IPPP3-443-732/10-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie sukcesji generalnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.07.2010 r. (data wpływu 26.07.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sukcesji generalnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sukcesji generalnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku z restrukturyzacją Grupy E. planowane jest połączenie transgraniczne spółki E. B. NV z siedzibą w Belgii, forma prawna „naamloze vennootschap”, (dalej: „Wnioskodawca”) ze spółką E. P. Sp. z o.o. (dalej: „spółka przejmowana”), przy czym:

 1. Wnioskodawca jest belgijskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu w Belgii podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. Wnioskodawca na dzień połączenia będzie posiadał 100% udziałów w spółce przejmowanej;
 3. spółka przejmowana jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT;
 4. połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”);
 5. z uwagi na fakt, że po połączeniu Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność prowadzoną przez spółkę przejmowaną na terytorium Polski, Wnioskodawca, przed dokonaniem połączenia, utworzy w Polsce swój oddział w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do którego ze skutkiem od dnia połączenia zostaną alokowane aktywa i pasywa przejęte przez Wnioskodawcę od spółki przejmowanej;
 6. Oddział Wnioskodawcy w Polsce będzie stanowił zakład Wnioskodawcy na terytorium Polski w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004, Nr 211 poz. 2139) i zostanie zarejestrowany w Polsce dla celów podatkowych (zostaną złożone odpowiednie zgłoszenia identyfikacyjne);
 7. Oddział w Polsce zostanie zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT jako podatnik VAT czynny;
 8. z uwagi na fakt, że na dzień połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w spółce przejmowanej, Wnioskodawca nie będzie wydawał żadnych udziałów w zamian za przejęty majątek spółki przejmowanej;
 9. na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 152 poz. 1223, ze zm., dalej Ustawa o rachunkowości) połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, a księgi rachunkowe spółki przejmowanej nie zostaną zamknięte.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z połączeniem transgranicznym firmy Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej na spółkę Wnioskodawcy prowadzącą działalność w Polsce poprzez Oddział w Polsce przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością spółki przejmowanej (sukcesja generalna), w szczególności obowiązek aktualizacji danych w rejestrach podatkowych oraz złożenia deklaracji podatkowych za spółkę przejmowaną...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z połączeniem transgranicznym na mocy zasady sukcesji generalnej na Oddział Wnioskodawcy w Polsce przejdą wszelkie prawa i obowiązki w zakresie podatku VAT związane z działalnością spółki przejmowanej, w szczególności prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego nieodliczonego przez spółkę przejmowaną do dnia połączenia oraz prawo do rozliczenia (zwrotu) nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym nierozliczonej do dnia połączenia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 W związku z połączeniem transgranicznym Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej na Wnioskodawcę przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością spółki przejmowanej (sukcesja generalna). Efektywnie prawa i obowiązki podatkowe przejdą na Oddział Wnioskodawcy w Polsce, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek (art. 93 § 1 pkt 1);
 2. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (art. 93 § 2 pkt 1).

Powyższe zasady stanowią odzwierciedlenie w prawie podatkowym zasady sukcesji generalnej określonej w art. 494 § 1 KSH, który stanowi, że spółka przejmująca albo spółka nowozawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Z uwagi na postanowienia art. 491 § 1 KSH zasada ta ma zastosowanie również do połączeń spółek kapitałowych ze spółkami zagranicznymi wskazanymi w tym przepisie.

Zdaniem Spółki, z uwagi na fakt, że Ordynacja podatkowa nie zawiera żadnych szczególnych przepisów odnośnie zasad sukcesji obowiązków podatkowych w przypadku połączenia transgranicznego podmiotów, w analizowanej sytuacji zastosowanie znajdą wskazane powyżej przepisy art. 93 § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Jako że na gruncie tych przepisów brak jest jakichkolwiek podstaw do tego aby w analizowanej sytuacji przyjąć odmienne traktowanie podmiotu zagranicznego, tj. Wnioskodawcy, zdaniem Spółki, Wnioskodawca działający w Polsce poprzez Oddział jako sukcesor prawny spółki przejmowanej i podmiot kontynuujący działalność prowadzoną przez spółkę przejmowaną wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki podatkowe spółki przejmowanej z dniem połączenia (czyli z dniem, w którym połączenie stanie się skuteczne w państwie spółki przejmującej, tj. Belgii), czyli m.in. Oddział Wnioskodawcy w Polsce będzie zobowiązany do aktualizacji danych w rejestrach podatkowych oraz złożenia deklaracji podatkowych za spółkę przejmowaną.

Spółka pragnie podkreślić, że powyższe stanowisko odnośnie sukcesji obowiązków podatkowych w przypadku połączeń transgranicznych znajduje pełne potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje podatkowe (patrz np. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z 12 września 2008 r., sygn. IP-PB3-423-837/08-2/MB, z 27 listopada 2008 r. sygn. IPPB3/423-1373/08-2/AG oraz z 17 grudnia 2008 r. sygn. IPPB5/423-66/08-3/MB).

Ad. 2 Zdaniem Spółki, w związku z połączeniem transgranicznym Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną na mocy zasady sukcesji generalnej na Wnioskodawcę, a efektywnie na Oddział Wnioskodawcy w Polsce, przejdą wszelkie prawa i obowiązki w zakresie podatku VAT związane z działalnością spółki przejmowanej, w szczególności prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego nieodliczonego przez spółkę przejmowaną do dnia połączenia oraz prawo do rozliczenia (zwrotu) nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym nierozliczonej do dnia połączenia.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego:

 1. po połączeniu Wnioskodawca zamierza kontynuować, poprzez założony w tym celu oddział, działalność gospodarczą prowadzoną uprzednio przez spółkę przejmowaną wykorzystując do tego celu majątek przejęty w wyniku połączenia;
 2. Oddział Wnioskodawcy w Polsce zostanie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Zdaniem Spółki, zasada sukcesji praw i obowiązków podatkowych określona w przepisach Ordynacji podatkowej, znajduje pełne zastosowanie w przypadku praw i obowiązków spółki przejmowanej wynikających z Ustawy o VAT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Oddział Wnioskodawcy w Polsce będzie uprawniony do:

 1. odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną i nieodliczonego przez nią do dnia połączenia, czyli na Oddział Wnioskodawcy w Polsce przejdzie prawo określone w art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT;
 2. zwrotu lub rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, która nie została zwrócona lub rozliczona do dnia połączenia przez spółkę przejmowaną, czyli na Oddział Wnioskodawcy w Polsce przejdzie prawo określone w art. 87 ust. 1 Ustawy o VAT.

Zdaniem Spółki, w związku z przejęciem spółki przejmowanej na Oddział Wnioskodawcy w Polsce przejdą także inne prawa i obowiązki niż wyżej wymienione, które zostały przewidziane w Ustawie o VAT i rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

Spółka pragnie podkreślić, że powyższe stanowisko odnośnie połączeń transgranicznych znajduje całkowite potwierdzenie w praktyce organów podatkowych wydających interpretacje podatkowe (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r., Sygn. IPPP2/443-1441/08-2/SAP).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, że niniejsze rozstrzygniecie dotyczy podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydana zostanie odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.