IBPBII/1/415-955/14/BD | Interpretacja indywidualna

Czy kwoty z tytułu umorzonych w całości lub części nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (łącznie z odsetkami) przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych co rodzi obowiązek sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C?
IBPBII/1/415-955/14/BDinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. umorzenie
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym 27 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C w związku z umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych wraz z odsetkami.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 14 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-955/14/BD wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 27 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Miasta X działającą w obszarze pomocy społecznej. Ośrodek stosuje także przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.).

Dyrektor i pracownicy Ośrodka posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta wydają decyzje administracyjne przewidziane w powyższej ustawie między innymi w sprawie przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej określone w art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4 oraz art. 84, a także świadczenia przysługujące usamodzielnianym wychowankom określone w art. 140 ust. 1.

Ustawa w art. 92 definiuje, sytuacje w których ww. świadczenia zostają uznane za nienależnie pobrane i wówczas podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami od osoby, która je pobrała na podstawie decyzji administracyjnej.

Jednocześnie ustawodawca przewidział w art. 92 ust. 11 możliwość umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

W przypadku, gdyby takie okoliczności zaistniały pracownicy Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta mogą wydawać takie decyzje i umarzać świadczenia nienależnie pobrane.

W przypadku zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek o wydanie interpretacji decyzja dotycząca umorzenia należności podjęta zostanie na wniosek zainteresowanego, który nienależnie pobrał świadczenie. W tym przypadku decyzja nie zostanie podjęta na podstawie aktu prawa miejscowego, ponieważ w powołanej wyżej ustawie brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie umarzania należności dotyczących świadczeń nienależnie pobranych. Delegacja do podjęcia uchwały zawarta w art. 194 ust. 2 ustawy dotyczy wyłącznie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i nie obejmuje świadczeń nienależnie pobranych. Wyłączną podstawą prawną decyzji umorzeniowej będzie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy kwoty z tytułu umorzonych w całości lub części nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (łącznie z odsetkami) przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowią dla świadczeniobiorców przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – co rodzi obowiązek sporządzenia przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Zdaniem Wnioskodawcy osoby, którym Ośrodek Pomocy Rodzinie umorzy w całości lub części nienależnie pobrane (wraz z odsetkami) świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej określone w art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 oraz świadczenie przysługujące usamodzielnianym wychowankom określone w art. 140 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskają przychód, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego tytułu świadczeniobiorcy uzyskali bowiem konkretną korzyść podatkową. Zostali zwolnieni z obowiązku zwrotu świadczeń, które pobrali nienależnie. Przychód ten nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W katalogu zwolnień zawartych w powołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mieszczą się ściśle określone świadczenia otrzymane na podstawie wskazanej w nim ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wśród nich brak jest świadczeń uzyskanych tytułem umorzenia nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wskazanej ustawy. W związku z powyższym Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C dla ww. osób które skorzystały z umorzeń.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkolenia, o których mowa w art. 31, art. 44 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 1 pkt 1 i art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Wskazać należy, iż zasady i formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu swych funkcji znajdują umocowanie w różnego rodzaju aktach prawnych, w tym między innymi w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.). Ustawa ta weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. i wprowadziła nowe zasady i formy pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Jak stanowi przepis art. 80 ust. 1 ww. ustawy rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 1. 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 2. 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Z treści art. 81 ust. 1 cyt. ustawy rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Ustęp 2 ww. artykułu 81 ustawy stanowi, że rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

W myśl art. 83 ust. 1 ww. ustawy rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1.dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

2.świadczenie na pokrycie:

 1. niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
 2. kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Ustęp 4 ww. artykułu 83 ustawy stanowi, że rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

Przepis art. 84 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowi, iż prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 1. utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;
 2. pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62;
 3. pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie, o której mowa w art. 62.

Stosownie do art. 140 ust. 1 ww. ustawy, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1.przyznaje się pomoc na:

 1. kontynuowanie nauki,
 2. usamodzielnienie,
 3. zagospodarowanie;

2.udziela się pomocy w uzyskaniu:

 1. odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 2. zatrudnienia;

3.zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.

Z kolei w myśl art. 92 ust. 11 ww. ustawy starosta w porozumieniu z wójtem może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Z treści wniosku wynika, iż Dyrektor i pracownicy Wnioskodawcy, posiadający upoważnienia Prezydenta Miasta, wydają decyzje administracyjne przewidziane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi w sprawie przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej określone w art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4 oraz art. 84, a także świadczenia przysługujące usamodzielnianym wychowankom określone w art. 140 ust. 1. Ustawa ta w art. 92 definiuje sytuacje, w których ww. świadczenia zostają uznane za nienależnie pobrane i wówczas podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami od osoby, która je pobrała na podstawie decyzji administracyjnej. Jednocześnie ustawodawca przewidział w art. 92 ust. 11 możliwość umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. W przypadku, gdyby takie okoliczności zaistniały pracownicy Ośrodka na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta mogą wydawać takie decyzje i umarzać świadczenia nienależnie pobrane. Decyzja dotycząca umorzenia należności podjęta zostanie na wniosek zainteresowanego, który nienależnie pobrał świadczenie. W tym przypadku decyzja nie zostanie podjęta na podstawie aktu prawa miejscowego, ponieważ w powołanej wyżej ustawie brak podstaw prawnych do podjęcia uchwały Rady Miasta w zakresie umarzania należności dotyczących świadczeń nienależnie pobranych. Delegacja do podjęcia uchwały zawarta w art. 194 ust. 2 ustawy dotyczy wyłącznie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i nie obejmuje świadczeń nienależnie pobranych. Wyłączną podstawą prawną decyzji umorzeniowej będzie art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jak wynika z powyższego, Wnioskodawca działając na podstawie zacytowanego wyżej art. 92 ust. 11 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej może pozytywnie rozpatrzyć indywidualne wnioski strony i umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń przyznanych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej oraz należne od nich odsetki, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

Uregulowanie w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kwestii dotyczących umorzenia (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej świadczy o tym, iż umorzenie takie jest również rodzajem ww. świadczenia a zatem jako takie korzysta ze zwolnienia od podatku w myśl cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż świadczenia udzielone na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym świadczenia polegające na umorzeniu kwoty nienależnie pobranego świadczenia szczegółowo wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą podlegały zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z ewentualnym umorzeniem nienależnie pobranych świadczeń (wraz z odsetkami), osoba która otrzymała to świadczenia uzyskała przychód, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zwolniony z opodatkowania. Tym samym, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia z tego tytułu informacji PIT-8C.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.