Świadczenia wzajemne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia wzajemne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
7
kwi

Istota:

Opodatkowanie czynności udostępniania infrastruktury na rzecz spółki komunalnej.

Fragment:

Świadczeniem wzajemnym jest natomiast wspomniane powyżej zarządzanie i wykonywanie innych odpłatnych usług, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest świadomy, że musi istnieć możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług. Gmina wskazuje, że w niniejszym przypadku bez wątpliwości można będzie ustalić cenę (kwotę należną)/zapłatę wyrażoną w pieniądzu w oparciu o treść Umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą i PWiK. Wartość ta będzie wyrażona wprost w treści Umowy i to ona będzie podstawą opodatkowania VAT, zgodnie z treścią art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Odnosząc się zaś do kwestii określenia wartości świadczenia wzajemnego, Gmina również pragnie odwołać się do poglądu doktryny w tym zakresie: „ (...) Czy decydujące znaczenie ma tutaj wola stron (zazwyczaj określających umownie wartość świadczeń), czy też należałoby abstrahować całkowicie od tej woli i uznać, że wartość świadczeń wzajemnych powinna być określana wedle wartości rynkowej. Wobec braku przepisów wskazujących na tę drugą możliwość, wydaje się, że należałoby odnieść się w tego rodzaju przypadkach przede wszystkim do wartości ustalanej przez strony, zaś dopiero w razie jej braku - do wartości rynkowej ”. (Bartosiewicz A.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, współpraca Spółki i Uczelni nie będzie powodowała dla Spółki konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnym, bowiem z jednej strony Spółka nieodpłatnie korzysta z nieruchomości będącej własnością Uczelni czerpiąc z tej nieruchomości pożytki w postaci przychodów podatkowych z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy lokali biurowych, magazynowych, obiektów sportowych, pokoi gościnnych oraz odpłatnego udostępniania miejsc parkingowych, z drugiej strony Uczelnia – z uwagi na przeprowadzony przez Spółkę z Jej środków finansowych remont nieruchomości – ma możliwość prowadzenia swojej działalności statutowej (tj. działalności dydaktycznej). Tym samym, doszło – wbrew twierdzeniu Spółki – do wykonania przez Uczelnię świadczenia na rzecz Spółki, jednakże świadczenia tego nie można uznać za nieodpłatne, bowiem Spółka wykonała świadczenie wzajemne, tj. poniosła koszt w postaci remontu nieruchomości w celu jej modernizacji. Reasumując, współpraca Spółki i Uczelni w ramach wspólnego przedsięwzięcia nie spowoduje dla Spółki konieczności rozpoznania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie wskazuje się, że wniosek Spółki dotyczący podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną w dniu 22 września 2010 r. nr ILPP1/443-679/10-6/AI .

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy kwalifikacji przychodu z działalności gospodarczej z tytułu wymiany punktów na premiowe doładowania telefonów komórkowych jako nieodpłatnego świadczenia

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) u podatników prowadzących działalność gospodarczą za przychód z tej działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o podatek od towarów i usług. Przychodem z działalności gospodarczej jest również, o czym stanowi art. 14 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nieodpłatnych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 – 2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 to znaczy z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów od spadków i darowizn. Pojęcie „nieodpłatnego świadczenia”, użyte w art. 14 ust. 2 pkt 8 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w powyższym stanie faktycznym świadczenie w/w czynności wzajemnych , zgodnie z umową o współpracy handlowej nie stanowi przychodu i nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.

Fragment:

Nr 14 poz., 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.Nieodpłatnym zaś można nazwać tylko takie świadczenie, które nie powoduje powstania u otrzymującego rzecz obowiązku dokonania jakichkolwiek wzajemnych świadczeń na rzecz dającego. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że kontrahenci- placówki handlowe za dostarczenie lad chłodniczych przez producenta surówek zobowiązani są do reklamowania firmy dostawcy oraz jego produktów wykorzystując do tego materiały dostarczone przez tego producenta. W przedstawionej sytuacji przepis ten nie będzie miał zastosowania, gdyż zgodnie z opisanym powyżej stanem faktycznym dostarczone materiały reklamowe nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego ,nie posiadają wartości handlowej, służą tylko do celów marketingowych, promujących produkty producenta surówek. W przypadku dostarczenia do używania stołów chłodniczych nie ma miejsca fakt wydania ich w celu bezpłatnego używania, ponieważ są one udostępniane placówkom handlowym w zamian za zobowiązanie do sprzedaży przy ich wykorzystaniu produktów producenta(występuje w tym przypadku sprzedaż wyrobów producenta połączona z udostępnianiem placówkom handlowym do używania urządzeń niezbędnych do ich sprzedaży).

2011
1
mar

Istota:

W którym momencie należy wystawić fakturę w sytuacji umów o wzajemnym świadczeniu usług, gdy otrzymano fakturę od kontrahenta za wykonane przez niego usługi. a przed zrealizowaniem usług własnych?

Fragment:

Fin. z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie m.in. szczegółowych zasad wystawiania faktur... Zdaniem Podatnika faktura winna być wystawiona zgodnie z § 16 ust. 1 cyt. rozporządzenia. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W § 16 ust. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 1 maja 2004 r. Nr 97, poz. 971) określono, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątek od powyższej zasady zawarto w § 17 ust. 1. Zgodnie z jego treścią, w przypadku otrzymania części lub całości należności, w szczególności: przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności.

2011
1
sty

Istota:

Czy umowę zawartą z kontrahentem w zakresie nieodpłatnego korzystania z urządzenia, pod warunkiem zakupu leków na określoną kwotę, należy potraktować jako umowę o wzajemne świadczenie usług, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Czy nieodpłatne przeniesienie przez kontrahenta na podatnika własności tego urządzenia należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ?
Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tego urządzenia stanowią koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności ?

Fragment:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w opisanym przypadku mamy do czynienia właśnie z umową wzajemną tj. kontrahent przekazał podatnikowi urządzenie do bezpłatnego korzystania, ale warunkiem było zakupienie leków stomatologicznych na określoną kwotę, który to warunek podatnik spełnił, zakupując te leki. Zatem w tym przypadku należy traktować tę umowę jako wzajemną umowę o świadczenie usług, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż rzeczywiście umowa ta nie ma charakteru nieodpłatnego. Natomiast nieodpłatne przeniesienie przez kontrahenta na rzecz podatnika własności tego urządzenia po zakończeniu umowy, jest niewątpliwie przychodem z działalności gospodarczej, określonym w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ww. ustawy, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny i urządzenia – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą zwane środkami trwałymi. Jeżeli zatem otrzymane przez podatnika urządzenie spełnia ww. wymogi środka trwałego, to jego wartość należy ująć w ewidencji środków trwałych, a dokonane odpisy amortyzacyjne będą stanowiły koszt uzyskania przychodu z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej.