IPTPP1/4512-453/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który w wyniku zastosowania wskazanej receptury i technologii wytwarzania zawiera minimum 20% soku owocowego?
IPTPP1/4512-453/15-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. obniżenie stawki podatku
 2. stawka preferencyjna
 3. suplement diety
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 03 września 2015 r. (data wpływu 10 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż syropu będącego suplementem diety sklasyfikowanym do grupowania PKWiU 11.07.19.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżonej stawki podatku VAT na sprzedaż syropu będącego suplementem diety sklasyfikowanym do grupowania PKWiU 11.07.19.0.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu, dystrybucji i promocji produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zamierza produkować i sprzedawać wyrób będący suplementem diety w postaci syropu, przeznaczonym do spożycia bez konieczności rozcieńczania („Produkt”).

Produkt jest suplementem diety pomagającym w zachowaniu prawidłowych funkcji układu moczowego. Zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny oraz ekstrakt z ziela pokrzywy i zagęszczony sok z żurawiny. Udział masowy soku w produkcie wynosi od 20,04% do 21,31%, to znaczy, że w procesie technologicznym z zagęszczonego soku żurawinowego o zawartości od 63°Brix do 67°Brix odtwarzany jest sok w ilości od 20,04g do 21,31g/100g produktu. Składniki produktu ułatwiają eliminację bakterii E. coli oraz wspierają funkcje wydalnicze układu moczowego i nerek, wspomagają naturalne mechanizmy obronne, przyczyniając się tym samym do oczyszczenia i do ochrony dróg moczowych.

Produkt zawiera następujące składniki: ekstrakt z owoców żurawiny, ekstrakt z ziela pokrzywy, pirodyksyny chlorowodorek, witamina B12, sok zagęszczony z żurawiny, sacharoza, aromat owoce leśne, benzoesan sodu, sorbinian potasu, woda oczyszczona. Ponadto Spółka wskazuje, że produkt ten nie jest napojem, który mógłby być spożywany w dowolnych ilościach, nie służy do gaszenia pragnienia, ani też nie jest syropem, na bazie którego mogłyby być produkowane lemoniady czy inne napoje. Jest on natomiast suplementem diety, sprzedawanym w niewielkich opakowaniach, którego dzienne spożycie nie powinno przekraczać określonych dawek i który służy oczyszczaniu, ochronie dróg moczowych i nerek.

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną wydaną 9 kwietnia 2015 r. przez Urząd Statystyczny, wskazującą, iż Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. Przedmiotowa opinia klasyfikacyjna stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który w wyniku zastosowania wskazanej receptury i technologii wytwarzania zawiera minimum 20% soku owocowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży Produktu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT, począwszy od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT, wynosi 23%.

Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 5%, która na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 10 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 11.07.19.0 (a więc sklasyfikowane pod symbolem takim jak Produkt): „pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego”, podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 5%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania PKWiU 11.07.19.0 podlegają opodatkowaniu według 5% stawki VAT, a jedynie te określone jako pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; bądź zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

Mając na uwadze powyższe, aby możliwe było zastosowanie 5% stawki VAT dla napojów, konieczne jest spełnienie łącznie trzech niżej wymienionych przesłanek (pozycja 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT):

 • napój musi być klasyfikowany do grupowania 11.07.19.0 według PKWiU z 2008 r. jako „pozostałe napoje bezalkoholowe”;
 • napój musi być niegazowany, oraz
 • musi posiadać w swoim składzie surowcowym co najmniej 20% (masowo) soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego.

W tym względzie, Wnioskodawca, wskazuje, że:

 • Spółka otrzymała opinię klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny, z której wynika, iż Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”. Z uwagi na fakt, iż Produkt jest wyrobem płynnym do bezpośredniego spożycia, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy klasyfikacyjnej tego Produktu dla potrzeb niniejszego wniosku, bowiem analiza ta została dokonana przez kompetentny do tego organ i zakończona klasyfikacją Produktu do 11.07.19.0 PKWiU 2008 r.;
 • jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Produkt jest napojem niegazowanym (syropem),
 • udział masowy soku owocowego w Produkcie wynosi minimum 20% składu surowcowego.

W zakresie sposobu wytwarzania/produkcji syropu, Spółka uważa, że ze względów podatkowych nie ma znaczenia, sposób wytwarzania jeśli prowadzi on do uzyskania co najmniej 20% udziału masy soku w składzie surowcowym.

W świetle powyższego, ze względu na fakt, iż Produkt spełnia wszystkie przesłanki wskazane w pozycji 31 załącznika numer 10 do ustawy o VAT tj. (i) stanowi „Pozostałe napoje bezalkoholowe” mieszczące się w grupowaniu PKWiU z 2008 r. 11.07.19.0 oraz (ii) jest to napój niegazowany, w którym (iii) udział masowy soku owocowego wynosi minimum 20% składu surowcowego, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją towarów i usług, która ma aktualnie zastosowanie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji, zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod pozycją 52 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Stosownie natomiast do treści art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%” w pozycji 31 wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

 1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
 2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.”

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. To z kolei należy do podatnika, który jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem towaru bądź wykonywanych czynności.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla sprzedaży Produktu.

Z powołanych przepisów wynika, że dla zastosowania w przedmiotowej sprawie obniżonej 5% stawki podatku VAT, w odniesieniu do będącego przedmiotem zapytania produktu, niezbędnym jest nie tylko aby był on klasyfikowany w określonym grupowaniu PKWiU ale również musi być napojem bezalkoholowym - wyłącznie niegazowanym, w którym udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, dystrybucją i promocją produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Produkt jest suplementem diety pomagającym w zachowaniu prawidłowych funkcji układu moczowego. Zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z owoców żurawiny oraz ekstrakt z ziela pokrzywy i zagęszczony sok z żurawiny. Udział masowy soku w produkcie wynosi od 20,04% do 21,31%. Spółka wskazuje, że produkt ten nie jest napojem, który mógłby być spożywany w dowolnych ilościach, nie służy do gaszenia pragnienia, ani też nie jest syropem, na bazie którego mogłyby być produkowane lemoniady czy inne napoje. Jest on natomiast suplementem diety, sprzedawanym w niewielkich opakowaniach, którego dzienne spożycie nie powinno przekraczać określonych dawek i który służy oczyszczaniu, ochronie dróg moczowych i nerek. Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe”.

Wobec powyższego, mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowego Produktu – w sytuacji, gdy faktycznie mieści się on w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 i udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego – będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

Trzeba przy tym zauważyć, że ustawodawca we wskazanym przepisie uzależnił możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku do dostawy napojów bezalkoholowych niegazowanych zawierających sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny, od wielkości udziału masowego soku w składzie surowcowym takiego napoju. Jednocześnie, regulacje dotyczące podatku od towarów i usług nie powołują definicji soku, jak też nie rozstrzygają kwestii sposobu uzyskania przez wytwórcę napoju odpowiedniego poziomu soku w tym napoju. Problem ten jest kwestią w zakresie technologii i receptury napoju, wykraczającą poza uprawnienia organu wydającego interpretację indywidualną wynikające z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie może być więc przedmiotem oceny przez tut. Organ.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie prawidłowość stawki podatku VAT na produkt opisany we wniosku –suplement diety, w którym udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Nie rozstrzyga zaś poprawności klasyfikacji wydanej przez Ośrodek Klasyfikacji Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi dla wyżej wymienionego produktu. Informację dotyczącą produktu sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU ex 11.07.19.0 potraktowano jako element zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i przy tym założeniu wydano niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku, tutejszy organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obniżenie stawki podatku
ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

stawka preferencyjna
ITPP1/443-924/14/JP | Interpretacja indywidualna

suplement diety
IPTPB2/415-351/13-4/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.