IPPP2/4512-141/16-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży suplementu diety w obniżonej stawce podatku VAT, w wysokości 8%
IPPP2/4512-141/16-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. stawka preferencyjna
 2. stawki podatku
 3. suplement diety
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 12 lutego 2016 r. (data wpływu 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży suplementu diety – Fitolizyny nefrocaps forte, w obniżonej stawce podatku VAT, w wysokości 8% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży suplementu diety – Fitolizyny nefrocaps forte, w obniżonej stawce podatku VAT, w wysokości 8%.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu, dystrybucji produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

Spółka zamierza produkować produkt spożywczy - suplement diety Fitolizyna nefrocaps forte w postaci kapsułki. Produkt ma na celu wspomaganie funkcji organizmu tj. wspomaganie prawidłowego funkcjonowania nerek i dróg moczowych. Fitolizyna nefrocaps forte zawiera w swoim składzie: ekstrakt z korzenia pietruszki, ekstrakt z ziela skrzypu, ekstrakt z kłącza perzu, ekstrakt z liścia brzozy, ekstrakt z korzenia lubczyka, ekstrakt z ziela nawłoci, ekstrakt z ziela rdestu.

Fitolizyna nefrocaps forte to suplement diety, który:

 • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek (korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy),
 • wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy),
 • przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu, przez co ułatwia usuwanie wraz z moczem niepożądanych produktów przemiany materii (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy),
 • pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych, poprzez korzystny wpływ na zmniejszanie ich przyczepności do ścianek dróg moczowych (ziele rdestu).

Ze względu na uzupełniający charakter preparatu w stosunku do stosowanej diety, a także fakt, iż preparat ten nie jest przeznaczony do zapobiegania czy też leczenia konkretnych chorób (a więc nie można go uznać za produkt leczniczy) należy stwierdzić, iż stanowi on suplement diety w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tekst jednolity z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 594).

Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną z dnia 23 grudnia 2015 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi wskazującą, iż Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Przedmiotowa opinia klasyfikacyjna stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktu, który jest zakwalifikowany jako „pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży Produktu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, powołują symbole statystyczne. W tym zakresie klasyfikacją statystyczną, która ma zastosowanie do celów opodatkowania VAT, począwszy od 1 stycznia 2011 r. jest PKWiU z 2008 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT podstawowa stawka VAT, którą opodatkowane są czynności podlegające VAT, wynosi 23%.

Jednak w stosunku do dostawy niektórych towarów oraz usług zastosowanie znajdują stawki obniżone. Jedną z obniżonych stawek VAT jest stawka 8%, która na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy towarów oraz usług wymienionych w załączniku numer 3 do ustawy o VAT.

Zgodnie z pozycją 48 załącznika numer 3 do ustawy o VAT towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU z 2008 r. ex 10.89.19.0 (a więc sklasyfikowane pod symbolem takim jak Produkt): „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%” podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU. Oznacza to, że nie wszystkie towary klasyfikowane do grupowania PKWiU 10.89.19.0 podlegają opodatkowaniu według 8% stawki VAT, a jedynie te określone jako „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%”.

Mając na uwadze powyższe, aby możliwe było zastosowanie 8% stawki VAT dla artykułów spożywczych konieczne jest spełnienie łącznie niżej wymienionych przesłanek (pozycja 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT):

  1. Produkt spożywczy musi być klasyfikowany do grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”,
  2. Produkt spożywczy nie jest ekstraktem słodowym,
  3. Produkt spożywczy nie należy do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W tym względzie, Wnioskodawca, wskazuje, że:

  1. Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną z dnia 23 grudnia 2015 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi wskazującą, iż Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Z uwagi na fakt, iż Produkt jest produktem spożywczym przeznaczonym do bezpośredniego spożycia, nie ma potrzeby przeprowadzania szczegółowej analizy klasyfikacyjnej tego Produktu dla potrzeb niniejszego wniosku, bowiem analiza ta została dokonana przez kompetentny do tego organ i zakończona klasyfikacją Produktu do PKWiU 10.89.19.0.
  2. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, produkt nie jest ekstraktem słodowym.
  3. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, produkt nie należy do grupy produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %.

W świetle powyższego, ze względu na fakt, iż Produkt spełnia wszystkie przesłanki wskazane w pozycji 48 załącznika numer 3 do ustawy o VAT tj. (i) stanowi, Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, (ii) z wyłączeniem ekstraktów słodowych (iii.) i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% Spółka jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 8% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyżej przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.). Niniejsza klasyfikacja stosowana jest na potrzeby podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Przy czym, stosownie do art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu, dystrybucji produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów. Wnioskodawca zamierza produkować produkt spożywczy - suplement diety Fitolizyna nefrocaps forte w postaci kapsułki. Produkt ma na celu wspomaganie funkcji organizmu tj. wspomaganie prawidłowego funkcjonowania nerek i dróg moczowych. Fitolizyna nefrocaps forte zawiera w swoim składzie: ekstrakt z korzenia pietruszki, ekstrakt z ziela skrzypu, ekstrakt z kłącza perzu, ekstrakt z liścia brzozy, ekstrakt z korzenia lubczyka, ekstrakt z ziela nawłoci, ekstrakt z ziela rdestu. Fitolizyna nefrocaps forte to suplement diety, który wspomaga prawidłowe funkcjonowanie nerek (korzeń pietruszki, ziele skrzypu, kłącze perzu i liść brzozy), wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy), przyczynia się do zwiększenia eliminacji wody z organizmu, przez co ułatwia usuwanie wraz z moczem niepożądanych produktów przemiany materii (kłącze perzu, korzeń lubczyka, ziele nawłoci i liść brzozy) oraz pomaga eliminować patogenne bakterie z dróg moczowych, poprzez korzystny wpływ na zmniejszanie ich przyczepności do ścianek dróg moczowych (ziele rdestu). Wnioskodawca wskazuje, że ze względu na uzupełniający charakter preparatu w stosunku do stosowanej diety, a także fakt, że preparat ten nie jest przeznaczony do zapobiegania czy też leczenia konkretnych chorób stanowi on suplement diety w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wnioskodawca otrzymał opinię klasyfikacyjną z dnia 23 grudnia 2015 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi wskazującą, że Produkt mieści się według Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług, w wysokości 8%, w odniesieniu do sprzedaży suplementu diety w postaci kapsułki – Fitolizyna nefrocaps forte.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że produkty sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, niebędące ekstraktami słodowymi i produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

W konsekwencji, sprzedaż suplementu diety w postaci kapsułki – Fitolizyna nefrocaps forte zaklasyfikowanego do grupowania PKWiU 10.89.19.0, niestanowiącego ekstraktu słodowego i niebędącego produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towaru do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego. W związku z tym, niniejszą interpretację wydano na podstawie grupowania wskazanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.