Subwencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to subwencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymane środki na czynności wykonywane na podstawie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych przez izbę pielęgniarek i położnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) zdrowia ludzkiego”, które to usługi na podstawie art. 43 ust. 1 p-kt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione od podatku w związku z pozycją nr 6 załącznika nr 4 do tej ustawy. Przedstawione stanowisko jest prawidłowe. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Zaznaczyć należy , że podatkiem od towarów i usług objęte są tylko te dotacje, które wpływają na cenę produktu. Wyjaśnić należy, że dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu w przypadku, gdy zostały otrzymane od organu administracji jako dopłata do cen towarów lub usług sprzedawanych przez podatnika na rzecz jego klientów a otrzymane dopłaty (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka ma wątpliwości czy otrzymana dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) podatkiem od towarów i usług wliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi. Podstawę zatem oceny opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jest stwierdzenie czy są one dokonywane w celu sfinansowania czy też dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. Tym samym otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze niemająca bezpośredniego wpływu na wartość dostawy lub usługi, nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.” W związku z powyższym otrzymana dotacja z funduszu FHARE na zakup środków transportu nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, że przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy środki finansowe przekazywane przez Urząd Miasta na pokrycie kosztów działalności należy doliczać do obrotu w celu ustalenia struktury do obniżenia podatku należnego?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b par. 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z urzędu uchylam postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28.04.2005r. nr POIV-443/15/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do art. 14b par. 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a par. 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Przepis art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) został uchylony przepisem art. 1 pkt 24 lit. "a" ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756). Nowy przepis wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2005r. Mając na uwadze treść art. (...)

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie artykułu 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Zrzeszenie zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienia co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie otrzymywanej dotacji na założenie i wsparcie działalności administracyjnej w aspekcie art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Zrzeszenie w miesiącu marcu 2005 roku miało otrzymać dotację na założenie Organizacji i wsparcie działalności administracyjnej (na wynagrodzenia członków zarządu, prac. księgowości, pracowników administracji biurowej, usługi doradcze i prawne, podróże służbowe, usługi związane z prowadzeniem działalności administracyjnej-opłaty telefoniczne, za energię, wodę, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i inne). Zdaniem Zrzeszenia obrotem może być otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana w sposób bezpośredni z dostawą towarów i świadczeniem usług. W tym przypadku otrzymana pomoc finansowa dotyczy pokrycia kosztów związanych z całokształtem działalności i nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowi dopłaty do konkretnej dostawy i usługi.

Fragment:

(...) za energię, wodę, usługi bankowe, pocztowe, informatyczne i inne). Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Z powyższego zapisu wynika, że w sytuacji gdy podatnik w związku z konkretną dostawą lub świadczeniem usług, otrzymuje jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia usług.Natomiast otrzymywane przez Zrzeszenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Uprzejmie proszę o udzielenie pisemnej informacji czy od 1 maja 2004 r. dotacje przedmiotowe które otrzymuje PN z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ PN otrzymuje dotacje na dofinansowanie ściśle określonego przedsięwzięcia, a przebieg realizacji tego zadania określa harmonogram rzeczowo- finansowy zaakceptowany przez dotującego i stanowiący załącznik do umowy. Rozliczenie poszczególnych etapów zadania następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych stwierdzających wykonanie elementu przedsięwzięcia. Do rozliczenia dotacji składamy oświadczenie, że podatek VAT naliczony zawarty w fakturach przedstawionych do rozliczenia jest naszym kosztem i nie podlega odliczeniu od podatku VAT należnego. Wszystkie ponoszone wydatki związane z realizacją zadań dotacyjnych są w kwocie brutto odnoszone w koszty naszej działalności.W ramach otrzymanych dotacji realizujemy zadanie, które nie są związane z dostawą lub świadczeniem usług. W bieżącym roku otrzymaliśmy dotacje na następujące zadania;1) Ochrona ekosystemów leśnych PN2) Ochrona gatunku i biotopu żółwia błotnego,3) Restytucja cietrzewia w PN4) Edukacja ekologiczna w PN5) Zmiana systemu ogrzewania wraz z termo modernizacją budynku mieszkalnego w PNUważam, ze otrzymane dotacje nie będą stanowiły obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania VAT, gdyż nie są bezpośrednio związane z dostawa towarów lub świadczeniem usług.

Fragment:

(...) 3. Restytucja cietrzewia w Parku Narodowym 4. Edukacja ekologiczna w Parku Narodowym 5. Zmiana systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego w Parku Narodowym. Pytanie dotyczy problemu - czy dotacje otrzymane na w/w cele będą stnowiły obrót i czy będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Od 1 maja 2004 r., stosownie do art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535), obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów i usług. W świetle powyższego, w sytuacji gdy podatnik w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - otrzymuje od innego podmiotu (może to być również organ publiczny) jakiekolwiek dofinansowanie (dotację, subwencję) stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako np: pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny - tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik w 2004 roku zatrudnił osobę bezrobotną i z tego tytułu otrzymuje zwrot kosztów zatrudnienia tej osoby.Czy w związku z tym zwrot kosztów jest rozumiany jako dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze wymieniona w art.29 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy VAT, obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części. Stosownie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT, obrotem jest między innymi otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.Z regulacji tej wynika, że gdy podatnik otrzymuje od innego podmiotu jakiekolwiek dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi stanowi to obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy lub świadczenia. Aby jednak tak było takie dofinansowanie musi być bezpośrednio związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług.Natomiast, gdy (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży wyrobów częściowo lub całkowicie refundowanych powstaje w momencie ich wydania (sprzedaży) i czy podstawa opodatkowania winna stanowić całkowita cena wyrobu (czyli cena płacona przez klienta plus kwota refundowana z NFZ) ewidencjonowana w kasie fiskalnej?

Fragment:

(...) W takim bowiem przypadku otrzymana dotacja (subwencja) powinna zaliczana być do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Natomiast w przypadku otrzymania dotacji (subwencji) służących pokryciu całości lub części kosztów ogólnej działalności podatnika, gdy nie istnieje możliwość bezpośredniego powiązania otrzymanego dofinansowania z ceną konkretnych dostaw towarów lub świadczenia konkretnych usług, wówczas brak jest podstaw do uznania, że taka dotacja (subwencja) podlega automatycznemu zaliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Wobec powyższego dotacje mające na celu dofinansowanie działalności, nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 19 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymanie dotacji na działalność teatru obliguje do rozliczania podatku naliczonego proporcją, tj. na zasadach określonych w ramach przepisu art. 90 ustawy o VAT, czy też z uwagi na faktu, iż teatr dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej może odliczać 100% podatku naliczonego.

Fragment:

(...) wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż teatr wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane zatem nie ma obowiązku rozliczania podatku naliczonego proporcją określoną w ramach przepisów art. 90 ustawy o VAT. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług. W konkluzji do treści powyższego przepisu należy stwierdzić, a tym samym potwierdzić stanowisko podatnika, iż efektywne opodatkowanie otrzymanej dotacji ma miejsce jedynie wówczas, gdy jest integralnie związane z konkretna dostawą towarów lub konkretnym świadczeniem usług. A contrario z powyższego przepisu wynika, iż subwencje dotacje i inne dopłaty o podobnym charakterze, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy otrzymanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej (subwencji) na modernizację systemu grzewczego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

(...) charakterze, która związana jest z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez otrzymującego dotację i w sposób bezpośredni wpływa na ich wartość. W ocenie organu podatkowego otrzymanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotnej pomocy finansowej (subwencji) na modernizację systemu grzewczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na brak związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez Podatnika. W\w subwencja podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdyby jej otrzymanie miałoby wpływ na wartość dostawy towarów lub świadczenie usług przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Odpowiedzi na powyższe pytanie organ podatkowy udzielił w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika oraz w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi. (...)

2011
1
sty

Istota:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe świadczy usługi noclegowe dla młodzieży. Otrzymuje subwencję oświatowa z Ministerstwa Oświaty na płace dla pracowników. Pytanie odnosi się do wyjaśnienia, czy obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, stanowiącym jednocześnie podstawę opodatkowania podatkiem VAT, będzie również otrzymywana subwencja.

Fragment:

(...) za wykonywane usługi, wówczas również stanowi obrót w rozumieniu cyt. wyżej art. 29, ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie winna być wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jak wynika z pisma subwencja oświatowa przekazywana jest z Ministerstwa Oświaty z przeznaczeniem na płace dla pracowników Schroniska. Otrzymywana subwencja nie ma wpływu na ceny świadczonych przez Schronisko usług. W świetle powyższego, w opinii organu podatkowego, otrzymywana subwencja nie stanowi obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko podatnika zawarte w piśmie jest więc prawidłowe. (...)