Świadczenia medyczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia medyczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Interpretacja przepisow prawa podatkowego w sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie sposobu opodatkowania swiadczonych uslug.

Fragment:

Taka usluga medyczna nie ma zasadniczo na celu ochrony zdrowia osob, ktore zamierzaja wykonywac okreslone rodzaje dzialalnosci, nie moze wiec byc objeta zwolnieniem z art. 13A(1)(c). Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01 stwierdzil, ze ?(?) to cel uslugi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona byc zwolniona z podatku VAT. Dlatego tez, jesli kontekst, w jakim taka usluga jest wykonywana, pozwala ustalic, ze jej glownym celem nie jest ochrona zdrowia, wlaczajac w to utrzymanie lub przywrocenie do zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjeciem decyzji wywolujacych skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej uslugi?. Rowniez z orzeczenia C-384/98 wynika, ze preferencji podlegac moga jedynie te uslugi, ktore maja cel terapeutyczny, badz profilaktyczny, a nie podlegaja mu takie, ktore maja charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, badz dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokosci skladki ubezpieczenia na zycie). W swietle powyzszego ze zwolnienia beda korzystaly jedynie badania zwiazane z profilaktyka i ochrona zdrowotna. Natomiast badania majace cel wylacznie ekspercki czy dowodowy ? nie beda mogly korzystac ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

2014
11
lip

Istota:

Czy wymienione w stanie faktycznym „Usługi Pomocnicze” świadczone przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Świadczenia Medyczne ”). Wnioskodawca będzie udostępniać lekarzom infrastrukturę informatyczną, umożliwiającą kontaktowanie się pomiędzy lekarzami i pacjentami, w celu udzielania przez lekarzy w/w świadczeń medycznych. Dodatkowo korzystając z przedmiotowej infrastruktury pacjenci będą mieli możliwość wyboru lekarza, kontaktu z lekarzem, przesłania dokumentacji medycznej w celu udzielenia przez lekarzy „ Świadczeń Medycznych ” wskazanych powyżej. Wnioskodawca nie będzie przy tym odpowiadać za udzielane przez lekarzy świadczenia medyczne, a jedynie za usługi, które świadczy na rzecz lekarzy. Odbiorcami „ Usług Pomocniczych ” świadczonych przez Wnioskodawcę mogą być lekarze udzielający „ Świadczeń Medycznych ” na podstawie prawa polskiego lub prawa innych krajów. Lekarze będący odbiorcami usług Spółki mogą prowadzić swoją działalność/praktykę lekarską/wykonywać zawód lekarza na terenie Polski lub innych krajów. Usługi pośrednictwa nie będą dotyczyć usług innych niż wskazane powyżej, a zatem innych niż udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych, polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, a także służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2012
13
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń medycznych na rzecz pracowników opłacanych przez pracodawcę

Fragment:

W tej sytuacji mamy do czynienia z ewidentnym powstaniem korzyści w majątku tychże osób, gdyż w przypadku skorzystania w przyszłości ze świadczenia medycznego, pracownik, jako objęty pakietem medycznym, nie będzie musiał ponosić z tego tytułu żadnej opłaty. Tak pojmowane przyszłe korzyści mają charakter przychodowy. Ponieważ opłata za objęcie opieką medyczną osób uprawnionych finansowana jest przez pracodawcę, nie zaś przez pracownika, dlatego w tym zakresie Spółka realizuje na rzecz osoby uprawnionej (pracownika) nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc zaś pod uwagę art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać należy, że wartość świadczenia odpowiada cenie za jaką faktycznie nabył je pracodawca. Ceną w tym przypadku jest wynagrodzenie płacone usługodawcy za objęcie pracownika opieką medyczną, niezależnie od tego z jakiej ilości świadczeń uprawnione osoby w rzeczywistości skorzystały. Z tak ustalonej ceny świadczenia winna być wyłączona wartość świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy. Podkreślić jednak należy, że wyłączenie takie możliwe jest wyłącznie w wypadku gdy pracodawca w sposób należyty udokumentuje fakt poniesienia takich wydatków oraz ich kwotę.

2012
4
kwi

Istota:

Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyka niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią koszt pracodawcy?
Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyka niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?

Fragment:

Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyka niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników... Niniejsza interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyczna opieka zdrowotna niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią koszt uzyskania przychodu przez pracodawcę i nie stanowią podstawy do naliczenia podatku dochodowego pracowników. Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy oraz z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy są niewątpliwie pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami pracodawcy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wartość świadczeń medycznych wykonanych ponad limit określony w umowie z NFZ i nie zapłaconych przez NFZ będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z tą regulacją, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Brzmienie przepisu art. 12 ust. 3 updop wskazuje, że szczególnym rodzajem przychodów z działalności gospodarczej są przychody należne. Są to przychody, które wynikają ze źródła przychodów, jakim jest działalność gospodarcza i stały się w jej następstwie należnością (wierzytelnością). Przychodami należnymi są więc przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia. Wymagalność wierzytelności pozwala wierzycielowi na skierowanie do dłużnika prawnie skutecznego żądania zapłaty, jak również na dochodzenie należności przed sądem. O przychodach należnych w rozumieniu ww. art. 12 ust. 3 updop możemy mówić w sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje uprawnienie do ich otrzymania (ewentualnie dochodzenia, mającego oparcie w przepisach prawa). Przychody należne są to więc kwoty, których podatnik może skutecznie żądać, a które nie zostały przez niego jeszcze otrzymane. Na mocy art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem wynagrodzenia Centrum za świadczenie usług medycznych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

Fragment:

Spółka zamierza finansować świadczenia medyczne ze środków obrotowych. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, iż nie wszystkie osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych będą uprawnione do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach abonamentów finansowanych przez Spółkę. Jednak w przypadku tych osób, które będą do tego uprawnione (zostaną wskazane w umowie z centrum medycznym jako osoby uprawnione), obowiązek finansowania świadczeń medycznych (abonamentów medycznych) przez Spółkę wynikał będzie z zawartych umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia, czy umów o dzieło). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych tytułem wynagrodzenia Centrum za świadczenie usług medycznych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)... Zdaniem Spółki, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyraźnie wykluczonych z tej kategorii przez ustawę (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowania świadczeń medycznych opłacanych przez pracodawcę na rzecz pracowników

Fragment:

Wartość świadczenia medycznego opłaconego za pracownika pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których finansowania pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu Pracy lub innych ustaw, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę

Fragment:

Ponadto należy wskazać, że świadczenia medyczne związane z obowiązkowymi badaniami, do których pracodawca jest zobowiązany przepisami Kodeksu pracy lub innych ustaw, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy. Należy zaznaczyć, że w złożonym wniosku Wnioskodawca powołał się na wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które zdaniem Wnioskodawcy przemawiają za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku. Wyjaśnić zatem należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatnika osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcie w nich zawarte jest wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
lip

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na dodatkowedobrowolne świadczenia medyczne ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników?

Fragment:

BKIP ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na dodatkowe dobrowolne świadczenia medyczne dla pracowników. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W ramach dodatkowej opieki zdrowotnej z uwagi na charakter i miejsce wykonywania pracy, Spółka zaproponowała pracownikom przeprowadzenie badań w pracowni tomografii komputerowej. Umowa z pracownią została zawarta na okres od 08 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. na kwotę ryczałtową, ustaloną w wyniku negocjacji, niezależną od ilości przeprowadzonych badań oraz ilości pracowników. Płatność za badania odbędzie się w dwóch ratach, pierwsza w formie zaliczki w miesiącu listopadzie 2008 r., druga po zakończeniu badań w miesiącu styczniu 2009 r. Podstawą do przeprowadzenia badania jest skierowanie potwierdzające zatrudnienie pracownika w firmie, natomiast rodzaj badania ustala lekarz w wywiadzie z pracownikiem. Jednostka medyczna nie wystawia imiennych rachunków za korzystanie z określonych jej usług przez konkretnych pracowników. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na dodatkowedobrowolne świadczenia medyczne ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników.

2011
1
lip

Istota:

Wartość dodatkowego świadczenia medycznego niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, opłaconego za pracownika, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Reasumując, wartość dodatkowego świadczenia medycznego niezwiązanego z medycyną pracy, którego na mocy odrębnych przepisów Spółka nie jest zobowiązana ponosić, opłaconego za pracownika, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązkowe świadczenia zdrowotne, do których Spółka jest obowiązana przepisami z zakresu medycyny pracy, nie stanowią przychodu pracownika. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.