Sukcesja | Interpretacje podatkowe

Sukcesja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sukcesja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie: przejścia (sukcesji) wszystkich praw i obowiązków wynikających z należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, w przypadku gdy przed dniem przekształcenia Wnioskodawca jako przedsiębiorca przekształcany wystąpi o zwrot tej nadwyżki oraz sukcesję zobowiązań z tytułu podatku VAT Wnioskodawcy przedsiębiorcy przekształcanego wykazanego przez przedsiębiorcę przed datą przekształcenia
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o. o. dokonanego zgodnie z art. 584 1 i następne KSH spowoduje przejście (sukcesję) wszystkich praw i obowiązków wynikających z należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, w przypadku gdy przed dniem przekształcenia Wnioskodawca jako przedsiębiorca przekształcany wystąpi o zwrot tej nadwyżki oraz sukcesję zobowiązań z tytułu podatku VAT Wnioskodawcy przedsiębiorcy przekształcanego wykazanego przez przedsiębiorcę przed datą przekształcenia? (pytanie nr 8 wniosku) Zdaniem Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę z o. o. dokonanego zgodnie z art. 584 1 i następne KSH spowoduje przejście (sukcesję) wszystkich praw i obowiązków wynikających z należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym, w przypadku gdy przed dniem przekształcenia Wnioskodawca jako przedsiębiorca przekształcany wystąpi o zwrot tej nadwyżki oraz sukcesję zobowiązań z tytułu podatku VAT Wnioskodawcy przedsiębiorcy przekształcanego wykazanego przez przedsiębiorcę przed datą przekształcenia. Uprawnienie otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym określone w przepisach ustawy o VAT należy do kategorii praw, a tym samym Spółkę z o. o. w tym zakresie należy uznać za sukcesora Wnioskodawcy w trybie art. 93a Ordynacji podatkowej.
2017
11
lut

Istota:
Przychody z tyt. nieodpłatnych świadczeń
Fragment:
Z literalnego brzmienia przepisu art. 584 K.s.h. wynika, że sukcesja między przedsiębiorcą przekształcanym, a spółką przekształconą ma charakter sukcesji uniwersalnej (z wyjątkami enumeratywnie w ustawie wskazanymi). W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej w momencie przekształcenia stroną umów o dostawę towarów oraz umów o świadczenie usług, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego, stanie się automatycznie spółka przekształcona. Z uwagi na powyższe spółka przekształcona stanie się z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez podmioty trzecie po dniu przekształcenia. Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową reguluje przepis art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ww. przepisem jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. W myśl (...)
2016
27
lip

Istota:
Przychody z tyt. nieodpłatnych świadczeń
Fragment:
Z literalnego brzmienia przepisu art. 584 K.s.h. wynika, że sukcesja między przedsiębiorcą przekształcanym, a spółką przekształconą ma charakter sukcesji uniwersalnej (z wyjątkami enumeratywnie w ustawie wskazanymi). W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej w momencie przekształcenia stroną umów o dostawę towarów oraz umów o świadczenie usług, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego, stanie się automatycznie spółka przekształcona. Z uwagi na powyższe spółka przekształcona stanie się z mocy prawa odbiorcą towarów i usług dostarczonych przez podmioty trzecie po dniu przekształcenia. Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki wynikające z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową reguluje przepis art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ww. przepisem jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. W myśl (...)
2016
27
lip

Istota:
- Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przez Wnioskodawcę formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej będzie uprawniona do wystawienia faktur korygujących sprzedaż, tj. zwiększających lub zmniejszających podatek należny, w odniesieniu do transakcji dokonanych przed przekształceniem?
- Czy w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego w sytuacji konieczności dokonania korekty:
a) obniżającej wartość sprzedaży i podatek należny,
b) podwyższającej wartość sprzedaży i podatek należny
Wnioskodawca będzie zobowiązany do skorygowania sprzedaży oraz deklaracji VAT-7?
Fragment:
Z literalnego brzmienia przepisu art. 584 2 K.s.h. wynika, że sukcesja między przedsiębiorcą przekształcanym, a spółką przekształconą ma charakter sukcesji uniwersalnej (z wyjątkami enumeratywnie w ustawie wskazanymi). W wyniku powyższej sukcesji uniwersalnej w momencie przekształcenia stroną umów o dostawę towarów oraz umów o świadczenie usług, zawartych przez przedsiębiorcę przekształcanego, stanie się automatycznie spółka przekształcona. Z uwagi na powyższe spółka stanie się z mocy prawa zbywcą towarów i usług dostarczonych podmiotom trzecim przed dniem przekształcenia. W związku z dokonywanym przekształceniem może powstać wątpliwość, co do możliwości wystawienia faktur korygujących sprzedaż (zwiększających lub zmniejszających podatek należny), które były dokonane przez Pana przed przekształceniem. Obowiązek wystawienia faktur przewiduje przepis art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej (...)
2016
17
lip

Istota:
W zakresie sukcesji generalnej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) przejmowanej (sukcesja generalna), w szczególności obowiązek aktualizacji danych w rejestrach podatkowych oraz złożenia deklaracji podatkowych za spółkę przejmowaną... Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w związku z połączeniem transgranicznym na mocy zasady sukcesji generalnej na Oddział Wnioskodawcy w Polsce przejdą wszelkie prawa i obowiązki w zakresie podatku VAT związane z działalnością spółki przejmowanej, w szczególności prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego nieodliczonego przez spółkę przejmowaną do dnia połączenia oraz prawo do rozliczenia (zwrotu) nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym nierozliczonej do dnia połączenia... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 W związku z połączeniem transgranicznym Wnioskodawcy ze spółką przejmowaną na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej na Wnioskodawcę przejdą wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego związane z działalnością spółki przejmowanej (sukcesja generalna). Efektywnie prawa i obowiązki podatkowe przejdą na Oddział Wnioskodawcy w Polsce, przez który Wnioskodawca będzie prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek (art. 93 § 1 pkt 1); Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (art. 93 § 2 pkt 1).
2016
10
cze

Istota:
Sukcesja podatkowa częściowa – podział przez wydzielenie
Fragment:
Powyższy przepis wprowadza zatem do systemu podatkowego zasadę sukcesji podatkowej częściowej. Oznacza to, że przedmiotem sukcesji są tylko te prawa i obowiązki podatkowe, które łącznie: pozostają w związku z przejmowaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa; powstały przed dniem sukcesji (stały się przed podziałem „ stanami otwartymi ”) oraz nie zostały zrealizowane przez spółkę dzieloną (są nadal „ stanami otwartymi ” na dzień podziału). A contrario w związku z faktem, że przedmiotem sukcesji są „ prawa i obowiązki ”, to te z nich które uległy konkretyzacji przed dniem podziału nie będą przedmiotem sukcesji - nie będą miały bowiem przymiotu praw i obowiązków (oraz nie będą „ stanami otwartymi ”). Podsumowując, w przypadku podziału przez wydzielenie decydujące znaczenie ma więc okoliczność, czy dane prawo lub obowiązek powstało i istniało przed dniem wydzielenia. Wniosek taki wynika z literalnej wykładni art. 93c Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym sukcesji podlegają prawa i obowiązki „ pozostające ” w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku. W przepisie tym ustawodawca posłużył się czasem teraźniejszym. Stąd, przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie „ stany otwarte ”, tj. prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia „ pozostają ” jeszcze w związku z przydzielonymi Spółce przejmującej składnikami majątku.
2016
2
cze

Istota:
Prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Fragment:
Aktualnie, o ile sukcesja praw następuje z mocy ustawy, o tyle przejęcie zobowiązań odbywa się na zasadach obowiązujących osoby trzecie, a więc wymaga wydania odrębnej decyzji na podstawie art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej. Reasumując, w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową, nie następuje pełna sukcesja podatkowa, nie obejmuje ona bowiem zobowiązań, a jedynie prawa. W rezultacie, mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do zastosowania ulgi na złe długi w odniesieniu do wierzytelności względem przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który został przekształcony w jednoosobową spółkę kapitałową, gdyż w niniejszej sytuacji nie doszło do sukcesji podatkowej w zakresie ww. zobowiązań. W konsekwencji, Wnioskodawca nie może skorygować podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w odniesieniu do nieuregulowanych należności z faktur wystawionych na przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, przekształconego następnie w jednoosobową spółkę kapitałową, bowiem w niniejszej sprawie nie dochodzi do sukcesji podatkowej w zakresie zobowiązań – obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego przez dłużnika.
2016
6
maj

Istota:
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową
Fragment:
Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dalej: „ OP ”), zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Mając na uwadze powyższe, proces przekształcenia spółek skutkuje sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w OP zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza przejście całości praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową jest wprost objęte normą wynikającą z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) OP. Oznacza to, że spółka komandytowa jako spółka, która powstanie z przekształcenia Wnioskodawcy, będzie jej sukcesorem (następcą prawnym).
2016
10
mar

Istota:
Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową
Fragment:
Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (dalej: „ OP ”), zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Mając na uwadze powyższe, proces przekształcenia spółek skutkuje sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w OP zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, co oznacza przejście całości praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. W świetle powyższego, nie ulega wątpliwości, że przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową jest wprost objęte normą wynikającą z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a) OP. Oznacza to, że spółka komandytowa jako spółka, która powstanie z przekształcenia Wnioskodawcy, będzie jej sukcesorem (następcą prawnym).
2016
10
mar

Istota:
Sukcesja prawnopodatkowa polskiej spółki kapitałowej w wyniku połączenia transgranicznego ze spółką cypryjską
Fragment:
Kolejnym argumentem wskazującym, że to polskie prawo podatkowe powinno zostać zastosowane przez Spółkę do określenia zasady podatkowej sukcesji generalnej, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki X w ramach połączenia transgranicznego jest to, że odmowa zastosowania wobec Spółki polskich zasad sukcesji podatkowej prowadziłaby do dyskryminacyjnego traktowania na gruncie prawa polskiego połączeń transgranicznych, w stosunku do połączeń „ polskich ” (bez elementu transgranicznego). Wskazać bowiem należy, że w przypadku połączenia przez przejęcie, w ramach którego polska spółka kapitałowa przejmuje inną polską spółkę kapitałową (tzw. połączenie krajowe) stanowisko, że do spółki przejmującej zastosowanie znajdzie zasada tzw. podatkowej sukcesji generalnej, o której mowa w art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej i w związku z tym spółka przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach polskiego prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej, znajduje powszechną aprobatę wśród władz skarbowych i sądów administracyjnych. Odmienne traktowanie połączenia transgranicznego spółek i połączenia „ polskiego ” spółek na gruncie polskich przepisów (t.j. odmowa polskiej spółce przejmującej prawa do objęcia ją podatkową sukcesją generalną, w myśl art. 93 § 2 w zw. z § 1 Ordynacji podatkowej), byłoby niezgodne z podstawową zasadą wyrażoną w prawie europejskim – zasadą niedyskryminacji.
2016
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Sukcesja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.