Subrogacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to subrogacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
21
gru

Istota:

Czy umowa lub czynności związane z transferami środków pieniężnych w ramach umowy (tzw. subrogacja) pomiędzy poszczególnymi Uczestnikami Systemu podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Podstawą ich dokonywania będzie subrogacja zdefiniowana w KC. Subrogacja także nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji więc, przelewy środków pieniężnych w ramach Systemu (w oparciu o mechanizm subrogacji) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niezależnie od powyższego, Spółka pragnie wskazać, iż opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wykonywanych w ramach usługi cash poolingu będzie również podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, iż Bank będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usługi cash poolingu na rzecz pozostałych uczestników Systemu, czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Spółka stoi na stanowisku, iż ani Umowa ani czynności w ramach Systemu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał kilka interpretacji indywidualnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
7
gru

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w systemie na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W treści wniosku wskazano, że struktura cash poolingu oparta będzie o mechanizm prawny zdefiniowany w prawie cywilnym jako subrogacja (a zatem instytucji uregulowanej odpowiednio w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego). Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli nie przyjmie one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2017
6
gru

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w systemie na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

Fragment:

W treści wniosku wskazano, że struktura cash poolingu oparta będzie o mechanizm prawny zdefiniowany w prawie cywilnym jako subrogacja (a zatem instytucji uregulowanej odpowiednio w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego). Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli nie przyjmie one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2016
15
gru

Istota:

Czy zawarcie Umowy oraz czynności wykonywane na jej podstawie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Czy wstępowanie przez Wnioskodawcę w prawa wierzyciela w drodze subrogacji na podstawie Umowy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wnioskodawca podkreślił, że jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku czynności dokonywane w ramach Systemu będą opierały się na instytucji subrogacji, w szczególności w ramach Systemu Wnioskodawca jako Uczestnik Systemu może wstępować w prawa zaspokojonego wierzyciela zgodnie z mechanizmem subrogacji uregulowanym w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego. W związku z tym, że katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie czynności niewymienionych w ww. przepisie nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że subrogacja, która będzie miała miejsce na podstawie Umowy w ramach Systemu nie została wprost wymieniona we wskazanym zamkniętym katalogu ani nie nosi znamion żadnej z umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w konsekwencji czynności wykonywane w ramach mechanizmu subrogacji nie będą opodatkowane tym podatkiem. W szczególności w ocenie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać możliwe wstępowanie przez Wnioskodawcę w prawa zaspokojonego wierzyciela na mocy postanowień Umowy. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że możliwe wstąpienie w prawa wierzyciela w drodze subrogacji na podstawie Umowy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2016
28
lis

Istota:

Czy zgodnie z trescia opisanego powyzej stanu, przedmiotowa usluga cash poolingu swiadczona przez Bank, ktorej uslugobiorca bedzie Wnioskodawca, bedzie podlegac opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych?

Fragment:

W tresci wniosku wskazano, ze struktura cash poolingu oparta bedzie o mechanizmy prawne zdefiniowane w prawie cywilnym jako subrogacja oraz przejecie dlugu (a zatem instytucje uregulowane odpowiednio w art. 518 ? 1 i art. 519 ? 1 Kodeksu cywilnego). Wskazane instytucje nie zostaly wymienione w katalogu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Zatem, jezeli nie przyjma one charakteru zadnej z czynnosci w nim wymienionych ? czynnosci oparte na subrogacji oraz przejeciu dlugu dokonywane w ramach cash poolingu nie beda podlegac opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnej. W zwiazku z powyzszym, nalezy stwierdzic, ze skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostalo wymienione w ustawowym katalogu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych a czynnosci tego typu nie mozna zakwalifikowac, np. jako umowy pozyczki czy tez innej czynnosci tym katalogiem objetej, to tym samym ? z powyzszych przyczyn ? czynnosci dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczace zarzadzania wspolna plynnoscia finansowa nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych; nie mieszcza sie bowiem w katalogu czynnosci scisle wymienionych jako podlegajace opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspolnym zarzadzaniu plynnoscia finansowa (umowa cash poolingu), do ktorej przystapi Wnioskodawca oraz swiadczone w jej ramach czynnosci nie beda podlegac opodatkowaniu podatkiem od czynnosci cywilnoprawnych.

2015
13
lis

Istota:

Opodatkowanie czynności realizowanych w ramach usługi zarządzania płynnością finansową.

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, działalność podmiotów w ramach systemu oparta jest bowiem na subrogacji, a więc prawie osoby trzeciej spłacającej wierzyciela do wstąpienia w jego prawa, co oznacza, że stosunek zobowiązaniowy nie wygasa, a zmienia się jedynie jego strona uprawniona. Zgodnie natomiast z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi; jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia; jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie; jeżeli to przewidują przepisy szczególne. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że usługa cash poolingu i czynności dokonywane w jej ramach, oparte na subrogacji, nie należą do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dlatego też w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej we wniosku strukturze nie powstanie wobec Niego obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2015
15
paź

Istota:

Czy wyniku Umowy subrogacji spłata przez Wnioskodawcę do U. odsetek od kredytu zaciągniętego od Pożyczkodawcy nie będzie podlegała ograniczeniom przewidzianym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 i w związku z tym Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczenia spłacanych odsetek do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Po czwarte, z subrogacją łączy się reguła wyrażona w art. 518 § 3 k.c. (nemo subrogat contra se). Subrogacja w zakresie części spełnionego świadczenia oznacza, że wierzyciel nie może ponieść negatywnych konsekwencji w zakresie dochodzenia roszczenia nie objętego skutkami subrogacji ”. . Stanowisko takie potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej nr ILPB3/423-169/13-2/EK z 5 lipca 2013 r. „ Subrogacja nie powoduje ustania dotychczasowego stosunku zobowiązaniowego, w który dłużnik wstąpił zaciągając pożyczkę u dotychczasowego wierzyciela ani powstania nowego stosunku zobowiązaniowego między dłużnikiem a nowym wierzycielem. Z chwilą, gdy subrogacja staje się prawnie skuteczna stosunek zobowiązaniowy powstały w momencie zaciągnięcia pożyczki trwa nadał, mimo zmiany osoby wierzyciela. Zmiana osoby wierzyciela (wstąpienie, nowego wierzyciela w miejsce dotychczasowego) jest jedyną konsekwencją subrogacji. Subrogacja nie zmienia zaś charakteru istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w który wstąpił dłużnik zaciągając pożyczkę - jego pozycja jako dłużnika będzie taka sama, bowiem subrogacja nie powoduje spłaty, czy jakiegokolwiek rozliczenia zobowiązania po stronie dłużnika, nie wpływa na jego prawa i obowiązki wynikające z zaciągniętego zobowiązania, które są takie same, jak gdyby zmiana wierzyciela nie nastąpiła, z tą tylko różnicą, że dłużnik jest zobligowany do spłaty zobowiązania na rzecz innego podmiotu ”.

2015
3
lut

Istota:

CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych zawierania przez Wnioskodawcę umów subrogacji.

Fragment:

Po dokonaniu Subrogacji I, zarówno kwota główna wierzytelności, których tyczyła się Subrogacja I, jak i odsetki od nich nie były przez GG spłacane do WP. Podstawą naliczania odsetek w okresie po Subrogacji I były nadal kwoty głównego zobowiązania. Po dacie Subrogacji I zostały udzielone przez WP do GG nowe pożyczki (dalej: Wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych bezpośrednio przez WP do GG), od których to od dnia ich udzielenia naliczane były odsetki. W maju 2014 r. WP oraz S. S. zawarły umowę (dalej: Subrogacja II), na podstawie której dokonano zmiany dotychczasowego wierzyciela w stosunku do wierzytelności pożyczkowych GG wobec WP. Zmiana wierzyciela (z WP na S. S.) została dokonana w drodze tzw. subrogacji (tj. na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 KC) i tyczyła się zarówno: Wierzytelności nabytych przez WP w ramach Subrogacji I (kwoty główne pożyczek udzielonych pierwotnie przez GW i przejętych przez WP, kwoty odsetek narosłe na tych pożyczkach do dnia Subrogacji I, kwoty odsetek narosłe na tych pożyczkach pomiędzy dniem Subrogacji i i dniem wykonania Subrogacji II), oraz Wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych bezpośrednio przez WP do GG (kwoty główne pożyczek oraz odsetki narosłe do dnia wykonania Subrogacji II).

2014
23
kwi

Istota:

Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach struktury cash poolingu opartej o subrogację (art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego).

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, działalność podmiotów w ramach systemu oparta jest bowiem na subrogacji, a więc prawie osoby trzeciej spłacającej wierzyciela do wstąpienia w jego prawa, co oznacza, że stosunek zobowiązaniowy nie wygasa, a zmienia się jedynie jego strona uprawniona. Zgodnie natomiast z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi; jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia; jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie; jeżeli to przewidują przepisy szczególne. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że czynności dokonywane w ramach cash poolingu, oparte na subrogacji, nie należą do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dlatego też w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej we wniosku strukturze nie powstanie wobec Niego obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

2014
23
kwi

Istota:

Opodatkowanie czynności dokonywanych w ramach struktury cash poolingu opartej o subrogację (art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego).

Fragment:

Jak wynika z treści wniosku, działalność podmiotów w ramach systemu oparta jest bowiem na subrogacji, a więc prawie osoby trzeciej spłacającej wierzyciela do wstąpienia w jego prawa, co oznacza, że stosunek zobowiązaniowy nie wygasa, a zmienia się jedynie jego strona uprawniona. Zgodnie natomiast z art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty: jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi; jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia; jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie; jeżeli to przewidują przepisy szczególne. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że czynności dokonywane w ramach cash poolingu, oparte na subrogacji, nie należą do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Dlatego też w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionej we wniosku strukturze nie powstanie wobec Niego obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.