IPPP3/4513-85/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Obowiązek oznaczania suplementu diety znakami akcyzy
IPPP3/4513-85/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. suplement diety
  2. znaki akcyzy
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Przedmiot opodatkowania
  3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2015 r. (data wpływu 19 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania suplementu diety znakami akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku oznaczania suplementu diety znakami akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Hurtownia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami leczniczymi i suplementami diety. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane nabyciem wewnątrzwspólnotowym suplementu diety o nazwie X i sprzedażą go w Polsce. Suplement diety będzie składać się z alkoholu etylowego (38%) oraz wyciągów z różnych ziół takich jak mirra, ostryż, mniszek, orzech włoski, goryczka, piołun, cynamon, kozłek lekarski, pięciornik, tatarak, szanta, kardamon oraz karmel. Produkt nie zawiera substancji wypełniających i cukru (z wyjątkiem naturalnie występujących cukrów). Nie zawiera pomidorów. Pojemność 250 ml. Produkt znajduje się w rejestrze suplementów diety prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (w zał.). Ze względu na swoje właściwości (oświadczenia zdrowotne) sprzedaż będzie odbywała się przede wszystkim w aptekach.

Przedmiotowy produkt nie jest przeznaczony do konsumpcji jako napój. Wskazuje na to etykieta, która zaleca spożywanie zaledwie 1 łyżeczki (ok. 5 ml) 2 do 3 razy dziennie, rozcieńczonej w szklance wody lub herbaty (nie mniej niż w 160 ml). Zawartość alkoholu w powstałym napoju wynosi mniej niż 1,2% obj. Etykieta produktu w załączeniu. Zdaniem Wnioskodawcy kodem CN właściwym dla ww. produktu jest kod.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (dalej: „upa” lub „Ustawa”) wyrobami akcyzowymi są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. Legalna definicja napojów alkoholowych została natomiast zawarta w art. 92 u.p.a. Jest to jednak definicja ogólna i wyłącznie na jej podstawie nie jest możliwe określenie, czy konkretny wyrób jest napojem alkoholowym i w konsekwencji, czy objęty jest przepisami dotyczącymi wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, czy też nie. Dlatego też, w tym zakresie koniecznym jest odwołanie się do szczegółowych definicji wyrobów wymienionych enumeratywnie w przedmiotowym przepisie, tj. uznanych jako piwo, wino, napoje fermentowane, produkty pośrednie oraz alkohol etylowy. Definicja alkoholu etylowego została zawarta w art. 93. ust 1 upa i stosownie do jej treści alkoholem etylowym są m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone odpowiednio symbolami PKWiU 15.91.10,15.92.11 i 15.92.12 oraz kodami CN 2208 i 2207. W omawianym przypadku wyrobem akcyzowym jest wyłącznie alkohol etylowy zawarty w suplemencie diety, wynika to wprost z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy w myśl którego za alkohol etylowy uznaje się w każdym przypadku czysty alkohol etylowy i wszelkie wyroby o rzeczywistej zawartości alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, oznaczone kodami CN 2208 i 2207, a także alkohol etylowy zawarty (w ilości powyżej 1,2% objętości) w innych wyrobach, objętych innymi kodami CN niż wskazane powyżej (np. alkohol etylowy zawarty w wyrobach czekoladowych, lekach itp.). Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe przedmiotowego suplementu diety doprowadzi do powstania obowiązku zapłaty akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy przedmiotowego produktu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że przedmiotowy suplement diety nie podlega oznaczaniu znakami akcyzy. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza fakt, iż w myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) wprowadzonej w życie rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Suplementy diety klasyfikowane są jako CN 2106 - Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani nie wyłączone, w związku z czym produkt Wnioskodawcy należy uznać pod taką właśnie klasyfikacją. Z kolei analiza załącznika nr 3 do ustawy nie zawiera w swoim wykazie produktów objętych tą klasyfikacją jak produktów, które muszą być oznaczane znakami akcyzy a co za tym idzie, w ocenie Wnioskodawcy to również potwierdza jego stanowisko, iż suplement jest zwolniony z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (banderolowania). Powyższe stanowisko zostało wyrażone także w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/443-403/14/LG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej akcyzą, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 114 ustawy obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami leczniczymi i suplementami diety. Wnioskodawca jest zainteresowany nabyciem wewnątrzwspólnotowym suplementu diety o nazwie X. i sprzedażą go w Polsce. Suplement diety będzie składać się z alkoholu etylowego (38%) oraz wyciągów z różnych ziół takich jak mirra, ostryż, mniszek, orzech włoski, goryczka, piołun, cynamon, kozłek lekarski, pięciornik, tatarak, szanta, kardamon oraz karmel. Produkt nie zawiera substancji wypełniających i cukru (z wyjątkiem naturalnie występujących cukrów). Nie zawiera pomidorów. Produkt znajduje się w rejestrze suplementów diety prowadzonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedmiotowy produkt nie jest przeznaczony do konsumpcji jako napój. Wskazuje na to etykieta, która zaleca spożywanie zaledwie 1 łyżeczki (ok. 5 ml) 2 do 3 razy dziennie, rozcieńczonej w szklance wody lub herbaty (nie mniej niż w 160 ml). Zawartość alkoholu w powstałym napoju wynosi mniej niż 1,2% obj. Zdaniem Wnioskodawcy kodem CN właściwym dla przedmiotowego produktu jest kod.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo suplementu diety X. o kodzie CN.

Ustawodawca określając zakres wyrobów akcyzowych, które są objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy, odsyła do załącznika nr 3 do ustawy, który enumeratywnie, w sposób zupełny wskazuje wyroby akcyzowe, które podlegają oznaczaniu znakami akcyzy. Przedmiotowy załącznik oprócz wskazania listy wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy wskazuje kody CN, pod którymi są zaklasyfikowane wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Jeżeli ustawodawca wskazał, że obowiązkowi oznaczania podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, to tym samym wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi wymienionymi w załączniku nr 3 nie podlegają oznaczaniu znakami akcyzy.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić że w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy nabywanego wewnatrzwspólnotowo suplementu diety. Przedmiotowy suplement diety, jak wskazał Wnioskodawca, jest oznaczony kodem CN. Zatem wyrób ten nie jest wyrobem akcyzowym wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy. Tym samym przedmiotowy suplement diety nie podlega oznaczaniu znakami akcyzy.

Zatem w analizowanym przypadku Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy nabywanego wewnątrzwspólnotowo suplementu diety X. o kodzie CN.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

suplement diety
IPTPP1/4512-453/15-2/IG | Interpretacja indywidualna

znaki akcyzy
IPPP3/4513-100/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-403/14/LG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.