US 72/RPŁ/423 - 38/CW/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy przyznane ekwiwalenty za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej na rzecz wszystkich pracowników firmy w tym również pracowników umysłowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.?.

US 72/RPŁ/423 - 38/CW/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. odzież osobista
  2. świadczenia na rzecz pracowników
  3. świadczenia rzeczowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.03.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm) określa katalog zwolnień od podatku dochodowego, w którym pkt. 11 stanowi, iż zwolniona od podatku jest „wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej (...)”

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież i obuwie robocze pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i urządzeń technicznych albo prac powodujących intensywne brudzenie lub skażenie środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie skażonymi.

Kwestie związane z przydziałem obuwia roboczego powinny znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach regulaminu pracy, zaś ich asortyment i okres używania powinny być dostosowane do warunków pracy w danym zakładzie pracy oraz do rodzaju i poziomu zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy a także wymagań higienicznych i sanitarnych. Odzież roboczą wydaje się pracownikom na podstawie prowadzonych kartotek.

Na podstawie ar. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są generalnie wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu , z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust.1.

Zatem wydatki ponoszone przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz swoich pracowników tj. zarówno wydatki bezpośrednie, wynikające z zatrudnienia jak i pośrednie (nawet jeżeli obowiązek ich ponoszenia nie wynika z układu zbiorowego pracy lub innych aktów prawnych ) stanowią koszty uzyskania przychodów o ile mają związek z uzyskiwaniem przychodu.

Jednakże wydatki na pranie odzieży i ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, którym taka odzież robocza na podstawie szczególnych przepisów nie przysługuje np. wszystkim pracownikom umysłowym firmy – nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, gdyż są to wydatki osobiste pracownika, w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mające związku z uzyskiwanymi przychodami przez Spółkę.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.