Stypendium naukowe | Interpretacje podatkowe

Stypendium naukowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to stypendium naukowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy środki finansowe otrzymane w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Co więcej, ww. środki nie są stypendium naukowym ani stypendium za wyniki w nauce. Z treści powoływanego Regulaminu wynika bowiem jednoznacznie, że „ stypendium naukowym ”, stanowiącym część stypendium doktorskiego ETIUDA finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, są wyłącznie środki przyznawane na okres przygotowywania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, w kwocie 3000 zł miesięcznie. Wobec powyższej analizy opisanego stanu faktycznego należy więc stwierdzić, że otrzymane przez Wnioskodawczynię w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 4 stypendium naukowe podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnieniu z opodatkowania, o którym mowa w tym przepisie nie podlegają natomiast środki na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym oraz podróży związanej z odbyciem tego stażu. Reasumując, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz kosztów podróży do miejsca odbywania stażu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie obowiazkow platnika.
Fragment:
Ad. 2) Przedmiotowe stypendium stanowi jednoczesnie stypendium naukowe, ktorego zasady wyplacania zostaly zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego po zasiegnieciu opinii Rady Glownej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Ad. 3) Przedmiotowe stypendium stanowi rowniez swiadczenie pomocy materialnej dla uczestnikow studiow doktoranckich, pochodzace z budzetu panstwa, przyznane na podstawie przepisu art. 94b ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym jako specjalne stypendium naukowe. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy kwoty pieniezne przyznawane przez Wnioskodawce na rzecz uczestnikow prowadzonego studium doktoranckiego, ze srodkow dotacji projakosciowej KNOW w opisanym zdarzeniu przyszlym, podlegaja zwolnieniu od podatku dochodowego, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 39 lub 40 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, stypendia naukowe podlegaja zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego. Zarowno specjalne stypendia naukowe w ramach KNOW, zwlaszcza srednioterminowych, odpowiadaja definicji stypendium naukowego z art. 21 ust. 1 pkt 39 powolanej wyzej ustawy. Istota stypendium naukowego jest umozliwienie zrealizowania okreslonego celu naukowego. Najczesciej nie chodzi przy tym scisle o sfinansowanie samych badan naukowych, lecz umozliwienie wziecia w nich udzialu poprzez przyznanie wsparcia finansowego, bez ktorego, w tym wypadku wyjazd, nie doszedlby do skutku (w ramach mobilnosci naukowej).
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W odpowiedzi na wezwanie do m.in. doprecyzowania opisanego we wniosku przedmiotowego zdarzenia przyszłego przez jednoznaczne (i niewykluczające się) wskazanie, czy przedmiotowe stypendium stanowi stypendium naukowe albo za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Zainteresowany podał, co następuje. Przedmiotowe stypendium jest stypendium naukowym dla uczestników studiów doktoranckich (młodych naukowców), którego zasady przyznawania zostały zaopiniowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tak doprecyzowanego zdarzenia przyszłego wynika zatem, że w odniesieniu do przedmiotowego stypendium, spełnione zostają przesłanki zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego kwoty przedmiotowych stypendiów są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując: na Zainteresowanym nie ciążą obowiązki płatnika z rzeczonego tytułu.
2016
21
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
W odpowiedzi na wezwanie do m.in. doprecyzowania opisanego we wniosku przedmiotowego zdarzenia przyszłego przez jednoznaczne (i niewykluczające się) wskazanie, czy przedmiotowe dofinansowanie stanowi stypendium naukowe albo za wyniki w nauce, którego zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Zainteresowany podał, że przedmiotowe dofinansowanie, zdaniem Wnioskodawcy, stanowi stypendium naukowe, którego zasady wypłacania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (regulamin KNOW). Z tak doprecyzowanego zdarzenia przyszłego wynika zatem, że w odniesieniu do przedmiotowego dofinansowania, spełnione zostają przesłanki zastosowania zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego kwoty przedmiotowych dofinansowań są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, należy stwierdzić, że skoro rzeczone dofinansowania korzystają z pierwszego z przywołanych przez Wnioskodawcę zwolnień przedmiotowych, rozpatrywanie tychże świadczeń pod kątem innych przywołanych zwolnień od podatku dochodowego jest bezprzedmiotowe.
2016
21
kwi

Istota:
Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Instytut podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wybitnego młodego naukowca, przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownicy Instytutu. Na podstawie tej umowy Instytut zobowiązany do wypłaty pracownicy przyznanego stypendium w ratach miesięcznych. Stypendium zostało przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305) oraz regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049). W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), (...)
2015
17
lip

Istota:
Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f.?
Fragment:
Instytut podpisał umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie finansowania stypendium naukowego ustanowionego przez Ministra dla wybitnego młodego naukowca, przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla pracownicy Instytutu. Na podstawie tej umowy Instytut zobowiązany do wypłaty pracownicy przyznanego stypendium w ratach miesięcznych. Stypendium zostało przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305) oraz regulacji przewidzianych w ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049). W związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy wypłacane stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), (...)
2015
18
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca
Fragment:
Czy stypendium naukowe przyznane dla wybitnego naukowca wynikające z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307)... Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium naukowe dla wybitnych naukowców przyznawane na podstawie rozporządzenia wykonawczego jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż mieści się w zakresie przedmiotowych innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce (stypendium przyznano na podstawie oceny dotychczasowego wybitnego dorobku naukowego). Stypendium naukowe dla wybitnych naukowców zaliczyć można do kategorii „ innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.f. Według Wnioskodawcy, przedmiotowe stypendium jest bez wątpienia stypendium naukowym, gdyż jego beneficjentami są młodzi naukowcy, którzy nie ukończyli 35 roku życia i wykazują się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
2014
25
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania stypendium naukowego
Fragment:
(...) stypendium naukowego – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 grudnia 2011 r. Wnioskodawca złożył ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania stypendium naukowego. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zawarł w dniu 8 listopada 2011 r. umowę z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. Zasady przyznania powyższego stypendium oraz jego rozliczanie wynikają z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jak również rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. W dniu 20 października 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję, w której przyznał Wnioskodawcy środki finansowe na finansowanie w latach 2011-2014 stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
2013
12
sie

Istota:
Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. nr 51 poz. 307)?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni z powyższego wynika, że stypendium dla wybitnych młodych naukowców spełnia wymóg stawiany w art. 21. ust.1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: jest stypendium naukowym i jest przyznawane na zasadach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po pozytywnym zaopiniowaniu tychże zasad przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym, stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39. Według Wnioskodawczyni przekonanie o tym, że stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców jest wolne od podatku wynika również z faktu, że przywołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w umowie o finansowaniu stypendium naukowego ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz. 455) zmienia ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie wprowadza zapis w art. 21 ust. 1 pkt 39 o trzech grupach stypendiów nie podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Wydaje się naturalnym, w ocenie Wnioskodawczyni, że intencją ustawodawcy było zaniechanie poboru podatku od innych stypendiów przyznawanych nie na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, ale innych rozporządzeń i aktów prawnych, które uzyskały aprobatę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, co ma miejsce w przypadku stypendiów dla wybitnych młodych naukowców.
2013
11
sie

Istota:
Czy stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu nauki korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca podnosi, iż trudno oczekiwać, aby Minister występował sam do siebie z wnioskiem o zbadanie, czy stypendium naukowe, które sam przyznaje (i którego zasady przyznawania sam określa) rzeczywiście jest stypendium naukowym i służy działalności w zakresie nauki. W ocenie Wnioskodawcy - w świetle powyższej informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z której wynika, że brak jest urzędowej listy stypendiów naukowych, jednoznacznej informacji co ma na celu zatwierdzenie stypendium naukowego oraz sytuacji, w której w jednym organie skupiły się kompetencje zarówno ukształtowania regulacji stypendialnej, jak i kontroli prawidłowości tej regulacji - w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z autozatwierdzeniem. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16 kwietnia 2012 r. znak: IBPB II/1/415-33/12/HK Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, iż uzyskiwane przez Wnioskodawcę stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
24
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.