Stypendium stażowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium stażowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Czy stypendium stażowe wypłacane uczniom/uczennicom pełnoletnim i niepełnoletnim stanowiące pomoc udzielaną w ramach programu finansowanego ze środków europejskich będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)?

Fragment:

Stypendium stażowe wypłacane niepełnoletnim oraz pełnoletnim uczniom/uczennicom w ramach projektu stanowić będzie pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy stypendium stażowe wypłacane uczniom/uczennicom pełnoletnim i niepełnoletnim stanowiące pomoc udzielaną w ramach programu finansowanego ze środków europejskich będzie zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, płatnika stypendium stażowego, które będzie wypłacane w ramach projektu pn. "T." uczniom/uczennicom pełnoletnim i niepełnoletnim, stanowiącego pomoc udzielaną w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, stypendium stażowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, w związku z opisaną sytuacją, nie ciąży na Nim obowiązek naliczania, poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

2015
10
sty

Istota:

Czy Wnioskodawczynię obowiązuje odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendium wypłaconego na podstawie porozumienia z Uniwersytetem (pracodawca), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W roku 2012 Wnioskodawczyni, asystent Uniwersytetu (Pracodawcy) była uczestnikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu wypłacono jej stypendium stażowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Stypendium stażowe zostało wypłacone na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawczynią a Uniwersytetem. Przedmiotem Porozumienia było określenie praw i obowiązków stron w związku z odbywaniem przez Wnioskodawczynię stażu międzynarodowego dla kadry dydaktycznej w E., finansowanego z budżetu projektu.

2014
8
maj

Istota:

Czy otrzymane stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2014 r. (data wpływu 6 lutego 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium stażowego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest uczestnikiem projektu pt. „ X ”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. był realizowany w ramach projektu będącego częścią Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działalnie 4.1.1. Środki finansowe zostały przyznane Wnioskodawczyni jako uczestnikowi projektu i stanowią pomoc finansową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy otrzymane stypendium stażowe finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Wnioskodawczyni uważa, że stypendium stażowe wypłacone w ramach projektu jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2014
1
maj

Istota:

Czy kwota wypłaconego studentowi stypendium za odbyty staż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wnioskuz 25 listopada 2013 r. (data wpływu do Biura – 29 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2013 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium stażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (Uczelnia) w ramach projektu „ (...) ” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „ Szkolnictwo Wyższe i Nauka ”, Poddziałanie 4.1. uruchomiła od października 2013 r. program stażowy dla studentów informatyki i budownictwa III i IV roku. Studenci będą odbywali trzymiesięczny staż u pracodawców z branży budowlanej i informatycznej. Uczelnia wypłaci stażyście stypendium za odbyty staż (stypendium stażowe). Kwota wypłaconego stypendium stażowego zostanie pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2013
18
gru

Istota:

Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 205, poz. 1585 ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. poz. 176 ze zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stypendium stażowe jest wypłacane Wnioskodawcy jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wobec powyższego zadano następujące pytania. Czy ww. stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od opisanego stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie wypłacane Jemu (uczestnikowi projektu) z projektu „ P. ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2013
5
gru

Istota:

Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Stypendium stażowe wypłacane jest za każdy miesiąc odbywania stażu, po jego upływie. Zgodnie z opinią (...) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1585, ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (...) wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek od osób fizycznych... Wnioskodawczyni uważa, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww.

2013
8
lis

Istota:

Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Stypendium stażowe wypłacane jest za każdy miesiąc odbywania stażu, po jego upływie. Zgodnie z opinią (.../.../.../.../...) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ..., stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (...-...-...-...-.../...) wskazuje, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. poz. 176 ze. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy stypendium stażowe jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych...

2013
1
lis

Istota:

Czy stypendium stażowe uzyskane w okresie 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu zopodatkowania podatkiem dochodowym?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania jego stypendium stażowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca był stażystą w Gospodarstwie Nasienno-Rolnym. Staż ten odbywał się w ramach realizacji Projektu pt. „ Program unowocześniania kształcenia (...) ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako stażysta otrzymywał stypendium stażowe. Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności) i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

2013
22
paź

Istota:

1) Czy stypendium stażowe, w formie opisanej w poz. 68, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2) Czy należy od stypendium stażowego, opisanego w poz. 68, odprowadzić podatek od osób fizycznych?

Fragment:

Nr 205 poz. 1585 ze zm.), student otrzymujący stypendium stażowe finansowane z tego projektu zwolniony jest z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opinia wydana przez Departament Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazuje, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.), wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy stypendium stażowe, w formie opisanej w poz. 68, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy należy od stypendium stażowego, opisanego w poz. 68, odprowadzić podatek od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) świadczenie wypłacane Wnioskodawczyni, jako uczestnikowi Projektu „ X ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

2013
10
paź

Istota:

Zakres zwolnienia z opodatkowania przychodów z tytułu stypendium stażowego otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fragment:

Czy powyższe stypendium stażowe, finansowane ze środków Unii Europejskiej, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość zwolnienia stażysty z opodatkowania stypendium stażowego, gdyż stypendium to ma posłużyć jako pomoc w kształceniu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzonym z dniem 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.