Świadczenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to świadczenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
sie

Istota:

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Fragment:

Zatem w sytuacji, gdy płatnik nie może dokonać - na podstawie art. 41b ww. ustawy – potrącenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia, a podatnik dokona takiego zwrotu poprzez wpłatę dla płatnika z własnych środków – będzie mu wtedy przysługiwało, wynikające z art. 26 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy prawo do pomniejszenia dochodu przed opodatkowaniem o kwotę dokonanego na rzecz płatnika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zgodnie z regulacją zawartą w tym przepisie, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. Stosownie zaś do art. 26 ust. 7h ww. ustawy kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczająca kwotę dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Jeżeli więc płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu od bieżących dochodów podatnika, na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu, odliczenia dokonuje wówczas sam podatnik.

2016
24
lip

Istota:

Czy świadczenie dla rozwiedzionych współmałżonków otrzymywane z USA winno być obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Wnioskodawca wskazał, że świadczenie dla rozwiedzionych małżonków zostało przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w USA. Tym samym świadczenie to jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Skoro otrzymywane przez Wnioskodawcę z USA świadczenie jest rodzajem świadczenia rodzinnego będącego odpowiednikiem polskich świadczeń rodzinnych przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1456, ze zm.), to świadczenie to jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia tego Wnioskodawca nie musi zatem wykazywać w rocznych zeznaniach podatkowych.

2016
14
lip

Istota:

Czy świadczenie rzeczowe zastępujące płatność pieniężną w przypadku Wnioskodawcy spłata zadłużenia czynszowego przez jego odpracowanie stanowi przychód Zainteresowanego?

Fragment:

Natomiast w myśl art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Ma tu zastosowanie instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Celem niniejszego jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku czynszu) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasało przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty czynszu), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł porozumienie z Prezydentem Miasta, na opracowanie zadłużenia z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy świadczenie rzeczowe zastępujące płatność pieniężną stanowi dla Zainteresowanego przychód podlegający opodatkowaniu. Przechodząc do podatkowych aspektów opisanych czynności, uznać należy, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania uznać, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
10
cze

Istota:

Czy świadczenia rodzinne na Wnioskodawczynię i małoletnią córkę Paulinę, w wysokości 2.000 zł/m-c. przekazywane przez X. z emerytury męża Wnioskodawczyni, są kwotą wolną od opodatkowania, tzn. czy można podważyć fakt, że nie są to dochody z innych źródeł, lecz stanowią przesunięcie środków majątkowych w ramach tej samej wspólności?

Fragment:

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymuje od męża świadczenia rodzinne w wysokości 2.000 zł/m-c. Przedmiotowe świadczenia zostały przyznane przez Sąd na zaspokajanie potrzeb rodzinnych. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro zasądzona na rzecz Wnioskodawczyni kwota, stanowi świadczenie na zaspokojenie potrzeb rodziny, o której mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego objęte wspólnością majątkową małżeńską (z wniosku nie wynika, aby między małżonkami takiej wspólności nie było), to stosownie do dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię wyroków sądów wskazać należy, że dotyczą one konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

2016
10
cze

Istota:

Nieuznanie świadczenia polskiej stoczni polegającego na wybudowaniu i sprzedaży barki na zamówienie spółki zagranicznej za kompleksową usługę opodatkowaną w miejscu siedziby usługobiorcy

Fragment:

Jeżeli dwa lub więcej świadczeń dokonanych przez podatnika na rzecz konsumenta są ze sobą tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowiąjedno świadczenie kompleksowe dla celów VAT. Jedno z tych świadczeń jest świadczeniem zasadniczym, przeważającym, nadającym świadczeniu jego główny charakter. Orzeczenia te były wielokrotnie cytowane i stosowane przez polskie sądy administracyjne jak i organy podatkowe (m.in. wyrok NSA dnia 17 maja 2012 r. FSK 1154/11, interpretacje indywidualne Ministra Finansów: wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP4/443-101/13/2/ISN z dnia 7 maja 2013 r., nr IPPP3/4512-266/15-2/KT z dnia 15 czerwca 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy też nr IBPP4/4512-29/15/PK z dnia 7 kwietnia 2015 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach). W konsekwencji, aby poprawnie zaklasyfikować nabywane przez Spółkę świadczenie należy ustalić, które z ww. świadczeń jest świadczeniem głównym a które pomocniczym. Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-111/05 Aktiebolaget NN v. Skatteverket, jeżeli cena towaru stanowi wyraźnie większą część całkowitego kosztu transakcji, a usługi świadczone na tym towarze nie zmieniają jego charakteru i nie przystosowują go do specyficznych potrzeb klienta, transakcja taka winna być uznana za dostawę towarów.

2016
3
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń. Opodatkowaniu na podstawie powyższych przepisów podlegają świadczenia stanowiące wypłatę dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej. Należy jednak podkreślić, że świadczenia ex gratia nie stanowią dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w rozumieniu art. 24 ust. 15 i 15a ustawy o pdof, ponieważ ich wysokość przekracza wartość jednostek zgromadzonych przez klienta w ramach funduszu kapitałowego. Świadczenia ex gratia przyznawane są jako dodatkowe świadczenie w związku z zawartą umową ubezpieczenia, jednak kwota świadczenia nie pochodzi z inwestowania składki ubezpieczeniowej, lecz ze środków własnych Spółki. Spółka wypłaca przedmiotowe świadczenia w następstwie podjęcia jednostronnie decyzji lub zawarcia z klientem porozumienia i uznania w całości lub części zgłoszonego przez klienta w związku z umową ubezpieczenia roszczenia, jeżeli zachodzą w danej sprawie szczególne okoliczności uzasadniające potrzebę dokonania wypłaty świadczenia ex gratia, takie jak np. ciężka sytuacja życiowa klienta. Świadczenia ex gratia nie stanowią zatem wypłaty środków z tytułu inwestowania składki wpłaconej przez klienta.

2016
19
kwi

Istota:

Czy świadczenia wypłacone przez dotychczasowego pracodawcę na podstawie § 3 porozumienia z dnia 4 grudnia 2013 r. począwszy od 2014 r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Tym samym, odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Trudno zatem uznać, że dodatkowe świadczenia wypłacone Wnioskodawczyni stanowią zadośćuczynienie bądź odszkodowanie. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego tut. organ staje na stanowisku, iż otrzymane świadczenie związane jest z uzyskaniem „ preferencyjnych ” warunków rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Z tych też względów świadczenia otrzymane przez Wnioskodawczynię (inne niż wprost nazwane w prawie pracy odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem) nie są objęte dyspozycją art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie są sensu stricto odszkodowaniem ani zadośćuczynieniem, gdyż pracownik dobrowolnie przystępuje do określonego programu wprowadzonego u pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę następuje w drodze porozumienia stron. Pracownik nie ponosi uszczerbku majątkowego, a wręcz przeciwnie dostaje dodatkowe świadczenie ponad to, które przewiduje zwyczajowo ustawa Kodeks pracy lub ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

2016
7
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący opracowania przez mieszkańców zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Fragment:

Po ustaleniu świadczenia, o wartość tę będzie pomniejszone zadłużenie danej osoby. Wartość świadczenia nie powinna być wyższa niż porównywalna wartość prac wynikająca z zawartych umów na odpracowanie zaległości. Aneksy sporządzane będą z poszczególnymi mieszkańcami, którzy złożą wniosek o uregulowanie zaległych opłat. Należności zostaną uregulowane jako świadczenie rzeczowe, zgodnie z art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, na mocy którego płatność pieniężna może być spełniona przez inne świadczenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z odpracowaniem przez mieszkańców zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków powstanie u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia będą formą zapłaty zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i nie podlegają obowiązkowi naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa.

2016
31
mar

Istota:

Świadczone przez Spółkę w ramach kompleksowego zlecenia usługi utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta stanowią jedno świadczenie i są usługami o charakterze ciągłym, a co za tym idzie, obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19 ust. 3 ustawy.

Fragment:

Podobnie jest w przypadku, jeśli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako przeciętny konsument, są tak ściśle związane, że stanowią one obiektywnie jedno tylko nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny (punkt 22 wyroku), w wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP Trybunał wskazał, że aby móc uznać, że ogół świadczeń zapewnianych przez wynajmującego najemcy stanowi jedno świadczenie, należy zbadać czy wykonywane świadczenia stanowią jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, czy też obejmują one świadczenie główne, względem którego pozostałe świadczenia mają charakter dodatkowy (pkt 22 wyroku). Biorąc pod uwagę powyższe rozważania uznać należy, że dla oceny, czy mamy do czynienia ze świadczeniem o jednolitym charakterze istotne jest, że celem zawartej umowy ma być utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta w okresie roku. Charakter danego świadczenia należy oceniać biorąc pod uwagę punkt widzenia nabywcy oraz cechy charakterystyczne tego świadczenia. W analizowanej sprawie, z punktu widzenia Zamawiającego (Miasta) nabywa on jedno świadczenie, wymagające podejmowania szeregu czynności, w tym również o charakterze sezonowym, tj. zależnych od pory roku, lub czynności, które będą wykonywane tylko w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń.

2016
6
mar

Istota:

Brak uznania wykonywanych czynności za świadczenie kompleksowe opodatkowane jednolicie jako usługa transportu towarów

Fragment:

Na świadczenie kompleksowe składa się więc kombinacja różnych czynności prowadzących do realizacji określonego celu, tj. do wykonania usługi głównej, na którą składają się różne świadczenia pomocnicze. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeżeli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia głównego. Pojedyncza usługa traktowana jest więc jak element świadczenia kompleksowego tylko wówczas, gdy cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez świadczenie główne oraz nie można wykonać lub wykorzystać świadczenia głównego bez usługi pomocniczej. Jeżeli jednak w skład świadczenia wchodzą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu usługi zasadniczej. W celu określenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z usługą kompleksową, należy zbadać, czy sprzedawca dostarcza kupującemu, rozumianemu jako przeciętny konsument, kilka odrębnych czy też jedno świadczenie. W tym kontekście za świadczenia odrębne uznaje się czynności wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone.