ITPP1/443-1605/14/BS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który w wyniku zastosowania wskazanej receptury i technologii wytwarzania zawiera minimum 20% soku owocowego.
ITPP1/443-1605/14/BSinterpretacja indywidualna
  1. suplement diety
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży napojów bezalkoholowych - suplementów diety – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży napojów bezalkoholowych - suplementów diety.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków i innych produktów. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza produkować i sprzedawać wyrób ..., będący suplementem diety w postaci syropu, przeznaczony do spożycia bez konieczności rozcieńczania (Produkt).

Produkt działa wspomagająco w stanach obniżonej odporności, w przebiegu chorób infekcyjnych, w okresie osłabienia jesienno-zimowego oraz jako uzupełnienie niedoborów witaminy C w diecie. Polecany jest przede wszystkim dzieciom.

Produkt zawiera następujące składniki: cukier konsumpcyjny; wyciąg wodny 1:1 z owocu róży, owocu bzu czarnego i kwiatu bzu czarnego sporządzony przy użyciu owoców róży, owoców bzu czarnego, kwiatu bzu czarnego, soku bzu czarnego (odtworzonego z koncentratu bzu czarnego 65% i wody) i wody; rutyny siarczan; witamina C; kwas cytrynowy; sorbinian potasu; benzoesan sodu; woda.

Ponadto Spółka wskazuje, iż Produkt stanowi napój niegazowany, przeznaczony do spożycia bez konieczności rozcieńczania, w którym udział masowy soku owocowego wynosi minimum 20% składu surowcowego, przy czym udział ten osiągany jest dzięki zastosowaniu określonej receptury i technologii wytwarzania.

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną wydaną w dniu 31 października 2014 r. przez Urząd Statystyczny w Łodzi, wskazującą, że Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”, jeżeli jest wyrobem płynnym do bezpośredniego spożycia. Przedmiotowa opinia klasyfikacyjna stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który w wyniku zastosowania wskazanej receptury i technologii wytwarzania zawiera minimum 20% soku owocowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT, począwszy od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT, wynosi 23%.

Jedna w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 5%, która na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 11.07.19.0 (a więc sklasyfikowane pod symbolem takim jak Produkt): „pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju";podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 5%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania PKWiU 11.07.19.0 podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 5%, a jedynie te określone jako pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, bądź zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Zdaniem Spółki, aby możliwe było zastosowanie stawki VAT 5% dla napojów, konieczne jest spełnienie łącznie trzech niżej wymienionych przesłanek (pozycja 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT):

(i.) napój musi być klasyfikowany do grupowania 11.07.19.0 według PKWiU z 2008 r.

(ii.) jako „pozostałe napoje bezalkoholowe”,

(iii.) napój musi być niegazowany, oraz

(iv.) musi posiadać w swoim składzie surowcowym co najmniej 20% (masowo) soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego.

W tym względzie Spółka, wskazuje, że:

(i.) Otrzymała opinię klasyfikacyjną z 31 października 2014 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi o sygnaturze OKN-5672/KW-3275/2014, z której wynika, że Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”, jeżeli jest wyrobem płynnym do bezpośredniego spożycia. Z uwagi na fakt, że Produkt jest wyrobem płynnym do bezpośredniego spożycia, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy klasyfikacyjnej tego Produktu dla potrzeb niniejszego wniosku, bowiem analiza ta została dokonana przez kompetentny do tego organ i zakończona klasyfikacją Produktu do grupowania 11.07.19.0 PKWiU z 2008 r.

(ii.) Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Produkt jest napojem niegazowanym (syropem).

(iii.) Udział masowy soku owocowego w Produkcie wynosi minimum 20% składu surowcowego.

W zakresie sposobu wytwarzania/produkcji syropu, Spółka stoi na stanowisku, że ze względów podatkowych nie ma znaczenia, sposób wytwarzania, jeśli prowadzi on do uzyskania co najmniej 20% udziału masy soku w składzie surowcowym.

Odnośnie sposobu prawidłowego wyliczenia zawartości soku owocowego w produkcie końcowym, Spółka uważa, że zastosowany sposób jest najbardziej obiektywny, ponieważ wynika z zasad arytmetyki oraz jest zgodny z Polskimi Normami opracowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, organizacji branżowych, w tym w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Soków (AIJN) czy też Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS).

W świetle powyższego, ze względu na fakt, iż Produkt spełnia wszystkie przesłanki wskazane w pozycji 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT, tj.

(i) stanowi „Pozostałe napoje bezalkoholowe” mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 oraz (ii) jest to napój niegazowany, w którym (iii) udział masowy soku owocowego wynosi minimum 20% składu surowcowego, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W oparciu o art. 41 ust. 2a cyt. ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” w pozycji 31 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.”

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. To z kolei należy do podatnika, który jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem towaru bądź wykonywanych czynności.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza produkować i sprzedawać suplement diety w postaci syropu, przeznaczonego do spożycia bez konieczności rozcieńczania. Suplement diety jest napojem bezalkoholowym o nazwie ..., w którym udział masowy soku owocowego wynosi minimum 20% składu surowcowego i jest sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 11.07.19.0 – pozostałe napoje bezalkoholowe.

Wątpliwości Spółki sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii czy przy sprzedaży wskazanego produktu zastosowanie znajdzie stawka VAT w wysokości 5%.

Odnosząc treść przytoczonych powyżej przepisów do opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro Spółka sprzedaje suplement diety w postaci syropu, w którym udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, sklasyfikowany w PKWiU w grupowaniu 11.07.19.0. to o ile jest to napój niegazowany to podlega opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 31 zał. nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Spółkę, a w przypadku ustalenia w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej odmiennego od przedstawionego stanu faktycznego interpretacja indywidualna nie wywrze skutków prawnych.

Zauważyć bowiem należy, że analiza i weryfikacja wskazanej we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

suplement diety
IPPP3/4513-85/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.