IPPB4/4511-445/15-2/JK3 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczenia otrzymywanego z USA
IPPB4/4511-445/15-2/JK3interpretacja indywidualna
  1. USA
  2. dzieci i młodzież
  3. świadczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego z USA – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia otrzymywanego z USA.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest żoną obywatela amerykańskiego, zamieszkałego na stałe w Polce. Posiada dwójkę dzieci, synów: 14 października 2014 r. urodził się syn Alexander P, obywatelstwo polskie, który jest także obywatelem amerykańskim. W dniu 1 sierpnia 2008 r. urodził się drugi syn Adam P. obywatelstwo polskie, który jest także obywatelem amerykańskim. W dniu 10 grudnia 2008 r. mąż Wnioskodawczyni doznał gwałtownego załamania zdrowia, pobyt na OIM, neurologii, i od grudnia 2008, mąż Dean P. przebywa w całodobowym zakładzie opieki w następstwie Orzeczenia Komisji Lekarskiej ZUS - o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji z dnia 13 lipca 2009 r.

Dopiero w listopadzie 2013 r. została przyznana mężowi Wnioskodawczyni renta od rządu Stanów Zjednoczonych (Social Security). Mąż Wnioskodawczyni nie pobiera żadnych świadczeń socjalnych ani innych - z polskiego Zakładu Ubezpieczeń. Natomiast wszystkie podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co miesiąc są odprowadzane z renty męża. Od tego czasu dwóch synów: Alexander P. oraz Adam P. zostali pozbawieni zdolności m.in. finansowej ich ojca do opieki nad nimi. Wszystkie koszty utrzymania wychowania i opieki lekarskiej ponosiła Wnioskodawczyni sama z pomocą najbliżej rodziny.

Mąż przebywa w całodobowym zakładzie opieki - przyznane świadczenia pokryły część długów jakie Wnioskodawczyni miała w związku z koniecznością opłacenia pobytu męża w ośrodku, kosztami leczenia i rehabilitacji od 2009 roku. Obecnie cała renta jest przeznacza na koszt utrzymania męża w ośrodku, z czego 1700 PLN to miesięczny koszt opieki pielęgniarskiej wraz lekami oraz 700 PLN rehabilitacja. Od maja 2014 r., synowie Alexander P. oraz Adam P. otrzymali świadczenie z Rządu Stanów Zjednoczonych (Social Security) z USA, które wpływa co miesiąc na ich konta w banku X.

Świadczenie to wynosi 278 dolarów dla każdego syna wraz z odpowiadającym im wyrównaniem od czerwca 2012 roku w wysokości 6020 dolarów USA. Jest to świadczenie nie mające charakteru rentowego, lecz stanowiące swoiste świadczenie dziecięce, tzw. Child Benefit. Świadczenie to zostało przyznane synom w związku z tym, że ich ojciec jest obywatelem USA uprawnionym do pobierania świadczeń Ubezpieczenia Społecznego - świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Matka Alexandra i Adama P. - Katarzyna P. (Wnioskodawczyni) jest osobą tylko reprezentująca odbiorców świadczeń (synów), a ponadto jest zobowiązana przeznaczać otrzymane świadczenia wyłącznie na potrzeby dziecka (wyżywienia, mieszkanie, odzież, opieka zdrowotna, szkoła, wydatki na rekreację itp.).

Po wpłynięciu ww. świadczeń Wnioskodawczyni zapytała w Banku o kwestię podatkową. Bank jako płatnik zaliczki na poczet podatku odmówił potrącenia zaliczki rozpoznając ww. świadczenie jako wolne od podatku. Ten sam Bank, rozpoznał świadczenie męża Wnioskodawczyni jako świadczenie rentowe i co miesiąc wypłata świadczenia jest pomniejszona o potracenia na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne.

Dnia 14 maja 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała pisma z Ambasady USA w sprawie synów Alexandra P. i Adama P. informujące, że każdy z nich otrzymuje amerykańskie świadczenie dziecięce z Zarządu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration), które jest wypłacane na ich indywidualne konta bankowe. W pismach tych zawarta jest informacja, że podatek federalny nie jest potrącany z ww. świadczeń z uwagi na fakt posiadania przez świadczeniobiorców obywatelstwa amerykańskiego.

Wnioskodawczyni prowadziła wiele rozmów z przedstawicielami Banku X. i rezultat był taki, że to bank przede wszystkim bank jest płatnikiem składek i to bank kwalifikuje jakiego rodzaju jest to świadczenie. Wnioskodawczyni podkreśla, że aby pieniądze zostały przelane na konto męża lub dzieci, najpierw pieniądze te przebywają na tzw. wewnętrznych kontach bankowych, gdzie bank najpierw weryfikuje a potem kwalifikuje jakiego rodzaju jest to świadczenie. Wszystkie świadczenia przyznane przez Rząd USA, mogą w Polsce być wypłacane tylko przez Bank X. Stanowisko Banku jest takie, że child benefit jest świadczeniem, które nie ma swojego odpowiednika w Polsce, albowiem wypłacane jest do 18 roku życia, dla dziecka żyjącego rodzica dziecka i dlatego dochód ten jest nieopodatkowany. Bank też prawidłowo uznał jakiego rodzaju jest świadczenie przyznawane dla ojca dzieci - Deana P. Jest to odpowiednik renty z powodu niezdolności do pracy, wynikającej z jego niepełnosprawności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy świadczenia, które dzieci Wnioskodawczyni otrzymały w 2014 r. na indywidualne konta bankowe, w Banku X. są zwolnione od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Odpowiedź na powyższe pytanie jest potrzebna i niezbędna dla celów stabilnej pewności prawnej Wnioskodawczyni, gdyż nie jest znana Interpretacja Ogólna Ministra Finansów w przedmiotowej sprawie, albowiem Wnioskodawczyni zna tylko dwie Interpretacje Indywidualne Dyrektorów Izby w sprawach całkowicie analogicznych do przedmiotu niniejszego wniosku, mianowicie:

  • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPB2/415-252/12/ENB z dnia 14 czerwca 2012 r.
  • Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB4/415-433/14-4/JK, z dnia 29 sierpnia 2014 r.

W powyższych interpretacjach organ na pytanie czy stanowisko Wnioskodawcy wyrażające pogląd, że świadczenia dziecięce, child benefits, otrzymywane z Social Security Administration - Urząd Ubezpieczeń Społecznych w Stanach Zjednoczonych - jest w Polsce zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiedział, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacje Indywidualne są wiążące tylko w konkretnej sprawie, i dlatego - pomimo przeświadczenia Wnioskodawcy, że odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca - wniosek powyższy jest zasadny.

Przeświadczenie Wnioskodawczyni wynika wprost z uzasadniania powyższych odpowiedzi Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na Interpretacje Indywidualne, których stan faktyczny jest identyczny z przedmiotem niniejszego wniosku.

Amerykańskie świadczenia dziecięce - child benefits - zostało przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z polskojęzycznym informatorem zamieszczonym na stronie Social Security Administration świadczenia dla dzieci (childs benefits) przyznawane są na dziecko, które ma niepełnosprawnego rodzica (rodziców) lub rodzica (rodziców) będących na emeryturze i uprawnionych do świadczeń Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym, ponieważ ojciec żyje, a więc świadczenie powyższe nie jest upodobnione do polskiej renty, lecz jest świadczeniem rodzinnym, a więc zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są zwolnione od podatku.

Biorąc pod uwagę pisma z Ambasady USA informujące, że nie pobrano federalnego podatku dochodowego od świadczeń synów Wnioskodawczyni z uwagi na posiadanie przez nich obywatelstwa amerykańskiego, to pobierając to świadczenie w Polsce mają ukształtowane prawo podmiotowe polegające na nabyciu prawa do uniknięcia podwójnego oraz zapobiegające dyskryminacji.

Wnioskodawczyni nadmienia, że nie do końca jest dla Niej jasne, czy ma powołać się w tym względzie na:

  • Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r.( Dz. U. z 1976.31.178,)
  • czy na Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisaną w Warszawie 13 lutego 2013. W przypadku tego ostatniego aktu prawnego wie, że dokonano jej ratyfikacji, ale wejście jej w życie uzależnione jest od wymiany przedmiotowych not dyplomatycznych - Dz. U. 995 z dnia 30 sierpnia 2013 r., na stronie internetowej - widnieją obydwie umowy międzynarodowe, z tym wszakże, że jeżeli chodzi o drugi akt prawny nie ma adnotacji o wejściu w życie.

Na podstawie powyższej informacji publicznej Ministra Finansów własne stanowisko oparto na obowiązywaniu przepisów wymienionej międzynarodowej Umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1974 r. Wnioskodawczyni nadmienia, że dokonana analiza wskazuje, że gdyby weszła w życie ww. Konwencja z 2013 r. - stan prawny byłby zachowywał rzeczone wyżej prawo podmiotowe synów, zmieniłyby się tylko przepisy prawne będące podstawą prawną niniejszego wniosku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361), obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jeżeli zatem obwiązuje przedmiotowa umowa z 1974 r., to należy przyjąć twierdzenie, że świadczenia dziecięce – dzieci Wnioskodawczyni - nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, co należy uzasadnić z treścią art. 5 umowy z 1974 r., na mocy której unikanie podwójnego opodatkowania polega na tym, że osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Państwie będącym stroną umowy może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

A więc, a contr ario, synowie Wnioskodawczyni korzystający ze zwolnienia podatkowego - w odniesieniu do rzeczonego wyżej świadczenia - ze względu na posiadanie obywatelstwa amerykańskiego, korzystają z tego samego przywileju w Państwie, w którym zamieszkują, czyli w Polsce jako świadczenie rodzinne zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5 ust. 1 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178), osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie może być opodatkowana przez drugie Umawiające się Państwo z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł z tego drugiego Umawiającego się Państwa i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej Umowie.

Z uwagi na to,że dochód w postaci świadczeń rodzinnych nie jest odrębnie uregulowany w innych postanowieniach polsko - amerykańskiej umowy, należy uznać, że świadczenia te wypłacane z USA będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 umowy.

W Polsce podwójnego opodatkowania dochodów unika się na zasadach określonych w art. 20 ust. 1 polsko - amerykańskiej umowy. W myśl tego przepisu, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Z uwagi na to, że dochód w postaci świadczeń rodzinnych nie jest odrębnie uregulowany w innych postanowieniach polsko - amerykańskiej umowy, należy uznać, że świadczenia te wypłacane z USA będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w USA na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 umowy.

W przedstawionym wyżej stanie faktycznym, gdy świadczenie rodzinne otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki zostało przyznane na podstawie przepisów tam obowiązujących, wówczas w Polsce świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nie bez znaczenia w odniesieniu do sytuacji synów Wnioskodawczyni jest treść art. 21 Umowy między Polską a USA z 1974 r. Świadczeniobiorca, który zamieszkuje w jednym z Państw, będącym stroną umowy nie może być poddany w drugim Umawiającym się Państwie jakiemukolwiek opodatkowaniu lub związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej, uciążliwe niż opodatkowanie i związane z nim obowiązki, którym obywatele drugiego Umawiającego się Państwa w tych samych okolicznościach mogą być poddani.

Ponadto, zgodnie z art . 4 Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej dnia 2 kwietnia 2008 r. (tekst pierwotny Dz. U. z 2009 r., Nr 46, poz. 374) osoba podlegająca przepisom jednego lub obu umawiających się państw, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Strony, jest traktowana na równi z obywatelami drugiej Strony przystosowaniu przepisów prawa drugiej Strony, dotyczących nabycia prawa do świadczeń lub ich wypłaty. Wnioskodawczyni nadmienia, że w celu upewnienia się w powyższym zakresie zadzwoniła do Krajowego Biura Doradztwa Podatkowego i rozmawiała z konsultantem P. Rafałem T. który po konsultacji z ekspertem odpowiedział, że na podstawie art . 21 ust 1 pkt 8 - dochody dzieci, przyjmowane na ich bezpośrednie konta i przyznawane na podstawie ustawodawstwa amerykańskiego, korzystają ze zwolnienia podatkowego. Te dochody są wg Państwa polskiego uznane jako świadczenia rodzinne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że interpretacje te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.