Świadczenia ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Świadczenia ubezpieczeniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia ubezpieczeniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo Sz-040200-6000-K-2/04 z dnia 23.07.2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 10.08.2004 roku dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie dotyczące wystawionych PIT-11A dla członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w ... pobierających świadczenia z ubezpieczenia społecznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. Organy rentowe zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłaconych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent socjalnych oraz świadczeń pieniężnych dla cywilnych ofiar wojny. (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art.14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Za przychody uzyskiwane przez osoby należące do organów zarządzających i stanowiących osób prawnych uważa się każdą formę przysporzenia majątkowego otrzymanego przez ww. osoby z tytułu pełnienia funkcji w tych organach, tzn. zarówno pieniężną jak i niepieniężną (w przedmiotowej sprawie będą to przychody z tytułu opłacanej składki ubezpieczeniowej). Z przedstawionego w piśmie jednostki stanu faktycznego wynika iż, zawarta umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej jest umową bezimienną, zatem (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy swiadczenia z polisy rentowej z tytułu zgonu ubezpieczonego są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z prośbą z dnia 19.08.2003 r. uzupełnioną w dniu 08.01.2004 r. i 12.02.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych z USA przez beneficjenta świadczeń z polisy rentowej z tytułu zgonu ubezpieczonego - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z (...)
2011
1
sty

Istota:
Kiedy i na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy względem środków odprowadzanych przez Spółkę na utworzony przez pracodawcę fundusz motywacyjny w ramach programu lojalnościowego dla pracowników? Czy w momencie odprowadzenia tych środków na Fundusz czy dopiero w momencie wypłacenia ich pracownikowi z funduszu?
Fragment:
(...) Spółka planuje zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie i utworzyć Fundusz, na który będzie odprowadzać środki finansowe poszczególnym pracownikom – celem ich motywacji i wprowadzenia programu lojalnościowego. Pracownicy będą mogli skorzystać z tych środków dopiero po spełnieniu szczególnych warunków przewidzianych umową ubezpieczenia oraz jeżeli nie naruszą regulaminu wypłat, który wyklucza wypłatę wartości wykupu przed upływem 5 lat. Składka przypadająca na pracownika będzie odpowiadała jego zaangażowaniu i jakości pracy w danym okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym wypłata jest znacznie przesunięta w czasie. Celem otwarcia tegoż funduszu jest m. in. motywacja pracowników do efektywnej pracy, angażowanie w rozwój firmy, w tworzenie wizerunku, za co pracownik w zależności od zaangażowania na rzecz firmy, będzie „nagradzany” wypłatami ze środków tegoż funduszu. Właścicielem środków zgromadzonych w funduszu aż do (...)
2011
1
sty

Istota:
Czy świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego otrzymane w związku z wypadkiem podlegało w 2003 r. opodatkowniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1, dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, o których mowa w art. 30 ust. 1b. A zatem przyznane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i otrzymane przez podatnika świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego w związku z wypadkiem (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.