US.40RPŁ/415/37/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stypendia przyznane w drodze uchwały dla studentów wybranych szkół wyższych podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.z 2000r. nr.14 poz.176 z późn. zm.), w przypadku ustalenia kwoty stypendium w wysokości 380,00zł. wraz z zachowaniem wymogów określonych przez ustawodawcę w art.21 ust.10 ustawy jak wyżej?

US.40RPŁ/415/37/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. obowiązek płatnika
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. stypendium naukowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14 d ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. nr.8 poz.60 z późn.zm.) w związku z wnioskiemz dnia 30.05.2006r.(wpływ 31.05.06)

postanawia

że stanowisko płatnika zawarte w/w wniosku nie jest prawidłowe


UZASADNIENIE


Z wniosku z dnia 30.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika :

Stan faktyczny:

-Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i jest organizacją , o której mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie. Działając na podstawie uprawnień statutowych Zarząd fundacji przyznał w drodze uchwały stypendia dla studentów wybranych szkół wyższych.

Następnie o powyższym fakcie Zarząd fundacji poinformował w formie pisemnej,poszczególne uczelnie.W pismach tych Zarząd ogólnie określił kryteria przyznania stypendiów, tj.: wyróżniającym się studentom, będącym w trudnej sutuacji materialnej , wraz ze wskazaniem preferowanych kierunków studiów (ekonomia, prawo), wielkości przyznawanych kwot stypendiów oraz zakomunikował , że Fundacja chce wypłacać stypendium bezposrednio na konto danej osoby.

W ramach przyznanych środków szkoły wyższe indywidualnie , kierując się swoimi zasadami, wytypowały stypendystów i poinformowały o tym fakcie Fundację pisemnie przekazując nazwisko i inne dane osoby oraz numer konta bankowego.Fundacja nie posiada żadnego regulaminu przyznania stypendiów.

Pytanie płatnika :

- czy w/w stypendia podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art.21 ust. 1 pkt.40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr.14 poz.176 z późn. zm.), w przypadku ustalenia kwoty stypendium w wysokości 380,00 zł. wraz z zachowaniem wymogów określonych przez ustawodawcę w art.21 ust.10 ustawy jak wyżej ?

stanowisko płatnika

- stypendia te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych

Ocena prawna:

- zgodnie z art.21 ust.1 pkt.40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów , których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizację , o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe, udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu , środków masowego przekazu lub wykładanych(wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380,00 zł. z zastrzeżeniem ust.10.

Z wniosku Fundacji wynika ,że nie posiada regulaminu przyznawania stypendiów zatwierdzonego przez organ statutowy , udostępnionego do publicznej wiadomości za pomocą środków określonych w art.21 ust.1 pkt.40 a cytowanej ustawy.Kryteria przyznawania stypendiów są ustalone przez wybrane szkoły wyższe , poinformowane przez Fundację o możliwości finansowania stypendiów z jej środków.

W związku z powyższym w/w stypendia nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art.21 ust1 pkt.40b wymienionej ustawy.

Z uwagi na powyższe organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu złożenia wniosku.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika , płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art.14b Ordynacji podatkowej .

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.