ILPB2/415-861/12-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy od rekompensaty za utracone zarobki przekazywanej w formie powtarzalnej, co miesiąc należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie powyższe jest wolne od tego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § l i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, póz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w formie powtarzalnej, systematycznej renty otrzymywanej z Czech -jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczenia w formie powtarzalnej, systematycznej renty otrzymywanej z Czech.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 12 lutego 2001 r. w Czechach Wnioskodawca uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawcą był obywatel czeski.

W wyniku wypadku Zainteresowany doznał obrażeń ciała, na skutek których utracił On zdolność do pracy zarobkowej, wykonywanej w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego.

Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, iż sprawca wypadku był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w czeskim zakładzie ubezpieczeń.

Zainteresowany otrzymuje z Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego rekompensatę za utracone zarobki w formie powtarzalnej, systematycznej renty na konto w banku, który do końca 2011 r. nie pobierał od ww. świadczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast, w 2012 r. od miesiąca lutego zaczęto potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca nadmienił, iż w zależności od sytuacji, w jaki sposób zostaje określone przekazywane świadczenia od Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, podatek w banku jest bądź nie jest potrącany.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od rekompensaty za utracone zarobki przekazywanej w formie powtarzalnej, co miesiąc należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy też świadczenie powyższe jest wolne od tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. l pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej z wyjątkiem odszkodowań dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W ocenie Zainteresowanego zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. l pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje odszkodowania za poniesioną stratę, nie dotyczy natomiast utraconych korzyści.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., póz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. la za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a powołanej wyżej ustawy, przepis art. 3 ust. l, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisu stanu faktycznego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania w Polsce. Na terenie Czechach Zainteresowany uległ wypadkowi komunikacyjnemu, którego sprawcą był obywatel czeski. Wnioskodawca otrzymuje z Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego rekompensatę za utracone zarobki w formie powtarzalnej, systematycznej renty na konto w banku, który od miesiąca lutego 2012 r. potrąca podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 18 umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994r. Nr 47, póz. 189) z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania.

W myśl natomiast art. 17 umowy z dnia 13 września 2011 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2012 r., póz. 991), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2, emerytury, renty i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ze względu na uprzednie zatrudnienie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 22 ust. l umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. i art. 20 ust. l umowy z dnia 18 września 2011 r. części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Umowy podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż środki, które Wnioskodawca otrzymuje z Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego nie są rentą w rozumieniu wyżej cyt. przepisów art. 17 i art. 18 umów, bowiem nie jest ona otrzymywana ze względu na uprzednie zatrudnienie lub wcześniejszą pracę najemną w jednym z umawiających się państw. Zainteresowany otrzymuje ją od Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku komunikacyjnego. W konsekwencji dochody te będą opodatkowane w sposób unormowany w art. 22 ust. l i art. 20 ust. l ww. umów, a więc w miejscu zamieszkania Zainteresowanego - czyli w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., póz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl natomiast art. 21 ust. l pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. l lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

Wobec powyższego stwierdzić należy, iż świadczenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z Czeskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego podlega w Polsce zwolnieniu przedmiotowemu unormowanemu w art. 24 ust. l pkt 4 jako kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych. W konsekwencji stanowisko Zainteresowanego, że świadczenie uzyskiwane przez Niego podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. l pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.