IBPP3/443-480/11/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 15 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismami z dnia 12 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) oraz z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 2 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 lipca 2011 r. nr IBPP3/443-480/11/AB, oraz pismem z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 2 sierpnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 22 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem wniosku jest wniesienie, w procedurze przekształcenia spółki cywilnej na mocy art. 26 par. 4 do spółki jawnej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz udzielenie odpowiedzi czy takie wniesienie przedsiębiorstwa nie jest opodatkowane podatkiem VAT.

A. i J. L. prowadzą działalność gospodarczą pod nazwą A, w formie spółki cywilnej tj. działalność prowadzą wspólnie, wspólnie dokonują rozliczeń, a koncesja na prowadzenie A została udzielona na przedsiębiorców M. i J. L. W obecnym stanie faktycznym M. i J. L. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej A chcą wnieść tak prowadzone przedsiębiorstwo do nowo zakładanej spółki jawnej. W procedurze przekształcenia spółki cywilnej na mocy art. 26 par. 4 ksh.

Nadmienić należy, iż małżonkowie są jedynymi udziałowcami spółki jak również osobiście wykonują zarząd spółki.

Treść art. 551 w zw. z art. 552 k. c. uzasadniają zapatrywanie, że w razie rozporządzenia przedsiębiorstwem na nabywcę przedsiębiorstwa przechodzą wszystkie wchodzące w jego skład koncesje, licencje i zezwolenia albowiem w myśl poglądów doktryny należy zauważyć, iż wniesienie przedsiębiorstwa do spółki nie stanowi jego zbycia - jest to sukcesja uniwersalna, mocą której przedsiębiorstwo przechodzi w całości na nowy podmiot.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż wszystkie składniki majątku wchodzące w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będą przedmiotem wniesienia do Spółki Jawnej. Wnioskodawca oprócz A będącej przedmiotem wniosku nie prowadzi innego rodzaju działalności bądź innej A. Przedmiotem transakcji będzie całe przedsiębiorstwo prowadzone przez Spółkę cywilną rozumiane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem transakcji będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca prosi o interpretację w przedmiocie wniesienia, w procedurze przekształcenia spółki cywilnej na mocy art. 26 par. 4 k.s.h. do spółki jawnej przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części oraz udzielenie odpowiedzi czy takie wniesienie przedsiębiorstwa w drodze sukcesji uniwersalnej nie jest opodatkowane podatkiem VAT na mocy przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, takie przeniesienie nie stanowi wniesienia aportem lecz jest sukcesją uniwersalną i nie jest opodatkowane podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że jak wskazał Wnioskodawca nastąpi przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Zatem niniejszą interpretację wydano kierując się opisem zdarzenia przyszłego w szczególności wskazaniem, że mamy do czynienia właśnie z tą formą zmiany prawnej funkcjonowania Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej lub prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Natomiast, w świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższa kwestia została uregulowana w art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347/1 ze zm.) wskazano, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy. Zatem przyjąć należy, iż pojęcie to obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Zauważyć należy, że transakcja zbycia nie obejmuje przekształceń.

Jak wskazano we wniosku przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nastąpi w oparciu o przepis art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), w myśl którego spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną.

Zgodnie z treścią art. 26 § 5 k.s.h. spółka, o której mowa § 4, staje się spółką jawną z chwilą wpisu do rejestru. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Przed zgłoszeniem, o którym mowa w § 4, wspólnicy dostosują umowę spółki do przepisów o umowie spółki jawnej (art. 26 § 6).

Z treści art. 552 K.s.h. wynika, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na mocy art. 553 § 1 cyt. wyżej ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 2 i 3 K.s.h.).

Ponadto stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Na podstawie art. 12 ust. 1a ww. ustawy, do celów identyfikacji podatkowej za przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się również wpis spółki cywilnej do rejestru na podstawie art. 26 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408 i Nr 229, poz. 2276).

Treść powołanych przepisów wskazuje, że w przypadku przekształceń spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. Podkreślenia wymaga, że zarówno przed przekształceniem, jak i po nim, mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną.

Mając na uwadze powyższe oraz brzmienie cytowanych wyżej przepisów uznać należy, że zamierzona czynność skutkować będzie uniwersalnym przejściem praw i obowiązków podatkowych spółki cywilnej (spółki przekształcanej) na spółkę jawną (spółkę przekształconą). W rozpatrywanej sytuacji nie nastąpi rozwiązanie spółki cywilnej, lecz jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie będzie miało miejsce zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Jednocześnie wskazać należy, że w przedstawionej sytuacji nie dojdzie do transakcji zbycia przedsiębiorstwa należącego do spółki cywilnej, wobec czego zastosowania nie znajdzie przepis art. 6 pkt 1 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w części dotyczącej opodatkowania przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną uznać należy za prawidłowe. Jednakże podkreślić należy, że czynność przekształcenia nie jest objęta dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie przepisów dotyczących Kodeksu spółek handlowych tut. organ wydał odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.