DD3.8222.2.197.2015.MCA | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych?
DD3.8222.2.197.2015.MCAinterpretacja indywidualna
  1. deklaracje
  2. świadczenia
  3. żołnierze
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2014 r. Nr IBPB II/1/415-1016/13/MK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Gminy Miasta . (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

Żołnierz rezerwy Narodowych Sił Rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe złożył wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych zgodnie z art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Miasta na podstawie § 16 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe wypłacił świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Świadczenie rekompensujące stanowi kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy, poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W skład kwoty wynagrodzenia nie wchodzą obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych, premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe.

Od podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego Prezydent Miasta odliczył kwotę uposażenia, którą żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych w jednostce wojskowej. Zaświadczenie z jednostki wojskowej zawiera wpis, że uposażenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Świadczenie rekompensujące wypłacane przez Prezydenta Miasta jest w całości pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Prezydent Miasta wypłaca ww. świadczenie nie później niż 7 dni od otrzymania wniosku, następnie wysyła zestawienie zbiorcze wypłaconej rekompensaty do szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, który w terminie 7 dni przekazuje środki pieniężne w wysokości wskazanej w zestawieniu. Szef Sztabu Wojskowego może udzielić zaliczek Prezydentowi Miasta na wypłacenie świadczenia rekompensującego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy wypłata przez Prezydenta Miasta świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy podlega podatkowi od osób fizycznych a jeżeli tak, to czy po wypłacie wymienionego świadczenia Prezydent Miasta winien wystawić PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przepisie prawa regulującym podatek dochodowy od osób fizycznych w art. 21 brak jest podstawy do zwolnienia przedmiotowego świadczenia od podatku dochodowego. Zatem przychód ten podlega opodatkowaniu i w związku z tym Prezydent Miasta winien wystawić żołnierzowi PIT-8C na podstawie art. 42a ww. ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, uznał za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 21 ust. 1 ustawy PIT, wśród dochodów zwolnionych od opodatkowania, wymienia w pkt 15 przyznane na podstawie odrębnych przepisów świadczenia osób otrzymane z tytułu odbywania lub pełnienia:

  1. niezawodowej służby wojskowej lub jej form równorzędnych, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz służby przygotowawczej,
  2. służby zastępczej.

W myśl art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.), żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w ust. 1, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z ust. 3, kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych, z zastrzeżeniem ust. 6, który stanowi, że świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Wydatki z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szczegółowy sposób ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego, zwrotu wydatków z tego tytułu organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania i właściwość organów w tych sprawach został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 155).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, świadczenie rekompensujące, o którym mowa w art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w rozkazie jednostki wojskowej oraz w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

Przyznane na podstawie wyżej przytoczonych regulacji świadczenie pieniężne rekompensujące żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, mieści się w zakresie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT. Tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodu zwolnionego od podatku nie wykazuje się w informacji, o której mowa w art. 42a ustawy PIT.

Odnosząc powyższe unormowania do przedstawionego stanu faktycznego należy zauważyć, iż zgodnie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe, wypłacił żołnierzowi rezerwy NSR, odbywającemu ćwiczenia wojskowe, świadczenie rekompensujące z tytułu utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy, które żołnierz mógłby uzyskać w okresie odbywania ww. ćwiczeń.

Stwierdzić zatem należy, iż wypłacone przez Wnioskodawcę świadczenie rekompensujące korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 15 ustawy PIT. Konsekwencją powyższego jest brak obowiązku wystawienia przez Wnioskodawcę imiennej informacji o wysokości dokonanej wypłaty, o której mowa w art. 42a ustawy PIT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym w przepisie prawa regulującym podatek dochodowy od osób fizycznych w art. 21 brak jest podstawy do zwolnienia przedmiotowego świadczenia od podatku dochodowego – należy uznać za nieprawidłowe. Z tych też względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 12 lutego 2014 r. Nr IBPB II/1/415-1016/13/MK wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.