US.IX/443-17/WS/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Dotyczy stosowania stawki 0-procentową - uznanie dostawy zs wewnątrzwspólnotową

US.IX/443-17/WS/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. dostawa wewnątrzwspólnotowa
  2. surowiec
  3. terytorium Polski
  4. wyroby gotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy dostawie towarów -> Miejsce dostawy towarów

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia:

W wyżej wymienionym piśmie strona podaje, iż do dnia 30.04.2004 r. była dostawcą surowca (drewna) dla firmy niemieckiej. Płatnikiem za surowiec był kontrahent z Niemiec. Jednakże surowiec pozostawał w Polsce, był przerabiany przez polską firmę i w postaci gotowego wyrobu był eksportowany do Niemiec. Strona korzystała z 0-procentowej stawki podatku VAT na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). Podatnik zwrócił się z zapytaniem, jak będzie wyglądać powyższa transakcja w świetle ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Zdaniem strony po zarejestrowaniu się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT UE nadal można stosować stawkę 0-procentową, a dostawę traktować jako wewnątrzwspólnotową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W danym przypadku nabywcą surowca, a więc i zarazem jego właścicielem jest wprawdzie kontrahent z Niemiec, jednakże dostawa ta nie spełnia warunków dostawy wewnątrzwspólnotowej. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest przede wszystkim jedną z czynności opodatkowanych VAT, o czym stanowi art. 5 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, co do zasady polega ona na wywozie towarów z terytorium kraju (Polski) w wykonaniu czynności określonych w art. 7, czyli dostawy towarów na terytorium innego państwa członkowskiego, w określonych w ustawie warunkach. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w stosunkach między krajami Wspólnoty, spełnia rolę podobną do tej, jaką w okresie przed 1.05.2004 r. spełniał eksport. Przy spełnieniu określonych w ustawie przesłanek podlega ona opodatkowaniu VAT, lecz według stawki 0-procentowej, co z jednej strony powoduje, że transakcja wywozu towaru (z Polski) do innego kraju członkowskiego nie jest obciążona podatkiem, a jednocześnie dostawcy pozwala na odzyskanie podatku uiszczonego przy nabyciu tego towaru.

Nawiązując do art. 22 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W danym przypadku transport towarów odbywa się na terytorium RP. Surowiec, który jest przedmiotem dokonanej przez spółkę dostawy nie opuszcza kraju. Kraj opuszcza gotowy wyrób, w innej postaci. Według pisma z dnia 13.05.2004 r., spółka była dostawcą surowca, a konkretnie drewna, na rzecz firmy niemieckiej, jednakże towar przekazywany był do innej firmy polskiej. Firma polska po dokonaniu przerobu drewna wysyłała go w formie gotowego wyrobu do Niemiec. W świetle obowiązującej od 1.05.2004 r. wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT transakcja ta nie spełnia warunków dostawy wewnątrzwspólnotowej i powinna być opodatkowana na ogólnych zasadach obowiązujących na terytorium kraju.

Przepisy obowiązującego przed 1.05.2004 r. § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) znajdują się obecnie w art. 83 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednakże dostawa towarów - w myśl nowych uregulowań - musi mieć miejsce na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, przez które rozumie się terytorium państwa nie wchodzącego w skład terytorium Wspólnoty.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.