Świadczenia przedemerytalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia przedemerytalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
lis

Istota:

Skutki podatkowe zwróconego w 2014 r. świadczenia przedemerytalnego wypłaconego za lata 2012 i 2013.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 lipca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaconego w 2014 r. świadczenia przedemerytalnego wypłaconego za lata 2012 i 2013. We wniosku przedstawiono następując stan faktyczny: Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem zawsze dokonywał rocznego rozliczenia podatku dochodowego za ubiegłe lata (2000-2013) na PIT-37. Rozliczenia za 2014 r. również dokonano w PIT-37 razem z małżonkiem. W 2014 r. dochody Wnioskodawcy i jego małżonka były wysokie (jak nigdy dotąd) i małżonkowie przekroczyli drugi próg podatkowy. Złożyło się na to wiele spraw życiowych skutkujących komasacją dochodu w 2014 r. Wnioskodawca po dwóch latach wyjaśniania swojej sprawy w ZUS-ie wyrokiem Sądu Apelacyjnego uzyskał zwrot niezapłaconego w terminie świadczenia przedemerytalnego za lata 2012 i 2013, który został mu wypłacony w 2014 r. Ta kwota z tytułu zwrotu świadczenia przedemerytalnego za lata ubiegłe, dochody z tytułu uposażenia za pracę i dochód za częściowe świadczenie przedemerytalne złożyły się na łączny zwiększony dochód za rok podatkowy 2014. Małżonek Wnioskodawcy po 45 latach pracy w ciężkich warunkach hutniczych przeszedł na emeryturę, inkasując należne finansowe odprawy, jubileusze i inne należności z tytułu zakończenia długoletniej pracy.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnikowi przyznano świadczenie przedemerytalne. W 2006 r. dokonano jego wypłaty wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Czy Powiatowy Urząd Pracy powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od odsetek i czy odsetki te podatnik musi wykazać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2006 r.?

Fragment:

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje między innymi w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub innego organu emerytalno-rentowego określonego w odrębnych przepisach (art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych). Jak z powyższego wynika, zasiłek przedemerytalny nie jest świadczeniem emerytalnym ani rentowym, co więcej - uzyskanie prawa do emerytury lub renty powoduje utratę prawa do tego zasiłku. Dlatego przedmiotowe świadczenie przedemerytalne nie może być utożsamiane ze świadczeniem emerytalnym. Zasiłek ten jest innego rodzaju świadczeniem przysługującym osobie bezrobotnej między innymi do czasu nabycia przez nią prawa do emerytury lub renty. Tym samym bezzasadny jest zarzut podatnika zawarty w rozpatrywanym zażaleniu, iż świadczenie przedemerytalne jest uznane jako emerytura i od odsetek nie powinno się pobierać podatku jak również wykazywać tych odsetek w zeznaniu podatkowym (art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W myśl cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od tego podatku są odsetki z tytułu nieterminowych wypłat między innymi świadczeń emerytalnych i rentowych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Elektrownie Wodne Sp. z o.o. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na rzecz emerytów i rencistów, na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla spółki ?

Fragment:

(...) świadczenia przedemerytalne ekwiwalentów pieniężnych nie jest jednoznaczna z tym, iż wydatki związane z wypłatą tych ekwiwalentów będą stanowiły koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Emeryci, renciści oraz osoby pobierające świadczenia przedemerytalne są byłymi pracownikami tej jednostki i w związku z powyższym brak jest przesłanek uzasadniających możliwość uznania wydatków ponoszonych przez Spółkę od dnia 01.01.2006 r. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za energię elektryczną dla emerytów i rencistów oraz osób pobierających świadczenia przedemerytalne za koszty uzyskania przychodów dla Spółki, ponieważ wydatki te ani w sposób bezpośredni, ani w sposób pośredni nie mają związku z uzyskiwanym przez tę Spółkę przychodem. Interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Interpretacja nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa). Na postanowienie - zgodnie z art. 14 a § 4 i art. 236 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem organu, który je wydał.

2011
1
mar

Istota:

Czy zaległa zapłata zasądzona wyrokiem Sądu na rzecz podatnika winna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) świadczenia przedemerytalnego od dnia 02.12.2003 r. w kwocie zaliczkowej 120 % zasiłku określonego w art. 37k ust. 6 cyt. ustawy. Następnie z chwilą ustalenia przez ZUS wysokości emerytury dla potrzeb ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego, Starosta przyznał podatniczce świadczenie przedemerytalne w wysokości 1.008,40 zł. Na tej podstawie wypłacono świadczenie przedemerytalne umniejszając kwotę przyznanego świadczenia w wysokości 1.008,40 zł miesięcznie o wcześniej wypłacone kwoty, które jednocześnie odpowiadały zaliczce na poczet świadczenia przedemerytalnego.W związku z unieważnieniem decyzji przyznającej podatniczce status osoby bezrobotnej organ zatrudnienia, uznał że kwoty wypłaconego zasiłku należało potraktować jako zaliczki na poczet świadczenia przedemerytalnego, ponieważ nie można jednocześnie pobierać dwóch świadczeń tj. zasiłku dla bezrobotnych i świadczenia przedemerytalnego. Z powyższym stanem rzeczy podatniczka nie zgodziła się i wniosła sprawę do Sądu. Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd nie znalazł podstawy by zasądzić na rzecz powódki za sporne miesiące świadczenia przedemerytalnego w pełnej wysokości.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy opodatkowania kwoty dofinansowania do wycieczki krajowej turystyczno – krajoznawczej (150,00 zł) oraz wartości otrzymanego bonu towarowego (50,00 zł) przez byłych pracowników, tj. emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakład obejmuje opieką socjalną byłych pracowników emerytów i rencistów oraz osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych. Zakład dofinansował do wycieczki krajowej turystyczno – krajoznawczej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 150,00 zł na emeryta i rencistę oraz osobę na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym. Ponadto otrzymali oni bony towarowe o nominale 50,00 zł. Osoby powyższe nie osiągają przychodu w zakładzie. W związku z tym postawiono pytanie, czy od emeryta i rencisty oraz osoby na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym kwota dofinansowana do wycieczki oraz wartość otrzymanego bonu są wolne od opodatkowania. Jeżeli nie to jaką należy im wystawić informację PIT. Prezentując swoje stanowisko wskazano, iż kwota dofinansowania do wycieczki oraz wartość bonu towarowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emeryta i rencisty łącznie do wysokości 2.280,00 zł stanowią kwotę wolną od podatku. Natomiast kwota dofinansowania do wycieczki oraz wartość otrzymanego bonu towarowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla osób przebywających na zasiłku i świadczeniu przedemerytalnym, objętych przez zakład opieką socjalną nie są zwolnione od opodatkowania i stanowią ich przychód.

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie świadczenia przedemerytalnego dla byłych pracowników PGR.

Fragment:

Nr 98 poz. 1001), które weszły w życie z dniem 01.XI.2005r., pracownikom byłego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej przysługuje świadczenie przedemerytalne, jeżeli w okresie od 01.01.2002 do 31.07.2004 spełniali warunki do jego nabycia. W związku z powyższym pytanie brzmi: czy wypłatę zaległego świadczenia przedemerytalnego za okres 01.01.2002 do 31.07.2004, a wypłaconego w 2005r., należy opodatkować w roku jej wypłaty i wykazać w informacji PIT -11, czy opodatkować i wykazać w informacjach PIT-11 za lata za które była należna tj. za 2002, 2003 i 2004 rok. Analizując powyższą sprawę należy stwierdzić: Zgodnie z art. 11 pkt.11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust.3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Biorąc pod uwagę powyższy zapis, należy stwierdzić, że wypłacone świadczenia przedemerytalne, chociaż należne są za okresy wcześniejsze, winny być opodatkowane i wykazane w informacjach PIT 11, za 2005 rok A zatem stanowisko Jednostki jest prawidłowe. Należy stwierdzić, że niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia.

2011
1
lut

Istota:

W jakiej wysokości należy naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od wydanych przez naszą firmę talonów osobom, które pobierają świadczenia przedemerytalne płatne przez ZUS?

Fragment:

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne wypłacane przez ZUS na dzień dzisiejszy nie są już pracownikami i nie nabyły jeszcze prawa do emerytury, dlatego stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmioty dokonujące wypłaty należności lub świadczeń wymienionych w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego - mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, informację PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

2011
1
lut

Istota:

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Zakładzie, do korzystania ze świadczeń ZFŚS uprawnieni są emeryci i byli pracownicy Zakładu, w tym również ci, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy otrzymują świadczenia przedemerytalne. Strona zwraca się z pytaniami: 1. Czy byli pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne, objęci są normą art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym, czy pomoc rzeczowa z ZFŚS dla takich osób jest wolna od podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. 2. Czy pomoc rzeczowa w postaci upominku otrzymanego przez pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na świadczenie przedemerytalne, wręczonego po dacie rozwiązania stosunku pracy, objętą jest normą art. 21 ust. 1 pkt 67 w/w ustawy i tym samym zwolniona z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 380,00 zł. Zdaniem Strony pomoc rzeczowa, o której mowa w pytaniach otrzymana przez byłych pracowników Zakładu, z którymi rozwiązano stosunek pracy i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od osób fizycznych.

Fragment:

Nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego po rozwiązaniu umowy o pracę, nie jest tożsame z przejściem na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne to nie emerytura. Jak wynika z art. 12 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Ze stanu faktycznego wynika, że pomoc rzeczową wręczono po ustaniu stosunku pracy tj. gdy osoby te nie były już pracownikami. Natomiast zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 67 podlegają świadczenia otrzymane przez pracownika. Wobec powyższego byli pracownicy Zakładu, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników i którzy pobierają świadczenia przedemerytalne nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67 w/w ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Czy od jednorazowej wypłaty zaległego zasiłku przedemerytalnego płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy winien zastosować pomniejszenie o którym mowa w art. 32. ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fiz., w sytuacji gdy świadczeniobiorca pobierał rentę?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) do poboru miesięcznych zaliczek jako płatnicy obowiązane są organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Zaliczkę od tych przychodów zgodnie z ust. 5 cytowanego artykułu organy zatrudnienia pobierają w wysokości 19% przychodu i pomniejszają o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 32 ust. 3 ustawy. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza się jeszcze w myśl art. 35 ust. 9 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z tym, że kwota składki o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Mając na uwadze powyższe unormowania prawne, stwierdzić należy, że w tym przypadku płatnik przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego świadczenia dla Pana X.X. winien zastosować pomniejszenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy. Płatnik zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym ma obowiązek przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika imienną informację o wysokości dochodu na druku PIT-11. Natomiast ostateczne wyliczenie należnego podatku od dochodów za rok 2004 nastąpi w złożonym przez podatnika do dnia 30 kwietnia 2005 roku zeznaniu podatkowym.

2011
1
lut

Istota:

Jak należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego, wypłacane byłym pracownikom, pobierającym świadczenia przedemerytalne ?

Fragment:

Warunki konieczne dla przyznania świadczenia przedemerytalnego określa w sposób wyczerpujący ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, wskazując nadto wysokość tego świadczenia. Mimo, że nie ma ono charakteru świadczenia z ubezpieczenia społecznego, finansowane jest bowiem z budżetu państwa, w ramach dotacji dla Funduszu Pracy, organ rentowy z mocy prawa jest wyłącznie uprawniony do ustalenia wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości tego świadczenia. Taka decyzja podlega kontroli sądu powszechnego (art. 37k ust. 5 ustawy w związku z art. 476 § 2 pkt 4 KPC) jako sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, mimo że samo świadczenie przedemerytalne – wchodząc do katalogu szeroko pojętego systemu zabezpieczeń społecznych – nie jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych (art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Dla przesądzenia przez starostę istnienia prawa do świadczenia przedemerytalnego, decyzja ZUS ma charakter prejudycjalny, co oznacza, iż kompetencje obu tych organów są rozdzielne – aczkolwiek nie sposób nie zauważyć, że skutkiem decyzji organu rentowego może być negatywna dla zainteresowanego decyzja starosty, podlegająca zaskarżeniu w innym trybie, przewidzianym przepisami KPA.