązków pełnomocnika spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

    Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy stosowaniu niniejszej Umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie, które nie zostało w niej zdefiniowane, będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się w danym czasie zgodnie z prawem tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, przy czym znaczenie wynikające ze stosowanego ustawodawstwa podatkowego tego Państwa będzie miało pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym określeniu przez inne przepisy prawne tego Państwa.

    Przepis art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdyby rezydent Niemiec otrzymywał wynagrodzenie z tytułu powołania i pełnienia obowiązków Członka Zarządu. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Należności za czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenie usług, za udostępnienie informacji, danych i umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy oraz z tytułu bonusu i płatnej przerwy w świadczeniu usług oraz niezdolności do świadczenia usług wskutek choroby, Członek Zarządu otrzymuje na podstawie innego stosunku prawnego, tj. na podstawie umowy o świadczenie usług.

    Nie ma również w sprawie zastosowania powołany w stanowisku Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego przepis art. 22 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Dotyczy on bowiem wyłącznie sytuacji, gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie osiągniętych dochodów do źródeł przychodów wymienionych z nazwy w tej umowie. Stosownie bowiem do tego przepisu, dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

    Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym, a w szczególności regulacje Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, należy stwierdzić, że wynagrodzenie za wykonywanie przez Członka Zarządu, rezydenta Niemiec, mającego stałe miejsce zamieszkania w tym kraju, nie posiadającego biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czynności/usług będących przedmiotem umowy z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz udostępnianie Spółce wszelkich informacji i danych związanych ze zdobytą wiedzą lub doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej i organizacyjnej, nie stanowiących przedmiotu prawa autorskiego oraz umiejętności koniecznych do korzystania z tej wiedzy lub doświadczenia (know-how), w zakresie związanym z realizacją umowy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia z ww. tytułu, stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Uzyskiwane przez Członka Zarządu wynagrodzenie nie podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce na podstawie art. 3 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani na mocy art. 29 ust. 1pkt 1 tej ustawy. W konsekwencji wypłacająca to wynagrodzenie Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia, pobierania od niego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zapłaty od dochodu Członka Zarządu osiągniętego z ww. tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego.

    Niemniej jednak na Spółce spoczywa obowiązek przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi oraz nierezydentowi stosownej informacji - IFT-1/IFT-1R. W świetle bowiem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informacje IFT-1/IFT-1R sporządzają i przekazują podmioty, o których mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązane do poboru podatku, o którym mowa w art. 29-30a (art. 42 ust. 6 ustawy).

    Z uwagi na powyższe stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe.

    Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

    © 2011-2018 Interpretacje.org
    StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
    Działy przedmiotowe
    Komentarze podatkowe
    Najnowsze interpretacje
    Aport
    Gmina
    Koszty uzyskania przychodów
    Najem
    Nieruchomości
    Obowiązek podatkowy
    Odszkodowania
    Pracownik
    Prawo do odliczenia
    Projekt
    Przedsiębiorstwa
    Przychód
    Różnice kursowe
    Sprzedaż
    Stawki podatku
    Świadczenie usług
    Udział
    Zwolnienia przedmiotowe
    Aktualności
    Informacje o serwisie
    Kanały RSS
    Reklama w serwisie
    Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.