IBPBI/2/423-232/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dla spółki uzyskującej poręczenie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 dotyczące stanu faktycznego)
IBPBI/2/423-232/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. gwarancje
 2. kredyt
 3. podmioty powiązane
 4. poręczenie
 5. przychód
 6. skutki podatkowe
 7. zabezpieczenie
 8. świadczenia
 9. świadczenia wzajemne
 10. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 25 lutego 2014 r.), uzupełnionym 20 i 26 maja 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane stanowi dla Wnioskodawcy uzyskującego poręczenie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 dotyczące stanu faktycznego) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane stanowi dla Wnioskodawcy uzyskującego poręczenie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 maja 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-232/14/AK wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano 20 i 26 maja 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X.Wnioskodawca i Y są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 o podatku dochodowym od osób prawnych. X, Wnioskodawca oraz Y przystąpiły do umowy kredytu z Bankiem, na mocy którego podmioty te stały się kredytobiorcami lub poręczycielami przedmiotowych kredytów, w następującym zakresie:

 • X jest kredytobiorcą Transzy A1, A2 Kredytu A, Transzy B1, B2 Kredytu B, a także poręczycielem całości zobowiązań Wnioskodawcy (tj. Kredytu C i D), jak również poręczycielem zobowiązań Y (tj. Kredytu C i D) przy ograniczeniu kwoty poręczenia do 75.000.000,00 PLN,
 • Wnioskodawca jest kredytobiorcą (jako dłużnik solidarny) Kredytu C oraz Kredytu D, a także poręczycielem zobowiązań X (tj. Transzy A2 Kredytu A oraz Transzy B2 Kredytu B) przy ograniczeniu kwoty poręczenia do 64.500.000,00 PLN,
 • Y jest kredytobiorcą (jako dłużnik solidarny) Kredytu C oraz Kredytu D.

Umowa, z której wynikają powyższe poręczenia została zawarta pomiędzy X i Wnioskodawcą a Bankiem w dniu 30 sierpnia 2013 r. (zmieniona 18 września 2013 r).

Na dzień zawarcia umowy z Bankiem nie istniało żadne porozumienie przewidujące wynagrodzenie z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz poszczególnych poręczających.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dla spółki uzyskującej poręczenie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póżn zm.)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1 dotyczące stanu faktycznego)

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Nieodpłatne świadczenie na gruncie prawa podatkowego obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podatnika, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy (tak w uchwale NSA z 24 października 2011 r. II FPS 7/10, w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 24 maja 2010 r. II FPS 1/10, w uchwale NSA z 18 listopada 2002 r. FPS 9/02, w uchwale NSA z 16 października 2006 r. II FPS 1/06).

Cechą świadczenia nieodpłatnego jest więc to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (ekwiwalentu). Tym samym mając na uwadze art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stwierdzić należy, że aby można było określone świadczenie uznać za świadczenie nieodpłatne stanowiące źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi zaistnieć taki stosunek prawny, na podstawie którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie (nie jest zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego).

Odnosząc powyższe uwagi do wskazanego wcześniej stanu faktycznego wskazać należy, że wskutek wzajemnie udzielonych poręczeń przez spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przez Wnioskodawcę i X, każda z tych Spółek otrzymała świadczenie z tytułu dokonanego poręczenia przez inny podmiot powiązany, z drugiej strony samemu dokonując poręczenia na rzecz tego podmiotu. Tym samym w tej sytuacji mamy do czynienia ze wzajemnymi świadczeniami podmiotu powiązanego na rzecz innego podmiotu powiązanego i odwrotnie. Oznacza to, że poręczenie otrzymane przez każdą ze Spółek związane jest z ekwiwalentem. Jednocześnie brak jest podstaw do porównywania ze sobą poszczególnych poręczeń (porównywania wysokości poręczonych zobowiązań kredytowych) i ustalania na tej podstawie nieodpłatnego świadczenia u podmiotu który poręczył zobowiązanie niższej wartości (wynikającej z różnicy wysokości poręczonych zobowiązań) - tak Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji z 28 września 2012 r., sygn. IBPBI/2/423-905/12/MS.

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że wzajemne udzielenie poręczeń przez spółki powiązane w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi dla spółki uzyskującej poręczenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu w myśl art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Na marginesie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy jako spółki otrzymującej (i udzielającej) poręczenia od spółek powiązanych. W związku z powyższym tut. Organ nie odniósł się do ewentualnej możliwości powstania przychodu z tyt. nieodpłatnych świadczeń do pozostałych uczestników Porozumienia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 (zdarzenie przyszłe) i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.