DD3.8222.2.396.2015.IMD | Interpretacja indywidualna

1. Czy w/w świadczenia w naturze, jak i bezzwrotne dodatki motywacyjne jakie mają uzyskać od Wnioskodawcy osoby będące beneficjentami w/w umowy tj. osoby długotrwale bezrobotne będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust 1 pkt 26b, pkt 102 lit.a-f, pkt 118 lit.a-e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia tym osobom bezrobotnym, korzystającym z w/w świadczeń informacji PIT-8C?
DD3.8222.2.396.2015.IMDinterpretacja indywidualna
 1. bezrobocie
 2. zwolnienia przedmiotowe
 3. zwrot kosztów
 4. świadczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 03 sierpnia 2015 r. Nr ITPB2/4511-565/15/MU wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko ... S.A. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 5 maja 2015 r., uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz osób bezrobotnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 03 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniu 21 lipca 2015 r., przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

W dniu 16 marca 2015 r. w wyniku przetargu publicznego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, Wnioskodawca zawarł umowę z Województwem - Wojewódzkim Urzędem Pracy (zwanym dalej WUP), przedmiotem której jest świadczenie przez Wnioskodawcę jako Realizatora/Wykonawcę na rzecz WUP jako Zamawiającego usług w postaci działań aktywizacyjnych dla 1000 osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy mającej na celu doprowadzenie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z określonym w Umowie wskaźnikiem skuteczności zatrudnieniowej i wskaźnikiem utrzymania w zatrudnieniu (vide § 2 w/w umowy). Podstawą zawarcia w/w umowy są przepisy art. 66d-66j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usługi polegające na w/w działaniach aktywizacyjnych zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i polegać mają na świadczeniach w naturze, tj.:

 1. zwrotu kosztów/zakup usług na rzecz bezrobotnych:
  1. z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
  2. przejazdu do miejsca pracy- „tam” i „ z powrotem”,
  3. przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne,
  4. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  5. zakwaterowania w miejscu pracy lub w miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  6. przejazdu na egzamin,
  7. szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych,
  8. egzaminów lub licencji,
  9. badania lekarskie lub psychologiczne,
  10. ubezpieczenie od NNW,
  11. wyprawki dla dzieci do szkoły,
  12. za usługi związane z przygotowaniem do podjęcia pracy np. fryzjera, kosmetyczka, lekarz internista, okulista, stomatolog,
  13. zakupu garderoby (rzeczy związane z przygotowaniem i podjęciem zatrudnienia - ogólnie odzież),
  14. zakupu odzieży roboczej,
 2. przyznanie bezzwrotnego dodatku motywacyjnego dla bezrobotnych w postaci środków finansowych (dodatkowo dopłacony do wynagrodzenia) - podejmujących zatrudnienie, lub którzy przepracowali od 3 do 6 miesięcy.

Umowa została zawarta na czas określony do 30.11.2016 r. Wnioskodawca przystępuje do realizacji projektu zatem chodzi o zdarzenie przyszłe. Zgodnie z zapisami § 8 pkt 1 umowy, wszystkie działania aktywizacyjne, świadczone na rzecz bezrobotnych przez Wnioskodawcę, mają być w pierwszej kolejności finansowane ze środków Wnioskodawcy jako Realizatora/Wykonawcę, a następnie wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za realizację umowy, uzależnione od ilości bezrobotnych oraz osiągniętych przez Wnioskodawcę wskaźników efektywności zatrudnieniowej oraz wskaźnika utrzymania zatrudnienia, ma być wypłacane z Funduszu Pracy na warunkach szczegółowo określonych umową (vide § 8 pkt 2-40 i § 9 umowy). Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji usługi objętej umową (vide § 8 pkt 11). Jak wynika z § 20 pkt 5 umowy w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się między innymi przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w/w świadczenia w naturze, jak i bezzwrotne dodatki motywacyjne jakie mają uzyskać od Wnioskodawcy osoby będące beneficjentami w/w umowy tj. osoby długotrwale bezrobotne będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust 1 pkt 26b, pkt 102 lit.a-f, pkt 118 lit.a-e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia tym osobom bezrobotnym, korzystającym z w/w świadczeń informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia jakie mają uzyskać od Wnioskodawcy osoby będące beneficjentami w/w umowy tj. osoby długotrwale bezrobotne, będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie:

(1) art. 21 ust 1 pkt 26b - zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,

(2) art. 21 ust. 1 pkt 102 lit.a, b, c, e, f – zwrot kosztów z tytułu przejazdu do miejsca pracy (tam i z powrotem), przejazdu na badania lekarskie i psychologiczne, przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zakwaterowania w miejscu pracy lub w miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin,

(3) art. 21 ust. 1 pkt 118 lit.b, c, d, e – z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, egzaminów lub licencji, badań lekarskich lub psychologicznych, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z tym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawiania informacji PIT-8C osobom bezrobotnym, które otrzymają ww. świadczenia.

Natomiast Wnioskodawca będzie miał obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla tych osób bezrobotnych, które otrzymają świadczenia w postaci:

 • wyprawki dla dzieci do szkoły,
 • za usługi związane z przygotowaniem do podjęcia pracy np. fryzjer, kosmetyczka, lekarz internista, okulista, stomatolog,
 • zakupu garderoby (rzeczy związane z przygotowaniem i podjęciem zatrudnienia - ogólnie odzież),
 • zakupu odzieży roboczej,
 • przyznanego bezzwrotnego dodatku motywacyjnego dla bezrobotnych w formie środków finansowych (dodatkowo dopłacony do wynagrodzenia) - podejmujących zatrudnienie, lub którzy przepracowali od 3 do 6 miesięcy
  ponieważ katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 UPDOF nie wymienia wartości w/w świadczeń. Stąd też, co do zasady, wartość takiego nieodpłatnego świadczenia, stanowi dla otrzymującej osoby bezrobotnej przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie przedstawienia opisu zdarzenia przyszłego, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 zwalnia od opodatkowania następujące elementy wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, w zakresie:

 • kwot stanowiących zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej (pkt 26b);
 • zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
 1. przejazdu do miejsca pracy,
 2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
 3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
 5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
 6. przejazdu na egzamin

(pkt 102);

 • wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

(pkt 118).

Z kolei z postanowień art. 66d ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), wynika, iż marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzoną w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zwanej dalej "realizatorem".

Marszałek województwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę, zwaną dalej „umową o świadczenie działań aktywizacyjnych” (art. 66d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia).

Na podstawie umów zawartych z realizatorami osoby bezrobotne otrzymują różnorakie świadczenia określone przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stąd świadczenia otrzymane przez osoby uprawnione od Wnioskodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 66d-66j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienione w pkt 1 lit.a-j wniosku korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b, 102 i 118 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spełniają warunki określone w tych przepisach.

Wnioskodawca udziela także innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, świadczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej osoby długotrwale bezrobotnej. Są to świadczenia w postaci wyprawki dla dzieci do szkoły, zakupu usług związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy np. fryzjer, kosmetyczka, lekarz internista, okulista, stomatolog, zakupu garderoby (rzeczy związane z przygotowaniem i podjęciem zatrudnienia - ogólnie odzież), zakupu odzieży roboczej, przyznania bezzwrotnego dodatku motywacyjnego dla bezrobotnych w formie środków finansowych (dodatkowo dopłacony do wynagrodzenia) - podejmujących zatrudnienie, lub którzy przepracowali od 3 do 6 miesięcy (wymienione w pkt 1 lit. k-m oraz pkt 2 wniosku).

Tego rodzaju świadczenia nie są wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stąd za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż:

 • świadczone na rzecz bezrobotnych przez Wnioskodawcę świadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26b, pkt 102 lit.a-c i e-f oraz pkt 118 lit.b-e nie podlegają opodatkowaniu,
 • wartość pozostałych świadczeń otrzymanych przez osoby bezrobotne Wnioskodawca będzie miał obowiązek wykazania w informacji PIT-8C, ponieważ katalog zwolnień przedmiotowych, określony w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymienia wartości tych świadczeń.

Z tych względów należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 03 sierpnia 2015 r. Nr ITPB2/4511-565/15/MU, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie przedstawienia opisu zdarzenia przyszłego.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.