IPPP2/4512-333/16-6/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dotyczy zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy suplementów diety

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 30 maja 2016 r. (doręczone Stronie w dniu 1 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 10 czerwca 2016 r. (doręczone Stronie w dniu 14 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy suplementów diety – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 14 czerwca 2016 r. (data wpływu 21 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla dostawy suplementów diety.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji suplementów diety takich jak: błonniki, ekstrakty roślinne, witaminy i inne, które są przeznaczone do spożycia wewnętrznego.

Wnioskodawca w procesie technologicznym polegającym na wytłoku, suszeniu i mikronizacji, wytwarza suplementy diety w postaci błonników. Wnioskodawca wytwarza błonniki z owoców, zbóż i warzyw, które przed przeprowadzonym procesem technologicznym występują w następującej postaci:

  • skórka aronu z miąższem, łuska gryki, skórka jabłka z miąższem, łuska orkiszu, łuska pszenicy, łuska żyta, skórka marchwi z miąższem, skórka ogórka kiszonego, łuska owsa, skórka pomarańczy gorzkiej, skórka czarnej porzeczki.

Z uwagi na wskazaną powyżej działalność polegającą na dystrybucji suplementów diety, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

W odpowiedzi na wezwania tut. Organu do uzupełnienia przedstawionego stanu faktycznego o wskazanie symbolu PKWiU dystrybuowanych suplementów diety w postaci błonników, Spółka wskazała, że właściwym kodem PKWiU dla sprzedaży suplementów diety jest 10.89.19.0 – pozostałe różne artykuły spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane. Ponadto. Wnioskodawca wskazał, że błonniki nie zawierają alkoholu, w tym również o zawartości przekraczającej 1,2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jaką stawką podatku od towarów i usług będzie objęta dystrybucja suplementów diety przeznaczonych do spożycia wewnętrznego powstałych w procesie technologicznym polegającym na wytłoku, suszeniu i mikronizacji owoców, zbóż i warzyw tj. skórki aronu z miąższem, łuski gryki, skórki jabłka z miąższem, łuski orkiszu, łuski pszenicy, łuski żyta, skórki marchwi z miąższem, skorki ogórka kiszonego, łuski owsa, skórki pomarańczy gorzkiej, skórki czarnej porzeczki.

Stanowisko Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do dystrybucji suplementów diety w postaci błonników wymienionych w powyższym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tejże ustaw, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne.

W niniejszej sprawie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca wskazuje, iż w jego ocenie suplementy diety przeznaczone do spożycia wewnętrznego powstałe w procesie technologicznym polegającym na wytłoku, suszeniu i mikronizacji zgodnie z PKWiU 2008 powinny zostać sklasyfikowane pod symbolem 10.89.19.0 „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Stosownie do art. 41 ust 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT wynosi 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do tejże ustawy.

W związku z powyższym sklasyfikowaniem pod symbolem PKWiU 10.89.19.0 Wnioskodawca wskazuje, iż symbol ten znajduje się w załączniku numer 3 do ustawy pod pozycją 48. W związku z powyższym na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT , oraz w nawiązaniu do załącznika nr 3 do tejże ustawy, Wnioskodawca podnosi, iż wskazane w powyższym stanie faktycznym suplementy diety powinny być objęte stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 ), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji suplementów diety takich jak: błonniki, ekstrakty roślinne, witaminy i inne, które są przeznaczone do spożycia wewnętrznego.

Spółka w procesie technologicznym polegającym na wytłoku, suszeniu i mikronizacji, wytwarza suplementy diety w postaci błonników. Spółka wytwarza błonniki z owoców, zbóż i warzyw, które przed przeprowadzonym procesem technologicznym występują w następującej postaci:

  • skórka aronu z miąższem, łuska gryki, skórka jabłka z miąższem, łuska orkiszu, łuska pszenicy, łuska żyta, skórka marchwi z miąższem, skórka ogórka kiszonego, łuska owsa, skórka pomarańczy gorzkiej, skórka czarnej porzeczki.

Spółka wskazała, że właściwym symbolem PKWiU dla sprzedaży suplementów diety jest 10.89.19.0 – pozostałe różne artykuły spożywcze gdzie indziej niesklasyfikowane. Wnioskodawca wskazał również, że błonniki nie zawierają alkoholu, w tym również o zawartości przekraczającej 1,2%.

Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla opisanych we wniosku produktów.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że dostawa wskazanych we wniosku suplementów diety w postaci błonników przeznaczonych do spożycia wewnętrznego, z uwagi na to, że nie są one ekstraktem słodowym, nie zawierają alkoholu i zostały sklasyfikowane w PKWiU ex 10.89.19.0 jako pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.