Sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sukcesja Numeru Identyfikacji Podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
2
paź

Istota:

Czy spółce z o.o., powstałej z przekształcenia Spółdzielni, nadany zostanie nowy numer identyfikacji podatkowej NIP?

Fragment:

U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust. 3 cyt. wyżej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają: również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych. Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązek zmiany numeru identyfikacyjnego podatnika.

Fragment:

Powyżej przedstawione przekształcenie nie zostało objęte regulacją art. 12 ustawy o NIP dotyczącym sukcesji numeru identyfikacji podatkowej. W związku z powyższym, stwierdzić należy, iż skoro przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej nie przewidują sukcesji NIP dla tego typu przekształcenia, Wnioskodawca będzie obowiązany do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, zatem nie będzie uprawniony do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
mar

Istota:

Czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, tj. "przekształcenia" przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o. o. poprzez wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem do spółki z o. o. spowodujestanie, że spółka z o. o. przejmie NIP wnoszonego przedsiębiorstwa?

Fragment:

Z przedstawionego w ww. wniosku stanu wynika, że wskutek zmiany formy prawnej prowadzonej przez Pana działalności, tj. przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej poprzez wniesienie całego przedsiębiorstwa aportem, powstanie spółka z o. o. Zaprezentowany przez Pana pogląd stanowi, że w momencie wnoszenia całego majątku przedsiębiorstwa do spółki z o. o. nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a spółka z o. o. jako nowy podmiot będzie zobowiązana uzyskać nowy NIP. W myśl art. 12 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 702, ze zm.) NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: 1)przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; 2)przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Wśród nich nie wymieniono przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o. o. (spółkę kapitałową) jako przekształcenia uprawniającego do przejęcia NIP. Oznacza to, że opisana przez wnioskodawcę zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie spowoduje sukcesji NIP i utworzona na skutek wniesienia aportem całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej spółka z o. o. jako nowy podmiot podejmując działalność gospodarczą będzie zobowiązana ubiegać się o NIP. Wobec powyższego stanowisko Pana zawarte w przedmiotowym wniosku, a dotyczące niemożliwości przejęcia przez spółkę z o. o. NIP wniesionego przedsiębiorstwa osoby fizycznej jest słuszne.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy sukcesji numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Spółki Cywilnej Sieć Handlowa “…” … przedstawione we wniosku z dnia 8.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej sukcesji numeru identyfikacji podatkowej w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. za prawidłowe U z a s a d n i e n i e W dniu 15.12.2005 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki Cywilnej Sieć Handlowa “…” o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedmiotowego pisma wynika, że wspólnicy spółki cywilnej zamierzają przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem podatników w wyniku przekształcenia nowy podmiot zachowa dotychczasowy numer identyfikacji podatkowej. Ocena prawna stanowiska Podatnika: Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681 z późn. zm.) NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dniu wydania niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest dla Spółki wiążąca, jest wiążąca do czasu jej zmiany lub uchylenia – dla organów podatkowych i kontroli skarbowej właściwych dla podatnika jako wnioskodawcy.

2011
1
mar

Istota:

Czt utworzone Gospodarstwo Pomocnicze jako nowa jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej, utworzona na bazie majątkowej dotychczasowego Zakładu Usług Technocznych powinna uzyskać nowy NIP, czy posługiwać się NIP dotychczasowym ZUT?

Fragment:

Jest to nowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona na bazie majątkowej dotychczasowego Zakładu Usług Technicznych i będąca następcą prawnym tegoż Zakładu. Zdaniem podatnika ograniczenie takie wynika z art. 12 ust. 1 ustawy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego, stwierdza co następuje: Zawarte w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ograniczenie, polega na możliwości sukcesji NIP tylko w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy, spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Ponieważ NIP nadany nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków należy nadać NIP dla następcy prawnego wymienionego we wniosku.

2011
1
lut

Istota:

Czy takie przekształcenie:1) Spowoduje konieczność przeprowadzenia likwidacji dotychczasowej działalności z prawnymi konsekwencjami takiego postepowania (remanent likwidacyjny i rozliczenie go, wykreślenie z działalności, nowe dane rejestracyjne NIP, Regon, nowa kasa fiskalna)?2) Czy też nowa spółka jako następca prawny zachowa wszystkie przywileje i obejmie zobowiązania dotychczas prowadzonej działalności po uzupełnieniu jedynie niezbędnych formalności (sporządzenie umowy spółki, zgłoszenie jej w Urzędzie Gminy, uzyskanie nowego NIP dla spółki)?Stanowisko strony.Uważamy, że nie zachodzi konieczność likwidacji dotychczasowej działalności, a jedynie powinniśmy:1) zawrzeć formalną umowę spółki cywilnej,2) uzyskać nowy NIP dla spółki,3) kontynuować dotychczasową działalność przy zachowaniu ciągłości rozliczeń w zakresie podatku PIT jaki i VAT.

Fragment:

Sukcesję numeru NIP określa art. 12 ust. 1 zgodnie z którym NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: 1) przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobowę spółkę gminy, 2) przekształcenia spółki cywilnej w spółke handlową lub spółki handlowej w inną spółke handlową. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 14, poz. 176) przychód z udziału w spółce cywilnej określa sie według udziału określonego w umowie spółki. W przypadku braku określenia udziału przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe czyli po 50% każdy ze wspólników. Uzyskiwanie dochodów z udziału w spółce cywilnej nie pozbawia podatników wspólnego rozliczenia z małżonkiem, przy zachowaniu warunków tego rozliczenia określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 24 w/w ustawy w razie likwidacji działalności gospodarczej dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych oraz rzeczowych składników majątków związanych z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

Nr 142, poz. 702 z późn. zm.) NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. W związku z tym spółka jawna przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachowa NIP spółki jawnej.

2011
1
sty

Istota:

Spółka cywilna przekształca się w spółkę jawną, nie ulegają zmianie udziałowcy, profil oraz forma opodatkowania. Wspólnicy wybierają w 2004 roku 19% podatku liniowego. Pytanie brzmi:
1. Czy z chwilą przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną zachowam możliwość opodatkowania 19 % podatkiem liniowym swoich dochodów?
2. Czy powstała spółka jawna zachowa obecny NIP spółki cywilnej?
3. Czy powstała spółka jawna przejmie po spółce cywilnej wynikające prawa i obowiązki?
Stanowisko podatnika: Moim zdaniem mam prawo do przekształcenia spółki i korzystać z podatku liniowego, zachować NIP i ciągłość spółki cywilnej.

Fragment:

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 a ustawy Ordynacja podatkowa osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Biorąc pod uwagę powyższe spółka jawna przejmie wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki cywilnej. Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy mogą wybrać opodatkowania swoich dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stałym 19 % podatkiem. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna (art. 1), a nie spółka cywilna, czy też jawna w związku z powyższym wybór formy opodatkowania dochodu dotyczy konkretnego wspólnika spółki (składa oświadczenie do 20 stycznia – art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a nie spółki jako całości (wszystkich wspólników).

2011
1
sty

Istota:

Czy po przekształceniu przedsiębiorstwa NIP pozostaje bez zmian?

Fragment:

Spółka która powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich charakter. Zatem w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Spółka Akcyjna, podmiot ten jest obowiązany do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2 oraz VAT-R. Zgodnie z art. 9 ust.1 powołanej wyżej ustawy, podatnicy podatku od towarów i usług mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem rejestracyjnym NIP-2 nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty posiadające osobowość prawną podlegają co do zasady wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Zatem w przypadku wszystkich danych podlegających ujawnieniu w KRS, zmiana tychże danych następuje w momencie wydania stosownego postanowienia przez sąd, a dotyczącego tychże danych. Postanowienie to ma charakter konstytutywny. Jak wynika z powyższego termin do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 wynosi 14 dni od dnia postanowienia o wpisie do KRS. Zgodnie z art. 9 ust. 9 Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11 poz.50 ze zm.) jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu organowi podatkowemu w terminie 7 dni od dnia,w którym nastąpiła zmiana.