Sukcesja uniwersalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sukcesja uniwersalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy spółka, prowadząc w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału, będzie miała status podatnika VAT dla potrzeb polskich przepisów o podatku VAT? Czy spółka wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przejętej Firmy, w szczególności, prawa i obowiązki firma wynikające z polskich przepisów VAT? Czy w oparciu o wyżej wspomnianą sukcesję praw i obowiązków podatkowych Firmy, Spółce przysługiwało będzie, w szczególności, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, istniejącego w dniu połączenia po stronie Firmy, jak również prawo do odliczenia w przyszłych okresach rozliczeniowych ewentualnej nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, lub też do zwrotu tej nadwyżki na rachunek bankowy Spółki Oddział w Polsce?

Fragment:

(...) (łączenie przez przejęcie). Należy przy tym zaznaczyć, iż, jak stanowi art. 515 § 1 KSH, połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma już udziały spółki przejmowanej. W wyniku dokonanego połączenia przez przejęcie, spółka przejmowana (tu: Firma) zostaje rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Konsekwencją dokonanego połączenia spółek jest tzw. sukcesja uniwersalna przez spółkę przejmującą praw i obowiązków spółki przejmowanej. Regułę tę statuuje art. 494 § 1 KSH, według którego spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Planowane przez Spółkę połączenie z Firmą będzie połączeniem transgranicznym w rozumieniu powołanego wyżej art. 491 § 1 1 KSH. Skutkiem tego (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy dokonanie przedmiotowego połączenia wskazaną metodą będzie miało wpływ na dotychczasowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, z których korzystała „G.” Sp. z o.o. a po dokonaniu połączenia będzie korzystał w tym zakresie jako sukcesor „N.” w kontekście uregulowań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, a w szczególności w kontekście § 3 ust. 4 powyższego rozporządzenia?

Fragment:

(...) Równocześnie art. 93 ustawy – Ordynacja podatkowa zastrzega, iż osoba prawna powstała w wyniku łączenia się osób prawnych, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych). W powyższym przypadku mamy więc do czynienia z wystąpieniem szczególnego zjawiska prawnego jakim jest sukcesja uniwersalna, polegającego nie na nabyciu grupy pojedynczych składników majątkowych, lecz kompleksu majątkowego (w skład którego wchodzą tak rzeczy, jak i prawa oraz sytuacje prawne), z którym to nabyciem związane są swoiste skutki prawne, stąd uregulowania w zakresie skutków prawnych przejścia poszczególnych składników majątkowych (w drodze sukcesji syngularnej) nie znajdują tu zastosowania. W przypadku sukcesji uniwersalnej mamy do czynienia z „nabyciem” całego (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rozumieniu art. 93c ustawy Ordynacja podatkowa Jednostka o której mowa we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w ramach planowanej konsolidacji z innym bankiem zamierza dokonać integracji działalności tych banków w zakresie call-center. W Banku działalność ta jest wykonywana przez jednostkę operacyjną działającą w ramach Banku (dalej: Jednostka). W drugim banku działalność taka prowadzona jest przez odrębną spółkę z o.o. Jednostka jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku. Pod względem finansowym, Jednostka posiada własny budżet (zestawienie planowanych przychodów i wydatków) oraz ewidencję użytkowanych składników majątkowych. W związku z trym, że w budżecie do Jednostki przypisane są również planowane wydatki można stwierdzić, iż w skład Jednostki wchodzą również zobowiązania (np. zakupy inwestycyjne, wydatki szkoleniowe itp.). Obecnie rozważane są różna warianty restrukturyzacji działalności call-center w ramach nowej grupy kapitałowej (powstałej po połączeniu obu (...)

2011
1
maj

Istota:

Problematyka dzielenia i łączenia się Spółek w swietle art. Ordynacji podatkowej.

Fragment:

(...) postanowienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, tutejszy organ podatkowy potwierdził stanowisko w/w Spółki, że majątek podlegający wydzieleniu przez spółkę, jak i majątek pozostający w spółce dzielonej spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Art. 93c ustawy łączy następstwo prawne jedynie z tymi składnikami majątku, które osobom prawnym przydzielono w planie podziału. Nie jest to pełna sukcesja uniwersalna, a raczej sukcesja uniwersalna częściowa. Plan podziału jest pisemnym uzgodnieniem miedzy spółką zieloną a spółką przejmującą. Nie jest on czynnością prawną, ma raczej charakter czynności faktycznej. Plan podziału powinien zawierać w szczególności dokładny opis i podział składników majątku (aktywów i pasywów) oraz być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub spółki przejmującej. Zgodnie z art. 534 § 1 pkt 7 i 8 ustaw z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek (...)

2011
1
maj

Istota:

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z faktur VAT wystawionych w miesiącu lipcu przez nowopowstałą jednostkę budżetową a dotyczących zakupu energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych dokonanych przez zakład budżetowy w miesiącu czerwcu?

Fragment:

(...) W dniu 28.05.2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W złożonym w dniu 28.05.2007 r. wniosku Podatnik przedstawiając (...)

2011
1
lut

Istota:

Jak należy rozliczyć skutki podatkowe operacji gospodarczych w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o.?

Fragment:

(...) W wyniku weryfikacji pisma Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 15.10.2003 r. nr PB/415-37/03, stanowiącego pisemną interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa, wydaną w trybie art.l4 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art.14 b § 2 ww. ustawy stwierdza co następuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w piśmie z dnia 18.08.2003 r. wynika, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową. Na dzień poprzedzający datę wydania postanowienia Sądu o wpisie do KRS zamknięte zostały księgi rachunkowe Spółki Jawnej, a następnie na dzień wydania postanowienia Sądu otwarto księgi rachunkowe Spółki z o.o. W związku z powyższym powstał problem jak należy przyporządkować przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące odpowiednio okresu trwania i funkcjonowania (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy odziałowi Spółki prawa handlowego, samodzielnie sporządzającemu bilans i będącemu podatnikiem podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na inne odziały tej samej Spółki, będące odrębnymi podatnikami podatku VAT, które uległy likwidacji?

Fragment:

(...) łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej. Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod ogólnym tytułem „sukcesja uniwersalna", kiedy to z mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i obowiązki swego poprzednika prawnego. Sukcesja prawna w dziedzinie opodatkowania występuje w dwóch zasadniczych postaciach m.in. przejmowania podatkowych praw i obowiązków w przypadku przekształcenia lub połączenia osób prawnych. Następstwo prawne dotyczy głównie obowiązków podatnika. W niektórych przypadkach sukcesja w prawie (...)