Świadczenia na rzecz byłego pracodawcy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia na rzecz byłego pracodawcy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W przypadku zakupu przez pracodawcę usług polegających na dowożeniu do i z pracy, uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych świadczeń, ich wartość stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy podatkowej.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2008 r. (data wpływu 25.04.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychody pracownika wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu przewozu pracowników - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w (...)

2011
1
cze

Istota:

W przypadku zakupu przez pracodawcę dodatkowych świadczeń medycznych na rzecz pracowników, wartość otrzymanych od pracodawcy świadczeń w zakresie usług medycznych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Agencji (…), przedstawione we wniosku z dnia 14.05.2008 r. (data wpływu 26.05.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.05.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Proszę o interpretację art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a uznać stanowisko strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 16.08.2006r (data wpływu do Urzędu 17.08.2006r) zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik składając zapytanie do (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istenieje możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów osiąganych w roku 2006 z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał podatnika w roku 2005 ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.04.2006 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 25.04.2006 r. podatnik wystąpił o udzielenie wyjaśnień, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w grudniu 2005 r. podatnik rozpoczął działalność gospodarczą. W 2006 r. podatnik wybrał jako formę opodatkowania zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. W 2006r. podatnik nawiązał współpracę z firmą „G.”, w której był zatrudniony do 2005 r. Zdaniem podatnika w 2006 r. może on (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeżeli sprzedaje swoje wyroby firmie, w której jest zatrudniony?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c i uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników: 1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub 2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej o której mowa w art. (...)