Świadczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
paź

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Istotą zatem i przedmiotem działalności leczniczej są świadczenia zdrowotne. Świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10). Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych działalność lecznicza może również polegać na: promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Promocja zdrowia, to zgodnie z ustawową definicją, działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. Ustawa o działalności leczniczej wprowadza dwa fundamentalne pojęcia odnoszące się do świadczeniodawców medycznych (podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych): podmioty lecznicze oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą. Drugie z pojęć ma szerszy zakres podmiotowy i obejmuje zarówno podmioty lecznicze, jak i prywatne praktyki zawodowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki?

Fragment:

Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki na świadczenia zdrowotne dla rodzin pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe dla osób, z którymi Spółka podpisała umowy o dzieło, stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki na świadczenia zdrowotne dla rodzin osób, z którymi Spółka podpisała umowy o dzieło stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki na świadczenia zdrowotne i sportowe dla osób, z którymi Spółka podpisała umowy o współpracy (działalność gospodarcza) stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki na świadczenia zdrowotne dla rodzin osób, z którymi Spółka podpisała umowy o współpracy stanowią koszt uzyskania przychodu dla Spółki... Czy wydatki poniesione na świadczenia zdrowotne i sportowe dla członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu dla Spółki... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi wydanymi w dniu 16 marca 2011 r.: nr ILPB3/423-969/10-3/MM , nr ILPB3/423-969/10-4/MM , nr ILPB3/423-969/10-5/MM , nr ILPB3/423-969/10-6/MM , nr ILPB3/423-969/10-7/MM , ILPB3/423-969/10-8/MM .

2011
1
wrz

Istota:

Czy posiadanie przez pracownika, opłaconej przez Fundację imiennej karty medycznej stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Na tej podstawie uznano, że finansowanie przez pracodawcę usług medycznych na rzecz pracowników w formie ryczałtu nie powoduje powstania przychodów ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa, Minister Finansów stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej „ ustawą ”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę, jako zwolnione od podatku, bądź dochodów, od których Minister Finansów w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia. Jednocześnie, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy kwota za świadczenia medyczne ponoszona przez pracodawcę w formie ryczałtu (pomniejszona o wartość świadczeń obowiązkowych, tzn. medycyny pracy) jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy. Potwierdza to uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r. sygn. akt II FPS 1/10. Jeżeli przedmiotem nieodpłatnego świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatnego nie jest rzecz lub usługa wchodząca w zakres działalności pracodawcy, wartość pieniężną tego rodzaju świadczenia ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b ustawy (np. w sytuacji usług zakupionych - według cen zakupu). Jeżeli świadczenia te są częściowo odpłatne, przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. W przedstawionym stanie faktycznym mamy zatem do czynienia z otrzymaniem przez pracownika nieodpłatnego świadczenia w postaci możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych na skutek ich zakupu przez pracodawcę w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca mając na uwadze podpisaną umowę z NFZ właściwie dokumentuje fakturą VAT świadczenia zdrowotne zrealizowanie pacjentom w poszczególnych miesiącach, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Czy Wnioskodawca mając na uwadze podpisaną umowę z NFZ właściwie dokumentuje fakturą VAT świadczenia zdrowotne zrealizowanie pacjentom w poszczególnych miesiącach, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, postępuje on prawidłowo, gdyż podpisana z NFZ umowa nie przewiduje dodatkowego finansowania świadczeń ponad limit. Szpital wystawia tylko jedną fakturę, tj. za usługi wykonane w ramach limitu udzielonego przez NFZ. Natomiast świadczenia ponad limitowe są fakturowane dopiero po podpisaniu przez NFZ stosownych ugód, bądź aneksów i wtedy stanowią kwotę należną z tytułu sprzedaży. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. w myśl ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

2011
1
wrz

Istota:

Świadczenia medyczne na rzecz pracowników i członków rodzin.

Fragment:

Powyższe nie zmienia faktu, że – jak wskazano powyżej – Świadczenia Zdrowotne Medycyny Pracy dla osób należących do Grupy A (pracowników Spółki) obejmują efektywnie te świadczenia, do których Spółka jest zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy, Rozporządzenia z 1996 r. oraz Ustawy z 1997 r. (a więc tych aktów prawnych, które wprost ustanawiają taki obowiązek po stronie pracodawcy). Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Spółka jest zobligowana odpowiednimi przepisami prawa do zapewnienia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej/medycznej dla pracowników, który to zakres odpowiada Świadczeniom Zdrowotnym Medycyny Pracy wynikającym z Umowy. A zatem, w przypadku, gdy Spółka na podstawie Umowy finansuje swoim pracownikom Świadczenia Zdrowotne Medycyny Pracy w tym zakresie, tj. w zakresie wynikającym z art. 229 ust. 6 Kodeksu pracy, § 6 Rozporządzenia z 1996 r. oraz art. 5 ust. 2, art. 22 pkt 1 oraz art. 22 pkt 2 Ustawy z 1997 r. – to zgodnie z normą art. 21 ust. 1 pkt 11 UPDOF, wartość tych świadczeń nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOF. W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż wartość Świadczeń Zdrowotnych Medycyny Pracy dla osób należących do Grupy A, do zapewnienia których Spółka jest zobowiązana na podstawie odpowiednich przepisów, nie będzie stanowiła dla poszczególnych osób należących do Grupy A (pracowników Spółki) przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu PDOF.

2011
1
sie

Istota:

Świadczenia medyczne dla pracowników i członków ich rodzin

Fragment:

Czy – zważywszy na ryczałtowy sposób odpłatności za świadczenia zdrowotne oraz okoliczność, że nie zna wartości świadczeń zdrowotnych, z których skorzystali w danym miesiącu poszczególni członkowie rodzin niektórych pracowników w ramach umowy ze spółką medyczną – Wnioskodawca nie ma obowiązku ustalać u tych członków rodzin przychodów z tytułu świadczeń zdrowotnych otrzymywanych w ramach tej umowy i wystawiać oraz przesyłać im informacje o uzyskanych przychodach (np. na druku PIT 8C)... Przedmiotem interpretacji z dnia 24 grudnia 2007 r., Nr IPPB2/415-182/07-2/AF, jest odpowiedź na pytanie 2 i 3. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku ustalać u pracowników przychodu z tytułu świadczeń zdrowotnych otrzymanych w ramach umowy ze spółką medyczną oraz nie ma obowiązku pobierać z wynagrodzeń pracowników podatku dochodowego obliczonego od takich przychodów. Uzasadnione to jest przez fakt, że Wnioskodawca nie zna wartości świadczeń zdrowotnych, z których skorzystali w danym miesiącu poszczególni pracownicy oraz poprzez ryczałtowy sposób odpłatności za świadczenia zdrowotne na rzecz pracowników. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, zważywszy na ryczałtowy sposób odpłatności za świadczenia (...)

2011
1
sie

Istota:

1. Czy w związku z zawartą przez Spółkę umową na świadczenie usług zdrowotnych, wystąpi u pracowników przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu dodatkowych usług zdrowotnych?2. Jeżeli – zdaniem organu podatkowego – u pracowników przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w jaki sposób Spółka, jako płatnik ma prawidłowo ustalić wysokość tego przychodu?

Fragment:

Dodatkowo z zapisów umowy wynika, że pracownikom Spółki będą udzielane specjalistyczne badania konsultacyjne i badania zlecone przez lekarzy specjalistów, wymienionych w załącznikach do umowy, w dowolnych terminach, innych niż przewidzianych w ramach badań profilaktycznych w rozumieniu wymienionych wyżej przepisów (dodatkowe świadczenie zdrowotne). Pracownicy nie mieli wpływu na wybór jednostki świadczącej usługi z zakresu medycyny pracy, ani nie decydowali o zawarciu klauzuli na wykonanie dodatkowych świadczeń medycznych. Opłata za usługi określona jest ryczałtowo z góry na podstawie wystawionej przez L. S.A. faktury. W ramach ryczałtu można ustalić wartość kosztu za świadczenia zdrowotne, do pokrywania których firma jest zobowiązana zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami i takich, które mogą być świadczone w dowolnych terminach niezależnie od terminu badań profilaktycznych. Ryczałt za całość usług jest opłacany, niezależnie od tego, czy pracownik skorzystał z usług medycznych, czy też nie, a jeżeli skorzystał, to bez względu na kategorie świadczonych usług, czy były badania specjalistyczne przeprowadzone w ramach badań profilaktycznych, czy też były to badania zlecone przez lekarzy specjalistów w dowolnych terminach wynikających ze stanu zdrowotnego pracownika. Będąc osobą uprawnioną do świadczeń medycznych wskazanych w zakresie świadczeń wymienionych w załącznikach do umowy oraz podlegając obowiązkowym badaniom profilaktycznym wynikającym z wymienionych wyżej przepisów, pracownik w danym miesiącu może nie skorzystać z żadnych usług, może nie podlegać w danym miesiącu badaniom profilaktycznym lub też podlegać w danym miesiącu badaniom profilaktycznym oraz skorzystać z usług o faktycznej wartości daleko wykraczającej poza odpłatność ryczałtową.

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym po stronie pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie korzystaniem z usług wskazanych w Załączniku nr 2 powstaje przychód w rozumieniu art. 12.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) i czy w związku z tym na Spółdzielni na podstawie art. 31 powołanej ustawy ciąży obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ?

Fragment:

W konsekwencji cena zakupu usług medycznych dla poszczególnego pracownika nie jest znana, ani w odniesieniu do wszystkich usług, ani w odniesieniu do usług nieobowiązkowych, tak więc niemożliwe jest określenie wartości tego świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika. Z tych względów nie można ustalić wartości przychodu przypadającego na konkretnego pracownika. Ponadto nie sposób tego świadczenia przypisać do jednej z kategorii przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12.1 ustawy PIT. Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy wartości świadczeń medycznych nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika, gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo za określoną grupę pracowników bez względu na to, czy pracownik z usług medycznych korzystał, czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów usług medycznych. Nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owo świadczenie i jaka jest jego wartość. Dodatkowo należy podkreślić, że przedstawiona powyżej interpretacja znajduje swoje odzwierciedlenie w ugruntowanej linii orzecznictwa sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SAlWa 625/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SAlWa 11/09, wyrok wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SAlWa 3521/08, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 2008 r., sygn. akt III SA1Wa 784/08.

2011
1
lip

Istota:

Czy Szpital właściwie dokumentuje (faktura VAT) świadczenia zdrowotne zrealizowane pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w poszczególnych miesiącach niezależnie od uzyskanej zapłaty w tych okresach, mając na uwadze przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Reasumując, Szpital właściwie dokumentuje fakturą VAT wykonane świadczenia zdrowotne zrealizowane pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w poszczególnych miesiącach niezależnie od uzyskanej zapłaty w tych okresach. Należy jednak zauważyć, iż faktury VAT powinny być wystawiane w ciągu 7 dni od wykonania usługi. Jeżeli świadczone na rzecz NFZ usługi mają charakter ciągły, a Wnioskodawca na wystawianych fakturach jako datę sprzedaży podaje wyłącznie miesiąc i rok, to termin na ich wystawienie upływa 7 dnia po zakończeniu miesiąca, którego faktury dotyczą. Tut. Organ pragnie zauważyć, iż ww. § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) obowiązywał do 30 listopada 2008 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. kwestie zawarte w tym przepisie reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.