Sukcesja prawna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sukcesja prawna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

Ustalenie spółki zobowiązanej do rozliczenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej w związku z przeniesieniem części majątku (oddziałów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa) spółki dzielonej na przejmującą

Fragment:

Powoduje to, iż w celu określenia zasad alokacji rozliczeń podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nabywcom końcowym, konieczne jest uwzględnienie tych specyficznych zasad deklarowania i płatności podatku. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, w celu prawidłowego dokonania wspomnianej alokacji uwzględnić należy zasady określone w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Zastosowanie w tym przypadku wyłącznie zasad określających moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie energii elektrycznej prowadziłoby do powstania istotnych rozbieżności w planowanym sposobie alokacji pozostałych rozliczeń podatkowych do Spółki dzielonej i Spółki przejmującej. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie wiążą momentu zadeklarowania i zapłaty akcyzy od energii elektrycznej z momentem powstania obowiązku podatkowego. W szczególności, należy uwzględnić, iż od Dnia wydzielenia faktury dokumentujące sprzedaż energii przez Oddziały wydzielane będą co do zasady wystawiane przez Spółkę przejmującą. Mając na uwadze powyższe, w praktyce możliwe będą sytuacje, gdy np. dostawa energii elektrycznej nastąpi w danym okresie rozliczeniowym od pierwszego dnia miesiąca do dnia poprzedzającego Dzień wydzielenia, tj. będzie zrealizowana przez Spółkę dzieloną. Faktura potwierdzająca tę sprzedaż zostanie wystawiona przez Spółkę dzieloną najpóźniej w dniu poprzedzającym Dzień wydzielenia lub zostanie wystawiona już przez Spółkę Przejmującą w Dniu lub po Dniu wydzielenia w tym samym lub w następnym okresie rozliczeniowym z terminem płatności przypadającym na jeszcze następny okres rozliczeniowy.

2015
29
lip

Istota:

Spółka jako następca prawny spółki kapitałowej X korzysta z ochrony prawnej wynikającej z otrzymanych przez X pisemnych informacji/interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wydanych spółce kapitałowej X w latach: pomiędzy 2003 r. a 2004 r., od 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. oraz w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia przekształcenia.

Fragment:

Sukcesja prawna w odniesieniu do wydanych informacji/interpretacji prawa podatkowego odnosi wyłącznie do Wnioskodawcy w sytuacji, gdy poprzednik prawny zastosował się do wydanej dla niego interpretacji. Sukcesja prawna nie obejmuje natomiast ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Spółki do interpretacji podatkowej wydanej dla poprzednika prawnego w takim samym stanie faktycznym jaki istniał w Spółce. Wydana interpretacja była przedmiotem skargi złożonej przez Wnioskodawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z dnia 9 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 92/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez Spółkę. W swoim orzeczeniu Sąd, zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów prezentowanym w zaskarżonej interpretacji, że prawa w rozumieniu art . 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art . 93a § 1 Ordynacji podatkowej tj. w postaci ochrony wynikającej z art . 14d Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. jak i ochrony wynikającej z art . 14k i nast. O.p. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r., powstają w momencie zastosowania się przez zainteresowanego do interpretacji przed jej zmianą bądź uchyleniem.

2012
14
lis

Istota:

Sukcesja prawna w odniesieniu do wydanych informacji/interpretacji prawa podatkowego odnosi wyłącznie do Wnioskodawcy w sytuacji, gdy poprzednik prawny zastosował się do wydanej dla niego interpretacji. Sukcesja prawna nie obejmuje natomiast ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Spółki do interpretacji podatkowej wydanej dla poprzednika prawnego w takim samym stanie faktycznym jaki będzie istniał w Spółce.

Fragment:

Sukcesja prawna w odniesieniu do wydanych informacji/interpretacji prawa podatkowego odnosi wyłącznie do Wnioskodawcy w sytuacji, gdy poprzednik prawny zastosował się do wydanej dla niego interpretacji. Sukcesja prawna nie obejmuje natomiast ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Spółki do interpretacji podatkowej wydanej dla poprzednika prawnego w takim samym stanie faktycznym jaki będzie istniał w Spółce. Mając powyższe na uwadze stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

Czy przekształcenie Spółki kapitałowej (Spółki z ograniczoną odpowiedzialności) w Spółkę jawną niesie za sobą obowiązki w podatku od towarów i usług dla spółki przekształcanej oraz przekształconej, tj. czy czynność ta jest czynnością podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu art. 5, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 534 ze zm.)?

Fragment:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy tutaj zauważyć, iż jak wynika z ww. przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania. na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki: w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia, świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

2011
1
sie

Istota:

W jaki sposób rozdzielić przychody i koszty Ch przed i po uzyskaniu przez nią osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

Fragment:

Natomiast do dnia poprzedzającego dzień uzyskania osobowości prawnej przez Ch., przychody i koszty przez nią poniesione powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „ podatnikami ”. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku Ch. uzyskanie osobowości prawnej nastąpiło w dniu 01 grudnia 2009r. W tej samej dacie stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Stosownie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a – 16m.

2011
1
sie

Istota:

„Czy przekazany majątek dla Chorągwi nie będzie stanowił przychodu podatkowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?”

Fragment:

Zdaniem Ch, majątek dla niej przekazany pomniejszony o przekazane zobowiązania, który pozostawał w faktycznym posiadaniu Ch, nie będzie stanowił przychodu podatkowego, ponieważ znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie zalicza się do przychodów podatkowych przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Majątek przekazany dla Ch, który był w jej faktycznym władaniu do dnia uzyskania osobowości prawnej i był odzwierciedlony w funduszu podstawowym jednostki samobilansującej, będzie stanowił dla Ch fundusz założycielski. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. W myśl § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.

2011
1
sie

Istota:

W jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkową przejętych przez Ch środków trwałych oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe po uzyskaniu osobowości prawnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)?

Fragment:

W związku z powyższym, w sytuacji Ch, znajdzie zastosowanie również art. 16 (winno być 16h) ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że podmioty, o których mowa w art. 16g ust. 9, powstałe z przekształcenia, podziału, z zastrzeżeniem ust. 5 albo połączenia podmiotów oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony, podzielony, połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7. Reasumując zdaniem Wnioskodawcy, środki trwałe pozostające we władaniu Ch, a następnie przekazane jej formalnie, po uzyskaniu osobowości prawnej, powinny być wprowadzone do ewidencji księgowej Ch na dzień uzyskania osobowości prawnej w wartości początkowej wynikającej z ksiąg rachunkowych tej Ch przed wydzieleniem, a dotychczasowa metoda amortyzacji powinna być kontynuowana. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.

2011
1
cze

Istota:

W związku z restrukturyzacją Spółka przejęła m.in. 5 innych spółek. Na dzień przejęcia spółki przejmowane wykazywały w swoich rozliczeniach podatku VAT, nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. W wyniku przejęcia spółek, Spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Na gruncie opisanego stanu faktycznego, Spółka wystąpiła z następującymi pytaniami:Czy na dzień przejęcia spółkom przejmowanym przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z kosztów prowadzonej działalności, mającej na celu realizację projektów inwestycyjnych w zamiarze odsprzedaży lub wynajmu nieruchomości, Czy Spółka przejmująca , jako następca prawny spółek GBS, uprawniona jest do rozliczenia kwot nadwyżek podatku naliczonego, wykazanych uprzednio przez spółki przejmowane jako kwoty do przeniesienia do następnego okresu, Czy Spółka miała prawo rozliczyć łączną kwotę wynikającą z przedmiotowych nadwyżek spółek przejmowanych w złożonej przez siebie deklaracji VAT-7 za pierwszy okres rozliczeniowy po przejęciu.

Fragment:

Na podstawie art 86 ust 1 i19 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54,poz 535 z późn.zm.) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jedynie w takim zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przepis art. 86 ust 19 powołanej ustawy,jeżeli w danym okresie, podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Zasada neutralności podatku wyraża się przez wprowadzenie takich uregulowań prawnych, w których podatek naliczony (zapłacony ) przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika w jego działalności opodatkowanej może zostać odliczony, nie stanowiąc tym samym dla podatnika dodatkowego obciążenia. Podstawowym warunkiem posiadania praw do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług jest związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Natomiast zasada przenoszenia przez podatnika, który czasowo nie wykonuje czynności opodatkowanych podatku naliczonego na kolejny okres rozliczeniowy, umożliwia podatnikowi u którego powstał podatek naliczony, a w danym okresie nie wykonał czynności opodatkowanych, kwotę podatku naliczonego za ten okres przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy.