Stypendium stażowe | Interpretacje podatkowe

Stypendium stażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium stażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium wypłaconego na podstawie porozumienia z Uniwersytetem (pracodawca), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W roku 2012 Wnioskodawczyni, asystent Uniwersytetu (Pracodawcy) była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu wypłacono jej stypendium stażowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Stypendium stażowe zostało wypłacone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawczynią a Uniwersytetem. Przedmiotem Porozumienia było określenie praw i obowiązków stron w związku z odbywaniem przez Wnioskodawczynię stażu międzynarodowego dla kadry dydaktycznej w E., finansowanego z budżetu projektu.
2015
10
sty

Istota:
Czy otrzymane stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu pt. „ X ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. był realizowany w ramach projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działalnie 4.1.1. Środki finansowe zostały przyznane Wnioskodawczyni jako uczestnikowi projektu i stanowią pomoc finansową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Wnioskodawczyni uważa, że stypendium stażowe wypłacone w ramach projektu jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
8
maj

Istota:
Czy kwota wypłaconego studentowi stypendium za odbyty staż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wnioskuz 25 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura – 29 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Uczelnia) w ramach projektu „ (...) ” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „ Szkolnictwo Wyższe i Nauka ”, Poddziałanie 4.1. uruchomiła od października 2013 r. program stażowy dla studentów informatyki i budownictwa III i IV roku. Studenci będą odbywali trzymiesięczny staż u pracodawców z branży budowlanej i informatycznej. Uczelnia wypłaci stażyście stypendium za odbyty staż (stypendium stażowe). Kwota wypłaconego stypendium stażowego zostanie pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2014
1
maj

Istota:
Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 205, poz. 1585 ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176 ze zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stypendium stażowe jest wypłacane Wnioskodawcy jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy ww. stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od opisanego stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie wypłacane Jemu (uczestnikowi projektu) z projektu „ P. ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2013
18
gru

Istota:
Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Stypendium stażowe wypłacane jest za każdy miesiąc odbywania stażu, po jego upływie. Zgodnie z opinią (...) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (...) wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek od osób fizycznych... Wnioskodawczyni uważa, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww.
2013
5
gru

Istota:
Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Stypendium stażowe wypłacane jest za każdy miesiąc odbywania stażu, po jego upływie. Zgodnie z opinią (.../.../.../.../...) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..., stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (...-...-...-...-.../...) wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. poz. 176 ze. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych...
2013
8
lis

Istota:
Czy stypendium stażowe uzyskane w okresie 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu zopodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania jego stypendium stażowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca był stażystą w Gospodarstwie Nasienno-Rolnym. Staż ten odbywał się w ramach realizacji Projektu pt. „ Program unowocześniania kształcenia (...) ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako stażysta otrzymywał stypendium stażowe. Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.
2013
1
lis

Istota:
1) Czy stypendium stażowe, w formie opisanej w poz. 68, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2) Czy należy od stypendium stażowego, opisanego w poz. 68, odprowadzić podatek od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 205 poz. 1585 ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazuje, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.), wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy stypendium stażowe, w formie opisanej w poz. 68, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego, opisanego w poz. 68, odprowadzić podatek od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) świadczenie wypłacane Wnioskodawczyni, jako uczestnikowi Projektu „ X ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2013
22
paź

Istota:
Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fragment:
Czy powyższe stypendium stażowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania stypendium stażowego, gdyż stypendium to ma posłużyć jako pomoc w kształceniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
2013
10
paź

Istota:
Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Fragment:
Stażysta za okresową pracę, odbywaną u Przyjmującego na staż otrzymuje stypendium stażowe, wypłacane przez P. z otrzymanych środków wymienionego powyżej programu. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, iż osoby otrzymujące stypendium stażowe to bezpośredni odbiorcy skierowanej do nich pomocy w ramach projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich. Są to uczestnicy projektu, z którymi podpisane są umowy o odbycie stażu we wskazanych firmach. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Spółka prawidłowo postąpiła, traktując wypłatę stypendium stażowego jako przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przychód - kwoty wypłacanego stypendium dla stażystów są pochodną ze środków bezzwrotnej pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, to jest Europejskiego Funduszu Społecznego i są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty wypłaconego stypendium Spółka potraktowała jako przychód zwolniony jak w powyższym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2013
12
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.