Stypendium socjalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium socjalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
4
cze

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez Fundację w zakresie, w jakim są one przeznaczane na sfinansowanie stypendium socjalnego, stypendium naukowego i stypendium doktoranckiego oraz zapomogi, przyznawanych w ramach Programu, są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W ramach pomocy udzielanej na podstawie Programu ww. potencjalni Beneficjenci mogą ubiegać się o przyznanie: stypendium socjalnego; stypendium naukowego; stypendium doktoranckiego; zapomogi. Beneficjent może otrzymywać Stypendium socjalne, naukowe, doktoranckie lub zapomogę przez okres trwania studiów. Ukończenie studiów powoduje ustanie prawa do otrzymywania pomocy finansowej od Fundacji. Stypendium socjalne może otrzymać student lub doktorant, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód nie pozwala na pokrycie co najmniej 50% przewidywanych miesięcznych wydatków. Stypendium socjalne Student lub Doktorant może przeznaczyć w szczególności na: zakup artykułów spożywczych, artykułów higienicznych i toaletowych, środków czystości, lekarstw i innych materiałów medycznych, artykułów papierniczych, książek edukacyjnych i dydaktycznych, zakwaterowanie, czesne oraz dojazdy do Szkoły. Stypendium socjalne Student lub Doktorant może otrzymać począwszy od pierwszego roku studiów. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od 1 września do 30 czerwca), może być jednak przyznane na okres krótszy bądź dłuższy. Podstawą do oceny sytuacji materialnej Studenta lub Doktoranta jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie Studenta oraz wydatków, w tym wysokość czesnego, które Student obowiązany jest płacić, a które ma wpływ na jego sytuację materialną oraz sytuację rodzinną i inne stale ponoszone koszty.

2011
1
maj

Istota:

Czy Urząd Miasta i Gminy jako płatnik wypłacając stypendium socjalne powinien sporządzać informację PIT-8S za rok 2007?

Fragment:

Biura – 19 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium socjalnego wypłaconego uczniom - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendium socjalnego wypłaconego uczniom. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Urząd Miasta i Gminy wypłaca uczniom zamieszkałym na terenie Gminy pomoc materialną w formie szkolnych stypendiów socjalnych. Stypendia przyznawane są na podstawie art. 90b, art. 90c, art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (ogłoszonego w Dz. U. Województwa z dnia 03 lipca 2007r. Nr 118, poz. 1748) i są finansowane w całości z budżetu państwa. Stypendium jest przyznawane na rok szkolny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Urząd Miasta i Gminy jako płatnik wypłacając stypendium socjalne powinien sporządzać informację PIT-8S za rok 2007...

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy możliwości nie wystawiania informacji PIT-8S za 2006 r. o wysokości wypłacanego stypendium, przyznanego na podstawie art. 90m i art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), oraz uchwały Rady Gminy.

Fragment:

Art.90m ustawy z dnia 07 września 1991r stanowią pomoc materialną dla uczniów pochodzącą z budżetu jednostki terytorialnej i korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zaznaczyć należy, że przepis ten nie wprowadza kwotowych ograniczeń zwolnienia, tym samym całość wypłaconej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie powołanego przepisu zwolniona jest od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 90n ust.2 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na podstawie: 1.wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, 2.wniosku odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art.90b ust.3 pkt 2, 1.z urzędu; W związku z tym, w przypadku wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy jednostka samorządu terytorialnego, która wypłaca dla uczniów stypendia szkolne i zasiłki będące świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r. oraz podjętą uchwałą w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zobowiązany do składania deklaracji PIT-8S?

Fragment:

W myśl przepisu art. 90d ust. 2 stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielane stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest możliwe. Na podstawie art. 90f ustawy Rada gminy uchwala regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy o charakterze socjalnym. Zatem zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

2011
1
kwi

Istota:

Urząd Gminy zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w X o interpretację przepisów prawa, czy istnieje obowiązek opodatkowania stypendiów szkolnych przyznawanych zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr 281 z 2004 r. poz.20164) i w związku z tym czy uczeń pełnoletni lub rodzic /opiekun prawny przed pierwszą wypłatą stypendium winien składać oświadczenie PIT-2C, i czy Urząd Gminy jako płatnik stypendium jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium - druk PIT-8S.

Fragment:

Warunkiem zwolnienia od podatku jest złożenie (przed pierwszą wypłatą) oświadczenia PIT-2C, gdzie podatnik stwierdza, że nie uzyskuje żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Z treści tego przepisu wynika, iż przewiduje on zwolnienie zarówno stypendiów szkolnych, jak i innego rodzaju świadczeń np. zasiłku szkolnego, mających charakter pomocy materialnej dla uczniów. Warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego jest przyznanie świadczenia na podstawie określonych przepisów, w tym o systemie oświaty.

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłacając stypendia powinien zastosować art.21 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamiast art.21 ust.1 pkt 40b tej ustawy.

Fragment:

Wnioskodawca uznał, że wypłacone stypendium ma charakter świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty i powinno korespondować z art.21 ust.1 pkt 40 ustawy, a więc jest świadczeniem wolnym od podatku dochodowego. 4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 14, poz.176 z 2000 roku ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Z treści tego przepisu wynika, iż przewiduje on zwolnienie zarówno stypendiów szkolnych, jak i innego rodzaju świadczeń np. zasiłku szkolnego, mających charakter pomocy materialnej dla uczniów. Warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego jest przyznanie świadczenia na podstawie określonych przepisów, w tym o systemie oświaty. Obecnie przepisami, które dają taką podstawę jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U.Nr 256, poz.2572 z 2004 roku ze zmianami), w której w rozdziale 8a pod nazwą "Pomoc materialna dla uczniów" określono warunki, formy oraz tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość pomocy materialnej dla uczniów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy stypendia wypłacane w ramach "Lokalnego progamu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczjących do szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn na 2006 r." można potraktować jako świadczenia pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Płatnik nie ma zatem obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium socjalnego, rodzice dziecka nie składają zaś do Urzędu Miasta i Gminy oświadczenia na formularzu PIT-2C. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy stypendium szkolne i zasiłek szkolny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w myśl art. 90f cyt ustawy o systemie oświaty, uchwala rada gminy. Ponadto, stosownie do art. 90m przywołanej ustawy, świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w oparciu o art. 90p tej ustawy, jest zadaniem własnym gminy, a na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy). Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast według art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są (...) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

2011
1
kwi

Istota:

1.Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielanej przez Gminę pomocy materialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art. 90m ust. 1 i art 90n ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), oraz uchwały Rady Gminy. Płatnik prosi o określenie, czy stypendia udzielane uczniom na podstawie wydanej decyzji administracyjnej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, oraz czy GZEAS jako płatnik jest zobowiązany do sporządzenia informacji na druku PIT-8S.

Fragment:

U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.), w Rozdziale 8a dotyczącym pomocy materialnej dla uczniów w art.90 c określają, iż pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny lub motywacyjny, a świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Z powyższych przepisów wynika, że wypłacone stypendia szkolne będące formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. np. Art. 90m ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r stanowią pomoc materialną dla uczniów pochodzącą z budżetu jednostki terytorialnej i korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zaznaczyć należy, że przepis ten nie wprowadza kwotowych ograniczeń zwolnienia, tym samym całość wypłaconej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie powołanego przepisu zwolniona jest od podatku dochodowego. Zgodnie z art. 90n ust. 2 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na podstawie:1.wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2,2.wniosku odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

1.Zapytanie dotyczy sposobu zakwalifikowania udzielonej przez Gminę pomocymaterialnej w formie refundacji poniesionych kosztów zakupów o charakterzeedukacyjnym w ramach stypendium szkolnego przyznanego na podstawie art.90 must.1 i art 90 n ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z2004 r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy. Płatnik prosi o określenie, czy stypendia udzielane uczniom nie przekraczające 380 zł miesięcznie na ucznia na podstawie wydanej decyzji administracyjnej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego, oraz czy SZEAS jako płatnik jest zobowiązany do sporządzenia informacji o wysokości wypłaconego stypendium na druku PIT - 8S ?

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że wypłacone stypendia szkolne będące formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty tj. np. Art. 90 m ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r stanowią pomoc materialną dla uczniów pochodzącą z budżetu jednostki terytorialnej i korzystają ze zwolnienia zapisanego w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zaznaczyć należy, że przepis ten nie wprowadza kwotowych ograniczeń zwolnienia, tym samym całość wypłaconej pomocy materialnej dla uczniów na podstawie powołanego przepisu zwolniona jest od podatku dochodowego. W związku z tym, w przypadku wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma podstaw prawnych do składania oświadczenia o którym mowa w art. 21 ust. 10, gdyż powyższe oświadczenie dotyczy świadczeń o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 b. W tej sytuacji płatnik nie ma również obowiązku sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT - 8S gdyż przepis art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określający obowiązek sporządzania takiej informacji dotyczy wyłącznie zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy.W związku z powyższym stanowisko Państwa jest zgodne z przepisami prawapodatkowego.