Świadczenia rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Świadczenia rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia rzeczowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość (limit) opisanego powyżej świadczenia - do kwoty 380 zł. w roku podatkowym - stanowi dla danego pracownika Spółki przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT, a w związku z tym po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Na mocy tego przepisu ustawodawca zwolnił od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych, wartość tych rzeczowych świadczeń nie przekracza kwoty 380 zł. (pismo Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2005 r., wydane w poprzednim stanie prawnym, ale zachowujące swoją aktualność również obecnie). Tym samym podmiot wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, opodatkować wypłacone świadczenie (nadwyżkę ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez tenże podmiot świadczeń przekroczy limit 380 zł. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2010 r.). Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość (limit) opisanego powyżej świadczenia - do kwoty 380 zł w roku podatkowym - stanowi dla danego pracownika Spółki przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT. W efekcie w tej sytuacji po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu.
2012
10
lis

Istota:
Opodatkowanie świadczeń socjalnych
Fragment:
Po nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Do przychodów ze stosunku pracy należy zakwalifikować świadczenia polegające na sfinansowaniu kosztów wycieczki za pracownika, bowiem fakt przekazania tegoż świadczenia ma swe źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunkiem pracy. Do świadczenia w postaci dofinansowania do wycieczki otrzymanego przez pracownika będzie miał zastosowanie powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy. Zwolnienie określone w tym przepisie dotyczy bowiem świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymywanych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) w związku z finansowaniem działalności socjalnej. W myśl postanowień art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu (...)
2012
31
paź

Istota:
Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników imprez sfinansowanych w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w części finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowaniu, mimo, że nie można oszacować jaka kwota została wydatkowana na jedną paczkę, gdyż paczki były o różnej, ale zbliżonej wartości? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w całości finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowania?
Fragment:
Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; przy czym zwolnieniu podlega jedynie wartość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z wniosku jednoznacznie wynika, iż wszystkie imprezy zorganizowane przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych były imprezami zamkniętymi, gdyż zanim zostały zorganizowane Komisja Socjalna ustaliła listę chętnych, którzy wezmą w nich udział. Po zakończeniu danej imprezy wraz z fakturami Komisja Socjalna przedłożyła listę imienną uczestników, a zatem wiadomym było kto był uczestnikiem imprezy – były to osoby rozpoznawalne przez pracodawcę; wiadomym było też kto otrzymywał paczkę, dziecko którego pracownika. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uczestnictwo pracowników i członków ich rodzin w imprezach wskazanych we wniosku stanowi nieodpłatne świadczenie, zaś paczki mikołajkowe przeznaczone dla dzieci pracowników maja charakter rzeczowy. Zatem wartość tych świadczeń należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych faktur opłaconych przez Wnioskodawcę na ogół pracowników lub członków rodzin, dla których imprezę zorganizowano i tak ustaloną kwotę należy przypisać tym pracownikom, którzy brali udział w imprezie lub też, których dzieci brały udział w imprezie (w tym otrzymały paczkę mikołajkową).
2012
31
lip

Istota:
Czy w wypadku gdy, pracodawca zatrudniający pracowników administracyjnych wykonujących prace nie wymagające mycia twarzy lub całego ciała, zapewni im w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostęp do ręczników papierowych lub suszarek do rąk oraz mydła w dozownikach, a oprócz tego na postawie obowiązujących w firmie wewnętrznych przepisów w sprawie indywidualnego przydziału dostarczy im jednorazowo: ręczniki materiałowe, mydełka w kostce oraz kremy ochronne do rak, pracodawca będzie zobowiązany wydane mydła, ręczniki i kremy ochronne potraktować jako przychody ze stosunku służbowego, doliczyć do dochodu pracownika i opodatkować?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 tejże ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie przedmiotowe wynikające z zacytowanego wyżej przepisu można zastosować tylko wówczas, jeżeli do wydawania ww. świadczeń pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Natomiast w myśl § 115 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z budową nowego budynku magazynowo-administracyjnego planuje przenieść swoją siedzibę do nowych pomieszczeń.
2012
7
cze

Istota:
Czy otrzymany przez emerytów i rencistów ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego jakim są bony towarowe podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. W związku z tym, aby świadczenie w 2010r. korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: świadczenie ma być świadczeniem rzeczowym lub ekwiwalentem pieniężnym w zamian tych świadczeń, świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista, świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych, kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł. Z uwagi na to, iż ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.
2011
1
paź

Istota:
Wnioskodawca dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników – świadczeń, które spełniają warunki do zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Jak wynika z powołanego powyżej znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w związku z finansowaniem działalności socjalnej przekazuje swoim pracownikom świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, które w całości finansowane są ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto pracownicy otrzymują tego rodzaju świadczenia również z funduszy związków zawodowych, działających w Banku organizacji związkowych. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić zatem należy, że limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.
2011
1
paź

Istota:
1. Czy — w związku z dokonywaniem Świadczeń Rzeczowych, przekazywaniem Upominków, organizacją spotkań o charakterze promocyjnym, organizacją spotkań biznesowych o charakterze ogólnym, oraz Pozostałymi Świadczeniami (usługami udostępniania sprzętu telekonferencyjnego i sprzętu medycznego oraz organizacją wyjazdów na sympozja, kongresy) dla Zakładów Opieki Zdrowotnej — Spółka nie jest zobowiązana do odrębnego wykazywania podatku od towarów i usług od wartości tych poszczególnych świadczeń (ponieważ są one wykonywane w ramach usługi odrębnie opodatkowanej podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT i wartość tych świadczeń jest uwzględniona w podstawie kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odpłatnie świadczonych Usług) oraz nie jest zobowiązana do wystawienia w związku z tymi świadczeniami faktur wewnętrznych?2. Czy N. ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze Świadczeniami Rzeczowymi / przekazywaniem Upominków / organizacją spotkań promocyjnych, organizacją spotkań biznesowych o charakterze ogólnym (jednakże z wyłączeniem odliczenia VAT od usług gastronomicznych), oraz związanych z Pozostałymi Świadczeniami (usługami udostępniania sprzętu telekonferencyjnego i sprzętu medycznego oraz organizacją wyjazdów na sympozja, kongresy) Zakładom Opieki Zdrowotnej, jak również do uzyskania zwrotu podatku w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT?
Fragment:
(...) świadczeń („Świadczenia Rzeczowe”). Świadczenia Rzeczowe mogą obejmować np. — w przypadku jednostek działających w sektorze ochrony i promocji zdrowia — przekazywanie sprzętu medycznego, wyposażenia biurowego, odczynników do badań laboratoryjnych itp. Natomiast w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej Świadczenia Rzeczowe mogą polegać np. na przekazywaniu wyposażenia wnętrz, wyposażenia biurowego oraz ewentualnie innych przedmiotów, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. Okazjonalnie, Spółka dokonuje również na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej szczególnego Świadczenia Rzeczowego w postaci organizacji wydarzenia / programu kulturalnego lub sportowego dla podopiecznych placówki. Wydatki związane z przedmiotowymi Świadczeniami Rzeczowymi obejmują przede wszystkim zakup towarów przekazywanych w ramach Świadczeń Rzeczowych. W ramach Usług świadczonych na podstawie Umów N. przekazuje również wybranym adresatom działań reklamowych prowadzonych przez Spółkę (np. lekarzom, farmaceutom) upominki, jako materiały reklamowe lub upominki o charakterze okolicznościowym (tj. m.in. kwiaty, stroiki świąteczne, czekoladki — Upominki”). Upominki te nie w każdym przypadku są oznaczone znakiem reklamującym produkt leczniczy Zleceniodawcy lub znakiem reklamującym określonego Zleceniodawcę.
2011
1
paź

Istota:
Czy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej sfinansowane z ZFŚS zgodnie z regulaminem pracodawcy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w limicie rocznym nie przekraczającym 380 zł?
Fragment:
Czy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej sfinansowane z ZFŚS zgodnie z regulaminem pracodawcy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w limicie rocznym nie przekraczającym 380 zł... Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej dla pracownika, może być zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli mieści się ono w limicie rocznym wynoszącym 380 zł i zostanie sfinansowane przez pracodawcę z ZFŚS w ramach działalności socjalnej. Jeżeli wartość innych świadczeń korzystających z ww. limitu 380 zł zostanie wyczerpana, należy różnice opodatkować. Przykład: Pracownik w styczniu otrzymał świadczenie urlopowe w wysokości 250 zł oraz w kwietniu świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej w wysokości 250 zł. Rozwiązanie: Kwotę zwolnioną od podatku będzie tu kwota 380 zł, więc pozostała część, tj. 120 zł zostanie opodatkowana zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
paź

Istota:
Czy zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. należy pobrany podatek od wyżej opisanych świadczeń socjalnych (tj. świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych, wczasów pod gruszą dla pracowników administracji i obsługi, dopłaty do wycieczki, świadczeń świątecznych) do kwoty 380 zł zwrócić pracownikom. Jeżeli tak to w jaki sposób należy dokonać korekty?
Fragment:
Jak wynika z powołanego powyżej znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2011
1
wrz

Istota:
Czy darowizna sprzętu AGD o wartości do 1.500 zł dla rodzin zastępczych stanowi przychód dla otrzymujących tą pomoc?
Czy świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jeżeli zatem wnioskodawca wygra powyższy konkurs, to osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu X, które pełnią funkcję rodzin zastępczych, otrzymają świadczenia rzeczowe (tj. sprzęt AGD) finansowane w części ze środków budżetu państwa, natomiast w części ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu X). Jednocześnie ww. świadczenia rzeczowe zostaną przekazane w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej p.n. „...”. W związku z powyższym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym świadczenia przekazane osobom fizycznym pełniącym funkcje rodzin zastępczych będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.