Surowiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to surowiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników stopowych i uszlachetniaczy, których wartość nie jest znana na etapie zlecenia

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2005 r. bez znaku (wpływ do tut. Urzędu w dniu 27.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników stopowych – uszlachetniaczy, których wartość nie jest znana na etapie zlecenia, postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe . Pismem z dnia 21.06.2005 r. (bez znaku) spółka zwróciła się z zapytaniem czy zużyte w procesie przetopu uszlachetniacze – składniki stopowe będą stanowiły koszt (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można udokumentować zakupy surowca wewnętrznym dowodem zakupu?

Fragment:

(...) załóg ok. 1700 kg wątroby na 38060 kg ogółem, w październiku 7597 kg od załóg na 49500 kg ogółem, w listopadzie 7125 kg od załóg na 52300 kg ogółem. Jednorazowy zakup surowca od jednego dostawcy nie przekracza w zasadzie kilkudziesięciu kilogramów. Transakcje zakupu od członków załóg, dokumentowane są ?wewnętrznym dowodem zakupu?, a surowiec odwożony jest do magazynu przetwórni, gdzie magazynier przyjmuje surowiec na dowód PZ i następnie przekazuje go do produkcji. Za surowiec pracownicy Spółki płacą gotówką, z której rozliczają się w kasie. Załączony do wniosku przykładowy dokument wewnętrzny stosowany przy zakupie świeżej wątroby z dorsza bezpośrednio przez pracowników Spółki od załóg łodzi i kutrów zawiera następujące elementy: określenie tylko jednej ze stron transakcji tj. kupującego, data i miejsce wystawienia, kolejny numer, ilość surowca i jego wartość, podpis wystawcy oraz osoby zatwierdzającej. W przedstawionym (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż torfu na cele leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą "wydobywanie i sprzedaż torfu" pod Nr PKD 1030, jestem podatnikiem podatku VAT. Wydobywam surowy torf, który chcę sprzedawać na cele leśnictawa, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

Fragment:

(...) Łódź, celem ustalenia prawidłowego symbolu PKWiU na klasyfikację towaru. W przypadku sklasyfikowania torfu w PKWiU w symbolu 10.30.10-00.3 jako surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych, zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku VAT wynosi 7%. W powyższym załączniku nr 3 do ustawy o VAT pod poz. 12 wymieniono surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych (w symbolu 10.30.10-00.3). Wobec powyższego jeśli sprzedawany przez Pana torf mieści się w symbolu PKWiU 10.30.10-00.3, jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 7 %. Powyższej informacji udzielono w oparciu o obowiązujący stan prawny. (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane dostawy poekstrakcyjnych śrut: sojowej i rzepakowej, zużywanych jako surowce do produkcji pasz ?

Fragment:

(...) wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 zmiana w Dz.U.Nr 145, poz. 1541) obniżył stawkę podatku do wysokości 7% do dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu: między innymi makuchów i innych stałych pozostałości po ekstrakcji tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego: mąki i grysiku z nasion oleistych i owoców oleistych ( PKWiU ex 15.41.3 ) - wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest podatnik podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto stosownie do § 5 ust. 3 tego rozporządzenia przepis ust. 2 stosuje się do dostawy oraz importu pod warunkiem, że nabywca tych towarów przedłoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabyte towary przeznaczy jako nawozy, pasze lub dodatki do (...)

2011
1
lut

Istota:

Na jakich warunkach można korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. (data wpływu 26.08.2003 r.) uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 16.09.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje: Z przedstawionego przez spółkę „X” opisu sytuacji wynika, że jednostka prowadzi produkcję aluminiowych puszek i wieczek wykorzystując w procesie produkcji własne odpady aluminiowe w formie ażurów i ścinków oraz zniszczonych lub wadliwych puszek, oraz złom po wykorzystanych puszkach aluminiowych w formie sprasowanych brykietów aluminiowych, zakupiony od firm zajmujących się odzyskiem złomu oraz skupem złomu aluminium na terenie Polski. Ze względu na wymagania techniczne pierwszy proces produkcji polegający na przetworzeniu złomu na blachę aluminiową w ramach procedury celnej (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stosowania stawki 0-procentową - uznanie dostawy zs wewnątrzwspólnotową

Fragment:

(...) podatkiem, a jednocześnie dostawcy pozwala na odzyskanie podatku uiszczonego przy nabyciu tego towaru. Nawiązując do art. 22 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W danym przypadku transport towarów odbywa się na terytorium RP. Surowiec, który jest przedmiotem dokonanej przez spółkę dostawy nie opuszcza kraju. Kraj opuszcza gotowy wyrób, w innej postaci. Według pisma z dnia 13.05.2004 r., spółka była dostawcą surowca, a konkretnie drewna, na rzecz firmy niemieckiej, jednakże towar przekazywany był do innej firmy polskiej. Firma polska po dokonaniu przerobu drewna wysyłała go w formie gotowego wyrobu do Niemiec. W świetle obowiązującej od 1.05.2004 r. wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT transakcja ta nie (...)

2011
1
sty

Istota:

Według jakich zasad i stawek podatku od towarów i usług należy opodatkować czynność świadczenia w kraju usług dekarskich do realizacji których podatnik zużywa określony materiał, surowiec?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z art.2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 200 4r., Nr 54, poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania , sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki (...)