Stypendium naukowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium naukowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy środki finansowe otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Co więcej, ww. środki nie są stypendium naukowym ani stypendium za wyniki w nauce. Z treści powoływanego Regulaminu wynika bowiem jednoznacznie, że „ stypendium naukowym ”, stanowiącym część stypendium doktorskiego ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są wyłącznie środki przyznawane na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, w kwocie 3000 zł miesięcznie. Wobec powyższej analizy opisanego stanu faktycznego należy więc stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w tym przepisie nie podlegają natomiast środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz podróży związanej z odbyciem tego stażu. Poza tym, ponieważ Wnioskodawczyni otrzymuje przedmiotowe „ środki finansowe ”, a nie stypendium, środki te nie mogą być także zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
2
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku stypendiów naukowych.

Fragment:

W ramach tych projektów wypłaca młodym naukowcom stypendium naukowe. Zasady przyznawania tego stypendium określa „ Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków ... ”. Tenże Regulamin został zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr XXX z dnia ... . Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczenia przyznanego stypendystom – wynikające z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będą spełnione. Należy bowiem zauważyć, że świadczenia wypłacane młodym naukowcom stanowią stypendia naukowe dla wyłonionych stypendystów zgodnie z „ Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków ... ”, których zasady przyznawania – jak wskazał Wnioskodawca – zostały zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia ... nr XXX.

2017
24
sie

Istota:

Czy środki finansowe przyznane przez Dyrektora ... z przeznaczeniem na finansowanie stypendium naukowego dla młodego naukowca, obejmujące stypendium, są w całości wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni zostały wypłacone: w dniu 11 maja 2016 r. środki na pokrycie kosztów podróży – 3 000 zł w dniu 11 lipca 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł w dniu 12 sierpnia 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł w dniu 9 września 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł w dniu 12 października 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł w dniu 10 października 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł w dniu 9 grudnia 2016 r. stypendium naukowe – 12 096 zł W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni wskazała, że wypłacone w ramach umowy I stypendium naukowe zostało przyznane w oparciu o regulamin, który został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ww. regulamin nie określa bezpośrednio zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie przez stypendystę kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz środków finansowych na pokrycie kosztów podróży, jednakże wskazuje, że środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej (w tym przypadku Instytutowi) na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora ... z Instytutem. Zgodnie z ww. regulaminem umowa zawarta przez Dyrektora ... z Instytutem określa termin i warunki jej wykonania, wysokość przyznanych środków finansowych oraz warunki ich przyznawania i rozliczania przez Instytut.

2017
10
maj

Istota:

Czy środki finansowe otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Co więcej, ww. środki nie są stypendium naukowym ani stypendium za wyniki w nauce. Z treści powoływanego Regulaminu wynika bowiem jednoznacznie, że „ stypendium naukowym ”, stanowiącym część stypendium doktorskiego ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są wyłącznie środki przyznawane na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, w kwocie 3000 zł miesięcznie. Wobec powyższej analizy opisanego stanu faktycznego należy więc stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w tym przepisie nie podlegają natomiast środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz podróży związanej z odbyciem tego stażu. Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży do miejsca odbywania stażu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie obowiazkow platnika.

Fragment:

Ad. 2) Przedmiotowe stypendium stanowi jednoczesnie stypendium naukowe, ktorego zasady wyplacania zostaly zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego po zasiegnieciu opinii Rady Glownej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Ad. 3) Przedmiotowe stypendium stanowi rowniez swiadczenie pomocy materialnej dla uczestnikow studiow doktoranckich, pochodzace z budzetu panstwa, przyznane na podstawie przepisu art. 94b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym jako specjalne stypendium naukowe. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy kwoty pieniezne przyznawane przez Wnioskodawce na rzecz uczestnikow prowadzonego studium doktoranckiego, ze srodkow dotacji projakosciowej KNOW w opisanym zdarzeniu przyszlym, podlegaja zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 39 lub 40 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, stypendia naukowe podlegaja zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego. Zarowno specjalne stypendia naukowe w ramach KNOW, zwlaszcza srednioterminowych, odpowiadaja definicji stypendium naukowego z art. 21 ust. 1 pkt 39 powolanej wyzej ustawy. Istota stypendium naukowego jest umozliwienie zrealizowania okreslonego celu naukowego. Najczesciej nie chodzi przy tym scisle o sfinansowanie samych badan naukowych, lecz umozliwienie wziecia w nich udzialu poprzez przyznanie wsparcia finansowego, bez ktorego, w tym wypadku wyjazd, nie doszedlby do skutku (w ramach mobilnosci naukowej).

2016
21
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W odpowiedzi na wezwanie do m.in. doprecyzowania opisanego we wniosku przedmiotowego zdarzenia przyszłego przez jednoznaczne (i niewykluczające się) wskazanie, czy przedmiotowe stypendium stanowi stypendium naukowe albo za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Zainteresowany podał, co następuje. Przedmiotowe stypendium jest stypendium naukowym dla uczestników studiów doktoranckich (młodych naukowców), którego zasady przyznawania zostały zaopiniowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tak doprecyzowanego zdarzenia przyszłego wynika zatem, że w odniesieniu do przedmiotowego stypendium, spełnione zostają przesłanki zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego kwoty przedmiotowych stypendiów są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując: na Zainteresowanym nie ciążą obowiązki płatnika z rzeczonego tytułu.

2016
21
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

W odpowiedzi na wezwanie do m.in. doprecyzowania opisanego we wniosku przedmiotowego zdarzenia przyszłego przez jednoznaczne (i niewykluczające się) wskazanie, czy przedmiotowe dofinansowanie stanowi stypendium naukowe albo za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Zainteresowany podał, że przedmiotowe dofinansowanie, zdaniem Wnioskodawcy, stanowi stypendium naukowe, którego zasady wypłacania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (regulamin KNOW). Z tak doprecyzowanego zdarzenia przyszłego wynika zatem, że w odniesieniu do przedmiotowego dofinansowania, spełnione zostają przesłanki zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego kwoty przedmiotowych dofinansowań są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro rzeczone dofinansowania korzystają z pierwszego z przywołanych przez Wnioskodawcę zwolnień przedmiotowych, rozpatrywanie tychże świadczeń pod kątem innych przywołanych zwolnień od podatku dochodowego jest bezprzedmiotowe.

2015
17
lip

Istota:

Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Instytut podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wybitnego młodego naukowca, przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownicy Instytutu. Na podstawie tej umowy Instytut zobowiązany do wypłaty pracownicy przyznanego stypendium w ratach miesięcznych. Stypendium zostało przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305) oraz regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049). W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), (...)

2015
18
mar

Istota:

Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f.?

Fragment:

Instytut podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wybitnego młodego naukowca, przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownicy Instytutu. Na podstawie tej umowy Instytut zobowiązany do wypłaty pracownicy przyznanego stypendium w ratach miesięcznych. Stypendium zostało przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305) oraz regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049). W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), (...)

2014
25
lut

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca

Fragment:

Czy stypendium naukowe przyznane dla wybitnego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307)... Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium naukowe dla wybitnych naukowców przyznawane na podstawie rozporządzenia wykonawczego jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż mieści się w zakresie przedmiotowych innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce (stypendium przyznano na podstawie oceny dotychczasowego wybitnego dorobku naukowego). Stypendium naukowe dla wybitnych naukowców zaliczyć można do kategorii „ innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. Według Wnioskodawcy, przedmiotowe stypendium jest bez wątpienia stypendium naukowym, gdyż jego beneficjentami są młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia i wykazują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.