Świadczenia rzeczowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia rzeczowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
10
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość (limit) opisanego powyżej świadczenia - do kwoty 380 zł. w roku podatkowym - stanowi dla danego pracownika Spółki przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT, a w związku z tym po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Na mocy tego przepisu ustawodawca zwolnił od podatku wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub związków zawodowych, wartość tych rzeczowych świadczeń nie przekracza kwoty 380 zł. (pismo Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2005 r., wydane w poprzednim stanie prawnym, ale zachowujące swoją aktualność również obecnie). Tym samym podmiot wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, opodatkować wypłacone świadczenie (nadwyżkę ponad kwotę 380 zł) jedynie w sytuacji, gdy suma przekazanych przez tenże podmiot świadczeń przekroczy limit 380 zł. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2010 r.). Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość (limit) opisanego powyżej świadczenia - do kwoty 380 zł w roku podatkowym - stanowi dla danego pracownika Spółki przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolniony od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy PIT. W efekcie w tej sytuacji po stronie Spółki nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu.

2012
31
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń socjalnych

Fragment:

Po nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Do przychodów ze stosunku pracy należy zakwalifikować świadczenia polegające na sfinansowaniu kosztów wycieczki za pracownika, bowiem fakt przekazania tegoż świadczenia ma swe źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunkiem pracy. Do świadczenia w postaci dofinansowania do wycieczki otrzymanego przez pracownika będzie miał zastosowanie powołany przepis art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy. Zwolnienie określone w tym przepisie dotyczy bowiem świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymywanych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) w związku z finansowaniem działalności socjalnej. W myśl postanowień art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu (...)

2012
31
lip

Istota:

Jakie są skutki podatkowe zorganizowania dla pracowników imprez sfinansowanych w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w części finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowaniu, mimo, że nie można oszacować jaka kwota została wydatkowana na jedną paczkę, gdyż paczki były o różnej, ale zbliżonej wartości? Czy paczki świąteczne dla dzieci, które są w całości finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią przychód pracownika i podlegają w tym przypadku opodatkowania?

Fragment:

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; przy czym zwolnieniu podlega jedynie wartość nieprzekraczająca w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z wniosku jednoznacznie wynika, iż wszystkie imprezy zorganizowane przez Wnioskodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych były imprezami zamkniętymi, gdyż zanim zostały zorganizowane Komisja Socjalna ustaliła listę chętnych, którzy wezmą w nich udział. Po zakończeniu danej imprezy wraz z fakturami Komisja Socjalna przedłożyła listę imienną uczestników, a zatem wiadomym było kto był uczestnikiem imprezy – były to osoby rozpoznawalne przez pracodawcę; wiadomym było też kto otrzymywał paczkę, dziecko którego pracownika. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uczestnictwo pracowników i członków ich rodzin w imprezach wskazanych we wniosku stanowi nieodpłatne świadczenie, zaś paczki mikołajkowe przeznaczone dla dzieci pracowników maja charakter rzeczowy. Zatem wartość tych świadczeń należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych faktur opłaconych przez Wnioskodawcę na ogół pracowników lub członków rodzin, dla których imprezę zorganizowano i tak ustaloną kwotę należy przypisać tym pracownikom, którzy brali udział w imprezie lub też, których dzieci brały udział w imprezie (w tym otrzymały paczkę mikołajkową).

2012
7
cze

Istota:

Czy w wypadku gdy, pracodawca zatrudniający pracowników administracyjnych wykonujących prace nie wymagające mycia twarzy lub całego ciała, zapewni im w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostęp do ręczników papierowych lub suszarek do rąk oraz mydła w dozownikach, a oprócz tego na postawie obowiązujących w firmie wewnętrznych przepisów w sprawie indywidualnego przydziału dostarczy im jednorazowo: ręczniki materiałowe, mydełka w kostce oraz kremy ochronne do rak, pracodawca będzie zobowiązany wydane mydła, ręczniki i kremy ochronne potraktować jako przychody ze stosunku służbowego, doliczyć do dochodu pracownika i opodatkować?

Fragment:

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 tejże ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zwolnienie przedmiotowe wynikające z zacytowanego wyżej przepisu można zastosować tylko wówczas, jeżeli do wydawania ww. świadczeń pracodawcę zobowiązują szczegółowe przepisy prawa pracy. Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej. Natomiast w myśl § 115 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) pracodawca jest obowiązany zapewnić dostarczanie pracownikom środków higieny osobistej, których ilość i rodzaje powinny być dostosowane do rodzaju i stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w związku z budową nowego budynku magazynowo-administracyjnego planuje przenieść swoją siedzibę do nowych pomieszczeń.

2011
1
paź

Istota:

Czy otrzymany przez emerytów i rencistów ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego jakim są bony towarowe podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. W związku z tym, aby świadczenie w 2010r. korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: świadczenie ma być świadczeniem rzeczowym lub ekwiwalentem pieniężnym w zamian tych świadczeń, świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista, świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych, kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł. Z uwagi na to, iż ustawa o podatku dochodowym nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do znaczenia tych pojęć w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Wnioskodawca dokonując świadczeń na rzecz swoich pracowników – świadczeń, które spełniają warunki do zwolnienia określonego w brzmieniu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosując zwolnienie w tym przepisie przewidziane, winien sumować wszystkie świadczenia przez siebie przekazane i od nadwyżki przekraczającej limit 380 zł pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Jak wynika z powołanego powyżej znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, w związku z finansowaniem działalności socjalnej przekazuje swoim pracownikom świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, które w całości finansowane są ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto pracownicy otrzymują tego rodzaju świadczenia również z funduszy związków zawodowych, działających w Banku organizacji związkowych. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić zatem należy, że limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.

2011
1
paź

Istota:

1. Czy — w związku z dokonywaniem Świadczeń Rzeczowych, przekazywaniem Upominków, organizacją spotkań o charakterze promocyjnym, organizacją spotkań biznesowych o charakterze ogólnym, oraz Pozostałymi Świadczeniami (usługami udostępniania sprzętu telekonferencyjnego i sprzętu medycznego oraz organizacją wyjazdów na sympozja, kongresy) dla Zakładów Opieki Zdrowotnej — Spółka nie jest zobowiązana do odrębnego wykazywania podatku od towarów i usług od wartości tych poszczególnych świadczeń (ponieważ są one wykonywane w ramach usługi odrębnie opodatkowanej podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT i wartość tych świadczeń jest uwzględniona w podstawie kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odpłatnie świadczonych Usług) oraz nie jest zobowiązana do wystawienia w związku z tymi świadczeniami faktur wewnętrznych?2. Czy N. ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze Świadczeniami Rzeczowymi / przekazywaniem Upominków / organizacją spotkań promocyjnych, organizacją spotkań biznesowych o charakterze ogólnym (jednakże z wyłączeniem odliczenia VAT od usług gastronomicznych), oraz związanych z Pozostałymi Świadczeniami (usługami udostępniania sprzętu telekonferencyjnego i sprzętu medycznego oraz organizacją wyjazdów na sympozja, kongresy) Zakładom Opieki Zdrowotnej, jak również do uzyskania zwrotu podatku w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

(...) świadczeń („Świadczenia Rzeczowe”). Świadczenia Rzeczowe mogą obejmować np. — w przypadku jednostek działających w sektorze ochrony i promocji zdrowia — przekazywanie sprzętu medycznego, wyposażenia biurowego, odczynników do badań laboratoryjnych itp. Natomiast w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej Świadczenia Rzeczowe mogą polegać np. na przekazywaniu wyposażenia wnętrz, wyposażenia biurowego oraz ewentualnie innych przedmiotów, zgodnie z zapotrzebowaniem placówki. Okazjonalnie, Spółka dokonuje również na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej szczególnego Świadczenia Rzeczowego w postaci organizacji wydarzenia / programu kulturalnego lub sportowego dla podopiecznych placówki. Wydatki związane z przedmiotowymi Świadczeniami Rzeczowymi obejmują przede wszystkim zakup towarów przekazywanych w ramach Świadczeń Rzeczowych. W ramach Usług świadczonych na podstawie Umów N. przekazuje również wybranym adresatom działań reklamowych prowadzonych przez Spółkę (np. lekarzom, farmaceutom) upominki, jako materiały reklamowe lub upominki o charakterze okolicznościowym (tj. m.in. kwiaty, stroiki świąteczne, czekoladki — Upominki”). Upominki te nie w każdym przypadku są oznaczone znakiem reklamującym produkt leczniczy Zleceniodawcy lub znakiem reklamującym określonego Zleceniodawcę.

2011
1
paź

Istota:

Czy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej sfinansowane z ZFŚS zgodnie z regulaminem pracodawcy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w limicie rocznym nie przekraczającym 380 zł?

Fragment:

Czy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej sfinansowane z ZFŚS zgodnie z regulaminem pracodawcy jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w limicie rocznym nie przekraczającym 380 zł... Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej dla pracownika, może być zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli mieści się ono w limicie rocznym wynoszącym 380 zł i zostanie sfinansowane przez pracodawcę z ZFŚS w ramach działalności socjalnej. Jeżeli wartość innych świadczeń korzystających z ww. limitu 380 zł zostanie wyczerpana, należy różnice opodatkować. Przykład: Pracownik w styczniu otrzymał świadczenie urlopowe w wysokości 250 zł oraz w kwietniu świadczenie rzeczowe w postaci paczki świątecznej w wysokości 250 zł. Rozwiązanie: Kwotę zwolnioną od podatku będzie tu kwota 380 zł, więc pozostała część, tj. 120 zł zostanie opodatkowana zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego we wniosku stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. należy pobrany podatek od wyżej opisanych świadczeń socjalnych (tj. świadczenia urlopowego dla pracowników pedagogicznych, wczasów pod gruszą dla pracowników administracji i obsługi, dopłaty do wycieczki, świadczeń świątecznych) do kwoty 380 zł zwrócić pracownikom. Jeżeli tak to w jaki sposób należy dokonać korekty?

Fragment:

Jak wynika z powołanego powyżej znowelizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wartość tych świadczeń rzeczowych nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, należy odwołać się do definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy darowizna sprzętu AGD o wartości do 1.500 zł dla rodzin zastępczych stanowi przychód dla otrzymujących tą pomoc?
Czy świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli zatem wnioskodawca wygra powyższy konkurs, to osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu X, które pełnią funkcję rodzin zastępczych, otrzymają świadczenia rzeczowe (tj. sprzęt AGD) finansowane w części ze środków budżetu państwa, natomiast w części ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Powiatu X). Jednocześnie ww. świadczenia rzeczowe zostaną przekazane w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej p.n. „...”. W związku z powyższym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym świadczenia przekazane osobom fizycznym pełniącym funkcje rodzin zastępczych będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.