0111-KDIB1-1.4017.6.2018.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:
- Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony,
- Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 7 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej Ordynacji podatkowej, w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:

 • Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony,
 • Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej Ordynacji podatkowej, m.in. w zakresie ustalenia, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:

 • Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony,
 • Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania (dalej: „Bank Dzielony”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Dzielony jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) oraz bankiem krajowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.; dalej: „Prawo bankowe”). Bank Dzielony jest członkiem Grupy. Jedynym akcjonariuszem Banku Dzielonego jest Bank z siedzibą w Niemczech.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania (dalej: „Bank Przejmujący”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w rozumieniu Prawa bankowego. Bank Przejmujący podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w CIT od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. W dalszej części wniosku Bank Dzielony oraz Bank Przejmujący będą określani łącznie jako „Zainteresowani”.

Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „Kodeks spółek handlowych”), tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie (dalej: „Podział”, „Transakcja”). Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący części majątku Banku Dzielonego (dalej: „Część Wydzielana”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym w ramach Części Wydzielanej na Bank Przejmujący zostaną przeniesione akcje spółki akcyjnej).

W wyniku planowanego Podziału, w Banku Dzielonym pozostawiona zostanie część majątku Banku Dzielonego związana z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalność w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych (dalej: „Część Pozostająca”).

Zarówno Część Wydzielana, jak i Część Pozostająca, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), oraz - art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”).

Kwalifikacja Części Wydzielanej oraz Części Pozostającej jako ZCP na gruncie ww. przepisów prawa podatkowego jest przedmiotem odrębnych wniosków wspólnych Zainteresowanych o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (przy czym, w zakresie podatku VAT, przedmiotem zapytania jest kwalifikacja jako ZCP jedynie Części Wydzielanej). W związku z tym, powyższa kwestia nie jest przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku
o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału, będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego (dalej: „Dzień Podziału”). W Dniu Podziału składniki majątku Banku Dzielonego, składające się na Część Wydzielaną i określone w planie Podziału, sporządzonym zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zostaną z mocy prawa przeniesione z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący.

W związku z powyższym zadano m.in. pytanie:

Czy, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:

 1. Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony oraz
 2. Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony?

(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Zainteresowanych, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:

 1. Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony oraz
 2. Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony.

Uzasadniając powyższe stanowisko, Zainteresowani wskazali, iż art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Jak stanowi art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis § 1, stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Zainteresowanych, przepisy te należy czytać łącznie jako jedną normę prawną.

W okolicznościach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku (podział przez wydzielenie) z regulacji art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że jeżeli majątek Banku Dzielonego przejmowany na skutek Podziału przez Bank Przejmujący (Część Wydzielana) oraz majątek pozostający w Banku Dzielonym (Część Pozostająca) będą stanowić ZCP, to Bank Przejmujący wstąpi z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Banku Dzielonego pozostające w związku ze składnikami majątku Banku Dzielonego przydzielonymi Bankowi Przejmującemu w planie Podziału.

Oznacza to, że sukcesja praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego uwarunkowana jest istnieniem dwóch ZCP w chwili podziału przez wydzielenie. A skoro tak, to należy przyjąć, że przedmiotem tej sukcesji są tylko te prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego, które są związane z tą ZCP Banku Dzielonego, która zostanie przydzielona Bankowi Przejmującemu w planie Podziału.

Skoro istnienie ZCP warunkuje sukcesję praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, a zakres tej sukcesji jest przedmiotowo ograniczony poprzez funkcjonalny wymóg „pozostawania w związku” z przydzielonymi w planie podziału składnikami majątku, to konsekwentnie należy uznać, że przedmiotem tej sukcesji mogą być tylko te prawa i obowiązki, które pozostają w związku ze ZCP przydzieloną Bankowi Przejmującemu w planie Podziału.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe (przykładowo w wyroku WSA z 8 lutego 2017, sygn. akt III SA/Wa 712/16 oraz wyroku WSA z 21 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 502/16), przedmiotem sukcesji są wszelkie skonkretyzowane prawa i obowiązki podatkowe istniejące na dzień podziału. Należy jednak podkreślić, iż przedmiotem sukcesji prawno-podatkowej przewidzianej w art. 93c Ordynacji podatkowej będą jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku z przydzielonymi sukcesorowi w planie podziału składnikami majątku, co wynika z zasad Kodeksu spółek handlowych (...).

Dodatkowo jak wskazują organy podatkowe, przedmiotem sukcesji podatkowej mogą być tylko tzw. „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki spółki dzielonej, które związane są z wydzielaną częścią majątku i na dzień podziału nie zostały zrealizowane przez spółkę dzieloną - tak przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej 10 czerwca 2016 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak: IBPB-1- 2/4518-15/16/BD oraz w interpretacji indywidualnej wydanej 29 czerwca 2016 r., Znak: IBPB-1-2/4518-13/16/AK: (...) przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „stany otwarte”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „pozostają” jeszcze w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku”.

Ponadto, jak to zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych (przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 24 maja 2017 r., Znak: 0111-KDIB3-2.4012.45.2017.2.SR oraz interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 26 kwietnia 2017 r., Znak: 0112-KDIL1-3.4012.5.2017.1.KB), wskazać należy, iż a contrario w związku z faktem, iż przedmiotem sukcesji są „prawa i obowiązki”, to te z nich, które uległy konkretyzacji przed podziałem (a więc te zdarzenia, których skutki, tj. rozpoznanie przychodu lub kosztu, zostały ujęte dla celów podatkowych przed podziałem) nie będą przedmiotem sukcesji - nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „stanami otwartymi”). Prawa i obowiązki te będą bowiem miały charakter „stanów zamkniętych”, które nie podlegają sukcesji podatkowej na gruncie art. 93c Ordynacji podatkowej. Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1- 2.4017.2.2017.2.BD) należy przyjąć, że po podziale Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku do Spółki Przejmującej, tj. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, wszelkie zobowiązania podatkowe powstałe przed podziałem, do których zapłaty była zobowiązana Spółka Dzielona, nie staną się przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c OP. W konsekwencji, Spółka Przejmująca nie będzie zobowiązana do zapłaty podatków, które wynikają z zobowiązań podatkowych Spółki Dzielonej powstałych przed dniem wydzielenia. Co istotne, powyższe znajduje potwierdzenie w odpowiedzi Ministra Rozwoju i Finansów z 8 listopada 2016 r., Znak: PS2.054.32.2016, na interpelację poselską nr 6845. Minister Rozwoju i Finansów wskazał w niej, że po podziale przez wydzielenie na podstawie art. 93c OP przedmiotem sukcesji nie są m.in.: prawo do stwierdzenia nadpłaty podatku i otrzymania jej zwrotu za okres sprzed podziału, obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego za okres sprzed podziału (w tym wynikającego z decyzji organu podatkowego), a także prawo i obowiązek dokonywania korekt deklaracji za okres sprzed podziału.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zainteresowanych, wyniku podziału przez wydzielenie, sukcesji podatkowej podlegać będą te prawa i obowiązki związane z wydzielanymi składnikami majątkowymi przydzielonymi spółce przejmującej w planie podziału, które nie uległy konkretyzacji do dnia podziału, w konsekwencji spółka przejmująca nie będzie ponosiła odpowiedzialności za zobowiązania spółki dzielonej, które uległy konkretyzacji do tego dnia (w szczególności przedmiotem sukcesji nie będzie prawo do stwierdzenia nadpłaty podatku i otrzymania jej zwrotu za okres sprzed podziału, obowiązek zapłaty zobowiązania podatkowego za okres sprzed podziału, a także prawo i obowiązek dokonywania korekt deklaracji za okres sprzed podziału). Podsumowując, w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału:

 1. Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony oraz
 2. Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, w kontekście zadanego pytania wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku było wyłącznie ustalenie, czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, w świetle przepisów art. 93c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w wyniku Podziału Banku Dzielonego, polegającego na przeniesieniu Części Wydzielanej na Bank Przejmujący, po Dniu Podziału Bank Przejmujący będzie ponosił odpowiedzialność tylko za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną będące tzw. „stanami otwartymi”, to jest związane ze składnikami majątku Banku Dzielonego wchodzącymi w skład Części Wydzielanej stanowiącej ZCP Banku Dzielonego, które nie uległy konkretyzacji do Dnia Podziału - za które to zobowiązania po Dniu Podziału odpowiedzialności nie będzie ponosić Bank Dzielony oraz Bank Przejmujący nie będzie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Banku Dzielonego związane z Częścią Wydzielaną, stanowiącą ZCP Banku Dzielonego, które uległy konkretyzacji do Dnia Podziału, tj. są „stanami zamkniętymi” na Dzień Podziału, za które odpowiedzialność będzie ponosić Bank Dzielony. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia możliwość uznania Części Pozostającej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, którą to okoliczność przyjęto jako niepodlegający weryfikacji element opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nadmienić należy ponadto, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.