IPPB2/415-169/12-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła „kapitały pieniężne” i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną?2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.02.2012 r. (data wpływu 27.02.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 20.04.2012 r., data wpływu 23.04.2012 r., na wezwanie Nr IPPB2/415-169/12-2/MK z dnia 13.04.2012 r. (data nadania 13.04.2012 r., data doręczenia 17.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą uczestnikowi będącemu osobą fizyczną dodatkowego świadczenia na podstawie zawartej umowy z funduszem i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika – jest

 • prawidłowe - w części dotyczącej kwalifikacji źródła przychodu z tytułu wypłaty świadczenia dodatkowego.
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 27.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z wypłatą uczestnikowi będącemu osobą fizyczną dodatkowego świadczenia na podstawie zawartej umowy z funduszem i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

Pismem z dnia z dnia 13.04.2012 r. Nr IPPB2/415-169/12-2/MK Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez przesłanie ciągu dokumentów (oryginału lub kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem), z których wynika umocowanie do występowania z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej, tj. stosowne umocowanie dla osób które przedmiotowy wniosek podpisały. Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17.04.2012 r., natomiast w dniu 23.04.2012 r. (w terminie) pismem z dnia 20.04.2012 r. przesłano brakujące dokumenty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Polsce (Fundusz), utworzonym na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: ustawa o funduszach). Fundusz prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu art. 159 i n. ustawy o funduszach. Fundusz jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: pdop).

Do Funduszu w roli uczestników (dalej: Uczestnicy) mogą przystępować osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również osoby fizyczne. Uczestnicy będą właścicielami jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez Fundusz. Uczestnicy Funduszu mogą nabywać jednostki uczestnictwa dokumentujące ich udział w wybranym subfunduszu, tj. dające prawo do udziału w aktywach netto Funduszu i aktywach netto wskazanego (wybranego) subfunduszu. Uczestnik może dokonać wyboru jednego lub kliku subfunduszy wchodzących w skład Funduszu. Nabycia i odkupienia rejestrowane są w rejestrze uczestników prowadzonym na zlecenie Funduszu. W ramach rejestru uczestników wydzielane są subrejestry uczestników dla każdego subfunduszu.

Jeden subrejestr zawiera elektroniczną ewidencję danych dotyczącą jednego Uczestnika w danym subfunduszu. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden subrejestr w danym subfunduszu, przy czym, zgodnie ze statutem Funduszu, na jednym subrejestrze dopuszczalne jest zapisanie jednostek uczestnictwa wyłącznie jednej klasy, związanych z przedmiotowym subfunduszem. Może także istnieć kilka subrejestrów Uczestnika, w których będą zapisane jednostki uczestnictwa danej (jednej i tej samej) klasy - wszystkie jednak związane z konkretnym subfunduszem.

W ramach subfunduszu, klasy jednostek mogą się różnić pod względem wymaganej minimalnej pierwszej wpłaty uczestnika, jak również maksymalnej stawki wynagrodzenia za zarządzanie obciążającego wartość aktywów subfunduszu przypadającą na jednostki danej klasy. Każde otwarcie subrejestru dla Uczestnika (pierwszego oraz kolejnych) dokonywane jest na podstawie odrębnego zlecenia otwarcia subrejestru i związane jest z pierwszym nabyciem jednostek uczestnictwa na ten subrejestr.

Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem zainteresowanym ulokowaniem na dłuższy czas określonych minimalnych kwot środków pieniężnych w jednostkach uczestnictwa związanych z danym subfunduszem umowy, na mocy których Fundusz zobowiąże się do wypłaty uczestnikowi „świadczenia dodatkowego”, którego wypłata uzależniona będzie od posiadania przez tego uczestnika jednostek uczestnictwa danej klasy o znacznej wartości przez okres wskazany w umowie. Każda umowa uprawniająca do świadczenia dodatkowego zawierana będzie w odniesieniu do jednostek uczestnictwa zapisanych na jednym subrejestrze.

Wartość świadczenia dodatkowego w odniesieniu do każdej z umów z osobna będzie określoną kwotą pieniężną, która naliczana będzie w każdym dniu wyceny według algorytmu określonego w umowie i stawiana będzie do dyspozycji uczestnika w terminach przewidzianych w umowie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy świadczenie dodatkowe uzyskiwane przez Uczestnika będącego osobą fizyczną na podstawie umowy z Funduszem, będzie stanowiło przychód kwalifikowany do źródła „kapitały pieniężne” i opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczanym w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia dodatkowego wynikającego z każdej z umów zawartych z daną osobą fizyczną...
 2. Czy płatnikiem pdof z tego tytułu będzie Fundusz...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 updof, uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. lc. Stosownie do postanowień art. 5a pkt 14 updof, ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z art. 87 ustawy o funduszach, fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

 1. dane identyfikujące uczestnika funduszu;
 2. liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;
 3. datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
 4. datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;
 5. datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
 6. informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
 7. wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa. Zgodnie z art. 162 ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach, jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty: fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry uczestników funduszu dla każdego subfunduszu.

Należy więc stwierdzić, że tak jak jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy są odrębnymi prawami majątkowymi i są związane z aktywami tych poszczególnych subfunduszy, tak jednostki uczestnictwa różnych klas, zapisane na odrębnych subrejestrach, ale dotyczące jednego subfunduszu, również stanowią zindywidualizowane, odrębne prawa majątkowe. Uzyskanie przez Uczestnika świadczenia dodatkowego jest niewątpliwie powiązane z nabyciem i posiadaniem ściśle określonych jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośredni związek z posiadaniem konkretnie oznaczonych jednostek uczestnictwa, a otrzymanym od Funduszu świadczeniem dodatkowym. W konsekwencji świadczenie dodatkowe wypłacane lub stawiane do dyspozycji podatnika, stanowi dochód z tytułu udziału Uczestnika w Funduszu. Jednocześnie opodatkowanie świadczenia dodatkowego powinno nastąpić w momencie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji Uczestnikowi.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 updof, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się l9% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 updof, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 updof (art. 30a ust. 7 updof). Zatem, z istoty zryczałtowanego pdof wynika, że należny podatek jest płatny każdorazowo jako wykonanie powstałego zobowiązania podatkowego w odniesieniu do indywidualnie ustalonej podstawy opodatkowania. Każdorazowo różne jednostki uczestnictwa powinny być więc identyfikowane odrębnie, a podstawa opodatkowania obliczana powinna być, dla różnych jednostek uczestnictwa (tj. jednostek różnych klas, zapisanych w różnych subrejestrach). Updof wskazuje, że jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego (art. 30a ust 3 updof). Zapis ten potwierdza zatem, że każda transakcja dotycząca odrębnej klasy udziałów, zapisanym w odrębnym subrejestrze, stanowi odrębne zdarzenie podatkowe.

Z kolei art. 41 ust. 4 updof stanowi, że płatnicy, o których mowa w ust. 1 (art. 41), tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułu dochodu z udziału w funduszach kapitałowych.

Mając na względzie ścisły związek świadczenia dodatkowego naliczenie i postawienie do dyspozycji Uczestnika za dany okres rozliczeniowy świadczenia dodatkowego, obliczonego w odniesieniu do konkretnej kategorii zapisanych w danym subrejestrze jednostek uczestnictwa, stanowi samodzielne zdarzenie podatkowe, które każdorazowo powinno być odrębnie rozliczane przez Fundusz jako płatnika pdof, jako przychód Uczestnika z funduszy inwestycyjnych.

Podobnie w zakresie kwalifikacji świadczenia dodatkowego oraz obowiązków funduszu inwestycyjnego w stosunku do takiego świadczenia wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 26 stycznia 2011 r., Nr IPPB2/415-109/11-4/AS: „świadczenia dodatkowe przyznane w związku z nabyciem i posiadaniem w określonym czasie jednostek uczestnictwa funduszu stanowią przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i w konsekwencji dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 updof. Płatnikiem tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy będzie wypłacający czyli fundusz inwestycyjny. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie ich przyznania uczestnikowi”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w części dotyczącej kwalifikacji źródła przychodu z tytułu wypłaty świadczenia dodatkowego, natomiast w pozostałej części za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Zgodnie z art. 5a pkt 14 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), zwana dalej „uofi” określa fundusz inwestycyjny jako osobę prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe (art. 3 ust. 1 uofi). Uczestnikami otwartego funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części (art. 6 ust. 1 uofi). Stosownie do art. 159 ust 1 i 2 uofi, fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Z wpłat do funduszu, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzy portfele inwestycyjne subfunduszy.

Z powyższego jednoznacznie wynika, iż posiadanie jednostek uczestnictwa w subfunduszu jest równoznaczne z posiadaniem jednostek w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami. Z kolei umorzenie jednostki subfunduszu jest równoznaczne z umorzeniem jednostki w takim funduszu.

W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych przychód dla celów podatkowych powstaje w wyniku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu. W funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami umorzenie jednostki uczestnictwa następuje poprzez jednoczesne umorzenie jednostek uczestnictwa w subfunduszu lub subfunduszach.

Tak więc, przychód w funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi subfunduszami, powstaje w wyniku jednoczesnego umorzenia jednostek uczestnictwa w subfunduszu lub subfunduszach.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ww. ustawy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. Zgodnie z art. 30a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami w rozumieniu art. 159 i n. ustawy o funduszach.

Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem zainteresowanym ulokowaniem na dłuższy czas określonych minimalnych kwot środków pieniężnych w jednostkach uczestnictwa związanych z danym subfunduszem umowy, na mocy których Fundusz zobowiąże się do wypłaty uczestnikowi „świadczenia dodatkowego”, którego wypłata uzależniona będzie od posiadania przez tego uczestnika jednostek uczestnictwa danej klasy o znacznej wartości przez okres wskazany w umowie. Każda umowa uprawniająca do świadczenia dodatkowego zawierana będzie w odniesieniu do jednostek uczestnictwa zapisanych na jednym subrejestrze.

Wartość świadczenia dodatkowego w odniesieniu do każdej z umów z osobna będzie określoną kwotą pieniężną, która naliczana będzie w każdym dniu wyceny według algorytmu określonego w umowie i stawiana będzie do dyspozycji uczestnika w terminach przewidzianych w umowie.

W ocenie Wnioskodawcy świadczenie dodatkowe obliczone w odniesieniu do konkretnej kategorii zapisanych w danym subrejestrze jednostek uczestnictwa stanowi samodzielne zdarzenie podatkowe, które każdorazowo powinno być odrębnie rozliczane przez Fundusz.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz przywołane uregulowania prawne należy stwierdzić, iż uzyskanie przez uczestnika świadczeń dodatkowych jest powiązane z nabyciem, posiadaniem jednostek uczestnictwa. Istnieje więc bezpośredni związek z posiadaniem (utrzymaniem posiadania) jednostek uczestnictwa, a otrzymanym od funduszu świadczeniem dodatkowym. Zatem świadczenia dodatkowe wypłacane w formie gotówkowej stanowią dochód z tytułu udziału uczestnika w funduszu inwestycyjnym.

Postawienie do dyspozycji świadczeń dodatkowych wynikających z każdej z umów wskazanych we wniosku w jednym momencie czasowym jest dla celów podatku dochodowego jednym zdarzeniem powodującym powstanie przychodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. Oznacza to, że przychód dotyczący świadczeń dodatkowych powinien być ustalony łącznie dla wszystkich świadczeń postawionych jednocześnie do dyspozycji. Z tej przyczyny nie można potwierdzić stanowiska Wnioskodawcy iż w ww. sytuacji świadczenie dodatkowe winno być obliczone w dniu wypłaty odrębnie od wartości każdego świadczenia.

Z powyższego wynika, że jeżeli kwota do wypłaty będzie należna tylko z jednej umowy uprawniającej do świadczenia dodatkowego to opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegała wartość tylko tego świadczenia dodatkowego. Natomiast w sytuacji, gdy kwota do wypłaty wynikająca z kilku umów uprawniających do świadczenia dodatkowego będzie odnosić się do jednostek uczestnictwa zapisanych na kilku subrejestrach opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegała łączna suma świadczenia dodatkowego.

Nie można zgodzić się również, iż o prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie opodatkowania w dniu wypłaty odrębnie każdej wartości świadczenia dodatkowego ma przemawiać metoda postępowania, o której mowa w art. 30a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W powołanym przepisie ustawodawca wskazał metodę postępowania jedynie w przypadku braku możliwości identyfikacji umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach kapitałowych.

W konsekwencji przyznane świadczenia dodatkowe w związku z nabyciem i posiadaniem w określonym czasie jednostek uczestnictwa danej klasy na jednym subrejestrze stanowią przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i w konsekwencji dochód z tego źródła podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem na podstawie ww. art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem tego podatku, zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy będzie wypłacający czyli fundusz inwestycyjny. Opodatkowanie świadczeń dodatkowych winno nastąpić w momencie postawienia ich do dyspozycji uczestników funduszu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.