ITPB2/415-1144/11/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy stypendium naukowe przyznane i wypłacane młodemu naukowcowi na zasadach opisanych w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2011 r. (data wpływu 19 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium naukowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium naukowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł w dniu 8 listopada 2011 r. umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. Zasady przyznania powyższego stypendium oraz jego rozliczanie wynikają z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), jak również rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. W dniu 20 października 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję, w której przyznał Wnioskodawcy środki finansowe na finansowanie w latach 2011-2014 stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. Stypendium ma być wypłacane przez okres 36 miesięcy i w związku z tym pomiędzy Wnioskodawcą a młodym naukowcem została zawarta umowa dotycząca przedmiotowego stypendium.

Wnioskodawca wskazał, że rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z uchwałą w sprawie projektów rozporządzeń do pakietu sześciu ustaw „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy stypendium naukowe przyznane i wypłacane młodemu naukowcowi na zasadach opisanych w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniu podlegają stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Wnioskodawca uważa, iż przedmiotowe stypendium ma bez wątpienia walor stypendium naukowego, gdyż jego beneficjantami są wybitni młodzi naukowcy. Zasady przyznawania tego stypendium zostały określone w rozporządzeniu z dnia 9 września 2010 r. wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli przez właściwy organ wykonawczy, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego W przypadku wydania aktu prawnego, określającego zasady przyznawania stypendiów, przez sam organ, uprawniony do zatwierdzania tych zasad, w ocenie Wnioskodawcy mamy do czynienia z autozatwierdzeniem”, gdyż w jednym organie skupiły się kompetencje zarówno ukształtowania regulacji stypendialnej, jak i kontroli prawidłowości tej regulacji. W ocenie Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki do objęcia zwolnieniem przyznanego stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podnosi, iż Jego stanowisko znajduje poparcie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 605/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie w pkt 9 wymieniono inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, wolne od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zatem powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia spełniające kryteria określone w cytowanym przepisie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca podpisał z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowę w sprawie finansowania stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca Na podstawie tej umowy Wnioskodawca zobowiązany został do wypłaty stypendium naukowego w ratach miesięcznych. Zasady przyznania powyższego stypendium oraz jego rozliczanie wynikają z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.), jak również z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Ponadto rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z uchwałą w sprawie projektów rozporządzeń do pakietu sześciu ustaw „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski”.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 ze zm.) finansowanie nauki obejmuje finansowanie działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa.

W myśl art. 5 pkt 11 ww. ustawy, środki finansowe na naukę przeznacza się na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców;

Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy, minister przyznaje środki finansowe na zadania określone w art. 5 pkt 4-7 oraz pkt 9-11 i 13 w drodze decyzji, na podstawie wniosków złożonych przez uprawnione podmioty, po zasięgnięciu opinii właściwego zespołu, o którym mowa w art. 52 ust. 1-3.

W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy, minister przyznaje corocznie, na podstawie złożonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność naukową. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nieprzekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej. Do okresu, na który przyznano stypendium, nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy, albo jego długoletniej choroby, w tym wymagającej rehabilitacji. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Szczegóły dotyczące przyznawania tych stypendiów określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy o zasadach finansowania nauki, wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

Stosownie do § 4 ust. 1 i ust. 2 tego rozporządzenia, środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej osobę, której przyznano stypendium, zwaną dalej „stypendystą”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem a jednostką naukową, w półrocznych ratach. Środki finansowe są wypłacane stypendyście przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, w ratach miesięcznych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką naukową zatrudniająca stypendystę a stypendystą.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy prawa stwierdzić należy, iż stypendia przyznawane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, iż ustawa o zasadach finansowania nauki nie została wymieniona w ww. przepisie, jako podstawa do wypłaty wolnych od podatku stypendiów.

Ponadto, stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców wypłacanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie można utożsamiać ze stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zastały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznając omawiane stypendia dla wybitnych młodych naukowców, realizuje bowiem postanowienia ustawy o zasadach finansowania nauki, wydanego na jej podstawie rozporządzenia wykonawczego, czego nie można identyfikować z zatwierdzaniem zasad przyznawania stypendiów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stypendium naukowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie jest objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako przychód „z innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu tym podatkiem wg skali podatkowej. W konsekwencji, na Wnioskodawcy wypłacającym stypendium naukowe, o którym mowa w przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki, ciąży obowiązek płatnika podatku, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jednocześnie od przychodu ze stosunku pracy łączącego młodego naukowca z Wnioskodawcą, płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na podatek na zasadach określonych w art. 32 ustawy.

Ponadto w odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądowego wyjaśnia się, że orzeczenie sądowe nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i jest wiążące jedynie w sprawie, w której zapadło.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.