Świadczenia na rzecz emerytów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia na rzecz emerytów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
19
sty

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu umorzenia niespłaconej części pożyczki przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy (SPZOZ) stosunkiem pracy?

Fragment:

Zatem świadczenia na rzecz emerytów i rencistów w postaci umorzenia niespłaconej części pożyczki będą efektem ich wcześniejszego stosunku pracy. Reasumując należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności i odprowadzić go w sposób określony w przepisach art. 41 ust. 4 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dołączono dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w myśl ustawy w pod.dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są niektóre świadczenia dla nauczycieli będących na emeryturze lub rencie?
Do tych świadczeń zalicza się ekwiwalenty pieniężne otrzymane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych w związku z łączącym ich poprzednio z pracodawcą stosunkiem w ramach pracy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280zł.

Fragment:

Jeżeli wymienione świadczenia przekroczą limit zwolnienia od podatku, to płatnik jest obowiązany do pobrania od nadwyżki, zgodnie z art. 30.ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% oraz odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego, przesyłając równocześnie deklarację PIT-8A. Jeśli emeryt lub rencista otrzyma wyłącznie świadczenie rzeczowe (nie pieniądze) przekraczające limit, to na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy musi wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed przekazaniem mu świadczenia. Z art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy wynika natomiast, że wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł., z zastrzeżeniem, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony,talony i inne znaki,uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Przepis ten daje podstawę do zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika do wysokości 380 zł. rocznie, o ile zostały sfinansowane bądż dofinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych Powołane powyżej przepisy art. 21 ust.1 pkt 38 i pkt 67 ustawy funkcjonują niezależnie od siebie i w sposób odmienny regulują kwestie korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych otrzymanych przez emerytów i rencistów od tego rodzaju świadczeń przekazanych pracownikom.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczenia na rzecz emerytów i rencistów w postaci bonów towarowych sfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ?

Fragment:

Jeśli emeryt lub rencista otrzyma wyłącznie świadczenie rzeczowe (nie pieniądze) przekraczające limit, to na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy musi wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed przekazaniem mu świadczenia. Z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy wynika natomiast, że wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł., z zastrzeżeniem, ze rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Przepis ten daje podstawę do zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika do wysokości 380 zł. rocznie, o ile zostały sfinansowane bądź dofinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wykluczając wprost z tego zwolnienia m.in. bony towarowe. Wobec powyższego pracodawca jest obowiązany do pobrania od wartości przekazanych pracownikom bonów, zaliczki na podatek dochodowy, traktując je odpowiednio zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, jako składnik wynagrodzenia pracownika w miesiącu ich otrzymania. Powołane powyżej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 38 i pkt 67 ustawy funkcjonują niezależnie od siebie i w sposób odmienny regulują kwestie korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeń rzeczowych otrzymanych przez emerytów i rencistów od tego rodzaju świadczeń przekazanych pracownikom.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, w 2003 roku kwota ta wynosi 2.280,00 zł., 2) ekwiwalenty pieniężne otrzymane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących z związku z łączącym ich poprzednio z pracodawcą stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, w 2003 roku kwota ta wynosi 2.280,00 zł. W świetle cytowanych przepisów tylko wyżej wymienione świadczenia pieniężne i ekwiwalenty pieniężne przyznawane przez zakłady pracy byłym pracownikom po przejściu na emeryturę lub rentę, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Ponadto tut. Urząd Skarbowy wyjaśnia, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy wymienieni w art. 31, 33, (...)

2011
1
sty

Istota:

Powiatowy Zespół ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa art. 14a § 1 zwraca się z prośbą o interpretację art. 21 pkt. 28 z rozdziału 3 - zwolnienia przedmiotowe "świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - dowysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280,00 zł."Jesteśmy jednostką, która prowadzi obsługę finansowo- księgową szkół i placówek podległych Starostwu Powiatowemu w Makowie Maz. Stając przed faktem dokonywania wypłat dla emerytów i rencistów z funduszu socjalnego w roku 2004 i powołując się na art. 21 pkt. 38 uważamy, że wszelkie wypłaty pieniężne, a mianowicie:a) wczasy pod grusząb) zapomogi zdrowotne (długotrwała choroba)c) zapomogi pieniężne (na zakup art. pierwszej potrzeby)d) dopłaty do pobytu w sanatoriumsą zwolnione przedmiotowo z potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jeżeli kwota świadczenia nie przekracza 2280,00 zł.Prosimy o potwierdzenie naszego stanowiska co do pobrania zaliczki od wypłat pieniędzy przedstawionych w punkcie a, b, c i d.

Fragment:

Wartości pieniężne wypłacone emerytom i rencistom będą wolne od podatku w ramach zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt.38 ustawy o p.d os. f. tylko wtedy, gdy istniało pierwotne prawo do świadczenia rzeczowego /przedmiotu materialnego/, a wypłacone pieniądze stanowią jego ekwiwalent, czyli zostają wypłacone zamiast w zamian wykonania świadczenia rzeczowego stanowiąc jego równowartość. Ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt.38 ustawy o p. d. os. f nie korzystają więc wypłacone wartości pieniężne, które nie mają swojego odpowiednika w pierwotnym prawie do świadczenia rzeczowego. Niezależnie od przedstawionej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zapytaniem, należy podnieść, iż stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy o p. d. os. f wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt. 40 i 79. Reasumując należy stwierdzić, że ocena czy wypłata wartości pieniężnych dla emerytów i rencistów /byłych pracowników/ korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, zależy każdorazowo od ustalenia okoliczności faktycznych mających istotne znaczenie dla sprawy.

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba pobierająca świadczenia przedemerytalne nie będącą pracownikiem zakładu może skorzystać ze zwolnienia z art. 21 pkt 38 w 2004 r.?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., pozwalającym na zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Fakt objęcia tych osób, pomocą socjalną przez zakład pracy nie daje przesłanek do stosowania powyższego zwolnienia, ale ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada również obowiązku pobrania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, przez podmiot dokonujący wypłaty tych świadczeń. Wypłacane świadczenia rzeczowe lub ich ekwiwalenty dla osób pobierających świadczenie przedemerytalne są przychodem z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 42 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.