PR/422/17/03/BM | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Na jakich warunkach można korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

PR/422/17/03/BM

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. produkcja
  2. przetwarzanie odpadów (śmieci) - recykling
  3. surowiec
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. (data wpływu 26.08.2003 r.) uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 16.09.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje:

Z przedstawionego przez spółkę „X” opisu sytuacji wynika, że jednostka prowadzi produkcję aluminiowych puszek i wieczek wykorzystując w procesie produkcji własne odpady aluminiowe w formie ażurów i ścinków oraz zniszczonych lub wadliwych puszek, oraz złom po wykorzystanych puszkach aluminiowych w formie sprasowanych brykietów aluminiowych, zakupiony od firm zajmujących się odzyskiem złomu oraz skupem złomu aluminium na terenie Polski. Ze względu na wymagania techniczne pierwszy proces produkcji polegający na przetworzeniu złomu na blachę aluminiową w ramach procedury celnej uszlachetniania biernego odbywa się na zlecenie spółki w formie usługi przez podwykonawców poza granicami Polski. Przez cały okres realizacji procesu odpady pozostają własnością spółki. Po powrocie złomu przerobionego na blachę aluminiową, kolejne fazy produkcji (tłoczenie kubków, przeciąganie, litografowanie, zwężanie, natrysk wewnętrzny, lakierowanie denka, testowanie, pakowanie) wykonywane są w fabrykach Spółki na terenie Polski. Podobne zasady dotyczą produkcji wieczek do puszek (cięcie, tłoczenie, natrysk wewnętrzny, lakierowanie, testowanie, pakowanie). Spółka wykorzystuje do swojej produkcji poza złomem puszek aluminiowych inne materiały takie jak: farby, lakiery, opakowania transportowe, taśmy stalowe do pakowania, folie itp.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze. zm.) wolna od podatku jest ta część dochodów uzyskanych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartość wykorzystanych odpadów w ogólnej wartości surowców i odpadów zużytych w procesie produkcji.

Definicja odpadów została określona w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628): „odpady oznaczają każdą substancję, lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do ich pozbycia jest zobowiązany".

Załącznik nr 1 do kategorii odpadów zalicza min.: pozostałości z produkcji, produkty nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania. Wykaz rodzajów odpadów, których wykorzystanie w procesie produkcji uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów, których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji (Dz.U. z 1998 r. Nr 8, poz. 29) wydanego na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy pdop. W pkt. 8 załącznika do ww. rozporządzenia wymieniono „odpady i złomy metaliczne oraz odpady stopów metali", zatem jeżeli Jednostka wykorzystuje w produkcji odpady oraz złom aluminiowy to przysługuje jej prawo do zwolnienia o którym mowa powyżej.

Dla przedmiotowego zwolnienia nie jest istotne czy odpady wykorzystywane przez podatnika powstały w toku własnego procesu technologicznego (procesu produkcji) czy zostały przez niego nabyte. Istotne jest by przetwarzane odpady wytworzono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz by zawierały się w załączniku do wykazu rozporządzenia Ministra Finansów. Art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy pdop. nie zawiera klauzuli zabraniającej pośredniego przerobu odpadów czy złomu poza granicami Polski.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia surowców. Przy ustalaniu dochodu wolnego od podatku zdaniem tut. Urzędu należy w tym przypadku odwołać się do wykładni celowościowej, jak słusznie podaje spółka, a nie słownikowej („surowce to materiały naturalnego pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, stanowiące produkt przemysłu wydobywczego, rolnictwa albo leśnictwa, podlegający dalszej przeróbce na półwyroby lub wyroby gotowe"), gdyż inaczej wyliczona ulga byłaby niezgodna z intencjami ustawodawcy. A zatem przez pojęcie surowce należy rozumieć także wszelkie komponenty i materiały użyte przy produkcji wyrobów.

Równocześnie informujemy, że zwolnienie o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych związane jest z działalnością gospodarczą w zakresie wykorzystywania odpadów i nie ma zastosowania do dochodów, które nie mają nic wspólnego z odpadami. Jeżeli spółka obok działalności związanej z gospodarką odpadami prowadzi inną działalność to nie można uznać, aby w świetle zapisu tego przedmiotowego zwolnienia dochód z tej innej działalności, nie związanej z gospodarką odpadami, mógł być w jakiejkolwiek części wolny od podatku.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.