Swap | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to swap. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
wrz

Istota:

Skutki z tytułu zawarcia transakcji typu swap (przychody, koszty uzyskania przychodów, różnice kursowe)

Fragment:

Jak wskazano w stanie faktycznym, warunki umowy SWAP 2 zostały ustalone z uwzględnieniem zobowiązania Zbywającego względem Banku, które stanowiło formę zapłaty za Nieruchomość. Mimo tego, że na ustalenie warunków umowy SWAP 2 częściowo wpływ miały zobowiązania wynikające z umowy SWAP zawartej przez Zbywającego, to skutki podatkowe związane z realizacją umowy SWAP 2 pojawiają się dopiero w Spółce. Realizacja SWAP 2, tzn. zarówno uzyskanie ewentualnego przychodu w postaci wyniku wynikającego z zawartej umowy SWAP 2, jak i poniesienie kosztu z tego tytułu ma miejsce po dniu zamknięcia umowy SWAP Zbywającego i po dniu zawarciu nowej umowy SWAP 2 przez Spółkę. Jednocześnie, Wnioskodawca zwraca uwagę, że umowa SWAP 2, z tytułu której Wnioskodawca będzie rozpoznawał przychód podatkowy lub ponosił koszt podatkowy stanowi odrębny stosunek zobowiązaniowy od umowy SWAP Zbywającego. Umowa SWAP, której stroną był Zbywający, zostanie rozwiązana i przestanie obowiązywać, podczas gdy Spółka zawarła zupełnie nowy stosunek zobowiązaniowy, na nowych warunkach, tj. SWAP 2. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynik z realizacji umowy SWAP 2 Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać dla celów podatkowych, odpowiednio w przychodach lub kosztach uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku Spółki, w dacie dokonania danej płatności przez Spółkę.

2013
5
kwi

Istota:

Uznanie za podatnika podmiotu zawierającego transakcje zabezpieczające na pochodnych instrumentach finansowych, określenie podstawy opodatkowania

Fragment:

Ltd. należącym do Grupy X., spółką operującą na międzynarodowym rynku węgla, biorącą aktywny udział w obrocie węglem oraz biomasą) transakcje zabezpieczające na nierzeczywistych instrumentach pochodnych (instrumentach pochodnych realizowanych bez dostawy instrumentu bazowego) - towarowy Non - Deliverable Swap (tzw. nierzeczywisty / bez dostawy SWAP towarowy) oraz Walutowy Non - Deliverable Swap (tzw. nierzeczywisty / bez dostawy FX SWAP). Instrumentem bazowym dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych zawieranych przez Spółkę są zarówno towary (węgiel) jak i waluty obce. Rozliczenie instrumentów ma charakter nierzeczywisty, tj. obejmuje rozliczenie pieniężne bez dostawy instrumentu bazowego w chwili realizacji kontraktu. Spółka stosuje następujące instrumenty pochodne: FX SWAP, tj. SWAP walutowy, to umowa, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określoną kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania transakcji nie są realizowane płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut; SWAP towarowy, tj. instrument finansowy, który umożliwia przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów. Kontrakt ten oparty jest na cenie określonego towaru. Jest to umowa pomiędzy klientem i podmiotem wyspecjalizowanym, w której określone są warunki wymiany stałej na zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie.

2012
17
lis

Istota:

W przypadku transakcji wymiany walut opisanych w stanie faktycznym za podstawę opodatkowania należy uznać zrealizowany wynik (zysk) w danym okresie rozliczeniowym stanowiący różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty.

Fragment:

FX Forward) — gdzie do rzeczywistej wymiany walut dochodzi w uzgodnionym przez strony terminie w przyszłości, zgodnie z przyjętym przez strony terminowym kursem wymiany; transakcji Swap (tzw. FX Swap) — gdzie do rzeczywistej wymiany walut dochodzi dwukrotnie, w dwóch różnych terminach uzgodnionych przez strony; transakcji Cross Currency Interest Rate Swap (tzw. FX CCIRS) — gdzie do rzeczywistej wymiany walut dochodzi na początku lub na końcu ustalonego okresu, po uzgodnionym przez strony terminowym kursie wymiany; transakcji opcji walutowych (tzw. FX opcje) — gdzie rzeczywista wymiana walut ma miejsce w uzgodnionym przez strony terminie w przyszłości, zgodnie z przyjętym przez strony terminowym kursem wymiany. W związku z realizowanymi transakcjami wymiany walut Bank nie pobiera od kontrahentów dodatkowych opłat czy prowizji. W treści opisu stanu faktycznego Bank podkreśla, że w ramach wszystkich wskazanych we wniosku transakcji dochodzi do rzeczywistej wymiany jednej waluty na inną walutę pomiędzy Bankiem a drugą stroną transakcji. Wątpliwości Banku dotyczą tego czy w przypadku transakcji rzeczywistej wymiany walut obrotem VAT jest ogólny wynik (zysk) zrealizowany przez Bank z tego tytułu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zdaniem Banku, w przypadku wskazanych we wniosku transakcji wymiany walut obrotem VAT jest ogólny wynik (zysk) zrealizowany przez Bank w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2012
4
wrz

Istota:

W ocenie tut. organu, za prawidłowe należy zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż podstawą opodatkowania w transakcjach dotyczących instrumentów finansowych takich jak: FX forward, SWAP, FRA, IRS, CIRS, opcje, jest wynik na transakcjach danego typu zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, czyli wysokość dodatnich przepływów finansowych pomniejszona o wysokość ujemnych przepływów finansowych w danym okresie rozliczeniowym dla danej kategorii instrumentów pochodnych.

Fragment:

IRS (Interest Rate Swap) tj. SWAP procentowy, to umowa pomiędzy partnerami (w tym przypadku pomiędzy Bankiem a klientem) na zamianę w przyszłości stopy procentowej od umownej kwoty nominału ze stopy zmiennej na stałą (bądź odwrotnie). W ramach kontraktu, w ustalonych okresach płatności, jedna ze stron zobowiązuje się do dokonywania na rzecz drugiej strony płatności swapowych według określonej z góry stałej stopy procentowej, natomiast druga strona zobowiązuje się do dokonywania płatności swapowych według zmiennej, rynkowej stopy procentowej ustalanej na początku każdego okresu umownego (np. WIBOR 1M). W ramach kontraktu nie dochodzi do rzeczywistej wymiany kapitału, od którego obliczane są strumienie swapowe, a jedynie do wymiany płatności swapowych obliczanych w odniesieniu do określonego przez strony kapitału. CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) tj. SWAP walutowo procentowy, to umowa, w ramach której Bank i klient umawiają się, że będą dokonywać wzajemnie na swoją rzecz płatności swapowych opartych o dwie różne stopy procentowe, przez ustalony okres, z ustaloną częstotliwością i od ustalonych nominałów w dwóch określonych walutach. Inaczej mówiąc strony będą dokonywać zamiany stóp procentowych swoich zobowiązań lub należności w dwóch różnych walutach.

2012
29
sie

Istota:

Podstawą opodatkowania w transakcjach dotyczących instrumentów finansowych takich jak: opcje walutowe, FX forward, FX SWAP, IRS, CIRS, FRA, CAP, jest wynik na transakcjach danego typu zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym, czyli wysokość dodatnich przepływów finansowych pomniejszona o wysokość ujemnych przepływów finansowych w danym okresie rozliczeniowym dla danej kategorii instrumentów pochodnych.

Fragment:

CMS Caps / Floors (CMS caps / floors) to instrumenty skonstruowane analogicznie do interest rate caps i interest rate floors, z tym że instrumentem bazowym jest stopa swap (constant maturity swap rate). Callared swap to transakcja, w której z góry zostaje określona dolna i górna granica wartości instrumentu bazowego (przedział). Kontrakt jest połączeniem Floored Swap i Capped Swap i aktywuje się w momencie przekroczenia ustalonych w kontrakcie wartości instrumentu bazowego. Callared swap to instrument pochodny składający się z dwóch przeciwstawnych instrumentów floor i cap. Instrument ten tworzy kanał, w którym przez dany okres porusza się wartość instrumentu bazowego (np. waluty). Po przekroczeniu któregoś poziomu (dolnego - floor lub górnego - cap) następuje aktywacja instrumentu i z tego tytułu jego nabywca otrzymuje wynagrodzenie. Momentem rozliczenia kontraktów typu cap lub floor dla różnych instrumentów bazowych jest okres, w którym instrument pochodny wygasa (np. ze względu na okres czasu, na który został zawarty). Za stanowiskiem tym przemawia fakt, że do momentu zamknięcia instrumentu pochodnego nie ma możliwości ustalenia wysokości ujemnych przepływów finansowych na rzecz klienta, ponieważ zależą one od zdarzenia przyszłego niepewnego (odpowiedniej zmiany wartości instrumentu bazowego). Oznacza to, że dopiero w chwili wygaśnięcia kontraktu Bank zna wartość wszystkich dodatnich przepływów finansowych (otrzymaną przy zawieraniu kontraktu) oraz ujemnych przepływów finansowych (suma płatności dokonywanych w okresie trwania kontraktu).

2012
24
lut

Istota:

W zakresie wystawienia faktury wewnętrznej dla importu usługi wymiany walut obejmującej forwardy i swapy walutowe

Fragment:

FIN w określonym dniu w przyszłości po uprzednio ustalonym kursie, swapy walutowe (wymiana przepływów walutowych) - czyli zamiana przez R. FIN danej kwoty waluty na inną walutę na ustalony okres czasu. Przedmiotem niniejszego wniosku są forwardy walutowe oraz swapy walutowe (w dalszej części łącznie - Transakcje Walutowe, Transakcje, transakcje na instrumentach Ransowych). Na podstawie Projektu Umowy R. FIN będzie świadczyć na rzecz R. PL usługi w zakresie transakcji na instrumentach Ransowych - transakcji mających na celu rzeczywistą wymianę walut na ustalonych między stronami warunkach. Według Projektu Umowy świadczącym usługi jest R. FIN, natomiast R. PL jest usługobiorcą. Wskazane powyżej Transakcje Walutowe będą realizowane w następujący sposób: R. PL będzie składać R. FIN zamówienie, ze wskazaniem m.in. rodzaju i kwoty waluty, daty realizacji Transakcji, przyjęcie przez R. R. Transakcji do realizacji będzie wymagało potwierdzenia w formie pisemnej, realizacja Transakcji może być dokonana poprzez przekazanie waluty na rachunek bankowy R. PL albo w ramach systemu cash pooling. Usługi będą świadczone przez R FIN w celu: efektywnego zarządzania przez R. PL portfelem walut (np. poprzez sprzedaż nadwyżek walutowych), optymalizacji pozycji walutowej R.

2011
23
gru

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

Fragment:

Natomiast w przypadku pochodnych instrumentów finansowych, takich jak np. swap zrealizowany na danym kontrakcie, wynik w momencie ostatecznego wygaśnięcia kontraktu będzie ustalany analogicznie jako osiągnięta różnica pomiędzy zaewidencjonowanymi przez Bank dodatnimi i ujemnymi strumieniami przepływów finansowych w odniesieniu do poszczególnych instrumentów. Przykładowo, w przypadku instrumentu pochodnego, takiego jak swap walutowo-procentowy (Cross Currency Interest Rate Swap, CIRS), na dodatnie przepływy finansowe po stronie Banku składać się będzie zaewidencjonowana należna Bankowi kwota netto dodatnich przepływów odsetkowych dla danej waluty. Natomiast na ujemne przepływy finansowe po stronie Banku składać się będzie zaewidencjonowana należna Bankowi kwota netto ujemnych przepływów odsetkowych dla danej waluty, ustalona na moment wygaśnięcia danego kontraktu. W ocenie Banku, usługi będące przedmiotem zapytania <tj. transakcje kupna i sprzedaży akcji oraz innych papierów wartościowych dokonywane przez Bank we własnym imieniu i na własny rachunek> powinny być klasyfikowane według PKWiU z 1997 r. w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 – „ Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane ”.

2011
1
paź

Istota:

W przypadku transakcji wymiany walutowej realizowanych za pośrednictwem Banku w danym okresie obrotem będzie całkowity dodatni wynik na transakcjach wymiany walut obliczony jako różnica pomiędzy kwotą poszczególnych pozycji wymiany walut, dla których zrealizowano zysk z transakcji walutowych w danym okresie a kwotą stanowiącą zrealizowane straty na transakcjach walutowych w tym okresie (spread), Obrót dla celów współczynnika proporcji VAT powinien być ustalany jako suma obrotów osiągniętych w poszczególnych okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych).

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższą wykładnię, z uwagi na fakt, że dla transakcji FX Swap Bank jest w stanie określić wynagrodzenie z tytułu realizowanych transakcji walutowych, obrót na transakcjach FX Swap jest ustalany indywidualnie. Natomiast w odniesieniu do pozostałego obrotu na transakcjach walutowych (poza FX Swap), obrót na walutach jest określany na zasadach przyjętych w wydanym orzeczeniu ETS. W odniesieniu do przedstawionych w stanie faktycznym transakcji walutowych, jako że Bank nie otrzymuje bezpośrednio od klientów wynagrodzenia w postaci prowizji lub opłaty z tytułu pośrednictwa w operacjach wymiany walut, oraz ze względu na dużą liczbę transakcji operacji wymiany realizowanych przez Bank, jedynie zrealizowana dodatnia różnica powstająca między cena sprzedaży a ceną zakupu danej waluty (spread) może być uznana za odpowiednik wynagrodzenia (obrót) uzyskanego przez Bank w ramach świadczonych usług finansowych. Ze względów praktycznych, jedynym sposobem określania tego wynagrodzenia jest obliczanie całkowitego dodatniego wyniku z operacji wymiany walut w danym okresie. Powyższe zasady ustalania obrotu na walutach znajdują potwierdzenie m.in. w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA), który w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r. (III SAlWa 451/08), stwierdził, że organy podatkowe dla usług pośrednictwa przy transakcjach walutowych powinny przyjąć sposób ustalania podstawy opodatkowania określony w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

2011
1
paź

Istota:

Czy w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, podejmowanych przez Bank jako podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obrotem dla celów VAT jest zysk osiągnięty przez Bank z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych?

Fragment:

Jeśli natomiast stopa referencyjna Y przewyższa w danym okresie ustaloną przez strony stopę procentową X, odpowiednio ustaloną kwotę wypłaca klient na rzecz Banku; IRS (Interest Rate Swap) tj. SWAP procentowy - umowa pomiędzy Bankiem a klientem na zamianę w przyszłości stopy procentowej od umownej kwoty nominału ze stopy zmiennej na stałą (bądź odwrotnie). W ramach kontraktu, w ustalonych okresach płatności, jedna ze stron zobowiązuje się do dokonywania na rzecz drugiej strony płatności swapowych według określonej z góry stałej stopy procentowej, natomiast druga strona zobowiązuje się do dokonywania płatności swapowych według zmiennej, rynkowej stopy procentowej ustalanej na początku każdego okresu umownego (np. WIBOR 1M). W ramach kontraktu nie dochodzi do rzeczywistej wymiany kapitału, od którego obliczane są strumienie swapowe, a jedynie do wymiany płatności swapowych obliczanych w odniesieniu do określonego przez strony kapitału; CCIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) tj. SWAP walutowo procentowy - umowa, w ramach, której Bank i klient umawiają się, że będą dokonywać wzajemnie na swoją rzecz płatności swapowych opartych o dwie różne stopy procentowe, przez ustalony okres, z ustaloną częstotliwością i od ustalonych nominałów w dwóch określonych walutach. Inaczej mówiąc strony będą dokonywać zamiany stóp procentowych swoich zobowiązań lub należności w dwóch różnych walutach.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla transakcji wymiany walut.

Fragment:

(...) swapy, umowy forward na stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. Zatem, zdaniem tut. Organu, nawet jeżeli w efekcie wskazanych we wniosku transakcji tj. wymiany kasowej, FX Spot, FX Forward, FX Swap, FX CCIRS, FX opcje dochodzi do rzeczywistej wymiany walut to jednakże między stronami umowy zawierane są indywidualne kontrakty, dla których możliwe jest ustalenie indywidualnego wyniku na każdej transakcji.