IPPB2/415-515/12-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Fundusze będą płatnikami 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu (z tytułu udziału w funduszach kapitałowych) w postaci przekazanych uczestnikom Funduszy świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2012 r. (data wpływu 30.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dodatkowych wypłacanych przez fundusz inwestycyjny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dodatkowych wypłacanych przez fundusz inwestycyjny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

T. S.A. (dalej: Wnioskodawca” lub „T.”) jest towarzystwem działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo jest organem funduszu inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Wnioskodawca utworzył i zarządza funduszami inwestycyjnymi (poszczególny fundusz zarządzany przez Wnioskodawcę będzie zwany dalej: „Funduszem”),

Na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), Fundusz pełni funkcję płatnika w stosunku do uczestników Funduszu będących osobami fizycznymi jest zobowiązany do pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat z tytułu dochodu z udziału w funduszach inwestycyjnych (kapitałowych).

W celu uatrakcyjnienia nabywania przez uczestników jednostek uczestnictwa Funduszy, przygotowany został Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny „...” (dalej: „Program”). Obecnie rozważane jest umożliwienie uczestnikom Funduszy, uzyskiwanie w ramach Programu świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry). Do Programu mogą przystępować osoby fizyczne, które dokonają lub zadeklarują wpłaty do Funduszy we wskazanej wysokości, w zamian za co będą otrzymywały określone świadczenia dodatkowe.

Świadczenia dodatkowe będą kalkulowane jako procent wynagrodzenia T. za zarządzanie Funduszem i będą finansowane ze środków Funduszy.

Opłaty manipulacyjne za nabycie, odkupienie, konwersję i przeniesienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu nie będą pobierane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundusze będą płatnikami 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu (z tytułu udziału w funduszach kapitałowych) w postaci przekazanych uczestnikom Funduszy świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry)...

Zdaniem Wnioskodawcy: Fundusze będą płatnikami 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu (z tytułu udziału w funduszach kapitałowych) w postaci przekazanych uczestnikom Funduszy świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie (po poborze 19% podatku) zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry).

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm., dalej: updof”), fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, są funduszami kapitałowymi w rozumieniu updof.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 updof, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych stanowią przychody z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 updof, od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zgodnie z art. 41 ust. 4 updof, Fundusz jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika (uczestnika) pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dochodów z tytułu udziału w Funduszu (Fundusz jest płatnikiem tego podatku).

Mając na względzie treść powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia dodatkowe przyznawane w związku z uczestnictwem w Programie będą stanowiły dla uczestników Funduszy dochód z tytułu udziału w funduszu kapitałowym. Wynika to z faktu, iż świadczenie dodatkowe jest finansowane i wypłacane przez Fundusz. Ponadto, uzyskanie przez uczestnika świadczeń dodatkowych jest powiązane z posiadaniem jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośredni związek z posiadaniem (utrzymaniem posiadania) jednostek uczestnictwa, a otrzymanym od Funduszy świadczeniem dodatkowym. W związku z tym faktem, świadczenia dodatkowe wynikające z posiadania jednostek uczestnictwa powinny być kwalifikowane do źródła przychodów - kapitały pieniężne, tj. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 updof powinny stanowić przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Reasumując, przekazywane uczestnikom Funduszy świadczenia dodatkowe w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Fundusz, która następnie (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez uczestnika Funduszom) jest inwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa, stanowi dochód uczestnika z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 updof, przychód w postaci wartości świadczenia dodatkowego będzie podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (analogicznie jak w przypadku opodatkowania odkupu przez Fundusze jednostek uczestnictwa). Obowiązek pobrania tego podatku będzie spoczywał na Funduszach, zgodnie z art. 41 ust. 4 updof, w momencie faktycznego przekazania świadczenia dodatkowego uczestnikowi.

W praktyce oznacza, to iż w sytuacji gdy świadczenie dodatkowe jest realizowane poprzez wpłatę określonej kwoty pieniężnej, która następnie jest inwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa, Fundusze wypłacające świadczenie na rzecz uczestnika Programu zobowiązane będą do pobrania 19% podatku dochodowego od osób fizycznych. Konsekwentnie na rejestr uczestnika wpłacana będzie kwota w wysokości 81% świadczenia dodatkowego, która nie będzie rozliczana przez uczestnika dla celów podatkowych i za którą to kwotę następowało będzie nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydanych interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 stycznia 2011 r. (nr IPPB2/415- 931/10-4/MK1) stwierdził:

Mając na uwadze regulację statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez T. w zakresie możliwości wypłaty świadczeń dodatkowych przez fundusz należy stwierdzić, iż uzyskanie przez uczestnika świadczeń dodatkowych jest niewątpliwie powiązane z nabyciem posiadaniem jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośredni związek z posiadaniem (utrzymaniem posiadania) jednostek uczestnictwa a otrzymanym od funduszu świadczeniem dodatkowym. Zatem świadczenia dodatkowe wypłacane zarówno w formie gotówkowej lub gdy za wartość należnego świadczenia mogą zostać nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez T. stanowią dochód z tytułu udziału uczestnika w funduszu inwestycyjnym. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich przyznania uczestnikowi.”

Podobny pogląd wynika również np. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2010 r. (nr IPPB2/415-25/10-5/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ww. ustawy wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ww. ustawy jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)– c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca utworzył i zarządza funduszami inwestycyjnymi. Na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Fundusz pełni funkcję płatnika w stosunku do uczestników Funduszu będących osobami fizycznymi jest zobowiązany do pobierania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat z tytułu dochodu z udziału w funduszach inwestycyjnych (kapitałowych).

W celu uatrakcyjnienia nabywania przez uczestników jednostek uczestnictwa Funduszy, przygotowany został Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny. Obecnie rozważane jest umożliwienie uczestnikom Funduszy, uzyskiwanie w ramach Programu świadczeń dodatkowych w formie przyznania określonej kwoty pieniężnej uczestnikowi Funduszu, która następnie zostanie zainwestowana w nabycie jednostek uczestnictwa Funduszy (uczestnicy przystępujący do Programu udzielą Funduszom pełnomocnictwa do nabywania jednostek na ich rejestry). Do Programu mogą przystępować osoby fizyczne, które dokonają lub zadeklarują wpłaty do Funduszy we wskazanej wysokości, w zamian za co będą otrzymywały określone świadczenia dodatkowe. Świadczenia dodatkowe będą kalkulowane jako procent wynagrodzenia T. za zarządzanie Funduszem i będą finansowane ze środków Funduszy.

Opłaty manipulacyjne za nabycie, odkupienie, konwersję i przeniesienie jednostek uczestnictwa w ramach Programu nie będą pobierane.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Mając na uwadze regulację statutów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez T. w zakresie możliwości wypłaty świadczeń dodatkowych przez fundusz należy stwierdzić, iż uzyskanie przez uczestnika świadczeń dodatkowych jest niewątpliwie powiązane z nabyciem, posiadaniem jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośredni związek z posiadaniem (utrzymaniem posiadania) jednostek uczestnictwa, a otrzymanym od funduszu świadczeniem dodatkowym. Zatem świadczenia dodatkowe wypłacane zarówno w formie gotówkowej lub gdy za wartość należnego świadczenia mogą zostać nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez T. stanowią dochód z tytułu udziału uczestnika w funduszu inwestycyjnym. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich przyznania uczestnikowi.

Reasumując świadczenia dodatkowe przyznane w związku z nabyciem i posiadaniem w określonym czasie jednostek uczestnictwa funduszu stanowią przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i w konsekwencji dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy będzie wypłacający czyli fundusz inwestycyjny. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich przyznania uczestnikowi.

W odniesieniu do powołanych we wniosku indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.