BP-I/443-141/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Według jakich zasad i stawek podatku od towarów i usług należy opodatkować czynność świadczenia w kraju usług dekarskich do realizacji których podatnik zużywa określony materiał, surowiec?

BP-I/443-141/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. materiały
  2. surowiec
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek akcyzowy -> Stawki podatku

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art.2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 200 4r., Nr 54, poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania , sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego grupowania PKOB). Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) usługi wymienione wydanych w klasyfikacjach na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z art .41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust.2-12, art.83, art.119 ust 7, art 120 ust.2 i 3, art. 129 ust.1. Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2, lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz.535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę w piśmie wynika, że jednostka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług dekarskich, wykonywanych głównie z własnego materiału. Podatnik za wykonanie powyższych usług wystawia jedną fakturę – wartość jej zawiera koszt materiału wraz z usługą. Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy wyjaśnia że stawka podatku od towarów i usług uzależniona jest od klasyfikacji danej czynności jako wyrobu bądź usługi w świetle norm statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Oznacza to, że w przypadku gdy wykonywana przez podatnika czynność w kraju w świetle powołanych norm, klasyfikowana będzie jako usługa (wraz ze zużytym materiałem), a jej wykonanie następować będzie w ramach przedsięwzięcia obejmującego remont, budowę obiektu budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanych zgodnie z art.2 pkt 12 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r.), czynność ta objęta będzie opodatkowaniem według 7% stawki podatku od towarów i usług. W przypadku natomiast gdy realizowana przez podatnika dostawa obejmować będzie w świetle norm statystycznych zarówno świadczenie usług jak i wydanie towarów, towary te będą opodatkowane według zasad ogólnych podatkiem od towarów i usług w zależności od klasyfikacji PKWiU (w stosunku do usług zastosowanie zasady jak wyżej).

Tutejszy organ podatkowy informuje, że niniejsza odpowiedź została udzielona wyłącznie na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

materiały
P-3-443/31/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.